โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายวิฑูรย์ วงศ์อิน
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
022255605-8, 02
นายเชิดศักดิ์ ศุภโสภณ
ผู้อำนวยการโรงเรียน เชี่ยวชาญ
กลุ่มสาระ ฯ :
022255605-8, 02
นายภานุวัฒน์ ทัดเนียม
ครู
กลุ่มสาระ ฯ :
022255605-8, 02
นางเสาวลักษณ์ กังวานสกุลทอง
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ :
022255605-8, 02
นายอำนวย จันทร์หอม
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
022255605-8, 02
นางสุนีย์ จารุจิตมณีกุล
นักวิชาการเงินและบัญชี
กลุ่มสาระ ฯ : ไม่มีกลุ่มสาระ
022255605-8, 02
นายอาวุธ พรหมมานอก
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
022255605-8, 02
นายดำรง ชอบสุจริตสกุล
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
022255605-8, 02
นายวันชัย ยงวณิชย์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ไม่มีกลุ่มสาระ
022255605-8, 02
นางภรณ์ชภัสร์ โสตถยาคม
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
022255605-8, 02
นายเสวก โสวัตร
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
022255605-8, 02
นางสาวปานจันทร์ ปล้องทอง
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
022255605-8, 02
นางสาวปิยมาศ ศรีสมพันธ์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
022255605-8, 02
นางสาวสุพรรรณี สุภีรัตน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
022255605-8, 02
นางสมานจิต พงษ์สนาม
ครู เชี่ยวชาญ
กลุ่มสาระ ฯ :
022255605-8, 02
นางนงลักษณ์ เหมือนใจ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
022255605-8, 02
นางชูชม ธรณธรรม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
022255605-8, 02
นางวรรณวิภา จูฑะพล
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
022255605-8, 02
นางสาวชลธิชา จินดากุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
022255605-8, 02
นางวรรณภา เจริญการ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
022255605-8, 02
นางประสพบุญ ขวัญเจริญ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
022255605-8, 02
นางสาวจรีวรรณ อัมรินทร์รัตน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
022255605-8, 02
นางสาวผุสสดี ธุวังควัฒน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
022255605-8, 02
นางกาญจนา เตชะวณิชย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
022255605-8, 02
นายสมศักดิ์ เสาวภา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
022255605-8, 02
นางชื่นจิตร เดชอุดม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
022255605-8, 02
นางอุบล จิรโกเมศ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
022255605-8, 02
นายชาติชัย วิโรจนะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
022255605-8, 02
นางประภากร เหล่าพาณิชย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
022255605-8, 02
นางสริยา วรสรวง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
022255605-8, 02
นางสาวสุวรรณา ตุ้มนาค
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
022255605-8, 02
นางกรรภิรมย์ ชูสังข์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
022255605-8, 02
นางปรานอม สาริยาชีวะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
022255605-8, 02
นางวันธนา ทวีบุญญาวัตร
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
022255605-8, 02
นางสาวดรุณี กิตติวิริยะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
022255605-8, 02
นางนคร สันธิโยธิน
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
022255605-8, 02
นางอภิรดี วิโรจนะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
022255605-8, 02
นายสุมิตร สวนสุข
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
022255605-8, 02
นางสุกัญญรส กลัดสมบูรณ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
022255605-8, 02
นางประภาศรี อยู่เจริญ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
022255605-8, 02
นางสาวจันทร์เพ็ญ หาญจิตต์เกษม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
022255605-8, 02
นายทวีพล จูฑะพล
ครู เชี่ยวชาญ
กลุ่มสาระ ฯ :
022255605-8, 02
นางสาวกุศล ยืนวงศ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
022255605-8, 02
นายนิมิตร อ้อมณฑา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
022255605-8, 02
นายวรากร ใจดี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
022255605-8, 02
นายถาวร กิตติวรนารถ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
022255605-8, 02
นางสาวพจมาลย์ เพ็งปาน
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
022255605-8, 02
นางสาวอุบลรัตน์ ยี่รงค์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
022255605-8, 02
นางอาภาพร สินธุเสก
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
022255605-8, 02
นางสมศรี ตั้งดวงดี
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
022255605-8, 02
นางวิมลวรรณ เทียนมงคล
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
022255605-8, 02
