โรงเรียนบ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ.
การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพฐ.
การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.
การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.
การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ(ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1) ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
การขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.

นายบุญแต่ง ใจจันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร)

นายสามารถ ศิริเลิศวิมล
นางสาวกัลยา ใจตุ้ย
นายอรรณพ ลาภมาก
นางชนันธร ปาฟอง

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,107
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 โทรศัพท์: 054789112 อีเมล์: narab1@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: พชรพร ใจบุญภักดีพันธ์ โทรศัพท์: 0931390372 อีเมล์: ppyaraj@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]