SMSS

คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
คู่มือประชาชน 07 การขอใช้บริการสถานที่
คู่มือประชาชน 06 การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษา
คู่มือประชาชน 05 การขอเทียบโอนผลการเรียน
คู่มือประชาชน 04 การขอลาออกของนักเรียน
คู่มือประชาชน 03 การขอย้ายออกนักเรียน
คู่มือประชาชน 02 การขอย้ายเข้าเรียน
คู่มือประชาชน 01 การรับนักเรียน

นายทรงยุทธ ด้ามทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นาส่วงวิทยา
นายยรรยง สินธุ์งาม
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
นาส่วงวิทยา

นายสัญชัย พิณทอง
นายสมมาศ โพธิ์ศรี
นางธัชกร สุตะพันธ์
นางสาวอุบล ศรีทาบุตร

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

3,796
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนนาส่วงวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 โทรศัพท์: 045251587 อีเมล์: nasuangwittaya@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ชยุต พรมวิชัย โทรศัพท์: 0810710955 อีเมล์: olecomsci@ns-wit.ac.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]