นางปริศนา ศรีเมฆ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
022255605-8, 02
นางปิยะนุช ลิ่มโอภาสมณี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
022255605-8, 02
นางสาวสุนีย์ ธนศักดิ์เจริญ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
022255605-8, 02
นางฉันทนา พลศักดิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
022255605-8, 02
นางเบญจวรรณ บริบาลบุรีภัณฑ์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
022255605-8, 02
นายศักดา อัครธิติ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
022255605-8, 02
นายศิริ สวัสดิ์แดง
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
022255605-8, 02
นายแมน ต้นสมบูรณ์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
022255605-8, 02
นายสุพจน์ รอดลอย
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
022255605-8, 02
นางอรทัย สวัสดิ์แดง
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
022255605-8, 02
นายดำรงฤทธิ์ สุวรรณชาศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
022255605-8, 02
นางสาวยุวนุช รัตตสัมพันธ์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
022255605-8, 02
นางสาวเรียม ยังประโยชน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
022255605-8, 02
นายไพโรจน์ บริรักษ์เลิศ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
022255605-8, 02
นายกิตติ นวลประพันธ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
022255605-8, 02
นางสาวกลอยใจ ปานเกษม
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
022255605-8, 02
นายสุรพร เก็งทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
022255605-8, 02
นางสาวประภัสสร เรืองชู
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
022255605-8, 02
นางสาวศราวัน มั่นถาวรวงศ์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
022255605-8, 02
นายสถาพร อุทธา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
022255605-8, 02
นางสาวสุคนธ์ ภัทรีชวาล
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
022255605-8, 02
นางกฤษณวรรณ กิติผดุง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
022255605-8, 02
นายณภัทร รุจินันทยศ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
022255605-8, 02
นายสะการียา วันทอง
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
022255605-8, 02
นายฒัมษ์ นำเกียรติสกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
022255605-8, 02
นางสาวยุพาวดี บุญพูล
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
022255605-8, 02
นายไพบูลย์ ภักดีดำริห์กุ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
022255605-8, 02
นายกิตติธัช ทรงศิริ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
022255605-8, 02
นางพรรณี เจริญกัลป์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
022255605-8, 02
นางสาวบุญทรัพย์ ลิมปนะชัย
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
022255605-8, 02
นายวสันต์ อยู่เชื้อ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
022255605-8, 02
นางบุญนะ บุญประเทือง
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
022255605-8, 02
นางสุธาทิพย์ พฤฒินันท์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
022255605-8, 02
นางสาวฉิมพลี วิมลธรรม
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
022255605-8, 02
นางสาวสายใจ อาจองค์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
022255605-8, 02
นางสาวสุนิสา เพ็งสุข
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
022255605-8, 02
นายสุพล นิลกลาง
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
022255605-8, 02
นางเกศสุดา นันทชัย
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
022255605-8, 02
นายพิชัย ว่านวัฒน์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
022255605-8, 02
นายสิงหา สุวรรณศรี
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
022255605-8, 02
นางนริสา กล่ำแสง
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
022255605-8, 02
นางสาวผ่องศรี ชินนาค
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
022255605-8, 02
นางสาวจตุพร ปักเคระกา
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
022255605-8, 02
นางสาวเยาวลักษณ์ อักษร
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
022255605-8, 02
นางสาวสกุลรัตน์ รัตตนุสสรณ์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
022255605-8, 02
นางจิตรา สุทธิกลม
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
022255605-8, 02
นางสาวมัณฑนา ทับทิม
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
022255605-8, 02
นางสาวเพ็ญจิตร คงมณี
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
022255605-8, 02
นางนุชสาวรีย์ ขจรทรัพย์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
022255605-8, 02
นางสาวเบญญา เวียงหฤทัย
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
022255605-8, 02
นายธนวัฒน์ ธะนะ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ :
