• ข่าวกิจกรรม
 • รับสมัครนักเรียนออนไลน์
 • fcf8433a98e7a1896bc55eeafb0a9a4c.png

 • คุณธรรมความโปร่งใสสถานศึกษา ITA
 • O1 โครงสร้างสถานศึกษา

  O2 ข้อมูลผู้บริหาร

  O3 อำนาจหน้าที่

  O4 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

  O5 ข้อมูลการติดต่อ

  O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  O7 ข่าวประชาสัมพันธ์

  O8 Q&A

  O9 Social Network

  O10 แผนปฏิบัติราชการประจำปี

  O11 รายงานกำกับติดตามการดำเนินงาน รายภาคเรียน

  O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

  O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

  O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

  O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

  O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

  O17 E–Service
  O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายภาคเรียน
  O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจาปี
  O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
  O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
  O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรายภาคเรียน
  O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
  O42 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
  O43 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
  O44 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
  O45 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  O46 มาตรการป้องกันการรับสินบน
  O47 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่าง
  ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
  O48 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดซื้อจัดจ้าง
 • เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย


 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายบุญธง ทับจันทร์
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายทองใบ ทองทรัพย์
 • แนะนำบุคลากร

 • นายไพฑูรย์ จันทนิด

 • นางสาวเสาวภา นุสาสนี

 • นางพรประทาน ทับจันทร์

 • นางคณิตตา ทองทรัพย์
 • FACEBOOKสถิติการเข้าเยี่ยมชม

16,399
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 โทรศัพท์: 042005440 อีเมล์: bktn.sch@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายนัฐพล พลชา โทรศัพท์: 0933216235 อีเมล์: nuscap2008@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]