โรงเรียนบ้านเขาน้อย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 • กรอกเลข ปชช.13หลัก • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายฆิณวุธ สิทธิยศ
 • แนะนำบุคลากร

 • นางกัลยา มาเมือง

 • นางสาวมานิตา ฤทธิ์เดช

 • นายอติ เลี้ยงเพ็ชร

 • นางสาวอัมพร สุวรรณปิก
 • ข้อมูลพื้นฐาน
 • โครงสร้างหน่วยงาน

  ข้อมูลผู้บริหาร

  อำนาจหน้าที่

  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน

  ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน

  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
 • Q&A

  facebook

 • แผนดำเนินงาน
 • แผนดำเนินงานประจำปี

  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน

  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

 • การปฏิบัติงาน
 • มาตรฐานการปฏิบัติงาน

 • การให้บริการ
 • มาตรฐานการให้บริการ

  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

  E-Service

 • แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 • แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

 • การจัดซื้อจัดจ้าง
 • แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

  ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน

  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

 • การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 • นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

 • การร้องเรียนการทุจริต
 • แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

   

 • เปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 • ช่องทางรับฟังความคิดเห็น

  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

 • เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 • เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

 • การป้องกันการทุจริต
 • การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตประจำปี

  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

 • การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 • การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

 • แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 • แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน

  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

 • มาตรการภายในป้องกันการทุจริต
 • มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

  มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม

  มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

  มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

  มาตรการป้องกันการรับสินบน

  มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

  มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

   สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,835
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านเขาน้อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 โทรศัพท์: 0-5529-3102 อีเมล์: khaonoi_pitlok@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: วราลี สมัครกสิกรรณ์ โทรศัพท์: 0956252373 อีเมล์: khaonoi_pitlok@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]