ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

ทำเนียบบุคลากร
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ติดต่อโรงเรียนวัดเขียนเขต

ว่าที่ร้อยตรีอรรถสิทธิ์ เนตรทิพวัลย์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดเขียนเขต

นางสุรีย์รัตน์ ทองลักษณ์ศิริ
นางสุภาพร นาโตนด

ดาวน์โหลดเอกสารวิชาการ
 • แบบวัดผล 1-16
 • แบบประเมินการนิเทศการสอน
 • แบบประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
 • หลักสูตรสถานศึกษา
ดาวน์โหลดเอกสารบริหารทั่วไป
 • เอกสารสารการเยี่ยมบ้่านนักเรียน
 • คู่มือการเยี่ยมบ้านนักเรียน
 • แบบบันทึกพฤติกรรมนักเรียน
 • แบบบันทึกกิจกรรมโฮมรูม
 • คู่มือระเบียบข้อบังคับโรงเรียนวัดเขียนเขต
 • แผนผังอาคารเรียนโรงเรียนวัดเขียนเขต
 • ตราสัญลักษณ์โรงเรียนวัดเขียนเขต
ดาวน์โหลดเอกสารงานบุคลากร
 • เอกสารการลา
 • เอกสารรายงานการเข้ารับการอบรม
 • แบบฟอร์มบันทึกคุณงามความดีของข้าราชการครู
ดาวน์โหลดเอกสารการเงินงบประมาณ
 • เอกสารการขอยืมเงินทดรองจ่าย

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

6,211
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดเขียนเขต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 โทรศัพท์: 02-533-1119 อีเมล์: watkhienkhate@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: พิรดา บุญเรือง โทรศัพท์: 0989959099 อีเมล์:
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]