โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายมงคล ชูวงษ์วัฒนะ
ผู้อำนวยการโรงเรียน เชี่ยวชาญพิเศษ
027378919-20
นายภักดี แสงจันทร์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
027378919-20
นายเทียน กล่ำบุตร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
027378919-20
นายคมศักดิ์ หาญสิงห์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
027378919-20
นางสาวพัทธนันท์ หนาแน่น
ครูผู้ช่วย
027378919-20
นางสาวธิดารัตน์ ตาปราบ
ครู ชำนาญการ
027378919-20
นางพฤฒินันท์ แสนสุข
ครูผู้ช่วย
027378919-20
นางสาวชัชรวี ธรรมเกษตรศรี
ครูผู้ช่วย
027378919-20
นางสาวอภัสรา หงษ์อาจ
ครูผู้ช่วย
027378919-20
นางสาววณิชวรรณ รัตนจารุพิทักษ์
ครูผู้ช่วย
027378919-20
นางสาวลินิน แสนปลื้ม
ครูผู้ช่วย
027378919-20
นางถิรนันท์ ภูถอดใจ
ครู ชำนาญการพิเศษ
027378919-20
นางสุภาพ ทิพย์สันเทียะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
027378919-20
นายจิรทีปต์ โชติดิลก
ครู ชำนาญการพิเศษ
027378919-20
นางณิชาภา หอมวิเชียร
ครู ชำนาญการพิเศษ
027378919-20
นางสาวธีรนันท์ วรสัมปุรณะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
027378919-20
นางสาวนันทนา นันทภัทรพานิช
ครู ชำนาญการพิเศษ
027378919-20
นางนิธิมา โต๊ะสัมฤทธิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
027378919-20
นางนิรดา บุญจิตร
ครู ชำนาญการพิเศษ
027378919-20
นางนุชรีย์พร วิชาเดช
ครู ชำนาญการพิเศษ
027378919-20
นายบัวสอาด ดาสั่ว
ครู ชำนาญการพิเศษ
027378919-20
นางสาวพรปวีณ์ ศรียะพันธุ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
027378919-20
นางรัตนาภรณ์ วชิรญานนท์
ครู ชำนาญการพิเศษ
027378919-20
นางวัลภา เจริญสรรพ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
027378919-20
นายสะอาด ยิดนรดิน
ครู ชำนาญการพิเศษ
027378919-20
นายสันติ วิชาเดช
ครู ชำนาญการพิเศษ
027378919-20
นางสาวชุติมา อินจุ้มสาย
ครูผู้ช่วย
027378919-20
นางอรทัย งามรัตนกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
027378919-20
นายกฤตภพ ทับทิมพัชรากร
ครู ชำนาญการพิเศษ
027378919-20
นางสุกานดา สายวารี
ครู ชำนาญการ
027378919-20
นางนิสาชล เอ้กันหา
ครู ชำนาญการพิเศษ
027378919-20
นางศรีโสภา พลธนู
ครู ชำนาญการ
027378919-20
นางสาวรัตนมณี แสงอรุณ
ครูผู้ช่วย
027378919-20
นางสาวเนตรนะภา พวงไทย
ครู
027378919-20
นางสาวญาดา โพธิสาขา
ครูผู้ช่วย
027378919-20
นายนายณัฐพล บุญภิละ
ครู
027378919-20
นางสาวสุภัทราภรณ์ เบ็ญจวรรณ์
ครู ชำนาญการ
027378919-20
นางใกล้รุ่ง สิริมีนนันท์
ครู ชำนาญการพิเศษ
027378919-20
นายคำรพ ผลถาวร
ครู ชำนาญการ
027378919-20
นางจริยา จินตวรรณ
ครู ชำนาญการ
027378919-20
