โรงเรียนวัดปากอ่าว (ญาณสาครวิทยาคาร)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
การขอใช้บริการด้านอาคารสถานที่
การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษา
การขอเทียบโอนผลการเรียน
การขอลาออก
การขอย้ายออก
การขอย้ายเข้าเรียน
การรับนักเรียน

นายไพโรจน์ ช่อผกา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดปากอ่าว (ญาณสาครวิทยาคาร)

นางจิตรา ขวัญยืน
นางกาหลง ทิพชัย
นางสาวนฤมล ทองใบ
นางสมร พิชยานุวรรต

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

846
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดปากอ่าว (ญาณสาครวิทยาคาร) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 032-489246 อีเมล์: pakaow@petburi.go.th
เว็บมาสเตอร์:: นางสมร พิชยานุวรรต โทรศัพท์: 032489246 อีเมล์: s76110@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]