โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายประสงค์ สุบรรณพงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
027378918-20
นายภักดี แสงจันทร์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
027378918-20
นายเทียน กล่ำบุตร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน เชี่ยวชาญ
027378918-20
นายสำเริง นิ่มปลื้ม
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
027378918-20
นายคมศักดิ์ หาญสิงห์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
027378918-20
นางสาวสุกัญญา คามวัลย์
ครูผู้ช่วย
027378918-20
นางสาวรุ่งนภา ตันหราพันธุ์
ครูผู้ช่วย
027378918-20
นายมนเฑียร บุญประเสริฐ
ครูผู้ช่วย
027378918-20
นางสาวธิดารัตน์ ตาปราบ
ครู ชำนาญการ
027378918-20
นางพฤฒินันท์ แสนสุข
ครูผู้ช่วย
027378918-20
นางสาวชัชรวี ธรรมเกษตรศรี
ครูผู้ช่วย
027378918-20
นางสาวอภัสรา หงษ์อาจ
ครูผู้ช่วย
027378918-20
นางสาววณิชวรรณ รัตนจารุพิทักษ์
ครูผู้ช่วย
027378918-20
นางสาวลินิน แสนปลื้ม
ครูผู้ช่วย
027378918-20
นางสาวชุดาพร สถานทรัพย์
ครูผู้ช่วย
027378918-20
นางสาวภัสสร หมั่นตะคุ
ครูผู้ช่วย
027378918-20
นายพิทักษ์ ภูมิอ่อน
ครูผู้ช่วย
027378918-20
นายทวีพล สารินทรานนท์
ครู
027378918-20
นางสาวนิศารัตน์ พันธ์โสรี
ครูผู้ช่วย
027378918-20
นางถิรนันท์ ภูถอดใจ
ครู ชำนาญการพิเศษ
027378918-20
นางสุภาพ ทิพย์สันเทียะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
027378918-20
นายจิรทีปต์ โชติดิลก
ครู ชำนาญการพิเศษ
027378918-20
นางณิชาภา หอมวิเชียร
ครู ชำนาญการพิเศษ
027378918-20
นายอำนาจ นิลกลัด
ครู ชำนาญการพิเศษ
027378918-20
นางสาวสุพินิจ อัตมาตร
ครู
027378918-20
นายชาตรี โพธิ์ดก
ครู
027378918-20
นางสาวปัณฑิตา น้อยผาติ
ครู
027378918-20
นายพงศกร นาคไทย
ครู
027378918-20
นายศักดิ์ชัย ชรากาหมุด
ครูผู้ช่วย
027378918-20
นางสาวอัมรินทร์ เขียววงศ์ใหญ่
ครูผู้ช่วย
027378918-20
นางสาวพัทธนันท์ หนาแน่น
ครูผู้ช่วย
027378918-20
นายณัฐพล สิทธิกุล
ครูผู้ช่วย
027378918-20
นายกันตพงศ์ ก้อนนาค
ครูผู้ช่วย
027378918-20
นางสาวสุภาพร รักด้วง
ครูผู้ช่วย
027378918-20
นางสาวธีรนันท์ วรสัมปุรณะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
027378918-20
นางสาวนันทนา นันทภัทรพานิช
ครู ชำนาญการพิเศษ
027378918-20
นางนิธิมา โต๊ะสัมฤทธิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
027378918-20
นางนิรดา บุญจิตร
ครู ชำนาญการพิเศษ
027378918-20
นางนุชรีย์พร วิชาเดช
ครู ชำนาญการพิเศษ
027378918-20
นายบัวสอาด ดาสั่ว
ครู ชำนาญการพิเศษ
027378918-20
นางสาวพรปวีณ์ ศรียะพันธุ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
027378918-20
นางรัตนาภรณ์ วชิรญานนท์
ครู ชำนาญการพิเศษ
027378918-20
นางวัลภา เจริญสรรพ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
