โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายวิฑูรย์ วงศ์อิน
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
022255605-8, 02
นายเชิดศักดิ์ ศุภโสภณ
ผู้อำนวยการโรงเรียน เชี่ยวชาญ
022255605-8, 02
นายภานุวัฒน์ ทัดเนียม
ครู
022255605-8, 02
นางเสาวลักษณ์ กังวานสกุลทอง
ครูผู้ช่วย
022255605-8, 02
นายอำนวย จันทร์หอม
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
022255605-8, 02
นางสุนีย์ จารุจิตมณีกุล
นักวิชาการเงินและบัญชี
022255605-8, 02
นายอาวุธ พรหมมานอก
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
022255605-8, 02
นายดำรง ชอบสุจริตสกุล
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
022255605-8, 02
นายวันชัย ยงวณิชย์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
022255605-8, 02
นางภรณ์ชภัสร์ โสตถยาคม
ครู ชำนาญการ
022255605-8, 02
นายเสวก โสวัตร
ครู ชำนาญการพิเศษ
022255605-8, 02
นางสาวสุพรรรณี สุภีรัตน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
022255605-8, 02
นางสมานจิต พงษ์สนาม
ครู เชี่ยวชาญ
022255605-8, 02
นายธนพล เพ็งแก้ว
ครู
022255605-8, 02
นางนงลักษณ์ เหมือนใจ
ครู ชำนาญการ
022255605-8, 02
นางชูชม ธรณธรรม
ครู ชำนาญการพิเศษ
022255605-8, 02
นางวรรณวิภา จูฑะพล
ครู ชำนาญการพิเศษ
022255605-8, 02
นางสาวชลธิชา จินดากุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
022255605-8, 02
นางวรรณภา เจริญการ
ครู ชำนาญการพิเศษ
022255605-8, 02
นางประสพบุญ ขวัญเจริญ
ครู ชำนาญการพิเศษ
022255605-8, 02
นางสาวจรีวรรณ อัมรินทร์รัตน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
022255605-8, 02
นางสาวผุสสดี ธุวังควัฒน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
022255605-8, 02
นางกาญจนา เตชะวณิชย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
022255605-8, 02
นายสมศักดิ์ เสาวภา
ครู ชำนาญการพิเศษ
022255605-8, 02
นางชื่นจิตร เดชอุดม
ครู ชำนาญการพิเศษ
022255605-8, 02
นางอุบล จิรโกเมศ
ครู ชำนาญการพิเศษ
022255605-8, 02
นายชาติชัย วิโรจนะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
022255605-8, 02
นางประภากร เหล่าพาณิชย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
022255605-8, 02
นางสริยา วรสรวง
ครู ชำนาญการพิเศษ
022255605-8, 02
นางสาวสุวรรณา ตุ้มนาค
ครู ชำนาญการพิเศษ
022255605-8, 02
นางกรรภิรมย์ ชูสังข์
ครู ชำนาญการพิเศษ
022255605-8, 02
นางปรานอม สาริยาชีวะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
022255605-8, 02
นางวันธนา ทวีบุญญาวัตร
ครู ชำนาญการพิเศษ
022255605-8, 02
นางสาวดรุณี กิตติวิริยะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
022255605-8, 02
นางนคร สันธิโยธิน
ครู ชำนาญการพิเศษ
022255605-8, 02
นางอภิรดี วิโรจนะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
022255605-8, 02
นายสุมิตร สวนสุข
ครู ชำนาญการพิเศษ
022255605-8, 02
นางสุกัญญรส กลัดสมบูรณ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
022255605-8, 02
นางประภาศรี อยู่เจริญ
ครู ชำนาญการพิเศษ
022255605-8, 02
นางสาวจันทร์เพ็ญ หาญจิตต์เกษม
ครู ชำนาญการพิเศษ
022255605-8, 02
นายทวีพล จูฑะพล
ครู เชี่ยวชาญ
022255605-8, 02
นางสาวกุศล ยืนวงศ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
022255605-8, 02
นายนิมิตร อ้อมณฑา
ครู ชำนาญการพิเศษ
022255605-8, 02
นายวรากร ใจดี
ครู ชำนาญการพิเศษ
022255605-8, 02
