โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายธงชัย นิยโมสถ
ผู้อำนวยการโรงเรียน เชี่ยวชาญ
0817254635
027378919-20
นายพัฒนะ สุภาพ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
0891045856
027378919-20
นายภักดี แสงจันทร์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
0890752323
027378919-20
นายเทียน กล่ำบุตร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
0816463503
027378919-20
นายคมศักดิ์ หาญสิงห์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
081-8593466
027378919-20
นางสุภาพ ทิพย์สันเทียะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0890568035
027378919-20
นายจิรทีปต์ โชติดิลก
ครู ชำนาญการพิเศษ
081-6315664
027378919-20
นางณิชาภา หอมวิเชียร
ครู ชำนาญการพิเศษ
086-5221590
027378919-20
นางสาวธีรนันท์ วรสัมปุรณะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
084-6769449
027378919-20
นางสาวนันทนา นันทภัทรพานิช
ครู ชำนาญการพิเศษ
089-5294459
027378919-20
นางนิธิมา โต๊ะสัมฤทธิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
089-6932926
027378919-20
นางนิรดา บุญจิตร
ครู ชำนาญการพิเศษ
085-2287696
027378919-20
นางนุชรีย์พร วิชาเดช
ครู ชำนาญการพิเศษ
084-6465456
027378919-20
นายบัวสอาด ดาสั่ว
ครู ชำนาญการพิเศษ
089-7905784
027378919-20
นางสาวพรปวีณ์ ศรียะพันธุ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
087-8040039
027378919-20
นางรัตนาภรณ์ วชิรญานนท์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0851175795
027378919-20
นายสะอาด ยิดนรดิน
ครู ชำนาญการพิเศษ
089-8148958
027378919-20
นายสันติ วิชาเดช
ครู ชำนาญการพิเศษ
083-7611280
027378919-20
นางอรทัย งามรัตนกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
081-4958485
027378919-20
นางนิสาชล เอ้กันหา
ครู ชำนาญการพิเศษ
081-9962199
027378919-20
นางศรีโสภา พลธนู
ครู ชำนาญการ
081-4936637
027378919-20
นางสาวสุภัทราภรณ์ เบ็ญจวรรณ์
ครู ชำนาญการ
0861192080
027378919-20
นางสาวใกล้รุ่ง สิริมีนนันท์
ครู ชำนาญการ
0870172216
027378919-20
นายคำรพ ผลถาวร
ครู ชำนาญการ
086-7517118
027378919-20
นางจริยา จินตวรรณ
ครู ชำนาญการ
086-5145797
027378919-20
นางสาวจิตรอับษร โกกิลกนิษฐ
ครู ชำนาญการ
081-6896916
027378919-20
นางจิราภรณ์ บุญเถื่อน
ครู ชำนาญการ
081-9342613
027378919-20
นางสาวจีราพร แววสง่า
ครู ชำนาญการ
089-1538248
027378919-20
นางสาวเจริญศรี ถาวรสถิตย์
ครู ชำนาญการ
081-5844623
027378919-20
นางทัศนีย์ ดาหาญ
ครู ชำนาญการ
083-2243401
027378919-20
นางสาวธิดารัตน์ มีเพียร
ครู ชำนาญการ
086-0347219
027378919-20
นางน้อมนุช ประเสริฐโกศลกุล
ครู ชำนาญการ
081-6139222
027378919-20
นางสาวบรรจงลักษณ์ แจ่มพุ่ม
ครู ชำนาญการ
083-1397563
027378919-20
นางสาวประทิน ตรีถัน
ครู ชำนาญการ
081-3182894
027378919-20
นางปราณี ลาภเกิน
ครู ชำนาญการ
086-5436375
027378919-20
นายพรชัย คงเจริญนิวัติ
ครู ชำนาญการ
089-6723137
027378919-20
นางพาสนา ยินดีโภชน์
ครู ชำนาญการ

