โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายประสงค์ สุบรรณพงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
027378918-20
นางสาวอัฉราภรณ์ โพธิสุวรรณ์
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ :
027378918-20
นางสาวรัตติยา พูลเกษ
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ :
027378918-20
นางสาวนงอณา ไกยสิทธิ์
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ :
027378918-20
นางสาวสายไหม เอื้อเฟื้อ
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ :
027378918-20
นายสิทธิกานต์ นาคเงิน
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ :
027378918-20
นางสาวสุพรรณี หนูประโคน
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ :
027378918-20
นางสาวกัญญารัตน์ พงษ์สนิท
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ :
027378918-20
นายนิตินัย ต่ายประยูร
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ :
027378918-20
นายอธิวัฒน์ สุนารักษ์
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ :
027378918-20
นางสาวเพ็ญนภา เพ็งบุญโสม
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ :
027378918-20
นางสาวพรทิพย์ วงศ์ส่องจ้า
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ :
027378918-20
นางสาวปาริชาต จันทร์วิบูลย์
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ :
027378918-20
นายหวัน เจียกขจร
นักการภารโรง
กลุ่มสาระ ฯ :
027378918-20
นางสาวสุตาภัทร ลังประเสริฐ
นักการภารโรง
กลุ่มสาระ ฯ :
027378918-20
นางวันดี อยู่สำราญ
นักการภารโรง
กลุ่มสาระ ฯ :
027378918-20
นายหมุน ชุนสาย
นักการภารโรง
กลุ่มสาระ ฯ :
027378918-20
นายค่ำ บุญพันธ์
นักการภารโรง
กลุ่มสาระ ฯ :
027378918-20
นางประจวบ นะเป๋า
นักการภารโรง
กลุ่มสาระ ฯ :
027378918-20
นายชาญ แตงหอม
นักการภารโรง
กลุ่มสาระ ฯ :
027378918-20
นางสุบัน โพธิ์ไทรย์
นักการภารโรง
กลุ่มสาระ ฯ :
027378918-20
นางพัชรา นกอยู่
นักการภารโรง
กลุ่มสาระ ฯ :
027378918-20
นางสมเวียง สิริวรพันธ์
นักการภารโรง
กลุ่มสาระ ฯ :
027378918-20
นางสาวทัชนา สุทธิเพศ
นักการภารโรง
กลุ่มสาระ ฯ :
027378918-20
นางสาวเยาวลักษณ์ ขุนเขารักษา
นักการภารโรง
กลุ่มสาระ ฯ :
027378918-20
นางกาญจนา ธุรานุช
นักการภารโรง
กลุ่มสาระ ฯ :
027378918-20
นางสาววรรณนิภา เจียกขจร
นักการภารโรง
กลุ่มสาระ ฯ :
027378918-20
นางเรวดี บุญช่วย
นักการภารโรง
กลุ่มสาระ ฯ :
027378918-20
นางก๋องคำ แก้วปัญญา
นักการภารโรง
กลุ่มสาระ ฯ :
027378918-20
นางสาวสมัย ภู่พลับ
นักการภารโรง
กลุ่มสาระ ฯ :
027378918-20
นางสาวบรรจง กลีบพุฒ
นักการภารโรง
กลุ่มสาระ ฯ :
027378918-20
นางอุบลรัตน์ อ้นช้าง
นักการภารโรง
กลุ่มสาระ ฯ :
027378918-20
นางสาวจินตนา จิรวัฒน์วาทิน
นักการภารโรง
กลุ่มสาระ ฯ :
027378918-20
นางจำปา สุข
นักการภารโรง
กลุ่มสาระ ฯ :
027378918-20
นางเทือน สายคำ
นักการภารโรง
กลุ่มสาระ ฯ :
027378918-20
นางบุญสม ศรีสงคราม
นักการภารโรง
กลุ่มสาระ ฯ :
027378918-20
นายยอดรัก จุ้ยลี
นักการภารโรง
กลุ่มสาระ ฯ :
027378918-20
นางสาวสมจิตต์ เจียกขจร
นักการภารโรง
กลุ่มสาระ ฯ :
027378918-20
นายชลินธุ บุญจันทร์
นักการภารโรง
กลุ่มสาระ ฯ :
027378918-20
นางสาวอุไร ดรพลก้อม
นักการภารโรง
กลุ่มสาระ ฯ :
027378918-20
นายอภิรักษ์ รื่นกลิ่น
นักการภารโรง
กลุ่มสาระ ฯ :
027378918-20
นายยอดชาย อุดรวงษ์
นักการภารโรง
กลุ่มสาระ ฯ :
027378918-20
นางสาวมาลี มันดี
นักการภารโรง
กลุ่มสาระ ฯ :
027378918-20
นางปราณี เจียกขจร
นักการภารโรง
กลุ่มสาระ ฯ :
027378918-20
นางทองสา ตรวจมรรคา
แม่บ้าน
กลุ่มสาระ ฯ :
027378918-20
นางสาวดุษฎี กิติศรีวรพจน์
อื่นๆ ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
027378918-20
นางสาวอัจฉรา นกอยู่
อื่นๆ
กลุ่มสาระ ฯ :
027378918-20
นางสาวประภัสสร จตุรัส
อื่นๆ
กลุ่มสาระ ฯ :
027378918-20
นายธงชัย จานโต
อื่นๆ
กลุ่มสาระ ฯ :
027378918-20
นายภักดี แสงจันทร์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
027378918-20
นายคมศักดิ์ หาญสิงห์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
027378918-20
นางถิรนันท์ ภูถอดใจ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
027378918-20
นางสุภาพ ทิพย์สันเทียะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
027378918-20
นางใกล้รุ่ง สิริมีนนันท์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
027378918-20
นายจิรทีปต์ โชติดิลก
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
027378918-20
นางณิชาภา หอมวิเชียร
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
027378918-20
