โรงเรียนพระนารายณ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนพระนารายณ์
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นางสาวพูลทรัพย์ ศิริกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
036413111
นางพิลาวรรณ ปัทมโรจน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
036413111
นางพิศเพลิน ละม้ายแข
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
036413111
นางวรรณี โชคสมบัติ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
036413111
นางสิริมน แก้วจินดา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
036413111
นางนัฏฐนารี เขียวสะอาด
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
036413111
นางอุรักษ์ สุริยวงษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
036413111
นางปิ่นรัตน์ ร่มสายหยุด
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
036413111
นางสุภาภรณ์ เตชะไตรภพ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
036413111
นางจริยา คล้ายพรหม
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
036413111
นางสาวสุชาวดี โสพรม
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
036413111
นางสาวน้ำทิพย์ แก้วจำลอง
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
036413111
นางสาววรัญญา ชนะโม
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
036413111
นายวีรภัทร พันธ์ชา
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
036413111

นายโกวิทย์ ทองอยู่
ผู้อำนวยการโรงเรียน
พระนารายณ์
นางพรทิพย์ ทานะมัย
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
พระนารายณ์
นายทวี ละอองพราว
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
พระนารายณ์
นายเนลวัฒก์ กิ่งสุวรรณพงษ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
พระนารายณ์

นางสาวณปภัช รุจิระกุล
นางสุกัญญา จิตร์วิชัย

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

7,182
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนพระนารายณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 โทรศัพท์: 036413111 อีเมล์: nanakung.s@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นาถชลา สุกใส โทรศัพท์: 0815700363 อีเมล์: nanakung.s@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]