โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายธงชัย นิยโมสถ
ผู้อำนวยการโรงเรียน เชี่ยวชาญ
0817254635
027378919-20
นายพัฒนะ สุภาพ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
0891045856
027378919-20
นายภักดี แสงจันทร์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
0890752323
027378919-20
นายเทียน กล่ำบุตร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
0816463503
027378919-20
นายคมศักดิ์ หาญสิงห์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
081-8593466
027378919-20
นางสุภาพ ทิพย์สันเทียะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0890568035
027378919-20
นายจิรทีปต์ โชติดิลก
ครู ชำนาญการพิเศษ
081-6315664
027378919-20
นางณิชาภา หอมวิเชียร
ครู ชำนาญการพิเศษ
086-5221590
027378919-20
นางสาวธีรนันท์ วรสัมปุรณะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
084-6769449
027378919-20
นางสาวนันทนา นันทภัทรพานิช
ครู ชำนาญการพิเศษ
089-5294459
027378919-20
นางนิธิมา โต๊ะสัมฤทธิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
089-6932926
027378919-20
นางนิรดา บุญจิตร
ครู ชำนาญการพิเศษ
085-2287696
027378919-20
นางนุชรีย์พร วิชาเดช
ครู ชำนาญการพิเศษ
084-6465456
027378919-20
นายบัวสอาด ดาสั่ว
ครู ชำนาญการพิเศษ
089-7905784
027378919-20
นางสาวพรปวีณ์ ศรียะพันธุ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
087-8040039
027378919-20
นางรัตนาภรณ์ วชิรญานนท์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0851175795
027378919-20
นายสะอาด ยิดนรดิน
ครู ชำนาญการพิเศษ
089-8148958
027378919-20
นายสันติ วิชาเดช
ครู ชำนาญการพิเศษ
083-7611280
027378919-20
นางอรทัย งามรัตนกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
081-4958485
027378919-20
นางนิสาชล เอ้กันหา
ครู ชำนาญการพิเศษ
081-9962199
027378919-20
นางศรีโสภา พลธนู
ครู ชำนาญการ
081-4936637
027378919-20
นายนายณัฐพล บุญภิละ
ครู

027378919-20
นางสาวสุภัทราภรณ์ เบ็ญจวรรณ์
ครู ชำนาญการ
0861192080
027378919-20
นางสาวใกล้รุ่ง สิริมีนนันท์
ครู ชำนาญการ
0870172216
027378919-20
นายคำรพ ผลถาวร
ครู ชำนาญการ
086-7517118
027378919-20
นางจริยา จินตวรรณ
ครู ชำนาญการ
086-5145797
027378919-20
นางสาวจิตรอับษร โกกิลกนิษฐ
ครู ชำนาญการ
081-6896916
027378919-20
นางจิราภรณ์ บุญเถื่อน
ครู ชำนาญการ
081-9342613
027378919-20
นางสาวจีราพร แววสง่า
ครู ชำนาญการ
089-1538248
027378919-20
นางสาวเจริญศรี ถาวรสถิตย์
ครู ชำนาญการ
081-5844623
027378919-20
นางทัศนีย์ ดาหาญ
ครู ชำนาญการ
083-2243401
027378919-20
นางสาวธิดารัตน์ มีเพียร
ครู ชำนาญการ
086-0347219
027378919-20
นางน้อมนุช ประเสริฐโกศลกุล
ครู ชำนาญการ
081-6139222
027378919-20
นางสาวบรรจงลักษณ์ แจ่มพุ่ม
ครู ชำนาญการ
083-1397563
027378919-20
นางสาวประทิน ตรีถัน
ครู ชำนาญการ
081-3182894
027378919-20
นางปราณี ลาภเกิน
ครู ชำนาญการ
086-5436375
027378919-20
นายพรชัย คงเจริญนิวัติ
ครู ชำนาญการ
089-6723137
027378919-20
นางพาสนา ยินดีโภชน์
ครู ชำนาญการ