นางสาวจิตรอับษร โกกิลกนิษฐ
ครู ชำนาญการ
027378919-20
นางจิราภรณ์ บุญเถื่อน
ครู ชำนาญการ
027378919-20
นางสาวจีราพร แววสง่า
ครู ชำนาญการ
027378919-20
นางสาวเจริญศรี ถาวรสถิตย์
ครู ชำนาญการ
027378919-20
นางทัศนีย์ ดาหาญ
ครู ชำนาญการ
027378919-20
นางสาวธิดารัตน์ มีเพียร
ครู ชำนาญการ
027378919-20
นางน้อมนุช ประเสริฐโกศลกุล
ครู ชำนาญการ
027378919-20
นางสาวบรรจงลักษณ์ แจ่มพุ่ม
ครู ชำนาญการ
027378919-20
นางสาวประทิน ตรีถัน
ครู ชำนาญการ
027378919-20
นางปราณี ลาภเกิน
ครู ชำนาญการ
027378919-20
นายพรชัย คงเจริญนิวัติ
ครู ชำนาญการ
027378919-20
นายพีระพล กนกเกษมโรจน์
ครู ชำนาญการ
027378919-20
นางสาวเพียงใจ ดีคาร
ครู ชำนาญการ
027378919-20
นายยอดชาย สงเคราะห์
ครู ชำนาญการ
027378919-20
นางรัศดา บุญมาเลิศ
ครู ชำนาญการ
027378919-20
นางสาวรุจวรรณ พานิช
ครู ชำนาญการ
027378919-20
นางมณฑกาญจน์ โรจน์หิรัญ
ครู ชำนาญการ
027378919-20
นายปิยวัฒน์ หอมวิเชียร
ครู ชำนาญการ
027378919-20
นางวัฒนา เหมโยธิน
ครู ชำนาญการ
027378919-20
นางวิจิตรา กลิ่นหอม
ครู ชำนาญการ
027378919-20
นายวิทยา วชิรญานนท์
ครู ชำนาญการ
027378919-20
นายวิทยา ยินดีโภชน์
ครู ชำนาญการ
027378919-20
นายวิทยา ริ้วสวรรค์
ครู ชำนาญการ
027378919-20
นางศิริกุล กุลกิจกำจร
ครู ชำนาญการ
027378919-20
นายสมชาย ทองใบเล็ก
ครู ชำนาญการ
027378919-20
นางสมบูรณ์ศรี มีกุศล
ครู ชำนาญการ
027378919-20
นางสาวสมลักษณ์ พลอยสังวาลย์
ครู ชำนาญการ
027378919-20
นายพงษ์พิทักษ์ พัฒนาสินธุ์
ครู ชำนาญการ
027378919-20
นางสุกัลยา สุวรรณโรจน์
ครู ชำนาญการ
027378919-20
นายสุจินต์ สลักคำ
ครู ชำนาญการ
027378919-20
นางสาวสุชาดา เลิศประไพ
ครู ชำนาญการ
027378919-20
นางสุนทรีย์ สลักคำ
ครู ชำนาญการ
027378919-20
นายสุพจน์ ดีคาร
ครู ชำนาญการ
027378919-20
นางสาวสุมามาลย์ นิระหานี
ครู ชำนาญการ
027378919-20
นายสุวิทย์ รจนาสันห์
ครู ชำนาญการ
027378919-20
นางเสาวนีย์ เวโรจนนันท์
ครู ชำนาญการ
027378919-20
นางสาวสาธินี สิริวรนันท์
ครู ชำนาญการ
027378919-20
นางแสงทอง จงวัฒนสิทธิ์
ครู ชำนาญการ
027378919-20
นางอัจฉรา วงศ์เสรี
ครู ชำนาญการ
027378919-20
นางอัญชนา เศวตะพุกกะ
ครู ชำนาญการ
027378919-20
นางสาวอารีย์อร ขันสาคร
ครู ชำนาญการ
027378919-20
นายอำนาจ นิลกลัด
ครู ชำนาญการ
027378919-20
นายเอก อึงรัตนากร
ครู ชำนาญการ
027378919-20
นางสาวตวงพร พุ่มเสนาะ
ครู ชำนาญการ
027378919-20
นายไชยจิตร ศรีมุล
ครู ชำนาญการ
027378919-20
นางประไพ คนิตานนท์
ครู ชำนาญการ
027378919-20
นางสาวปาริชาต จันทร์วิบูลย์
ครู (อัตราจ้าง)
027378919-20
นางสาวสีวลี แซะยูซุบ
ครู
027378919-20
นางนิตยา วงศ์คำฟู
ครู
027378919-20
นางเมธาวี สุขขวัญ
ครู
027378919-20
นางสาวลัดดาวัลย์ พิพิธกุล
ครู
