โรงเรียนศึกษานารี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนศึกษานารี
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นางกรองทอง เชษฐศิริพงศ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
089-227-7988
0-2466-7223
นายสุจิต เหลาสุภาพ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
087-678-3915
0-2466-7223
นางสาวเยาวณี เสมา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
081-858-8126
0-2466-7223
นางจุฑารส ตันวงศ์วาล
ครู ชำนาญการพิเศษ
081-423-6554
0-2466-7223
นางสาวนงเยาว์ สิกขมาน
ครู ชำนาญการพิเศษ
086-811-8322
0-2466-7223
นางนิตยา ยุวัฒนะกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
089-682-9711
0-2466-7223
นายกิตติภพ กุลฤทธิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
081-854-5877
0-2466-7223
นางสาวอรนุช วิศาลสมพงศ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
089-840-2614
0-2466-7223
นายสมศักดิ์ สายประยงค์
ครู ชำนาญการ
086-774-9800
0-2466-7223
นายโฆสิต สิงหสุต
ครู ชำนาญการพิเศษ
087-992-6477
0-2466-7223
นายปรีชา รัตนคช
ครู ชำนาญการ
083-133-9975
0-2466-7223
นายวีระศักดิ์ โชติรัตนศักดิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
089-128-3108
0-2466-7223
นางศิริวรรณ ตันเสถียร
ครู ชำนาญการ
028-872-421
0-2466-7223
นางหทัยรัตน์ อิสมาเเอล
ครู ชำนาญการ
081-866-4960
0-2466-7223
นางสมควร อุปถัมภ์วิเชียร
ครู ชำนาญการพิเศษ
081-640-5145
0-2466-7223
นายเทวินทร์ ประยุง
ครู ชำนาญการพิเศษ
024-126-517
0-2466-7223
นางสาวรัฐพร วิจิตรจามรี
ครู (อัตราจ้าง)
084-457-1224
0-2466-7223
นายรุ่งเรือง รัศมีโกเมน
ครู (อัตราจ้าง)
02-472-5705
0-2466-7223
นางทองสุข ทับเจริญ
ครู ชำนาญการพิเศษ
081-627-6886
0-2466-7223
นางวาสนา กิมเห
ครู ชำนาญการพิเศษ
086-798-1179
0-2466-7223
นางสาวเพชรดา วิทยานนท์
ครู ชำนาญการ
084-650-3316
0-2466-7223
นางกนกกร แก้วขาว
ครู ชำนาญการ
087-907-8676
0-2466-7223
นายวิเชียร กันสิทธิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
086-660-0713
0-2466-7223
นางเอมสิรินอร จิตร์วิภาต
ครู ชำนาญการพิเศษ
081-733-6068
0-2466-7223
นางอัจฉรา เดชาเลิศ
ครู ชำนาญการพิเศษ
024578316
0-2466-7223
นางปิยมาภรณ์ รุ่งเรือง
ครู ชำนาญการ
081-835-5301
0-2466-7223
นายวิโรจน์ ธนวุฒิโฆสิต
ครู ชำนาญการพิเศษ
086-510-3148
0-2466-7223
นายบวรรังสี จอกแก้ว
ครู ชำนาญการ
084-425-9866
0-2466-7223
นายประทีป มณีชัย
ครู ชำนาญการ
087-047-7709
0-2466-7223
นายสุรชัย อ้นลำพูน
ครู ชำนาญการพิเศษ
081-920-8814
0-2466-7223
นายจู้ตั้น ชนะวรรณโณ
ครู ชำนาญการ
089-459-2359
0-2466-7223
นายธงชัย สุภิตาภรณ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
028-918-901
0-2466-7223
นางชุติกาญจน์ สิงหสุต
ครู ชำนาญการพิเศษ
089-318-5538
0-2466-7223
นางสาววรรณวิศา หนูเจริญ
ครู ชำนาญการพิเศษ
081-810-6408
0-2466-7223
นางเครือวัลย์ ตุลวิโรฒ
ครู ชำนาญการ
081-458-3883
0-2466-7223
นางนาริ ยศสมศักดิ์
ครู ชำนาญการ
089-697-9934
0-2466-7223
นางฐิติวรรณ หวังวงศ์สกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
081-554-4808
0-2466-7223
นางฐานิตา พึ่งคุณไตรรัตน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
081-399-9876
0-2466-7223
นางวรรณา พันธ์ชนะวาณิช
