โรงเรียนศึกษานารี


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนศึกษานารี
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นางสาวอัญชลี ประกายเกียรติ
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
0-2466-7223
นายสุจิต เหลาสุภาพ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
0-2466-7223
นางสาวสุรีรัตน์ เอี่ยมกุล
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
0-2466-7223
นางปนัดดา มีสมบัติงาม
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
0-2466-7223
นางจุฑารส ตันวงศ์วาล
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-2466-7223
นางสาวนงเยาว์ สิกขมาน
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-2466-7223
นางนิตยา ยุวัฒนะกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-2466-7223
นายกิตติภพ กุลฤทธิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-2466-7223
นางสาวอรนุช วิศาลสมพงศ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-2466-7223
นายสมศักดิ์ สายประยงค์
ครู ชำนาญการ
0-2466-7223
นายโฆสิต สิงหสุต
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-2466-7223
นายปรีชา รัตนคช
ครู ชำนาญการ
0-2466-7223
นายวีระศักดิ์ โชติรัตนศักดิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-2466-7223
นางศิริวรรณ ตันเสถียร
ครู ชำนาญการ
0-2466-7223
นางหทัยรัตน์ อิสมาเเอล
ครู ชำนาญการ
0-2466-7223
นายเทวินทร์ ประยุง
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-2466-7223
นายรุ่งเรือง รัศมีโกเมน
ครู (อัตราจ้าง)
0-2466-7223
นางทองสุข ทับเจริญ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-2466-7223
นางวาสนา กิมเห
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-2466-7223
นางกนกกร แก้วขาว
ครู ชำนาญการ
0-2466-7223
นายวิเชียร กันสิทธิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-2466-7223
นางเอมสิรินอร จิตร์วิภาต
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-2466-7223
นางอัจฉรา เดชาเลิศ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-2466-7223
นางปิยมาภรณ์ รุ่งเรือง
ครู ชำนาญการ
0-2466-7223
นายวิโรจน์ ธนวุฒิโฆสิต
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-2466-7223
นายบวรรังสี จอกแก้ว
ครู ชำนาญการ
0-2466-7223
นายประทีป มณีชัย
ครู ชำนาญการ
0-2466-7223
นายสุรชัย อ้นลำพูน
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-2466-7223
นายจู้ตั้น ชนะวรรณโณ
ครู ชำนาญการ
0-2466-7223
นายธงชัย สุภิตาภรณ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-2466-7223
นางชุติกาญจน์ สิงหสุต
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-2466-7223
นางสาววรรณวิศา หนูเจริญ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-2466-7223
นางนาริ ยศสมศักดิ์
ครู ชำนาญการ
0-2466-7223
นางฐิติวรรณ หวังวงศ์สกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-2466-7223
นางฐานิตา พึ่งคุณไตรรัตน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-2466-7223
นางวรรณา พันธ์ชนะวาณิช
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-2466-7223
นางสาวโสภา นาคทอง
ครู ชำนาญการ
0-2466-7223
นายนุกูล พงษ์จินดากร
ครู ชำนาญการ
0-2466-7223
นางสุภางค์ เจียมอมรรัตน์
ครู ชำนาญการ
0-2466-7223
นางสำเนียง เรียนรัชตะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-2466-7223
นางนงคราญ ธาราทิพยกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-2466-7223