027378919-20
นางปาณีต บุญเหลือง
ครู
027378919-20
นางสาวพรเพ็ญ ตติยสกุลเลิศ
ครู
027378919-20
นายทยากร สุขขวัญ
ครู
027378919-20
นางสาวสมใจ จันทรังษี
ครู
027378919-20
นางสาวฉัตรวิไล เปี่ยมทอง
ครู
027378919-20
นางสาวสุพินิจ อัตมาตร
ครู
027378919-20
นายสากล คำทุม
ครู
027378919-20
นายวิศิษฎ์ หนาแน่น
ครู
027378919-20
นางสาวเกณิกา สุรีย์มาศ
ครู
027378919-20
นางสาวนริสา สมราชา
ครู
027378919-20
นางสาวปัณฑิตา น้อยผาติ
ครู
027378919-20
นายอำนาจ ศรีภักดิ์
ครู
027378919-20
นางสาวดวงใจ เพชรสารพรม
ครู
027378919-20
นายเอกราช น้ำดอกไม้
ครู
027378919-20
นางสาวนงลักษณ์ แพรศิลป์
ครู
027378919-20
นายวิญญ์ธชัย ศักดิ์กัณฑ์หา
ครู
027378919-20
นางศุกันญา มนฑารัตน์
ครู
027378919-20
นายภัทรพงษ์ จิตบรรจง
ครู
027378919-20
นางสาวยุภาพร วงษ์ชมภู
ครู
027378919-20
นางสาวอรุณโรจน์ จินต์ประยูร
ครูผู้ช่วย
027378919-20
นางสาวกฤษณา เจียมกิจรุ่ง
ครูผู้ช่วย
027378919-20
นางสาวอภิชญาน์ หอมสะอาด
ครูผู้ช่วย
027378919-20
นายยุทธพล สะและหมัด
ครู
027378919-20
นางกองเงิน จันทาทุม
ครูผู้ช่วย
027378919-20
นางสาวสุพวารี เรืองบำรุง
ครู
027378919-20
นางสาวนิธิวรรณ นุชน้อย
ครูผู้ช่วย
027378919-20
นายพงศกร นาคไทย
ครูผู้ช่วย
027378919-20
นางสาววาสนา โต๊ะเด็ม
ครูผู้ช่วย
027378919-20
นางสาววรารัตน์ แสงสุข
ครูผู้ช่วย
027378919-20
นางสาวกานดา ฉัตรแก้วไพศาล
ครูผู้ช่วย
027378919-20
นายอนุชิต ผิวขำ
ครูผู้ช่วย
027378919-20
นางสาววรรนิภา แสนเจริญสุข
ครูผู้ช่วย
027378919-20
นางสาวภัทราวดี คล่องแคล่ว
ครูผู้ช่วย
027378919-20
นางสาวสิริพร เฉลิมชุติเดช
ครูผู้ช่วย
027378919-20
นางสาวณัฏฐ์ฏาพร ศรีวิลาศ
ครูผู้ช่วย
027378919-20
นางสาวสุจินดา คุ้มตลอด
ครู
027378919-20
นางสาวณัทธมวันทน์ ภู่สุนทรเกียรติ
ครูผู้ช่วย
027378919-20
นายพัฒนพงษ์ ลิ้มชวลิต
ครูผู้ช่วย
027378919-20
นายหวัน เจียกขจร
นักการภารโรง
027378919-20
นายค่ำ บุญพันธ์
นักการภารโรง
027378919-20
นางประจวบ นะเป๋า
นักการภารโรง
027378919-20
นายชาญ แตงหอม
นักการภารโรง
027378919-20
นางสุบัน โพธิ์ไทรย์
นักการภารโรง
027378919-20
นางพัชรา นกอยู่
นักการภารโรง
027378919-20
นางสมเวียง สิริวรพันธ์
นักการภารโรง
027378919-20
นางสาวอัฉราภรณ์ โพธิสุวรรณ์
ครู (อัตราจ้าง)
027378919-20
นายศักดิ์ชัย ชรากาหมุด
ครู (พนักงานงานราชการ)
027378919-20
นางสาวรัตติยา พูลเกษ
ครู (อัตราจ้าง)
027378919-20
นางสาวนงอณา ไกยสิทธิ์
ครู (อัตราจ้าง)
027378919-20
นางสาวอัมรินทร์ เขียววงศ์ใหญ่
ครู (อัตราจ้าง)
027378919-20
นางอาดี ไก่แก้ว
ครู (อัตราจ้าง)
027378919-20
นางสาวสายไหม เอื้อเฟื้อ
ครู (อัตราจ้าง)
027378919-20
นายสิทธิกานต์ นาคเงิน
ครู (อัตราจ้าง)
027378919-20
นางสาวสุพรรณี หนูประโคน