027378918-20
นายสะอาด ยิดนรดิน
ครู ชำนาญการพิเศษ
027378918-20
นายสันติ วิชาเดช
ครู ชำนาญการพิเศษ
027378918-20
นางสาวชุติมา อินจุ้มสาย
ครูผู้ช่วย
027378918-20
นางอรทัย งามรัตนกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
027378918-20
นายกฤตภพ ทับทิมพัชรากร
ครู ชำนาญการพิเศษ
027378918-20
นางสุกานดา สายวารี
ครู ชำนาญการ
027378918-20
นางสาวมุทิตา สอนประเทศ
ครูผู้ช่วย
027378918-20
นางนิสาชล เอ้กันหา
ครู ชำนาญการพิเศษ
027378918-20
นางศรีโสภา พลธนู
ครู ชำนาญการ
027378918-20
นางสาวรัตนมณี แสงอรุณ
ครูผู้ช่วย
027378918-20
นางสาวเนตรนะภา พวงไทย
ครู
027378918-20
นางสาวกาญจนา อรุณไพร
ครู
027378918-20
นางสาวญาดา โพธิสาขา
ครูผู้ช่วย
027378918-20
นายนายณัฐพล บุญภิละ
ครู
027378918-20
นางสาวสุภัทราภรณ์ เบ็ญจวรรณ์
ครู ชำนาญการ
027378918-20
นางใกล้รุ่ง สิริมีนนันท์
ครู ชำนาญการพิเศษ
027378918-20
นายคำรพ ผลถาวร
ครู ชำนาญการ
027378918-20
นางจริยา จินตวรรณ
ครู ชำนาญการ
027378918-20
นางสาวจิตรอับษร โกกิลกนิษฐ
ครู ชำนาญการ
027378918-20
นางสาวจีราพร แววสง่า
ครู ชำนาญการ
027378918-20
นางสาวเจริญศรี ถาวรสถิตย์
ครู ชำนาญการ
027378918-20
นางทัศนีย์ ดาหาญ
ครู ชำนาญการ
027378918-20
นางสาวธิดารัตน์ มีเพียร
ครู ชำนาญการ
027378918-20
นางน้อมนุช ประเสริฐโกศลกุล
ครู ชำนาญการ
027378918-20
นางสาวบรรจงลักษณ์ แจ่มพุ่ม
ครู ชำนาญการ
027378918-20
นางสาวประทิน ตรีถัน
ครู ชำนาญการ
027378918-20
นางปราณี ลาภเกิน
ครู ชำนาญการ
027378918-20
นายพรชัย คงเจริญนิวัติ
ครู ชำนาญการ
027378918-20
นายพีระพล กนกเกษมโรจน์
ครู ชำนาญการ
027378918-20
นางสาวเพียงใจ ดีคาร
ครู ชำนาญการ
027378918-20
นายยอดชาย สงเคราะห์
ครู ชำนาญการ
027378918-20
นางรัศดา บุญมาเลิศ
ครู ชำนาญการ
027378918-20
นางสาวรุจวรรณ พานิช
ครู ชำนาญการ
027378918-20
นายปิยวัฒน์ หอมวิเชียร
ครู ชำนาญการ
027378918-20
นางวัฒนา เหมโยธิน
ครู ชำนาญการ
027378918-20
นางวิจิตรา กลิ่นหอม
ครู ชำนาญการ
027378918-20
นายวิทยา วชิรญานนท์
ครู ชำนาญการ
027378918-20
นายวิทยา ยินดีโภชน์
ครู ชำนาญการ
027378918-20
นายวิทยา ริ้วสวรรค์
ครู ชำนาญการ
027378918-20
นางศิริกุล กุลกิจกำจร
ครู ชำนาญการ
027378918-20
นายสมชาย ทองใบเล็ก
ครู ชำนาญการ
027378918-20
นางสมบูรณ์ศรี มีกุศล
ครู ชำนาญการ
027378918-20
นางสาวสมลักษณ์ พลอยสังวาลย์
ครู ชำนาญการ
027378918-20
นายพงษ์พิทักษ์ พัฒนาสินธุ์
ครู ชำนาญการ
027378918-20
นางสุกัลยา สุวรรณโรจน์
ครู ชำนาญการ
027378918-20
นายสุจินต์ สลักคำ
ครู ชำนาญการ
027378918-20
นางสาวสุชาดา เลิศประไพ
ครู ชำนาญการ
027378918-20
นางสุนทรีย์ สลักคำ
ครู ชำนาญการ
027378918-20
นายสุพจน์ ดีคาร
ครู ชำนาญการ
027378918-20
นางสาวสุมามาลย์ นิระหานี
ครู ชำนาญการ
027378918-20
นายสุวิทย์ รจนาสันห์
ครู ชำนาญการ
027378918-20
นางสาวสาธินี สิริวรนันท์
ครู ชำนาญการ