027378919-20
นายพีระพล กนกเกษมโรจน์
ครู ชำนาญการ
086-1044545
027378919-20
นางสาวเพียงใจ ดีคาร
ครู ชำนาญการ
086-0637719
027378919-20
นายยอดชาย สงเคราะห์
ครู ชำนาญการ
089-0503631
027378919-20
นางรัศดา บุญมาเลิศ
ครู ชำนาญการ
087-0496539
027378919-20
นางสาวรุจวรรณ พานิช
ครู ชำนาญการ
086-5709364
027378919-20
นางสาวลัดดา กลัดสมบูรณ์
ครู ชำนาญการ
081-3821699
027378919-20
นางมณฑกาญจน์ โรจน์หิรัญ
ครู ชำนาญการ
087-0250716
027378919-20
นายปิยวัฒน์ หอมวิเชียร
ครู ชำนาญการ
0850730144
027378919-20
นางวัฒนา เหมโยธิน
ครู ชำนาญการ
089-7602654
027378919-20
นางวัลภา เจริญสรรพ์
ครู ชำนาญการ
087-0879825
027378919-20
นางวิจิตรา กลิ่นหอม
ครู ชำนาญการ
089-4506547
027378919-20
นายวิทยา วชิรญานนท์
ครู ชำนาญการ
087-0102380
027378919-20
นายวิทยา ยินดีโภชน์
ครู ชำนาญการ