นายถาวร กิตติวรนารถ
ครู ชำนาญการพิเศษ
022255605-8, 02
นางสาวพจมาลย์ เพ็งปาน
ครู ชำนาญการพิเศษ
022255605-8, 02
นางสาวอุบลรัตน์ ยี่รงค์
ครู ชำนาญการพิเศษ
022255605-8, 02
นางอาภาพร สินธุเสก
ครู ชำนาญการ
022255605-8, 02
นางสมศรี ตั้งดวงดี
ครู ชำนาญการ
022255605-8, 02
นางวิมลวรรณ เทียนมงคล
ครู ชำนาญการพิเศษ
022255605-8, 02
นางปริศนา ศรีเมฆ
ครู ชำนาญการ
022255605-8, 02
นางปิยะนุช ลิ่มโอภาสมณี
ครู ชำนาญการพิเศษ
022255605-8, 02
นางสาวสุนีย์ ธนศักดิ์เจริญ
ครู ชำนาญการ
022255605-8, 02
นางฉันทนา พลศักดิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
022255605-8, 02
นางเบญจวรรณ บริบาลบุรีภัณฑ์
ครู ชำนาญการ
022255605-8, 02
นายศักดา อัครธิติ
ครู ชำนาญการ
022255605-8, 02
นายศิริ สวัสดิ์แดง
ครู ชำนาญการ
022255605-8, 02
นายแมน ต้นสมบูรณ์
ครู ชำนาญการ
022255605-8, 02
นายสุพจน์ รอดลอย
ครู ชำนาญการ
022255605-8, 02
นางอรทัย สวัสดิ์แดง
ครู ชำนาญการ
022255605-8, 02
นายดำรงฤทธิ์ สุวรรณชาศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
022255605-8, 02
นางสาวยุวนุช รัตตสัมพันธ์
ครู ชำนาญการ
022255605-8, 02
นางสาวเรียม ยังประโยชน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
022255605-8, 02
นายไพโรจน์ บริรักษ์เลิศ
ครู ชำนาญการพิเศษ
022255605-8, 02
นายกิตติ นวลประพันธ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
022255605-8, 02
นางสาวกลอยใจ ปานเกษม
ครู ชำนาญการ
022255605-8, 02
นายสุรพร เก็งทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
022255605-8, 02
นางสาวประภัสสร เรืองชู
ครู ชำนาญการ
022255605-8, 02
นางสาวศราวัน มั่นถาวรวงศ์
ครู ชำนาญการ
022255605-8, 02
นายสถาพร อุทธา
ครู ชำนาญการพิเศษ
022255605-8, 02
นางสาวสุคนธ์ ภัทรีชวาล
ครู ชำนาญการ
022255605-8, 02
นางกฤษณวรรณ กิติผดุง
ครู ชำนาญการพิเศษ
022255605-8, 02
นายณภัทร รุจินันทยศ
ครู ชำนาญการ
022255605-8, 02
นายสะการียา วันทอง
ครู ชำนาญการ
022255605-8, 02
นายฒัมษ์ นำเกียรติสกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
022255605-8, 02
นางสาวยุพาวดี บุญพูล
ครู ชำนาญการ
022255605-8, 02
นายไพบูลย์ ภักดีดำริห์กุ
ครู ชำนาญการ
022255605-8, 02
นายกิตติธัช ทรงศิริ
ครู ชำนาญการ
022255605-8, 02
นางพรรณี เจริญกัลป์
ครู ชำนาญการ
022255605-8, 02
นางสาวบุญทรัพย์ ลิมปนะชัย
ครู ชำนาญการ
022255605-8, 02
นายวสันต์ อยู่เชื้อ
ครู ชำนาญการ
022255605-8, 02
นางบุญนะ บุญประเทือง
ครู ชำนาญการ
022255605-8, 02
นางสุธาทิพย์ พฤฒินันท์
ครู ชำนาญการ
022255605-8, 02
นางสาวฉิมพลี วิมลธรรม
ครู ชำนาญการ
022255605-8, 02
นางสาวสายใจ อาจองค์
ครู ชำนาญการ
022255605-8, 02
นางสาวสุนิสา เพ็งสุข
ครู ชำนาญการพิเศษ
022255605-8, 02
นายสุพล นิลกลาง
ครู ชำนาญการ
022255605-8, 02
นางเกศสุดา นันทชัย
ครู ชำนาญการพิเศษ
022255605-8, 02
นายพิชัย ว่านวัฒน์
ครู ชำนาญการ
022255605-8, 02
นายสิงหา สุวรรณศรี
ครู ชำนาญการ
022255605-8, 02
นางนริสา กล่ำแสง
ครู ชำนาญการ
022255605-8, 02
นางสาวผ่องศรี ชินนาค
ครู ชำนาญการ
022255605-8, 02
นางสาวจตุพร ปักเคระกา
ครู ชำนาญการ
022255605-8, 02
นางสาวเยาวลักษณ์ อักษร
ครู ชำนาญการ
022255605-8, 02
นางสาวสกุลรัตน์ รัตตนุสสรณ์
ครู ชำนาญการ
022255605-8, 02
นางจิตรา สุทธิกลม
ครู ชำนาญการ
022255605-8, 02
นางสาวมัณฑนา ทับทิม
ครู ชำนาญการ
022255605-8, 02
นางสาวเพ็ญจิตร คงมณี
ครู ชำนาญการ
022255605-8, 02
นางนุชสาวรีย์ ขจรทรัพย์
