โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายวิฑูรย์ วงศ์อิน
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
022255605-8, 02
นายเชิดศักดิ์ ศุภโสภณ
ผู้อำนวยการโรงเรียน เชี่ยวชาญ
022255605-8, 02
นายภานุวัฒน์ ทัดเนียม
ครู
022255605-8, 02
นางเสาวลักษณ์ กังวานสกุลทอง
ครูผู้ช่วย
022255605-8, 02
นายอำนวย จันทร์หอม
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
022255605-8, 02
นางสุนีย์ จารุจิตมณีกุล
นักวิชาการเงินและบัญชี
022255605-8, 02
นายอาวุธ พรหมมานอก
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
022255605-8, 02
นายดำรง ชอบสุจริตสกุล
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
022255605-8, 02
นายวันชัย ยงวณิชย์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
022255605-8, 02
นางภรณ์ชภัสร์ โสตถยาคม
ครู ชำนาญการ
022255605-8, 02
นายเสวก โสวัตร
ครู ชำนาญการพิเศษ
022255605-8, 02
นางสาวสุพรรรณี สุภีรัตน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
022255605-8, 02
นางสมานจิต พงษ์สนาม
ครู เชี่ยวชาญ
022255605-8, 02
นายธนพล เพ็งแก้ว
ครู
022255605-8, 02
นางนงลักษณ์ เหมือนใจ
ครู ชำนาญการ
022255605-8, 02
นางชูชม ธรณธรรม
ครู ชำนาญการพิเศษ
022255605-8, 02
นางวรรณวิภา จูฑะพล
ครู ชำนาญการพิเศษ
022255605-8, 02
นางสาวชลธิชา จินดากุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
022255605-8, 02
นางวรรณภา เจริญการ
ครู ชำนาญการพิเศษ
022255605-8, 02
นางประสพบุญ ขวัญเจริญ
ครู ชำนาญการพิเศษ
022255605-8, 02
นางสาวจรีวรรณ อัมรินทร์รัตน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
022255605-8, 02
นางสาวผุสสดี ธุวังควัฒน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
022255605-8, 02
นางกาญจนา เตชะวณิชย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
022255605-8, 02
นายสมศักดิ์ เสาวภา
ครู ชำนาญการพิเศษ
022255605-8, 02
นางชื่นจิตร เดชอุดม
ครู ชำนาญการพิเศษ
022255605-8, 02
นางอุบล จิรโกเมศ
ครู ชำนาญการพิเศษ
022255605-8, 02
นายชาติชัย วิโรจนะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
022255605-8, 02
นางประภากร เหล่าพาณิชย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
022255605-8, 02
นางสริยา วรสรวง
ครู ชำนาญการพิเศษ
022255605-8, 02
นางสาวสุวรรณา ตุ้มนาค
ครู ชำนาญการพิเศษ
022255605-8, 02
นางกรรภิรมย์ ชูสังข์
ครู ชำนาญการพิเศษ
022255605-8, 02
นางปรานอม สาริยาชีวะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
022255605-8, 02
นางวันธนา ทวีบุญญาวัตร
ครู ชำนาญการพิเศษ
022255605-8, 02
นางสาวดรุณี กิตติวิริยะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
022255605-8, 02
นางนคร สันธิโยธิน
ครู ชำนาญการพิเศษ
022255605-8, 02
นางอภิรดี วิโรจนะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
022255605-8, 02
นายสุมิตร สวนสุข
ครู ชำนาญการพิเศษ
022255605-8, 02
นางสุกัญญรส กลัดสมบูรณ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
022255605-8, 02
นางประภาศรี อยู่เจริญ
ครู ชำนาญการพิเศษ
022255605-8, 02
นางสาวจันทร์เพ็ญ หาญจิตต์เกษม
ครู ชำนาญการพิเศษ
022255605-8, 02
นายทวีพล จูฑะพล
ครู เชี่ยวชาญ
022255605-8, 02
นางสาวกุศล ยืนวงศ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
022255605-8, 02
นายนิมิตร อ้อมณฑา
ครู ชำนาญการพิเศษ
022255605-8, 02
นายวรากร ใจดี