027378919-20
นายวิทยา ริ้วสวรรค์
ครู ชำนาญการ
086-8902880
027378919-20
นายวีระชาติ ก่อบุญ
ครู ชำนาญการ
087-0879643
027378919-20
นางศิริกุล กุลกิจกำจร
ครู ชำนาญการ
089-1118126
027378919-20
นายสมชาย ทองใบเล็ก
ครู ชำนาญการ
087-7956415
027378919-20
นางสมบูรณ์ศรี มีกุศล
ครู ชำนาญการ
089-4456263
027378919-20
นางสาวสมลักษณ์ พลอยสังวาลย์
ครู ชำนาญการ
089-6885441
027378919-20
นางสายสมร กล่อมภิรมย์
ครู ชำนาญการ
084-0070380
027378919-20
นายพงษ์พิทักษ์ พัฒนาสินธุ์
ครู ชำนาญการ
085-9522233
027378919-20
นางสุกัลยา สุวรรณโรจน์
ครู ชำนาญการ
081-8244727
027378919-20
นายสุจินต์ สลักคำ
ครู ชำนาญการ
086-0414809
027378919-20
นางสาวสุชาดา เลิศประไพ
ครู ชำนาญการ
086-9776015
027378919-20
นางสุนทรีย์ สลักคำ
ครู ชำนาญการ
081-3742030
027378919-20
นายสุพจน์ ดีคาร
ครู ชำนาญการ
086-0727137
027378919-20
นางสาวสุมามาลย์ นิระหานี
ครู ชำนาญการ
081-5122763
027378919-20
นายสุวิทย์ รจนาสันห์
ครู ชำนาญการ
081-6390405
027378919-20
นางเสาวนีย์ ตรีศักดิ์ศรีสกุล
ครู ชำนาญการ
081-4217322
027378919-20
นางเสาวนีย์ เวโรจนนันท์
ครู ชำนาญการ
083-9639559
027378919-20
นางสาวสาธินี สิริวรนันท์
ครู ชำนาญการ
081-6682265
027378919-20
นางแสงทอง จงวัฒนสิทธิ์
ครู ชำนาญการ
086-5197753
027378919-20
นางอัจฉรา วงศ์เสรี
ครู ชำนาญการ
082-5595781
027378919-20
นางอัญชนา เศวตะพุกกะ
ครู ชำนาญการ
085-6002485
027378919-20
นางจิราทิพย์ หิรัญธนาโรจน์
ครู ชำนาญการ
089-2234910
027378919-20
นางสาวอารีย์อร ขันสาคร
ครู ชำนาญการ
081-3182894
027378919-20
นายอำนาจ นิลกลัด
ครู ชำนาญการ
081-8090030
027378919-20
นายเอก อึงรัตนากร
ครู ชำนาญการ
081-9894569
027378919-20
นางสาวตวงพร พุ่มเสนาะ
ครู ชำนาญการ
081-8325823
027378919-20
นายไชยจิตร ศรีมุล
ครู ชำนาญการ
089-9910122
027378919-20
นางทิพย์วรรณ สุวรรณี
ครู
081-9917548
027378919-20
นางประไพ คนิตานนท์
ครู ชำนาญการ
089-4803730
027378919-20
นายภูมินทร์ หิรัญวงษ์
ครู ชำนาญการ
086-3198007
027378919-20
นางสาวปาริชาต จันทร์วิบูลย์
ครู (อัตราจ้าง)
0868287845
027378919-20
นางสาวสีวลี แซะยูซุบ
ครู
084-5419300
027378919-20
นางนิตยา วงศ์คำฟู
ครู
081-9126266
027378919-20
นางเมธาวี สุขขวัญ
ครู
081-0414022
027378919-20
นางสาวลัดดาวัลย์ พิพิธกุล
ครู
085-5148739
027378919-20
นางปาณีต บุญเหลือง
ครู
089-7819872
027378919-20
นางสาวพรเพ็ญ ตติยสกุลเลิศ
ครู
089-1370875
027378919-20
นายทยากร สุขขวัญ
ครู
089-7073939
027378919-20
นางสาวสมใจ จันทรังษี
ครู
0863639137
027378919-20
นางสาวฉัตรวิไล เปี่ยมทอง
ครู
085-8620749
027378919-20
นางสาวสุพินิจ อัตมาตร
ครู
086-5217926
027378919-20
นายเรวัฒน์ พรหมสะโร
ครู
087-4092561
027378919-20
นายสากล คำทุม
ครู
088-0684824
027378919-20
นายวิศิษฎ์ หนาแน่น
ครู
086-8682814
027378919-20
นายมหาดไทย บุษยเหม
ครู
087-2556329
027378919-20
นางสาวเกณิกา สุรีย์มาศ
ครู
089-2291163
027378919-20
นางสาวนริสา สมราชา
ครู
089-8880563
027378919-20
นางสาวปัณฑิตา น้อยผาติ
ครู
085-4806364
027378919-20
นายอำนาจ ศรีภักดิ์
ครู
087-0700517
027378919-20
นางสาวดวงใจ เพชรสารพรม
ครู
087-692512
027378919-20
นายเอกราช น้ำดอกไม้
ครู
089-6770051
027378919-20
นางสาวหทัยชนก เพ็ชรมาตศรี
ครู
087-9863108
027378919-20
นางสาวนงลักษณ์ แพรศิลป์
ครู
085-3220197
