โรงเรียนพระนารายณ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนพระนารายณ์
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นางสาวนันท์นภัสศ์ ทองอาจ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
036413111
นางพิมพ์พรรณ สุภาณิชย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
036413111
นางสาวพิชญา เกตุสกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
036413111
นางเดือนเพ็ญ เงินงอก
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
036413111
นางนวนมณี วงษ์เทียน
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
036413111
นางณัฐยา ไทยนิยม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
036413111
นางช่อผกา รำไพ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
036413111
นายชุมพล เพ็งอินทร์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
036413111
นางทิพย์วรรณ สุวรรณี
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
036413111
นางสาวนงลักษณ์ ทองสุข
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
036413111
นางสาวกมลทิพย์ ทองเย็น
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
036413111
นางสาวปทิตตา เพ็งเที่ยง
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
036413111
นางสาวอัจฉระพรรณ ทองสันต์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
036413111
นางสาวเบญจวรรณ สีดาหวีด
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
036413111
นายธีรวิทย์ ทองอยู่
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
036413111

นางเบญจวรรณ โมธินา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
พระนารายณ์
นางนภารัตน์ เชื่องสุวรณ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
พระนารายณ์
นายเลอพงศ์ ยังเจริญ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
พระนารายณ์
นางพรทิพย์ ทานะมัย
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
พระนารายณ์
นายเนลวัฒก์ กิ่งสุวรรณพงษ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
พระนารายณ์

ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุขสวัสดิ์ บุญยโรจน์
นางสาวสุชาวดี โสพรม

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

8,976
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนพระนารายณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 โทรศัพท์: 036413111 อีเมล์: schoolpranarai@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นาถชลา สุกใส โทรศัพท์: 0815700363 อีเมล์: nanakung.s@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]