นางสาวธีรนันท์ วรสัมปุรณะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
027378918-20
นางสาวนันทนา นันทภัทรพานิช
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
027378918-20
นางนิรดา บุญจิตร
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
027378918-20
นางนุชรีย์พร วิชาเดช
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
027378918-20
นางสาวพรปวีณ์ ศรียะพันธุ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
027378918-20
นางรัตนาภรณ์ วชิรญานนท์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
027378918-20
นางวัลภา เจริญสรรพ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
027378918-20
นายสะอาด ยิดนรดิน
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
027378918-20
นายสันติ วิชาเดช
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
027378918-20
นางอรทัย งามรัตนกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
027378918-20
นายอำนาจ นิลกลัด
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
027378918-20
นายกฤตภพ ทับทิมพัชรากร
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
027378918-20
นางนิสาชล เอ้กันหา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
027378918-20
นางสาวธิดารัตน์ ตาปราบ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
027378918-20
นางสาวสุภัทราภรณ์ เบ็ญจวรรณ์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
027378918-20
นางสาววีดารัตน์ ณะวิชา
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
027378918-20
นายคำรพ ผลถาวร
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
027378918-20
นางจริยา จินตวรรณ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
027378918-20
นางสาวจิตรอับษร โกกิลกนิษฐ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
027378918-20
นางสาวจีราพร แววสง่า
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
027378918-20
นางสาวเจริญศรี ถาวรสถิตย์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
027378918-20
นางทัศนีย์ ดาหาญ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
027378918-20
นางสาวธิดารัตน์ มีเพียร
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
027378918-20
นางน้อมนุช ประเสริฐโกศลกุล
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
027378918-20
นางสาวบรรจงลักษณ์ แจ่มพุ่ม
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
027378918-20
นางสาวประทิน ตรีถัน
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
027378918-20
นางปราณี ลาภเกิน
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
027378918-20
นายพรชัย คงเจริญนิวัติ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
027378918-20
นายพีระพล กนกเกษมโรจน์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
027378918-20
นางสาวเพียงใจ ดีคาร
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
027378918-20
นายยอดชาย สงเคราะห์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
027378918-20
นางรัศดา บุญมาเลิศ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
027378918-20
นางสาวรุจวรรณ พานิช
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
027378918-20
นายปิยวัฒน์ หอมวิเชียร
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
027378918-20
นางวัฒนา เหมโยธิน
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
027378918-20
นางวิจิตรา กลิ่นหอม
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
027378918-20
นายวิทยา วชิรญานนท์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
027378918-20
นายวิทยา ยินดีโภชน์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
027378918-20
นายวิทยา ริ้วสวรรค์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
027378918-20
นางศิริกุล กุลกิจกำจร
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
027378918-20
นายสมชาย ทองใบเล็ก
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
027378918-20
นางสมบูรณ์ศรี มีกุศล
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
027378918-20
นางสาวสมลักษณ์ พลอยสังวาลย์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
027378918-20
นายพงษ์พิทักษ์ พัฒนาสินธุ์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
027378918-20
นางสุกัลยา สุวรรณโรจน์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
027378918-20
นายสุจินต์ สลักคำ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
027378918-20