027378919-20
นายพีระพล กนกเกษมโรจน์
ครู ชำนาญการ
086-1044545
027378919-20
นางสาวเพียงใจ ดีคาร
ครู ชำนาญการ
086-0637719
027378919-20
นายยอดชาย สงเคราะห์
ครู ชำนาญการ
089-0503631
027378919-20
นางรัศดา บุญมาเลิศ
ครู ชำนาญการ
087-0496539
027378919-20
นางสาวรุจวรรณ พานิช
ครู ชำนาญการ
086-5709364
027378919-20
นางสาวลัดดา กลัดสมบูรณ์
ครู ชำนาญการ
081-3821699
027378919-20
นางมณฑกาญจน์ โรจน์หิรัญ
ครู ชำนาญการ
087-0250716
027378919-20
นายปิยวัฒน์ หอมวิเชียร
ครู ชำนาญการ
0850730144
027378919-20
นางวัฒนา เหมโยธิน
ครู ชำนาญการ
089-7602654
027378919-20
นางวัลภา เจริญสรรพ์
ครู ชำนาญการ
087-0879825
027378919-20
นางวิจิตรา กลิ่นหอม
ครู ชำนาญการ
089-4506547
027378919-20
นายวิทยา วชิรญานนท์
ครู ชำนาญการ
087-0102380
027378919-20
นายวิทยา ยินดีโภชน์
ครู ชำนาญการ