นางสาวอรวรรน์ หงษ์ประสงค์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-2466-7223
นายวิโรจน์ หมอกยา
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-2466-7223
นางธารทอง พวงประเสริฐ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-2466-7223
นายสุริยา บุบผา
ครู ชำนาญการ
0-2466-7223
นางชมพิศ เครือประสิทธิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-2466-7223
นางวันเพ็ญ จันทนคีรี
ครู ชำนาญการ
0-2466-7223
นางนพรัตน์ เรืองดิลกรัตน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-2466-7223
นางรุ่งนภา เส็งไธสง
ครู ชำนาญการ
0-2466-7223
นางสาวสมสวย เห็นงาม
ครู ชำนาญการ
0-2466-7223
นางสาวสริลดา สุทธิดารา
ครู ชำนาญการ
0-2466-7223
นางสาวทิพวรรณ เจียมสกุลยั่งยืน
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-2466-7223
นางอัญชลี พรหมสินธุศักดิ์
ครู ชำนาญการ
0-2466-7223
นางสุนันทา ตันติวณิชย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-2466-7223
นางวงดาว สุภาเกตุ
ครู ชำนาญการ
0-2466-7223
นายสมบัติ แสงทองคำสุก
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-2466-7223
นางสาวนงค์เพ็ญ ทองเลิศ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-2466-7223
นางสุดจิตร์ เกษมชาญ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-2466-7223
นางอุไร อรุณฉาย
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-2466-7223
นางสาวบุศรินทร์ หงษ์ทอง
ครู ชำนาญการ
0-2466-7223
นายมานะ อินทรสว่าง
ครู ชำนาญการ
0-2466-7223
นายอิทธิพล ชัยเดโช
ครู ชำนาญการ
0-2466-7223
นางสาวจุลจิรา สุจันทร์ศรี
ครู
0-2466-7223
นายวิทยา ปาตาสะ
ครู ชำนาญการ
0-2466-7223
นางอัจฉรา กอบัวแก้ว
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-2466-7223
นางทิพมาศ อินนุพัฒน์
ครู ชำนาญการ
0-2466-7223
นายยงยุทธ ชำนาญอักษร
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-2466-7223
นายกวิน กาญจนนีมานนท์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-2466-7223
นางสาวนัยน์ปพร จงสมจิตต์
ครู
0-2466-7223
นางสาววิภาชดา มีอำมาตร
ครู
0-2466-7223
นางสาวเอมิกา สุวรรณหิตาทร
ครู
0-2466-7223
นายสากล ฮั่นภักดีกุล
ครู (อัตราจ้าง)
0-2466-7223
นางสาวปริภร วิรุณพันธ์
ครู
0-2466-7223
นางสาวสุดารัตน์ ฑีฆะ
ครู (อัตราจ้าง)
0-2466-7223
นางกาญจนา สุริยะสุนทร
ครู ชำนาญการ
0-2466-7223
นางสาวปภัสรา สระประทุม
ครู (อัตราจ้าง)
0-2466-7223
นายเทวฤทธิ์ ขันโมลี
ครู
0-2466-7223
นางสาวรัฐพร วิจิตรจามรี
ครู (อัตราจ้าง)
0-2466-7223
นางสาวสมฤดี สิริสมุทรสาร
ครู (อัตราจ้าง)
0-2466-7223
นางสาวบุบผา ฉัตรเงิน
ครู ชำนาญการ
0-2466-7223
นางปิยพร ไปยพงศ์
ครู ชำนาญการ
0-2466-7223
นายโสภณ ปิ่นทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-2466-7223
นายฉัตรชัย เจียมอมรรัตน์
ครู ชำนาญการ
0-2466-7223
นายภานุวัฒน์ ฉัตรวงศ์วิริยะ
ครู
0-2466-7223
นายณัฐวุฒิ ณรงค์เดชา
ครู
0-2466-7223
นางสาวรจเรข ใยสว่าง
ครู
0-2466-7223
นายสกล วงษ์มั่น
ครู
0-2466-7223
นางสาวเยาวดี วิเศษสินธุ์
ครู
0-2466-7223
นางกัลย์ชลากรณ์ มหาพัฒนไทย
ครู ชำนาญการ
0-2466-7223
นางสาววัชราภรณ์ สะเดา
ครู ชำนาญการ
0-2466-7223
นางสาวพนิดา สมัยคมสัน
ครู
0-2466-7223
นางสาวกมลภรณ์ คุ้มสุภา
ครู (อัตราจ้าง)
0-2466-7223
นายวาทิต อินทร
ครู
0-2466-7223
นางสาวดวงรัตน์ คุ้มภัย
ครู
0-2466-7223
นางสาวแก้วตา จิระวงศ์อร่าม
ครู
0-2466-7223
นางสาวดวงฤดี เทศสนั่น
ครู
0-2466-7223
นางสาวศิริมา สมัย
ครู (อัตราจ้าง)
0-2466-7223
นางสาวประทินพร แก้วศรี
ครู
0-2466-7223