นางสาวสุชาดา เลิศประไพ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
027378918-20
นางสุนทรีย์ สลักคำ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
027378918-20
นายสุพจน์ ดีคาร
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
027378918-20
นางสาวสุมามาลย์ นิระหานี
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
027378918-20
นายสุวิทย์ รจนาสันห์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
027378918-20
นางสาวสาธินี สิริวรนันท์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
027378918-20
นางแสงทอง จงวัฒนสิทธิ์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
027378918-20
นางอัจฉรา วงศ์เสรี
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
027378918-20
นางสาวอารีย์อร ขันสาคร
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
027378918-20
นายเอก อึงรัตนากร
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
027378918-20
นางสาวตวงพร พุ่มเสนาะ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
027378918-20
นายไชยจิตร ศรีมุล
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
027378918-20
นางสุกานดา สายวารี
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
027378918-20
นางประไพ คนิตานนท์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
027378918-20
นางศรีโสภา พลธนู
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
027378918-20
นางสาวสีวลี แซะยูซุบ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ :
027378918-20
นายนายณัฐพล บุญภิละ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ :
027378918-20
นางนิตยา วงศ์คำฟู
ครู
กลุ่มสาระ ฯ :
027378918-20
นายทวีพล สารินทรานนท์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
027378918-20
นางเมธาวี สุขขวัญ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ :
027378918-20
นางสาวลัดดาวัลย์ พิพิธกุล
ครู
กลุ่มสาระ ฯ :
027378918-20
นางปาณีต บุญเหลือง
ครู
กลุ่มสาระ ฯ :
027378918-20
นางสาวพรเพ็ญ ตติยสกุลเลิศ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ :
027378918-20
นายทยากร สุขขวัญ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ :
027378918-20
นางสาวสมใจ จันทรังษี
ครู
กลุ่มสาระ ฯ :
027378918-20
นางสาวฉัตรวิไล เปี่ยมทอง
ครู
กลุ่มสาระ ฯ :
027378918-20
นางสาวสุพินิจ อัตมาตร
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
027378918-20
นายชาตรี โพธิ์ดก
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
027378918-20
นายสากล คำทุม
ครู
กลุ่มสาระ ฯ :
027378918-20
นายวิศิษฎ์ หนาแน่น
ครู
กลุ่มสาระ ฯ :
027378918-20
นางสาวเกณิกา สุรีย์มาศ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ :
027378918-20
นางสาวนริสา สมราชา
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
027378918-20
นางสาวปัณฑิตา น้อยผาติ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
027378918-20
นางสาวดวงใจ เพชรสารพรม
ครู
กลุ่มสาระ ฯ :
027378918-20
นางสาวกมลทิพย์ ฐิตินันทพันธุ์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
027378918-20
นางสาวนงลักษณ์ แพรศิลป์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ :
027378918-20
นายพงศกร นาคไทย
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
027378918-20
นางศุกันญา มนฑารัตน์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ :
027378918-20
นายภัทรพงษ์ จิตบรรจง
ครู
กลุ่มสาระ ฯ :
027378918-20
นางสาวยุภาพร วงษ์ชมภู
ครู
กลุ่มสาระ ฯ :
027378918-20
นางสาวสุจินดา คุ้มตลอด
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
027378918-20
นางสาวกาญจนา อรุณไพร
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
027378918-20
นางสาวรัตนมณี แสงอรุณ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
027378918-20
นางสาวเนตรนะภา พวงไทย
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
027378918-20
นางสาวกาญจนา อรุณไพร
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
027378918-20
นางสาวอรุณโรจน์ จินต์ประยูร
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ :
027378918-20
นางสาวรุ่งนภา ตันหราพันธุ์
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
027378918-20
นายมนเฑียร บุญประเสริฐ
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
027378918-20
นางพฤฒินันท์ แสนสุข
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
027378918-20
นางสาวชัชรวี ธรรมเกษตรศรี
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
027378918-20
นางสาวชนกานต์ ศิรินิกร
