โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายวิชัย นาสมยนต์
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
0-2466-7937
นางพิพัฒนา แสงรัตนวงศ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-2466-7937
นางสาวสุภาพร บัณเย็น
ครู ชำนาญการ
0-2466-7937
นางสาวจรรยา ภู่ระหงษ์
ครู ชำนาญการ
0-2466-7937
นางสาวศิริรักษ์ ศรีโสธารยางกูร
ครู
0-2466-7937
นายชัยรัตน์ เงินเนื้อดี
ครู
0-2466-7937
นางสาวภัควลัญช์ คร้ามวงษ์
ครู
0-2466-7937
นางสาวเพิ่มพูล วิชาช่าง
ครู
0-2466-7937
นางสาวศิริจิตร โททะรินทร์
ครู
0-2466-7937
นางสาวสุกฤตา สอนสมฤทธิ์
ครูผู้ช่วย
0-2466-7937
นางสาวสุดารัตน์ น้อยหา
ครูผู้ช่วย
0-2466-7937
นายปิยะพงศ์ ทุมดี
ครูผู้ช่วย
0-2466-7937
นายเสกสม จินดารักษ์
ครูผู้ช่วย
0-2466-7937
นางสาวเขมณิจ อ่ำแห
ครู
0-2466-7937
นางสาวอัญธิฌา สุดละมัย
ครูผู้ช่วย
0-2466-7937
นางสาวณัฐธนพร เหมวิจิตร
ครู
0-2466-7937
นางสาวดาริณี สมานจิตร
ครู
0-2466-7937
นางอริยสุข จันชมภู
ครู ชำนาญการ
0-2466-7937
นางกฤตพร ชินราช
ครูผู้ช่วย
0-2466-7937
นางฐิรัชชานันท์ บวรปิยาวัฒน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-2466-7937
นางพัทธนันท์ สนธิ์น้อย
ครู (อัตราจ้าง)
0-2466-7937
นางรัชนีวรรณ สุทรานนท์
ครู (อัตราจ้าง)
0-2466-7937
นางสาวศศิญภา พิมานแพง
ครู ชำนาญการ
0-2466-7937
นายจำลอง ไว้ประดิษฐ์
ช่างไม้ชั้น 2
0-2466-7937
นายวันชัย ไวยเวทา
ช่างไฟฟ้า
0-2466-7937
นางกรรณิกา บุญมงคล
เจ้าพนักงานธุรการ
0-2466-7937
นางธัญชนก ตาไธสง
อื่นๆ
0-2466-7937
นางสาวจุฑามาศ โพธิสาร
อื่นๆ
0-2466-7937
นางสาวอนัญพร แลดูขำ
อื่นๆ
0-2466-7937
นางสาวแสงเดือน ประภากิจ
อื่นๆ
0-2466-7937
นายรุ่งเรือง หมื่นนุช
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-2466-7937
นางมะลิ คำแผ่น
อื่นๆ
0-2466-7937
นางศิริกุล อินทรักษา
อื่นๆ
0-2466-7937
นางสาวลลนา เชื้อดวงผูย
อื่นๆ
0-2466-7937
นางณัณณษา จีนหนู
ครูธุรการ
0-2466-7937
นางสุดาพร กาญจนรางกูร
อื่นๆ
0-2466-7937
นางสาวปรีดาภรณ์ กาญจนรางกูร
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
0-2466-7937
นางสาวบงกช พิทักษ์
ครู
0-2466-7937
นายกฤษ บางศรี
ครูผู้ช่วย
0-2466-7937
นางสาวพรพระนาวัล ข่วงทิพย์
ครูผู้ช่วย
0-2466-7937
นางพจมาน แย้มประดิษฐ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-2466-7937

นายวิชัย นาสมยนต์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดหงส์รัตนาราม

นางสาวณัฐธนพร เหมวิจิตร
นางพจมาน แย้มประดิษฐ์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

485
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร โทรศัพท์: 0-2466-7937 อีเมล์: wathongschool@hotmail.co.th
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวเพิ่มพูล วิชาช่าง โทรศัพท์: 0897836555 อีเมล์: aooy6555@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]