โรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
การขอใช้บริการอาคารสถานที่
การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษา
การขอเทียบโอนผลการเรียน
การขอลาออก
การขอผ่อนผันเด็กเข้าเรียน
การย้ายออกนักเรียน
การย้ายเข้านักเรียน
การรับนักเรียน
ข้อมู,พื้นฐาน
ปกคู่มือบริการประชาชน

นายเสน่ห์ ขวัญคง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง

นายสมบูรณ์ เชวงกิจไพศาล
นายไชยวุฒิ พุทธวัตร์
นางสรินยา ไผทรัตนตรัย
นางสาวบุญญาดา ศรีส่อง

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

924
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 โทรศัพท์: อีเมล์: sdms58020122@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สายัณห์ ประจักษ์พนา โทรศัพท์: 085-7588747 อีเมล์: kingsayan@yahoo.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]