ครู ชำนาญการพิเศษ
022255605-8, 02
นายถาวร กิตติวรนารถ
ครู ชำนาญการพิเศษ
022255605-8, 02
นางสาวพจมาลย์ เพ็งปาน
ครู ชำนาญการพิเศษ
022255605-8, 02
นางสาวอุบลรัตน์ ยี่รงค์
ครู ชำนาญการพิเศษ
022255605-8, 02
นางอาภาพร สินธุเสก
ครู ชำนาญการ
022255605-8, 02
นางสมศรี ตั้งดวงดี
ครู ชำนาญการ
022255605-8, 02
นางวิมลวรรณ เทียนมงคล
ครู ชำนาญการพิเศษ
022255605-8, 02
นางปริศนา ศรีเมฆ
ครู ชำนาญการ
022255605-8, 02
นางปิยะนุช ลิ่มโอภาสมณี
ครู ชำนาญการพิเศษ
022255605-8, 02
นางสาวสุนีย์ ธนศักดิ์เจริญ
ครู ชำนาญการ
022255605-8, 02
นางฉันทนา พลศักดิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
022255605-8, 02
นางเบญจวรรณ บริบาลบุรีภัณฑ์
ครู ชำนาญการ
022255605-8, 02
นายศักดา อัครธิติ
ครู ชำนาญการ
022255605-8, 02
นายศิริ สวัสดิ์แดง
ครู ชำนาญการ
022255605-8, 02
นายแมน ต้นสมบูรณ์
ครู ชำนาญการ
022255605-8, 02
นายสุพจน์ รอดลอย
ครู ชำนาญการ
022255605-8, 02
นางอรทัย สวัสดิ์แดง
ครู ชำนาญการ
022255605-8, 02
นายดำรงฤทธิ์ สุวรรณชาศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
022255605-8, 02
นางสาวยุวนุช รัตตสัมพันธ์
ครู ชำนาญการ
022255605-8, 02
นางสาวเรียม ยังประโยชน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
022255605-8, 02
นายไพโรจน์ บริรักษ์เลิศ
ครู ชำนาญการพิเศษ
022255605-8, 02
นายกิตติ นวลประพันธ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
022255605-8, 02
นางสาวกลอยใจ ปานเกษม
ครู ชำนาญการ
022255605-8, 02
นายสุรพร เก็งทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
022255605-8, 02
นางสาวประภัสสร เรืองชู
ครู ชำนาญการ
022255605-8, 02
นางสาวศราวัน มั่นถาวรวงศ์
ครู ชำนาญการ
022255605-8, 02
นายสถาพร อุทธา
ครู ชำนาญการพิเศษ
022255605-8, 02
นางสาวสุคนธ์ ภัทรีชวาล
ครู ชำนาญการ
022255605-8, 02
นางกฤษณวรรณ กิติผดุง
ครู ชำนาญการพิเศษ
022255605-8, 02
นายณภัทร รุจินันทยศ
ครู ชำนาญการ
022255605-8, 02
นายสะการียา วันทอง
ครู ชำนาญการ
022255605-8, 02
นายฒัมษ์ นำเกียรติสกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
022255605-8, 02
นางสาวยุพาวดี บุญพูล
ครู ชำนาญการ
022255605-8, 02
นายไพบูลย์ ภักดีดำริห์กุ
ครู ชำนาญการ
022255605-8, 02
นายกิตติธัช ทรงศิริ
ครู ชำนาญการ
022255605-8, 02
นางพรรณี เจริญกัลป์
ครู ชำนาญการ
022255605-8, 02
นางสาวบุญทรัพย์ ลิมปนะชัย
ครู ชำนาญการ
022255605-8, 02
นายวสันต์ อยู่เชื้อ
ครู ชำนาญการ
022255605-8, 02
นางบุญนะ บุญประเทือง
ครู ชำนาญการ
022255605-8, 02
นางสุธาทิพย์ พฤฒินันท์
ครู ชำนาญการ
022255605-8, 02
นางสาวฉิมพลี วิมลธรรม
ครู ชำนาญการ
022255605-8, 02
นางสาวสายใจ อาจองค์
ครู ชำนาญการ
022255605-8, 02
นางสาวสุนิสา เพ็งสุข
ครู ชำนาญการพิเศษ
022255605-8, 02
นายสุพล นิลกลาง
ครู ชำนาญการ
022255605-8, 02
นางเกศสุดา นันทชัย
ครู ชำนาญการพิเศษ
022255605-8, 02
นายพิชัย ว่านวัฒน์
ครู ชำนาญการ
022255605-8, 02
นายสิงหา สุวรรณศรี
ครู ชำนาญการ
022255605-8, 02
นางนริสา กล่ำแสง
ครู ชำนาญการ
022255605-8, 02
นางสาวผ่องศรี ชินนาค
ครู ชำนาญการ
022255605-8, 02
นางสาวจตุพร ปักเคระกา
ครู ชำนาญการ
022255605-8, 02
นางสาวเยาวลักษณ์ อักษร
ครู ชำนาญการ
022255605-8, 02
นางสาวสกุลรัตน์ รัตตนุสสรณ์
ครู ชำนาญการ
022255605-8, 02
นางจิตรา สุทธิกลม
ครู ชำนาญการ
022255605-8, 02
นางสาวมัณฑนา ทับทิม
ครู ชำนาญการ
022255605-8, 02
นางสาวเพ็ญจิตร คงมณี