027378919-20
นายวิญญ์ธชัย ศักดิ์กัณฑ์หา
ครู
086-3453884
027378919-20
นางศุกันญา มนฑารัตน์
ครู
086-8052851
027378919-20
นายภัทรพงษ์ จิตบรรจง
ครู
081-0541077
027378919-20
นางสาวยุภาพร วงษ์ชมภู
ครู
085-0445158
027378919-20
นางสาวกานดา สังข์ชุม
ครู
0890350410
027378919-20
นางสาวอรุณโรจน์ จินต์ประยูร
ครูผู้ช่วย
089-0932597
027378919-20
นางสาวกฤษณา เจียมกิจรุ่ง
ครูผู้ช่วย
0896654379
027378919-20
นางสาวอภิชญาน์ หอมสะอาด
ครูผู้ช่วย
086-9395547
027378919-20
นายยุทธพล สะและหมัด
ครูผู้ช่วย
081-4549489
027378919-20
นางกองเงิน จันทาทุม
ครูผู้ช่วย
080-4437094
027378919-20
นางสาวสุพวารี เรืองบำรุง
ครูผู้ช่วย
080-6006272
027378919-20
นางสาวนิธิวรรณ นุชน้อย
ครูผู้ช่วย
0879081369
027378919-20
นายพงศกร นาคไทย
ครูผู้ช่วย
089-2333098
027378919-20
นางสาววาสนา โต๊ะเด็ม
ครูผู้ช่วย
083-0669917
027378919-20
นางสาววรารัตน์ แสงสุข
ครูผู้ช่วย
0841429963
027378919-20
นางสาวกานดา ฉัตรแก้วไพศาล
ครูผู้ช่วย
081-9364870
027378919-20
นายอนุชิต ผิวขำ
ครูผู้ช่วย
083-3434619
027378919-20
นางสาววรรนิภา แสนเจริญสุข
ครูผู้ช่วย
087-8741296
027378919-20
นางสาวภัทราวดี คล่องแคล่ว
ครูผู้ช่วย
089-9277050
027378919-20
นางสาวสิริพร เฉลิมชุติเดช
ครูผู้ช่วย
084-0686708
027378919-20
นายอนุสรณ์ ไพจิตต์
ครูผู้ช่วย
080-5689638
027378919-20
นางสาวณัฏฐ์ฏาพร ศรีวิลาศ
ครูผู้ช่วย
086-3619578
027378919-20
นางสาวสุจินดา คุ้มตลอด
ครูผู้ช่วย
085-2434538
027378919-20
นางสาวณัทธมวันทน์ ภู่สุนทรเกียรติ
ครูผู้ช่วย
0891681130
027378919-20
นายพัฒนพงษ์ ลิ้มชวลิต
ครูผู้ช่วย
0863397601
027378919-20
นายหวัน เจียกขจร
นักการภารโรง
085-1998916
027378919-20
นายค่ำ บุญพันธ์
นักการภารโรง
0850936461
027378919-20
นางประจวบ นะเป๋า
นักการภารโรง
084-2714231
027378919-20
นายชาญ แตงหอม
นักการภารโรง
0899847501
027378919-20
นางสุบัน โพธิ์ไทรย์
นักการภารโรง
089-4047624
027378919-20
นางพัชรา นกอยู่
นักการภารโรง
0890346441
027378919-20
นางสมเวียง สิริวรพันธ์
นักการภารโรง
0851844349
027378919-20
นางสาวอัฉราภรณ์ โพธิสุวรรณ์
ครู (อัตราจ้าง)
084-7034362
027378919-20
นายศักดิ์ชัย ชรากาหมุด
ครู (พนักงานงานราชการ)
0859387076
027378919-20
นางสาวรัตติยา พูลเกษ
ครู (อัตราจ้าง)
085-2442541
027378919-20
นางสาวนงอณา ไกยสิทธิ์
ครู (อัตราจ้าง)
0813410933
027378919-20
นางสาวอัมรินทร์ เขียววงศ์ใหญ่
ครู (อัตราจ้าง)
0870890546
027378919-20
นางอาดี ไก่แก้ว
ครู (อัตราจ้าง)
0892369857
027378919-20
นางสาวสายไหม เอื้อเฟื้อ
ครู (อัตราจ้าง)
0878249161
027378919-20
นายสิทธิกานต์ นาคเงิน
ครู (อัตราจ้าง)
0874968563
027378919-20
นางสาวสุพรรณี หนูประโคน
ครู (อัตราจ้าง)
0844751680
027378919-20
นางสาวกัญญารัตน์ พงษ์สนิท
ครู (อัตราจ้าง)
0850635769
027378919-20
นางสาวกชพร รักธรรม
ครู (อัตราจ้าง)
0867720876
027378919-20
นายนิตินัย ต่ายประยูร
ครู (อัตราจ้าง)
0830383098
027378919-20
นายอธิวัฒน์ สุนารักษ์
ครู (อัตราจ้าง)
0900252348
027378919-20
นางสาวเพ็ญนภา เพ็งบุญโสม
ครู (อัตราจ้าง)
081-8337570
027378919-20
นางสาวพรทิพย์ วงศ์ส่องจ้า
ครู (อัตราจ้าง)
085-3349842
027378919-20
นางสาวสุตาภัทร ลังประเสริฐ
นักการภารโรง
0897719485
027378919-20
นางวันดี อยู่สำราญ
นักการภารโรง
0854027894
027378919-20
นายหมุน ชุนสาย
นักการภารโรง