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
027378918-20
นางสาวอภัสรา หงษ์อาจ
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
027378918-20
นางสาววณิชวรรณ รัตนจารุพิทักษ์
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
027378918-20
นางสาวภคมน นิธิศวรดา
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
027378918-20
นางสาวลินิน แสนปลื้ม
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
027378918-20
นางสาวยุพาภรณ์ สีวิกะ
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
027378918-20
นายวรรณศิลป์ คงทวี
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
027378918-20
นางสาวชุดาพร สถานทรัพย์
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
027378918-20
นางสาวภัสสร หมั่นตะคุ
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
027378918-20
นายเลิศจักขณ์ อัครเดชเวชวานิช
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
027378918-20
นางสาวนิศารัตน์ พันธ์โสรี
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
027378918-20
นางสาวกฤษณา เจียมกิจรุ่ง
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
027378918-20
นางสาวดรุณี แพงพิมาย
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
027378918-20
นางสาวอภิชญาน์ หอมสะอาด
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ :
027378918-20
นางสาวชุติมา จะบัง
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
027378918-20
นางสาวบุษยา รอไธสง
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
027378918-20
นางสาวอภิญญา อุตมะชะ
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
027378918-20
นางสาวมุทิตา สอนประเทศ
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
027378918-20
นางกองเงิน จันทาทุม
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ :
027378918-20
นางสาวนิธิวรรณ นุชน้อย
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ :
027378918-20
นางสาววาสนา โต๊ะเด็ม
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ :
027378918-20
นางสาววรารัตน์ แสงสุข
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ :
027378918-20
นายอนุชิต ผิวขำ
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ :
027378918-20
นางสาวภัทราวดี คล่องแคล่ว
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ :
027378918-20
นางสาวสิริพร เฉลิมชุติเดช
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ :
027378918-20
นางสาวณัฏฐ์ฏาพร ศรีวิลาศ
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ :
027378918-20
นายศักดิ์ชัย ชรากาหมุด
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
027378918-20
นางสาวอัมรินทร์ เขียววงศ์ใหญ่
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
027378918-20
นางสาวพัทธนันท์ หนาแน่น
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
027378918-20
นางสาวณัทธมวันทน์ ภู่สุนทรเกียรติ
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ :
027378918-20
นายพัฒนพงษ์ ลิ้มชวลิต
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ :
027378918-20
นางสาวญาดา โพธิสาขา
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
027378918-20
นายณัฐพล สิทธิกุล
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
027378918-20
นายกันตพงศ์ ก้อนนาค
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
027378918-20
นางสาวชนกนาถ สมสอาด
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
027378918-20
นางสาวสุกัญญา คามวัลย์
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
027378918-20
นางสาวสุภาพร รักด้วง
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
027378918-20
นางสาววรรณสุข มีเดช
ครูธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ :
027378918-20

นายประสงค์ สุบรรณพงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
เทพศิรินทร์ร่มเกล้า
นายภักดี แสงจันทร์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เทพศิรินทร์ร่มเกล้า
นายคมศักดิ์ หาญสิงห์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เทพศิรินทร์ร่มเกล้า

นางสาวสุจินดา คุ้มตลอด
นางสาวธิดารัตน์ ตาปราบ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,689
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 โทรศัพท์: 027378918-20 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวรัตนมณี แสงอรุณ โทรศัพท์: 027378918-20 อีเมล์: ratta160358@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]