ครู ชำนาญการ
022255605-8, 02
นางนุชสาวรีย์ ขจรทรัพย์
ครู ชำนาญการ
022255605-8, 02
นางสาวเบญญา เวียงหฤทัย
ครู ชำนาญการ
022255605-8, 02
นายธนวัฒน์ ธะนะ
ครู
022255605-8, 02
นางสุขใจ แก่นดี
ครู ชำนาญการ
022255605-8, 02
นางสาวอุไรรัตน์ ศรีสวย
ครู ชำนาญการ
022255605-8, 02
นางภาณุมาศ บัวก้านทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
022255605-8, 02
นายสมพล อันสมศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
022255605-8, 02
นางสาวคุณารัตน์ พุ่มบัว
ครู ชำนาญการพิเศษ
022255605-8, 02
นางเบญจพร บุญมี
ครู ชำนาญการ
022255605-8, 02
นางสาวฉันทิศา ชั้นประเสริฐ
ครู ชำนาญการ
022255605-8, 02
นางสาวผ่องจิต เณรจิตร
ครู ชำนาญการพิเศษ
022255605-8, 02
นายวิเชียร วัฒนศิริ
ครู ชำนาญการ
022255605-8, 02
นางเจษฎา สรวลสรรค์
ครู ชำนาญการ
022255605-8, 02
นายสุพัฒน์ พลสุธรรม์
ครู ชำนาญการ
022255605-8, 02
นางบังอร วิเชียรทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
022255605-8, 02
นางสาวชมพูนุช เพ็ญจันทร์
ครู
022255605-8, 02
นายวีรวุทธ์ นาคพุทธ
ครู ชำนาญการ
022255605-8, 02
นายสุขะชัย ศุภศิริ
ครู ชำนาญการ
022255605-8, 02
นายวรุตม์ วรุตมะ
ครู
022255605-8, 02
นางประมวญ สิริวัฒนพรกุล
ครู ชำนาญการ
022255605-8, 02
นางจุฑาทิพย์ สวนสุข
ครู ชำนาญการพิเศษ
022255605-8, 02
นางภัทรวดี อุดมมนกุล
ครู ชำนาญการ
022255605-8, 02
นางสาวรัชนู พิมพิทักษ์
ครู
022255605-8, 02
นางสาวจุฑามาศ ธุวะคำ
ครู
022255605-8, 02
นางสาวพลอยไพลิน มิ่งทอง
ครู
022255605-8, 02
นางสาวอัญชลี มูลแก้ว
ครู
022255605-8, 02
นางสาวอุมาพร พิมพ์สุตะ
ครู
022255605-8, 02
นายบัญชาพร อรุณเลิศอารีย์
ครู
022255605-8, 02
นางสาวพรสวรรค์ วิลุนนะหุย
ครู
022255605-8, 02
นางสาวพรลภัส เสวกะ
ครู
022255605-8, 02
นางสาวอาทิตตยา พุ่มพิบูลย์
ครู
022255605-8, 02
นายธนดล ยิ้มถนอม
ครู
022255605-8, 02
นางสาวจิราภรณ์ กลัดป้อม
ครู
022255605-8, 02
นางสาววิมลรัตน์ สุดสังข์
ครู
022255605-8, 02
นางสาวกัญญ์ปภัส จันท์ธนสีสร
ครู
022255605-8, 02
นางสาวประไพพรรณ ปรึกษาตน
ครูผู้ช่วย
022255605-8, 02
นางบุษกร จิตติมิต
ครู ชำนาญการ
022255605-8, 02
นายอรุณ สุวรรณภูสิทธิ์
ครู ชำนาญการ
022255605-8, 02
นายธีรเดช จันกระแสร์
ครูผู้ช่วย
022255605-8, 02
นางอุษา สุรวัชโยธิน
ครู ชำนาญการ
022255605-8, 02
นางสาวอัญชานา นิ่มอนุสสรณ์กุล
ครูผู้ช่วย
022255605-8, 02
นางสาวเสาวลักษณ์ ทักษิณากุล
ครูผู้ช่วย
022255605-8, 02

นายวิฑูรย์ วงศ์อิน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
สวนกุหลาบวิทยาลัย
นายอำนวย จันทร์หอม
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
สวนกุหลาบวิทยาลัย
นายอาวุธ พรหมมานอก
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
สวนกุหลาบวิทยาลัย
นายดำรง ชอบสุจริตสกุล
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
สวนกุหลาบวิทยาลัย
นายวันชัย ยงวณิชย์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
สวนกุหลาบวิทยาลัย

นางฉันทนา พลศักดิ์
นางเบญจพร บุญมี

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

5
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย โทรศัพท์: 022255605-8, 02 อีเมล์: suankularb@sk.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: อุบลรัตน์ ยี่รงค์ โทรศัพท์: 0899837233 อีเมล์: teacher_bon@hotmail.co.th
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