โรงเรียนวัดโพธิ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 • ข่าวกิจกรรม
 • ITA 2562
 • ข้อมูลพื้นฐาน

  O1 : โครงสร้างหน่วยงาน
  O2 : ข้อมูลผู้บริหาร
  O3 : อำนาจหน้าที่
  O4 : แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  O5 : ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
  O6 : กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

   ข่าวประชาสัมพันธ์

  O7 : ข่าวประชาสัมพันธ์

   การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

  O8 : Q&A
  O9 : Social Network

   แผนการดำเนินงาน

  O10 : แผนดำเนินการประจำปี
  O11 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
  O12 : รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

   การปฏิบัติงาน

  O13 : มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  O14 : มาตรฐานการให้บริการ
  O15 : ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  O16 : รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
  O17 : E-Service

   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

  O18 : แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี

  O19 : รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน

  O20 : รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี

   การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

  O21 : แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุ

  O22 : ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

  O23 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

  O24 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

   การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

  O25 : นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  O26 : การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล
  O27 : หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  O28 : รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

   การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  O29 : แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต
  O30 : ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริต
  O31 : ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริต ประจำปี

   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

  O32 : ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

  O33 : การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

  O34 : เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

  O35 : การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

   

   การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

  O36 : การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

  O37 : การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการสุจริต

   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

  O38 : การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

  O39 : แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

  O40 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการทุจริต รอบ 6 เดือน

  O41 : รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

   มาตรการภายในเพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

  O42 : มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะ

  O43 : มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม

  O44 : มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

  O45 : มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

  O46 : มาตรการป้องกันการรับสินบน

  O47 : มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

  O48 : มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ

   

 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข้อมูลที่ต้องเปิดเผย
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดซื้อจัดจ้าง


 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายไพรัช ปรีสำเนียง
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสุวรรณา บุญอร่าม

 • นางสาวมญชรัศม์ สังหมื่นเหม้า

 • นางเพียงใจ ทุกข์สูญ

 • นางฉวีวรรณ บุญยะผลานันท์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

15,114
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดโพธิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โทรศัพท์: 034-992042 อีเมล์: watphoschool2010@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายวรวิทย์ ตั้นเหลียง โทรศัพท์: 0971299745 อีเมล์: worawitaim@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]