027378919-20
นายวิทยา ริ้วสวรรค์
ครู ชำนาญการ
086-8902880
027378919-20
นายวีระชาติ ก่อบุญ
ครู ชำนาญการ
087-0879643
027378919-20
นางศิริกุล กุลกิจกำจร
ครู ชำนาญการ
089-1118126
027378919-20
นายสมชาย ทองใบเล็ก
ครู ชำนาญการ
087-7956415
027378919-20
นางสมบูรณ์ศรี มีกุศล
ครู ชำนาญการ
089-4456263
027378919-20
นางสาวสมลักษณ์ พลอยสังวาลย์
ครู ชำนาญการ
089-6885441
027378919-20
นางสายสมร กล่อมภิรมย์
ครู ชำนาญการ
084-0070380
027378919-20
นายพงษ์พิทักษ์ พัฒนาสินธุ์
ครู ชำนาญการ
085-9522233
027378919-20
นางสุกัลยา สุวรรณโรจน์
ครู ชำนาญการ
081-8244727
027378919-20
นายสุจินต์ สลักคำ
ครู ชำนาญการ
086-0414809
027378919-20
นางสาวสุชาดา เลิศประไพ
ครู ชำนาญการ
086-9776015
027378919-20
นางสุนทรีย์ สลักคำ
ครู ชำนาญการ
081-3742030
027378919-20
นายสุพจน์ ดีคาร
ครู ชำนาญการ
086-0727137
027378919-20
นางสาวสุมามาลย์ นิระหานี
ครู ชำนาญการ
081-5122763
027378919-20
นายสุวิทย์ รจนาสันห์
ครู ชำนาญการ
081-6390405
027378919-20
นางเสาวนีย์ ตรีศักดิ์ศรีสกุล
ครู ชำนาญการ
081-4217322
027378919-20
นางเสาวนีย์ เวโรจนนันท์
ครู ชำนาญการ
083-9639559
027378919-20
นางสาวสาธินี สิริวรนันท์
ครู ชำนาญการ
081-6682265
027378919-20
นางแสงทอง จงวัฒนสิทธิ์
ครู ชำนาญการ
086-5197753
027378919-20
นางอัจฉรา วงศ์เสรี
ครู ชำนาญการ
082-5595781
027378919-20
นางอัญชนา เศวตะพุกกะ
ครู ชำนาญการ
085-6002485
027378919-20
นางจิราทิพย์ หิรัญธนาโรจน์
ครู ชำนาญการ
089-2234910
027378919-20
นางสาวอารีย์อร ขันสาคร
ครู ชำนาญการ
081-3182894
027378919-20
นายอำนาจ นิลกลัด
ครู ชำนาญการ
081-8090030
027378919-20
นายเอก อึงรัตนากร
ครู ชำนาญการ
081-9894569
027378919-20
นางสาวตวงพร พุ่มเสนาะ
ครู ชำนาญการ
081-8325823
027378919-20
นายไชยจิตร ศรีมุล
ครู ชำนาญการ
089-9910122
027378919-20
นางทิพย์วรรณ สุวรรณี
ครู
081-9917548
027378919-20
นางประไพ คนิตานนท์
ครู ชำนาญการ
089-4803730
027378919-20
นายภูมินทร์ หิรัญวงษ์
ครู ชำนาญการ
086-3198007
027378919-20
นางสาวปาริชาต จันทร์วิบูลย์
ครู (อัตราจ้าง)
0868287845
027378919-20
นางสาวสีวลี แซะยูซุบ
ครู
084-5419300
027378919-20
นางนิตยา วงศ์คำฟู
ครู
081-9126266
027378919-20
นางเมธาวี สุขขวัญ
ครู
081-0414022
027378919-20
นางสาวลัดดาวัลย์ พิพิธกุล
ครู
085-5148739
027378919-20
นางปาณีต บุญเหลือง
ครู
089-7819872
027378919-20
นางสาวพรเพ็ญ ตติยสกุลเลิศ
ครู
089-1370875
027378919-20
นายทยากร สุขขวัญ
ครู
089-7073939
027378919-20
นางสาวสมใจ จันทรังษี
ครู
0863639137
027378919-20
นางสาวฉัตรวิไล เปี่ยมทอง
ครู
085-8620749
027378919-20
นางสาวสุพินิจ อัตมาตร
ครู
086-5217926
027378919-20
นายเรวัฒน์ พรหมสะโร
ครู
087-4092561
027378919-20
นายสากล คำทุม
ครู
088-0684824
027378919-20
นายวิศิษฎ์ หนาแน่น
ครู
086-8682814
027378919-20
นายมหาดไทย บุษยเหม
ครู
087-2556329
027378919-20
นางสาวเกณิกา สุรีย์มาศ
ครู
089-2291163
027378919-20
นางสาวนริสา สมราชา
ครู
089-8880563
027378919-20
นางสาวปัณฑิตา น้อยผาติ
ครู
085-4806364
027378919-20
นายอำนาจ ศรีภักดิ์
ครู
087-0700517
027378919-20
นางสาวดวงใจ เพชรสารพรม
ครู
087-692512
027378919-20
นายเอกราช น้ำดอกไม้
ครู
089-6770051
027378919-20
นางสาวหทัยชนก เพ็ชรมาตศรี
ครู
087-9863108
027378919-20
นางสาวนงลักษณ์ แพรศิลป์
ครู
085-3220197
