• ทำเนียบบุคลากร
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

 • ข่าวกิจกรรม
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย


 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • ว่าที่ร้อยตรีอรรถสิทธิ์ เนตรทิพวัลย์
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวศุภกร เตชาพลาเลิศ

 • นางณภัค สุขพินิจ

 • นางศรีไพร ฮี้เกษม

 • นางสาวกาญจนา ปาคำสี
 • ดาวน์โหลดเอกสารวิชาการ
  • แบบวัดผล 1-16
  • แบบประเมินการนิเทศการสอน
  • แบบประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
  • หลักสูตรสถานศึกษา
 • ดาวน์โหลดเอกสารบริหารทั่วไป
  • เอกสารสารการเยี่ยมบ้่านนักเรียน
  • คู่มือการเยี่ยมบ้านนักเรียน
  • แบบบันทึกพฤติกรรมนักเรียน
  • แบบบันทึกกิจกรรมโฮมรูม
  • คู่มือระเบียบข้อบังคับโรงเรียนวัดเขียนเขต
  • แผนผังอาคารเรียนโรงเรียนวัดเขียนเขต
  • ตราสัญลักษณ์โรงเรียนวัดเขียนเขต
 • ดาวน์โหลดเอกสารงานบุคลากร
  • เอกสารการลา
  • เอกสารรายงานการเข้ารับการอบรม
  • แบบฟอร์มบันทึกคุณงามความดีของข้าราชการครู
 • ดาวน์โหลดเอกสารการเงินงบประมาณ
  • เอกสารการขอยืมเงินทดรองจ่ายสถิติการเข้าเยี่ยมชม

16,215
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดเขียนเขต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 โทรศัพท์: 02-533-1119 อีเมล์: watkhienkhate@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: พิรดา บุญเรือง โทรศัพท์: 0989959099 อีเมล์:
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]