โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายวิชัย นาสมยนต์
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
0-2466-7937
นางพัทธนันท์ สนธิ์น้อย
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0-2466-7937
นางรัชนีวรรณ สุทรานนท์
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : -
0-2466-7937
นางสาวปรีดาภรณ์ กาญจนรางกูร
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0-2466-7937
นางศิริกุล อินทรักษา
อื่นๆ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0-2466-7937
นางสุดาพร กาญจนรางกูร
อื่นๆ
กลุ่มสาระ ฯ : -
0-2466-7937
นางธัญชนก ตาไธสง
อื่นๆ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0-2466-7937
นางสาวจุฑามาศ โพธิสาร
อื่นๆ
กลุ่มสาระ ฯ : -
0-2466-7937
นางสาวอนัญพร แลดูขำ
อื่นๆ
กลุ่มสาระ ฯ : -
0-2466-7937
นางสาวแสงเดือน ประภากิจ
อื่นๆ
กลุ่มสาระ ฯ : -
0-2466-7937
นายวันชัย ไวยเวทา
ช่างไฟฟ้า
กลุ่มสาระ ฯ : -
0-2466-7937
นางพิพัฒนา แสงรัตนวงศ์
ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0-2466-7937
นางฐิรัชชานันท์ บวรปิยาวัฒน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0-2466-7937
นางสาวจรรยา ภู่ระหงษ์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0-2466-7937
นางสาวศศิญภา พิมานแพง
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0-2466-7937
นางสาวอัญธิฌา สุดละมัย
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0-2466-7937
นางสาวดาริณี สมานจิตร
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0-2466-7937
นางสาวภัควลัญช์ คร้ามวงษ์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0-2466-7937
นางสาวเพิ่มพูล วิชาช่าง
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0-2466-7937
นางสาวเขมณิจ อ่ำแห
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0-2466-7937
นางสาวบงกช พิทักษ์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0-2466-7937
นายสิปปกร บุญนาค
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0-2466-7937
นางกฤตพร ชินราช
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
0-2466-7937
นางสาวสุกฤตา สอนสมฤทธิ์
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0-2466-7937
นางสาวสุดารัตน์ น้อยหา
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-2466-7937
นายเสกสม จินดารักษ์
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0-2466-7937
นางสาวพรพระนาวัล ระยับศรี
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0-2466-7937
นางสาวสมฤดี เจียรสกุลวงศ์
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
0-2466-7937
นางกรรณิกา บุญมงคล
เจ้าพนักงานธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
0-2466-7937
นางณัณณษา จีนหนู
ครูธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
0-2466-7937

นายวิชัย นาสมยนต์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดหงส์รัตนาราม

นางสาวภัควลัญช์ คร้ามวงษ์
นางสาวบงกช พิทักษ์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,369
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร โทรศัพท์: 0-2466-7937 อีเมล์: wathongschool@hotmail.co.th
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวเพิ่มพูล วิชาช่าง โทรศัพท์: 0897836555 อีเมล์: aooy6555@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]