ครู ชำนาญการ
022255605-8, 02
นางสาวเบญญา เวียงหฤทัย
ครู ชำนาญการ
022255605-8, 02
นายธนวัฒน์ ธะนะ
ครู
022255605-8, 02
นางสุขใจ แก่นดี
ครู ชำนาญการ
022255605-8, 02
นางสาวอุไรรัตน์ ศรีสวย
ครู ชำนาญการ
022255605-8, 02
นางภาณุมาศ บัวก้านทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
022255605-8, 02
นายสมพล อันสมศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
022255605-8, 02
นางสาวคุณารัตน์ พุ่มบัว
ครู ชำนาญการพิเศษ
022255605-8, 02
นางเบญจพร บุญมี
ครู ชำนาญการ
022255605-8, 02
นางสาวฉันทิศา ชั้นประเสริฐ
ครู ชำนาญการ
022255605-8, 02
นางสาวผ่องจิต เณรจิตร
ครู ชำนาญการพิเศษ
022255605-8, 02
นายวิเชียร วัฒนศิริ
ครู ชำนาญการ
022255605-8, 02
นางเจษฎา สรวลสรรค์
ครู ชำนาญการ
022255605-8, 02
นายสุพัฒน์ พลสุธรรม์
ครู ชำนาญการ
022255605-8, 02
นางบังอร วิเชียรทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
022255605-8, 02
นางสาวชมพูนุช เพ็ญจันทร์
ครู
022255605-8, 02
นายวีรวุทธ์ นาคพุทธ
ครู ชำนาญการ
022255605-8, 02
นายสุขะชัย ศุภศิริ
ครู ชำนาญการ
022255605-8, 02
นายวรุตม์ วรุตมะ
ครู
022255605-8, 02
นางประมวญ สิริวัฒนพรกุล
ครู ชำนาญการ
022255605-8, 02
นายณัฐพงศ์ แตงเพ็ชร
ครู
022255605-8, 02
นางจุฑาทิพย์ สวนสุข
ครู ชำนาญการพิเศษ
022255605-8, 02
นางภัทรวดี อุดมมนกุล
ครู ชำนาญการ
022255605-8, 02
นางสาวรัชนู พิมพิทักษ์
ครู
022255605-8, 02
นางสาวจุฑามาศ ธุวะคำ
ครู
022255605-8, 02
นางสาวพลอยไพลิน มิ่งทอง
ครู
022255605-8, 02
นางสาวอัญชลี มูลแก้ว
ครู
022255605-8, 02
นางสาวอุมาพร พิมพ์สุตะ
ครู
022255605-8, 02
นายบัญชาพร อรุณเลิศอารีย์
ครู
022255605-8, 02
นางสาวพรสวรรค์ วิลุนนะหุย
ครู
022255605-8, 02
นางสาวพรลภัส เสวกะ
ครู
022255605-8, 02
นางสาวอาทิตตยา พุ่มพิบูลย์
ครู
022255605-8, 02
นายธนดล ยิ้มถนอม
ครู
022255605-8, 02
นางสาวจิราภรณ์ กลัดป้อม
ครู
022255605-8, 02
นางสาววิมลรัตน์ สุดสังข์
ครู
022255605-8, 02
นางสาวกัญญ์ปภัส จันท์ธนสีสร
ครู
022255605-8, 02
นายโสภณ ไทยจีน
ครู
022255605-8, 02
นางสาวประไพพรรณ ปรึกษาตน
ครูผู้ช่วย
022255605-8, 02
นางบุษกร จิตติมิต
ครู ชำนาญการ
022255605-8, 02
นายอรุณ สุวรรณภูสิทธิ์
ครู ชำนาญการ
022255605-8, 02
นายธีรเดช จันกระแสร์
ครูผู้ช่วย
022255605-8, 02
นางอุษา สุรวัชโยธิน
ครู ชำนาญการ
022255605-8, 02
นางสาวอัญชานา นิ่มอนุสสรณ์กุล
ครูผู้ช่วย
022255605-8, 02
นางสาวเสาวลักษณ์ ทักษิณากุล
ครูผู้ช่วย
022255605-8, 02

นายวิฑูรย์ วงศ์อิน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
สวนกุหลาบวิทยาลัย
นายอำนวย จันทร์หอม
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
สวนกุหลาบวิทยาลัย
นายอาวุธ พรหมมานอก
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
สวนกุหลาบวิทยาลัย
นายดำรง ชอบสุจริตสกุล
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
สวนกุหลาบวิทยาลัย
นายวันชัย ยงวณิชย์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
สวนกุหลาบวิทยาลัย

นางสาวอุไรรัตน์ ศรีสวย
นางอุบล จิรโกเมศ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,122
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 โทรศัพท์: 022255605-8, 02 อีเมล์: suankularb@sk.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: อุบลรัตน์ ยี่รงค์ โทรศัพท์: 0899837233 อีเมล์: teacher_bon@hotmail.co.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]