โรงเรียนพระนารายณ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนพระนารายณ์
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นางสาวพรรณนภา ภูษาทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
036413111
นางสุธาสินี ขำวารี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
036413111
นางพัชรียา สุขดี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
036413111
นางพรทิพย์ วุฒิวิชญานันต์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
036413111
นางชนิดา กลับทุ่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
036413111
นางรำไพ เครือแก้ว
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
036413111
นางรุ่งทิพย์ วัฒนา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
036413111
นางนิฤมล วิทยาเอนกนันท์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
036413111
นางรุ่งวดี สมบูรณ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
036413111
นางรังสิยา โพธิ์สุวรรณ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
036413111
นายโกศล สิงห์พันธุ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
036413111
นางฐานันดร ร่มวาปี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
036413111
นางจำลองลักษณ์ โชติพรม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
036413111
นางวิลาวรรณ ศรีชมภู
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
036413111
นางสาววิภาพร พลพืช
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
036413111
นางจิตสุดา ศรีชมภู
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
036413111
นางสาวภัทราภรณ์ สีหา
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
036413111
นายปัถวี มีประเสริฐโชค
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
036413111
นางสาวกนกวรรณ ศรีพิมสอ
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
036413111
นายธงชัย ดีมูลพันธ์
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
036413111
นางสาวเสาวลักษณ์ สกุลด่าน
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
036413111
นางสาวนนทรีย์ ปั่นทิม
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
036413111

นายโกวิทย์ ทองอยู่
ผู้อำนวยการโรงเรียน
พระนารายณ์
นางพรทิพย์ ทานะมัย
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
พระนารายณ์
นายทวี ละอองพราว
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
พระนารายณ์
นายเนลวัฒก์ กิ่งสุวรรณพงษ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
พระนารายณ์

นางสิริมน แก้วจินดา
นางสาวยุพยงค์ กลั่นประเสริฐ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

7,183
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนพระนารายณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 โทรศัพท์: 036413111 อีเมล์: nanakung.s@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นาถชลา สุกใส โทรศัพท์: 0815700363 อีเมล์: nanakung.s@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]