027378919-20
นางทองสา ตรวจมรรคา
แม่บ้าน
0860575043
027378919-20
นางสาวดุษฎี กิติศรีวรพจน์
อื่นๆ ชำนาญการ
089-1152839
027378919-20
นางสาววรรณสุข มีเดช
ครูธุรการ
0868862078
027378919-20
นางสาวอัจฉรา นกอยู่
อื่นๆ
0824139834
027378919-20
นางสาวประภัสสร จตุรัส
อื่นๆ
0837215633
027378919-20
นางสาวทัชนา สุทธิเพศ
นักการภารโรง
0890214851
027378919-20
นางสาวเยาวลักษณ์ ขุนเขารักษา
นักการภารโรง
086-0874301
027378919-20
นางกาญจนา ธุรานุช
นักการภารโรง
0831985518
027378919-20
นางสาววรรณนิภา เจียกขจร
นักการภารโรง
088-9574771
027378919-20
นางเรวดี บุญช่วย
นักการภารโรง
0858095479
027378919-20
นางก๋องคำ แก้วปัญญา
นักการภารโรง
0892327900
027378919-20
นางสาวสมัย ภู่พลับ
นักการภารโรง

027378919-20
นางสาวบรรจง กลีบพุฒ
นักการภารโรง
0826437562
027378919-20
นางอุบลรัตน์ อ้นช้าง
นักการภารโรง
0822261650
027378919-20
นางสาวจินตนา จิรวัฒน์วาทิน
นักการภารโรง
0832289144
027378919-20
นางจำปา สุข
นักการภารโรง
0852208349
027378919-20
นางเทือน สายคำ
นักการภารโรง
087-5181729
027378919-20
นางบุญสม ศรีสงคราม
นักการภารโรง
0807754510
027378919-20
นายยอดรัก จุ้ยลี
นักการภารโรง

027378919-20
นางสาวสมจิตต์ เจียกขจร
นักการภารโรง
0817214797
027378919-20
นายชลินธุ บุญจันทร์
นักการภารโรง
0856785042
027378919-20
นางสาวอุไร ดรพลก้อม
นักการภารโรง
0860589651
027378919-20
นายอภิรักษ์ รื่นกลิ่น
นักการภารโรง
0870363163
027378919-20
นายยอดชาย อุดรวงษ์
นักการภารโรง
0892302007
027378919-20
นางสาวมาลี มันดี
นักการภารโรง
086-4094201
027378919-20
นางปราณี เจียกขจร
นักการภารโรง

027378919-20
นายธงชัย จานโต
อื่นๆ
0860082844
027378919-20

นายธงชัย นิยโมสถ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
เทพศิรินทร์ร่มเกล้า
นายพัฒนะ สุภาพ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เทพศิรินทร์ร่มเกล้า
นายภักดี แสงจันทร์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เทพศิรินทร์ร่มเกล้า
นายเทียน กล่ำบุตร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เทพศิรินทร์ร่มเกล้า
นายคมศักดิ์ หาญสิงห์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เทพศิรินทร์ร่มเกล้า

นางสาวสมใจ จันทรังษี
นางนิตยา วงศ์คำฟู

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

14
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 โทรศัพท์: 027378919-20 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: ด.ญ.มนัสกุล ชื่นสมทรง โทรศัพท์: 0820226601 อีเมล์: ploylovely43@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