027378918-20
นางแสงทอง จงวัฒนสิทธิ์
ครู ชำนาญการ
027378918-20
นางอัจฉรา วงศ์เสรี
ครู ชำนาญการ
027378918-20
นางสาวอารีย์อร ขันสาคร
ครู ชำนาญการ
027378918-20
นายเอก อึงรัตนากร
ครู ชำนาญการ
027378918-20
นางสาวตวงพร พุ่มเสนาะ
ครู ชำนาญการ
027378918-20
นายไชยจิตร ศรีมุล
ครู ชำนาญการ
027378918-20
นางประไพ คนิตานนท์
ครู ชำนาญการ
027378918-20
นางสาวปาริชาต จันทร์วิบูลย์
ครู (อัตราจ้าง)
027378918-20
นางสาวสีวลี แซะยูซุบ
ครู
027378918-20
นางนิตยา วงศ์คำฟู
ครู
027378918-20
นางเมธาวี สุขขวัญ
ครู
027378918-20
นางสาวลัดดาวัลย์ พิพิธกุล
ครู
027378918-20
นางปาณีต บุญเหลือง
ครู
027378918-20
นางสาวพรเพ็ญ ตติยสกุลเลิศ
ครู
027378918-20
นายทยากร สุขขวัญ
ครู
027378918-20
นางสาวสมใจ จันทรังษี
ครู
027378918-20
นางสาวฉัตรวิไล เปี่ยมทอง
ครู
027378918-20
นายสากล คำทุม
ครู
027378918-20
นายวิศิษฎ์ หนาแน่น
ครู
027378918-20
นางสาวเกณิกา สุรีย์มาศ
ครู
027378918-20
นางสาวนริสา สมราชา
ครู
027378918-20
นายอำนาจ ศรีภักดิ์
ครู
027378918-20
นางสาวดวงใจ เพชรสารพรม
ครู
027378918-20
นางสาวนงลักษณ์ แพรศิลป์
ครู
027378918-20
นางศุกันญา มนฑารัตน์
ครู
027378918-20
นายภัทรพงษ์ จิตบรรจง
ครู
027378918-20
นางสาวยุภาพร วงษ์ชมภู
ครู
027378918-20
นางสาวอรุณโรจน์ จินต์ประยูร
ครูผู้ช่วย
027378918-20
นางสาวกฤษณา เจียมกิจรุ่ง
ครูผู้ช่วย
027378918-20
นางสาวอภิชญาน์ หอมสะอาด
ครูผู้ช่วย
027378918-20
นายยุทธพล สะและหมัด
ครู
027378918-20
นางกองเงิน จันทาทุม
ครูผู้ช่วย
027378918-20
นางสาวนิธิวรรณ นุชน้อย
ครูผู้ช่วย
027378918-20
นางสาววาสนา โต๊ะเด็ม
ครูผู้ช่วย
027378918-20
นางสาววรารัตน์ แสงสุข
ครูผู้ช่วย
027378918-20
นายอนุชิต ผิวขำ
ครูผู้ช่วย
027378918-20
นางสาวภัทราวดี คล่องแคล่ว
ครูผู้ช่วย
027378918-20
นางสาวสิริพร เฉลิมชุติเดช
ครูผู้ช่วย
027378918-20
นางสาวณัฏฐ์ฏาพร ศรีวิลาศ
ครูผู้ช่วย
027378918-20
นางสาวสุจินดา คุ้มตลอด
ครู
027378918-20
นางสาวณัทธมวันทน์ ภู่สุนทรเกียรติ
ครูผู้ช่วย
027378918-20
นายพัฒนพงษ์ ลิ้มชวลิต
ครูผู้ช่วย
027378918-20
นางสาวชนกานต์ ศิรินิกร
ครูผู้ช่วย
027378918-20
นายหวัน เจียกขจร
นักการภารโรง
027378918-20
นายค่ำ บุญพันธ์
นักการภารโรง
027378918-20
นางประจวบ นะเป๋า
นักการภารโรง
027378918-20
นายชาญ แตงหอม
นักการภารโรง
027378918-20
นางสุบัน โพธิ์ไทรย์
นักการภารโรง
027378918-20
นางพัชรา นกอยู่
นักการภารโรง
027378918-20
นางสมเวียง สิริวรพันธ์
นักการภารโรง
027378918-20
นางสาวอัฉราภรณ์ โพธิสุวรรณ์
ครู (อัตราจ้าง)
027378918-20
นางสาวรัตติยา พูลเกษ
ครู (อัตราจ้าง)
027378918-20
นางสาวนงอณา ไกยสิทธิ์
ครู (อัตราจ้าง)
027378918-20
นางอาดี ไก่แก้ว
ครู (อัตราจ้าง)
027378918-20
นางสาวสายไหม เอื้อเฟื้อ
ครู (อัตราจ้าง)
027378918-20
นายสิทธิกานต์ นาคเงิน
ครู (อัตราจ้าง)
027378918-20