022255605-8, 02
นางสุขใจ แก่นดี
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
022255605-8, 02
นางสาวอุไรรัตน์ ศรีสวย
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
022255605-8, 02
นางภาณุมาศ บัวก้านทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
022255605-8, 02
นายสมพล อันสมศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
022255605-8, 02
นางสาวคุณารัตน์ พุ่มบัว
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
022255605-8, 02
นางเบญจพร บุญมี
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
022255605-8, 02
นางสาวฉันทิศา ชั้นประเสริฐ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
022255605-8, 02
นางสาวผ่องจิต เณรจิตร
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
022255605-8, 02
นายวิเชียร วัฒนศิริ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
022255605-8, 02
นางเจษฎา สรวลสรรค์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
022255605-8, 02
นายสุพัฒน์ พลสุธรรม์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
022255605-8, 02
นางบังอร วิเชียรทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
022255605-8, 02
นางสาวชมพูนุช เพ็ญจันทร์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ :
022255605-8, 02
นายวีรวุทธ์ นาคพุทธ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
022255605-8, 02
นายสุขะชัย ศุภศิริ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
022255605-8, 02
นายวรุตม์ วรุตมะ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ :
022255605-8, 02
นางประมวญ สิริวัฒนพรกุล
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
022255605-8, 02
นายณัฐพงศ์ แตงเพ็ชร
ครู
กลุ่มสาระ ฯ :
022255605-8, 02
นางจุฑาทิพย์ สวนสุข
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
022255605-8, 02
นางภัทรวดี อุดมมนกุล
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
022255605-8, 02
นางสาวรัชนู พิมพิทักษ์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
022255605-8, 02
นางสาวจุฑามาศ ธุวะคำ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ :
022255605-8, 02
นางสาวพลอยไพลิน มิ่งทอง
ครู
กลุ่มสาระ ฯ :
022255605-8, 02
นางสาวอัญชลี มูลแก้ว
ครู
กลุ่มสาระ ฯ :
022255605-8, 02
นางสาวอุมาพร พิมพ์สุตะ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ :
022255605-8, 02
นายบัญชาพร อรุณเลิศอารีย์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ :
022255605-8, 02
นางสาวพรสวรรค์ วิลุนนะหุย
ครู
กลุ่มสาระ ฯ :
022255605-8, 02
นางสาวพรลภัส เสวกะ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ :
022255605-8, 02
นางสาวอาทิตตยา พุ่มพิบูลย์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ :
022255605-8, 02
นายธนดล ยิ้มถนอม
ครู
กลุ่มสาระ ฯ :
022255605-8, 02
นางสาวจิราภรณ์ กลัดป้อม
ครู
กลุ่มสาระ ฯ :
022255605-8, 02
นางสาววิมลรัตน์ สุดสังข์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ :
022255605-8, 02
นางสาวกัญญ์ปภัส จันท์ธนสีสร
ครู
กลุ่มสาระ ฯ :
022255605-8, 02
นายโสภณ ไทยจีน
ครู
กลุ่มสาระ ฯ :
022255605-8, 02
นายภูวนาท อสิพงษ์
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
022255605-8, 02
นางสาวประไพพรรณ ปรึกษาตน
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ :
022255605-8, 02
นางบุษกร จิตติมิต
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
022255605-8, 02
นายอรุณ สุวรรณภูสิทธิ์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
022255605-8, 02
นายธีรเดช จันกระแสร์
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ :
022255605-8, 02
นางอุษา สุรวัชโยธิน
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
022255605-8, 02
นางกรกมล สุภีคำ
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
022255605-8, 02
นายธราดล รานรินทร์
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
022255605-8, 02
นางสาวอัญชานา นิ่มอนุสสรณ์กุล
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ :
022255605-8, 02
นางสาวเสาวลักษณ์ ทักษิณากุล
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ :
022255605-8, 02

นายวิฑูรย์ วงศ์อิน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
สวนกุหลาบวิทยาลัย
นายอำนวย จันทร์หอม
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
สวนกุหลาบวิทยาลัย
นายอาวุธ พรหมมานอก
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
สวนกุหลาบวิทยาลัย
นายดำรง ชอบสุจริตสกุล
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
สวนกุหลาบวิทยาลัย
นายวันชัย ยงวณิชย์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
สวนกุหลาบวิทยาลัย

นางอาภาพร สินธุเสก
นางบุญนะ บุญประเทือง

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,866
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 โทรศัพท์: 022255605-8, 02 อีเมล์: suankularb@sk.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: อุบลรัตน์ ยี่รงค์ โทรศัพท์: 0899837233 อีเมล์: teacher_bon@hotmail.co.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]