โรงเรียนคงทองวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9นายมนัส ชัยยะ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
คงทองวิทยา

นายอนนท์ อัคคีเดช
นางกิตติมา บวรโภคิน

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

8
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนคงทองวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 โทรศัพท์: 034-381769 อีเมล์: esantp0117@yahoo.com

@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