นางสาวสุพัตรา อนันตวุฒิ
ครู (อัตราจ้าง)
0-2466-7223
นายอนิวรรต อำพล
ครู (อัตราจ้าง)
0-2466-7223
นางสาวธรรมสรณ์ กิตติธนสมบัติ
ครู
0-2466-7223
นางสาวนิธิมา อัสวบุญญาเลิศ
ครู (อัตราจ้าง)
0-2466-7223
นายณัฐวุฒิ เกื้อหนองขุ่น
ครู (อัตราจ้าง)
0-2466-7223
นายนายรัฐศักดิ์ สมตน
ครู (อัตราจ้าง)
0-2466-7223
นางสมควร อุปถัมภ์วิเชียร
ครู (อัตราจ้าง)
0-2466-7223
นายทศพล โศภิษฐ์ธรรมกุล
ครูผู้ช่วย
0-2466-7223
นางสาวธารทิพย์ จังอินทร์
ครูผู้ช่วย
0-2466-7223
นายณัฐพงศ์ พรหมโสภณ
ครูผู้ช่วย
0-2466-7223
นางสาวนภาวรรณ มะโนรัตน์
ครูผู้ช่วย
0-2466-7223
นางสาวชุติมา ฮิมวาส
ครูผู้ช่วย
0-2466-7223
นางสาวมาลีนนท์ ยงพานิชย์
ครูผู้ช่วย
0-2466-7223
นายวิชชญะเศรษฐ์ เกษมศักกริน
ครูผู้ช่วย
0-2466-7223
นางสาวไพลิน สืบเรือง
ครูผู้ช่วย
0-2466-7223
นางสาวสุพรรษา พลเสน
ครูผู้ช่วย
0-2466-7223
นางสาวกานต์รวี ช่วยหนู
ครู
0-2466-7223
นางสาววันทนา ปาลวัฒน์
ครูผู้ช่วย
0-2466-7223
นางสาวดวงมณี โสภาพ
ครู
0-2466-7223
นางวิไลักษณ์ กันสิทธิ์
ครู
0-2466-7223
นางรัชนีกร ศรีสว่าง
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-2466-7223
นายวรัญญู โพธิ์คีรี
ครูผู้ช่วย
0-2466-7223
นายนครินทร์ เครือวัลย์
ครูผู้ช่วย
0-2466-7223
นายสรรฐณัฐ ปัญญเสฏโฎ
ครูผู้ช่วย
0-2466-7223
นางสาวศิรินทร์ธร ศรีพลาย
ครูผู้ช่วย
0-2466-7223
นางสาวยศริตา แก้วเกิด
ครู
0-2466-7223
นายภาณุพันธ์ สุวัฒนนนท์
ครู
0-2466-7223
นางสาวศิริพร พรประทาน
ครูผู้ช่วย
0-2466-7223
นายสมชิด พลายอร่าม
ครู ชำนาญการ
0-2466-7223
นายอัมรินทร์ อินทร์บำรุุง
ครูผู้ช่วย
0-2466-7223
นางสาวกรรณ์ชลิกา ชัยสุวรรณ
ครูผู้ช่วย
0-2466-7223
นางสาวจีราพร เมาะราษี
ครูผู้ช่วย
0-2466-7223
นางสาวกนกพิชญ์ วันนำ
ครูผู้ช่วย
0-2466-7223
นายอภิเชน หล้าหิบ
ครูผู้ช่วย
0-2466-7223
นางสาวปรีชญา ชูนิ่ม
ครูผู้ช่วย
0-2466-7223
นางสาววิภาวรรณ มิลาวรรณ์
ครูผู้ช่วย
0-2466-7223
นางสาวปรียาลักษณ์ อินทอง
ครูผู้ช่วย
0-2466-7223
นางสุวดี ทองประศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-2466-7223
นางสาวชลทิพย์ บุณรังสี
ครู
0-2466-7223
นางสาวธนัญญา เปี่ยมศิลปกุลชร
ครูผู้ช่วย
0-2466-7223
นางสาวสุนิตสา พรมรักษ์
ครูผู้ช่วย
0-2466-7223
นายวันชาติ นามเกิด
ครูผู้ช่วย
0-2466-7223
นางสาวสุธิศา ศรีอันยู้
ครูผู้ช่วย
0-2466-7223
นางสาวอาทิตยา ศรีสุขคำ
ครูผู้ช่วย
0-2466-7223
นางสาวเกศวลี แคนสิงห์
ครูผู้ช่วย
0-2466-7223
นายสุรเชษฐ์ เจริญรัตนาภิรมย์
ครูผู้ช่วย
0-2466-7223
นายนนทน์ ฤทธิเลิศ
ครูผู้ช่วย
0-2466-7223
นางสาวกมลวรรณ บุุรีขวัญ
ครูผู้ช่วย
0-2466-7223
นางถนอมนวล ไชยรัตน์
ครู ชำนาญการ
0-2466-7223
นางสาวพลวดี บุนนาค
ครู
0-2466-7223
นางสาวเฉลิมลักษณ์ เกื้อทาน
ครู (อัตราจ้าง)
0-2466-7223

นางสาวอัญชลี ประกายเกียรติ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ศึกษานารี
นายสุจิต เหลาสุภาพ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ศึกษานารี
นางสาวสุรีรัตน์ เอี่ยมกุล
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ศึกษานารี
นางปนัดดา มีสมบัติงาม
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ศึกษานารี

นางสาวจุลจิรา สุจันทร์ศรี
นางสาววัชราภรณ์ สะเดา

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

18
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนศึกษานารี โทรศัพท์: 0-2466-7223 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: เยาวดี วิเศษสินธุ์ โทรศัพท์: 0863295229 อีเมล์: yaowadee.snr@gmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