027378919-20
นายวิญญ์ธชัย ศักดิ์กัณฑ์หา
ครู
086-3453884
027378919-20
นางศุกันญา มนฑารัตน์
ครู
086-8052851
027378919-20
นายภัทรพงษ์ จิตบรรจง
ครู
081-0541077
027378919-20
นางสาวยุภาพร วงษ์ชมภู
ครู
085-0445158
027378919-20
นางสาวกานดา สังข์ชุม
ครู
0890350410
027378919-20
นางสาวอรุณโรจน์ จินต์ประยูร
ครูผู้ช่วย
089-0932597
027378919-20
นางสาวกฤษณา เจียมกิจรุ่ง
ครูผู้ช่วย
0896654379
027378919-20
นางสาวอภิชญาน์ หอมสะอาด
ครูผู้ช่วย
086-9395547
027378919-20
นายยุทธพล สะและหมัด
ครูผู้ช่วย
081-4549489
027378919-20
นางกองเงิน จันทาทุม
ครูผู้ช่วย
080-4437094
027378919-20
นางสาวสุพวารี เรืองบำรุง
ครูผู้ช่วย
080-6006272
027378919-20
นางสาวนิธิวรรณ นุชน้อย
ครูผู้ช่วย
0879081369
027378919-20
นายพงศกร นาคไทย
ครูผู้ช่วย
089-2333098
027378919-20
นางสาววาสนา โต๊ะเด็ม
ครูผู้ช่วย
083-0669917
027378919-20
นางสาววรารัตน์ แสงสุข
ครูผู้ช่วย
0841429963
027378919-20
นางสาวกานดา ฉัตรแก้วไพศาล
ครูผู้ช่วย
081-9364870
027378919-20
นายอนุชิต ผิวขำ
ครูผู้ช่วย
083-3434619
027378919-20
นางสาววรรนิภา แสนเจริญสุข
ครูผู้ช่วย
087-8741296
027378919-20
นางสาวภัทราวดี คล่องแคล่ว
ครูผู้ช่วย
089-9277050
027378919-20
นางสาวสิริพร เฉลิมชุติเดช
ครูผู้ช่วย
084-0686708
027378919-20
นายอนุสรณ์ ไพจิตต์
ครูผู้ช่วย
080-5689638
027378919-20
นางสาวณัฏฐ์ฏาพร ศรีวิลาศ
ครูผู้ช่วย
086-3619578
027378919-20
นางสาวสุจินดา คุ้มตลอด
ครูผู้ช่วย
085-2434538
027378919-20
นางสาวณัทธมวันทน์ ภู่สุนทรเกียรติ
ครูผู้ช่วย
0891681130
027378919-20
นายพัฒนพงษ์ ลิ้มชวลิต
ครูผู้ช่วย
0863397601
027378919-20
นายหวัน เจียกขจร
นักการภารโรง
085-1998916
027378919-20
นายค่ำ บุญพันธ์
นักการภารโรง
0850936461
027378919-20
นางประจวบ นะเป๋า
นักการภารโรง
084-2714231
027378919-20
นายชาญ แตงหอม
นักการภารโรง
0899847501
027378919-20
นางสุบัน โพธิ์ไทรย์
นักการภารโรง
089-4047624
027378919-20
นางพัชรา นกอยู่
นักการภารโรง
0890346441
027378919-20
นางสมเวียง สิริวรพันธ์
นักการภารโรง
0851844349
027378919-20
นางสาวอัฉราภรณ์ โพธิสุวรรณ์
ครู (อัตราจ้าง)
084-7034362
027378919-20
นายศักดิ์ชัย ชรากาหมุด
ครู (พนักงานงานราชการ)
0859387076
027378919-20
นางสาวรัตติยา พูลเกษ
ครู (อัตราจ้าง)
085-2442541
027378919-20
นางสาวนงอณา ไกยสิทธิ์
ครู (อัตราจ้าง)
0813410933
027378919-20
นางสาวอัมรินทร์ เขียววงศ์ใหญ่
ครู (อัตราจ้าง)
0870890546
027378919-20
นางอาดี ไก่แก้ว
ครู (อัตราจ้าง)
0892369857
027378919-20
นางสาวสายไหม เอื้อเฟื้อ
ครู (อัตราจ้าง)
0878249161
027378919-20
นายสิทธิกานต์ นาคเงิน
ครู (อัตราจ้าง)
0874968563
027378919-20
นางสาวสุพรรณี หนูประโคน
ครู (อัตราจ้าง)
0844751680
027378919-20
นางสาวกัญญารัตน์ พงษ์สนิท
ครู (อัตราจ้าง)
0850635769
027378919-20
นางสาวกชพร รักธรรม
ครู (อัตราจ้าง)
0867720876
027378919-20
นายนิตินัย ต่ายประยูร
ครู (อัตราจ้าง)
0830383098
027378919-20
นายอธิวัฒน์ สุนารักษ์
ครู (อัตราจ้าง)
0900252348
027378919-20
นางสาวเพ็ญนภา เพ็งบุญโสม
ครู (อัตราจ้าง)
081-8337570
027378919-20
นางสาวพรทิพย์ วงศ์ส่องจ้า
ครู (อัตราจ้าง)
085-3349842
027378919-20
นางสาวสุตาภัทร ลังประเสริฐ
นักการภารโรง
0897719485
027378919-20
นางวันดี อยู่สำราญ
นักการภารโรง
0854027894
027378919-20
นายหมุน ชุนสาย
นักการภารโรง