นางสาวสุพรรณี หนูประโคน
ครู (อัตราจ้าง)
027378918-20
นางสาวกัญญารัตน์ พงษ์สนิท
ครู (อัตราจ้าง)
027378918-20
นายนิตินัย ต่ายประยูร
ครู (อัตราจ้าง)
027378918-20
นายอธิวัฒน์ สุนารักษ์
ครู (อัตราจ้าง)
027378918-20
นางสาวเพ็ญนภา เพ็งบุญโสม
ครู (อัตราจ้าง)
027378918-20
นางสาวพรทิพย์ วงศ์ส่องจ้า
ครู (อัตราจ้าง)
027378918-20
นางสาวสุตาภัทร ลังประเสริฐ
นักการภารโรง
027378918-20
นางวันดี อยู่สำราญ
นักการภารโรง
027378918-20
นายหมุน ชุนสาย
นักการภารโรง
027378918-20
นางทองสา ตรวจมรรคา
แม่บ้าน
027378918-20
นางสาวดุษฎี กิติศรีวรพจน์
อื่นๆ ชำนาญการ
027378918-20
นางสาววรรณสุข มีเดช
ครูธุรการ
027378918-20
นางสาวอัจฉรา นกอยู่
อื่นๆ
027378918-20
นางสาวประภัสสร จตุรัส
อื่นๆ
027378918-20
นางสาวทัชนา สุทธิเพศ
นักการภารโรง
027378918-20
นางสาวเยาวลักษณ์ ขุนเขารักษา
นักการภารโรง
027378918-20
นางกาญจนา ธุรานุช
นักการภารโรง
027378918-20
นางสาววรรณนิภา เจียกขจร
นักการภารโรง
027378918-20
นางเรวดี บุญช่วย
นักการภารโรง
027378918-20
นางก๋องคำ แก้วปัญญา
นักการภารโรง
027378918-20
นางสาวสมัย ภู่พลับ
นักการภารโรง
027378918-20
นางสาวบรรจง กลีบพุฒ
นักการภารโรง
027378918-20
นางอุบลรัตน์ อ้นช้าง
นักการภารโรง
027378918-20
นางสาวจินตนา จิรวัฒน์วาทิน
นักการภารโรง
027378918-20
นางจำปา สุข
นักการภารโรง
027378918-20
นางเทือน สายคำ
นักการภารโรง
027378918-20
นางบุญสม ศรีสงคราม
นักการภารโรง
027378918-20
นายยอดรัก จุ้ยลี
นักการภารโรง
027378918-20
นางสาวสมจิตต์ เจียกขจร
นักการภารโรง
027378918-20
นายชลินธุ บุญจันทร์
นักการภารโรง
027378918-20
นางสาวอุไร ดรพลก้อม
นักการภารโรง
027378918-20
นายอภิรักษ์ รื่นกลิ่น
นักการภารโรง
027378918-20
นายยอดชาย อุดรวงษ์
นักการภารโรง
027378918-20
นางสาวมาลี มันดี
นักการภารโรง
027378918-20
นางปราณี เจียกขจร
นักการภารโรง
027378918-20
นายธงชัย จานโต
อื่นๆ
027378918-20

นายประสงค์ สุบรรณพงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
เทพศิรินทร์ร่มเกล้า
นายภักดี แสงจันทร์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เทพศิรินทร์ร่มเกล้า
นายเทียน กล่ำบุตร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เทพศิรินทร์ร่มเกล้า
นายสำเริง นิ่มปลื้ม
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เทพศิรินทร์ร่มเกล้า
นายคมศักดิ์ หาญสิงห์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เทพศิรินทร์ร่มเกล้า

นางสาวสมใจ จันทรังษี
นางสาวลัดดาวัลย์ พิพิธกุล

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

3,064
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 โทรศัพท์: 027378918-20 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวรัตนมณี แสงอรุณ โทรศัพท์: 027378918-20 อีเมล์: ratta160358@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]