โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายวิชัย นาสมยนต์
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
0813314941
0-2466-7937
นางพิพัฒนา แสงรัตนวงศ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
08 9179 9879
0-2466-7937
นางสาวสุภาพร บัณเย็น
ครู ชำนาญการ
08 9477 5696
0-2466-7937
นางสาวจรรยา ภู่ระหงษ์
ครู ชำนาญการ
08 3497 5047
0-2466-7937
นางสาวศิริรักษ์ ศรีโสธารยางกูร
ครู
08 6986 6257
0-2466-7937
นายชัยรัตน์ เงินเนื้อดี
ครู
08 9760 0604
0-2466-7937
นางสาวภัควลัญช์ คร้ามวงษ์
ครู
08 7322 9469
0-2466-7937
นางสาวเพิ่มพูล วิชาช่าง
ครู
08 9783 6555
0-2466-7937
นางสาวศิริจิตร โททะรินทร์
ครูผู้ช่วย
09 0983 6651
0-2466-7937
นางสาวสุพรรณสิริ ขาวประเสริฐ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
08 9891 9776
0-2466-7937
นางสาวเขมณิจ อ่ำแห
ครูผู้ช่วย
08 5186 9111
0-2466-7937
นางสาวอัญธิฌา สุดละมัย
ครูผู้ช่วย
08 2818 2788
0-2466-7937
นางสาวกุลนันท์ สิทธิจันทร์เสน
ครูผู้ช่วย

0-2466-7937
นางสาวณัฐธนพร เหมวิจิตร
ครูผู้ช่วย

0-2466-7937
นางสาวดาริณี สมานจิตร
ครูผู้ช่วย

0-2466-7937
นางอริยสุข จันชมภู
ครู ชำนาญการ

0-2466-7937
นางกฤตพร ชินราช
ครู (พนักงานงานราชการ)

0-2466-7937
นางฐิรัชชานันท์ บวรปิยาวัฒน์
ครู ชำนาญการพิเศษ

0-2466-7937
นางพัทธนันท์ สนธิ์น้อย
ครู (อัตราจ้าง)

0-2466-7937
นางรัชนีวรรณ สุทรานนท์
ครู (อัตราจ้าง)

0-2466-7937
นางสาวสายฝน ผาทอง
ครูธุรการ

0-2466-7937
นางสาวศศิญภา พิมานแพง
ครู
08 1363 7210
0-2466-7937
นายจำลอง ไว้ประดิษฐ์
นักการภารโรง

0-2466-7937
นายวันชัย ไวยเวทา
นักการภารโรง

0-2466-7937
นางกรรณิกา บุญมงคล
นักการภารโรง

0-2466-7937
นางรถจนา ชอบเรียบร้อย
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

0-2466-7937
นางมะลิ คำแผ่น
อื่นๆ

0-2466-7937
นางธัญชนก ตาไธสง
อื่นๆ

0-2466-7937
นางน้ำอ้อย สุขวิจิตร
อื่นๆ

0-2466-7937
นางสาวจุฑามาศ โพธิสาร
อื่นๆ

0-2466-7937
นางสาวอนัญพร แลดูขำ
อื่นๆ

0-2466-7937
นางสาวแสงเดือน ประภากิจ
อื่นๆ

0-2466-7937
นายรุ่งเรือง หมื่นนุช
ครู ชำนาญการพิเศษ
08 1278 6576
0-2466-7937
นางพรทิพย์ อ่ำกิม
อื่นๆ

0-2466-7937
นางพิศเพลิน เอี่ยมขันทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
08 4707 8513
0-2466-7937
นายสุนทร จอนสมจิตต์
ครู ชำนาญการพิเศษ
08 1361 4924
0-2466-7937
นางจริน อินตรา
ครู ชำนาญการพิเศษ
08 6557 7056
0-2466-7937
นางพจมาน แย้มประดิษฐ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
08 1616 5470
0-2466-7937

นายวิชัย นาสมยนต์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดหงส์รัตนาราม
นางสาวสุพรรณสิริ ขาวประเสริฐ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดหงส์รัตนาราม

นางพจมาน แย้มประดิษฐ์
นายชัยรัตน์ เงินเนื้อดี

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

31
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร โทรศัพท์: 0-2466-7937 อีเมล์: wat-hong.school@chiyo.c
เว็บมาสเตอร์:: รถจนา ชอบเรียบร้อย โทรศัพท์: 0840997056 อีเมล์: ying_yai55@hotmail.co.th
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