โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นางพิพัฒนา แสงรัตนวงศ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
08 9179 9879
นางสาวสุภาพร บัณเย็น
ครู ชำนาญการ
08 9477 5696
นางสาวจรรยา ภู่ระหงษ์
ครู ชำนาญการ
08 3497 5047
นางสาวศิริรักษ์ ศรีโสธารยางกูร
ครู
08 6986 6257
นายชัยรัตน์ เงินเนื้อดี
ครู
08 9760 0604
นางสาวภัควลัญช์ คร้ามวงษ์
ครู
08 7322 9469
นางสาวเพิ่มพูล วิชาช่าง
ครู
08 9783 6555
นางสาวศิริจิตร โททะรินทร์
ครูผู้ช่วย
09 0983 6651
นางสาวสุพรรณสิริ ขาวประเสริฐ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
08 9891 9776
นางสาวเขมณิจ อ่ำแห
ครูผู้ช่วย
08 5186 9111
นางสาวอัญธิฌา สุดละมัย
ครูผู้ช่วย
08 2818 2788
นางสาวกุลนันท์ สิทธิจันทร์เสน
ครูผู้ช่วย
นางสาวณัฐธนพร เหมวิจิตร
ครูผู้ช่วย
นางสาวดาริณี สมานจิตร
ครูผู้ช่วย
นางอริยสุข จันชมภู
ครู ชำนาญการ
นางกฤตพร ชินราช
ครู (พนักงานงานราชการ)
นางฐิรัชชานันท์ บวรปิยาวัฒน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางพัทธนันท์ สนธิ์น้อย
ครู (อัตราจ้าง)
นางรัชนีวรรณ สุทรานนท์
ครู (อัตราจ้าง)
นางสาวสายฝน ผาทอง
ครูธุรการ
นางสาวศศิญภา พิมานแพง
ครู
08 1363 7210
นายจำลอง ไว้ประดิษฐ์
นักการภารโรง
นายวันชัย ไวยเวทา
นักการภารโรง
นางกรรณิกา บุญมงคล
นักการภารโรง
นางรถจนา ชอบเรียบร้อย
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
นางมะลิ คำแผ่น
อื่นๆ
นางธัญชนก ตาไธสง
อื่นๆ
นางน้ำอ้อย สุขวิจิตร
อื่นๆ
นางสาวจุฑามาศ โพธิสาร
อื่นๆ
นางสาวอนัญพร แลดูขำ
อื่นๆ
นางสาวแสงเดือน ประภากิจ
อื่นๆ
นายรุ่งเรือง หมื่นนุช
ครู ชำนาญการพิเศษ
08 1278 6576
นางพรทิพย์ อ่ำกิม
อื่นๆ
นางพิศเพลิน เอี่ยมขันทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
08 4707 8513
นายสุนทร จอนสมจิตต์
ครู ชำนาญการพิเศษ
08 1361 4924
นางจริน อินตรา
ครู ชำนาญการพิเศษ
08 6557 7056
นางพจมาน แย้มประดิษฐ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
08 1616 5470


ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดหงส์รัตนาราม
นางสาวสุพรรณสิริ ขาวประเสริฐ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดหงส์รัตนาราม

นางสาวภัควลัญช์ คร้ามวงษ์
นางพิศเพลิน เอี่ยมขันทอง

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

00033
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร โทรศัพท์: 0-2466-7937 อีเมล์: wat-hong.school@chiyo.c
เว็บมาสเตอร์:: รถจนา ชอบเรียบร้อย โทรศัพท์: 0840997056 อีเมล์: ying_yai55@hotmail.co.th
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