ครู (อัตราจ้าง)
027378919-20
นางสาวกัญญารัตน์ พงษ์สนิท
ครู (อัตราจ้าง)
027378919-20
นายนิตินัย ต่ายประยูร
ครู (อัตราจ้าง)
027378919-20
นายอธิวัฒน์ สุนารักษ์
ครู (อัตราจ้าง)
027378919-20
นางสาวเพ็ญนภา เพ็งบุญโสม
ครู (อัตราจ้าง)
027378919-20
นางสาวพรทิพย์ วงศ์ส่องจ้า
ครู (อัตราจ้าง)
027378919-20
นางสาวสุตาภัทร ลังประเสริฐ
นักการภารโรง
027378919-20
นางวันดี อยู่สำราญ
นักการภารโรง
027378919-20
นายหมุน ชุนสาย
นักการภารโรง
027378919-20
นางทองสา ตรวจมรรคา
แม่บ้าน
027378919-20
นางสาวดุษฎี กิติศรีวรพจน์
อื่นๆ ชำนาญการ
027378919-20
นางสาววรรณสุข มีเดช
ครูธุรการ
027378919-20
นางสาวอัจฉรา นกอยู่
อื่นๆ
027378919-20
นางสาวประภัสสร จตุรัส
อื่นๆ
027378919-20
นางสาวทัชนา สุทธิเพศ
นักการภารโรง
027378919-20
นางสาวเยาวลักษณ์ ขุนเขารักษา
นักการภารโรง
027378919-20
นางกาญจนา ธุรานุช
นักการภารโรง
027378919-20
นางสาววรรณนิภา เจียกขจร
นักการภารโรง
027378919-20
นางเรวดี บุญช่วย
นักการภารโรง
027378919-20
นางก๋องคำ แก้วปัญญา
นักการภารโรง
027378919-20
นางสาวสมัย ภู่พลับ
นักการภารโรง
027378919-20
นางสาวบรรจง กลีบพุฒ
นักการภารโรง
027378919-20
นางอุบลรัตน์ อ้นช้าง
นักการภารโรง
027378919-20
นางสาวจินตนา จิรวัฒน์วาทิน
นักการภารโรง
027378919-20
นางจำปา สุข
นักการภารโรง
027378919-20
นางเทือน สายคำ
นักการภารโรง
027378919-20
นางบุญสม ศรีสงคราม
นักการภารโรง
027378919-20
นายยอดรัก จุ้ยลี
นักการภารโรง
027378919-20
นางสาวสมจิตต์ เจียกขจร
นักการภารโรง
027378919-20
นายชลินธุ บุญจันทร์
นักการภารโรง
027378919-20
นางสาวอุไร ดรพลก้อม
นักการภารโรง
027378919-20
นายอภิรักษ์ รื่นกลิ่น
นักการภารโรง
027378919-20
นายยอดชาย อุดรวงษ์
นักการภารโรง
027378919-20
นางสาวมาลี มันดี
นักการภารโรง
027378919-20
นางปราณี เจียกขจร
นักการภารโรง
027378919-20
นายธงชัย จานโต
อื่นๆ
027378919-20

นายมงคล ชูวงษ์วัฒนะ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
เทพศิรินทร์ร่มเกล้า
นายภักดี แสงจันทร์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เทพศิรินทร์ร่มเกล้า
นายเทียน กล่ำบุตร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เทพศิรินทร์ร่มเกล้า
นายคมศักดิ์ หาญสิงห์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เทพศิรินทร์ร่มเกล้า

นางสมบูรณ์ศรี มีกุศล
นางสาวธีรนันท์ วรสัมปุรณะ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

14
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า โทรศัพท์: 027378919-20 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: เทพศิรินทร์ สารสนเทศ โทรศัพท์: 0820226601 อีเมล์: sunjena@gmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