โรงเรียนบ้านแม่ขะนิง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1

คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
การขอใช้บริการทางด้านอาคารสถานที่
การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษา
การขอเทียบโอนผลการเรียน
การขอลาออก
การขอผ่อนผันเด็กเข้าเรียน
การขอย้ายออกนักเรียน
การขอย้ายเข้านักเรียน
การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.

นายเกรียงศักดิ์ ทัศณีวรรณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านแม่ขะนิง

นางสาวณัฐนิชา ปั๋นจา
นางธันย์ชนก ปั๋นจา
นายพิสุทธิ์ ซาวจำปา
นายนรากรณ์ โพธิ์เกตุ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,033
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านแม่ขะนิง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 โทรศัพท์: 054731868 อีเมล์: meakaing@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางธันย์ชนก ปั๋นจา โทรศัพท์: 054731868 อีเมล์: meakaing@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]