027378919-20
นางทองสา ตรวจมรรคา
แม่บ้าน
0860575043
027378919-20
นางสาวดุษฎี กิติศรีวรพจน์
อื่นๆ ชำนาญการ
089-1152839
027378919-20
นางสาววรรณสุข มีเดช
ครูธุรการ
0868862078
027378919-20
นางสาวอัจฉรา นกอยู่
อื่นๆ
0824139834
027378919-20
นางสาวประภัสสร จตุรัส
อื่นๆ
0837215633
027378919-20
นางสาวทัชนา สุทธิเพศ
นักการภารโรง
0890214851
027378919-20
นางสาวเยาวลักษณ์ ขุนเขารักษา
นักการภารโรง
086-0874301
027378919-20
นางกาญจนา ธุรานุช
นักการภารโรง
0831985518
027378919-20
นางสาววรรณนิภา เจียกขจร
นักการภารโรง
088-9574771
027378919-20
นางเรวดี บุญช่วย
นักการภารโรง
0858095479
027378919-20
นางก๋องคำ แก้วปัญญา
นักการภารโรง
0892327900
027378919-20
นางสาวสมัย ภู่พลับ
นักการภารโรง

027378919-20
นางสาวบรรจง กลีบพุฒ
นักการภารโรง
0826437562
027378919-20
นางอุบลรัตน์ อ้นช้าง
นักการภารโรง
0822261650
027378919-20
นางสาวจินตนา จิรวัฒน์วาทิน
นักการภารโรง
0832289144
027378919-20
นางจำปา สุข
นักการภารโรง
0852208349
027378919-20
นางเทือน สายคำ
นักการภารโรง
087-5181729
027378919-20
นางบุญสม ศรีสงคราม
นักการภารโรง
0807754510
027378919-20
นายยอดรัก จุ้ยลี
นักการภารโรง

027378919-20
นางสาวสมจิตต์ เจียกขจร
นักการภารโรง
0817214797
027378919-20
นายชลินธุ บุญจันทร์
นักการภารโรง
0856785042
027378919-20
นางสาวอุไร ดรพลก้อม
นักการภารโรง
0860589651
027378919-20
นายอภิรักษ์ รื่นกลิ่น
นักการภารโรง
0870363163
027378919-20
นายยอดชาย อุดรวงษ์
นักการภารโรง
0892302007
027378919-20
นางสาวมาลี มันดี
นักการภารโรง
086-4094201
027378919-20
นางปราณี เจียกขจร
นักการภารโรง

027378919-20
นายธงชัย จานโต
อื่นๆ
0860082844
027378919-20

นายธงชัย นิยโมสถ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
เทพศิรินทร์ร่มเกล้า
นายพัฒนะ สุภาพ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เทพศิรินทร์ร่มเกล้า
นายภักดี แสงจันทร์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เทพศิรินทร์ร่มเกล้า
นายเทียน กล่ำบุตร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เทพศิรินทร์ร่มเกล้า
นายคมศักดิ์ หาญสิงห์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เทพศิรินทร์ร่มเกล้า

นางสาวนันทนา นันทภัทรพานิช
นางเสาวนีย์ ตรีศักดิ์ศรีสกุล

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

5
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 โทรศัพท์: 027378919-20 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: ด.ญ.มนัสกุล ชื่นสมทรง โทรศัพท์: 0820226601 อีเมล์: ploylovely43@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