ครู ชำนาญการพิเศษ
086-362-9062
0-2466-7223
นางวันเพ็ญ เหลืองรุจิวงศ์
ครู (อัตราจ้าง)
089-669-6269
0-2466-7223
นางสาวโสภา นาคทอง
ครู ชำนาญการ
089-129-0087
0-2466-7223
นายนุกูล พงษ์จินดากร
ครู ชำนาญการ
081-259-9751
0-2466-7223
นางโสภา ศรีวัฒนานุกูลกิจ
ครู ชำนาญการพิเศษ
081-855-5693
0-2466-7223
นางสุภางค์ เจียมอมรรัตน์
ครู ชำนาญการ
089-489-8845
0-2466-7223
นางสำเนียง เรียนรัชตะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
083-122-9340
0-2466-7223
นางนงคราญ ธาราทิพยกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
087-711-9505
0-2466-7223
นางสาวอรวรรน์ หงษ์ประสงค์
ครู ชำนาญการพิเศษ
087-805-4347
0-2466-7223
นายวิโรจน์ หมอกยา
ครู ชำนาญการพิเศษ
084-695-5952
0-2466-7223
นางธารทอง พวงประเสริฐ
ครู ชำนาญการพิเศษ
086-801-9997
0-2466-7223
นายสุริยา บุบผา
ครู ชำนาญการ
02-461-0855
0-2466-7223
นางชมพิศ เครือประสิทธิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
086-603-5903
0-2466-7223
นางวันเพ็ญ จันทนคีรี
ครู ชำนาญการ
086-994-2325
0-2466-7223
นางนพรัตน์ เรืองดิลกรัตน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
081-805-4357
0-2466-7223
นางรุ่งนภา เส็งไธสง
ครู ชำนาญการ
081-347-5966
0-2466-7223
นางสาวณภัค เห็นงาม
ครู ชำนาญการ
080-589-9944
0-2466-7223
นางสาวสริลดา สุทธิดารา
ครู ชำนาญการ
086-093-9600
0-2466-7223
นางศรีจันทร์ สาระวิถี
ครู ชำนาญการพิเศษ
089-016-4298
0-2466-7223
นางสาวทิพวรรณ เจียมสกุลยั่งยืน
ครู ชำนาญการพิเศษ
081-562-9079
0-2466-7223
นายจำรูญ หมื่นณรงค์
ครู ชำนาญการ
081-696-3720
0-2466-7223
นางสุมาลี ตัณฑัยย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
084-466-5151
0-2466-7223
นางอัญชลี พรหมสินธุศักดิ์
ครู ชำนาญการ
085-962-9024
0-2466-7223
นางสุนันทา ตันติวณิชย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
086-905-4619
0-2466-7223
นางรจิต นาคะโยคี
ครู ชำนาญการพิเศษ
081-744-0309
0-2466-7223
นางวงดาว สุภาเกตุ
ครู ชำนาญการ
089-895-6623
0-2466-7223
นายสมบัติ แสงทองคำสุก
ครู ชำนาญการพิเศษ
087-043-5999
0-2466-7223
นางสาวนงค์เพ็ญ ทองเลิศ
ครู ชำนาญการพิเศษ
089-445-2226
0-2466-7223
นางสุดจิตร์ เกษมชาญ
ครู ชำนาญการพิเศษ
087-260-3688
0-2466-7223
นางอุไร อรุณฉาย
ครู ชำนาญการพิเศษ
083-717-3375
0-2466-7223
นางสาวบุศรินทร์ หงษ์ทอง
ครู ชำนาญการ
089-029-3446
0-2466-7223
นายมานะ อินทรสว่าง
ครู ชำนาญการ
081-587-0824
0-2466-7223
นายอิทธิพล ชัยเดโช
ครู ชำนาญการ
081-615-1331
0-2466-7223
นางสาวจุลจิรา สุจันทร์ศรี
ครู
089-486-7927
0-2466-7223
นายวิทยา ปาตาสะ
ครู ชำนาญการ
080-119-9107
0-2466-7223
นางอัจฉรา กอบัวแก้ว
ครู ชำนาญการพิเศษ
089-888-7290
0-2466-7223
นางทิพมาศ อินนุพัฒน์
ครู ชำนาญการ
087-057-6209
0-2466-7223
นางสาวศรันรัตน์ ไผ่พงศาวงศ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
086-973-6735
0-2466-7223
นายยงยุทธ ชำนาญอักษร
ครู ชำนาญการพิเศษ
089-123-9506
0-2466-7223
นายกวิน กาญจนนีมานนท์
ครู ชำนาญการพิเศษ
084-754-4571
0-2466-7223
นางสาวนัยน์ปพร จงสมจิตต์
ครู
084-651-1613
0-2466-7223
นางสาววิภาชดา มีอำมาตร
ครูผู้ช่วย
087-488-4774
0-2466-7223
นางสาวธารทิพย์ จังอินทร์
ครู (อัตราจ้าง)
086-097-6605
0-2466-7223
นางสาวเอมิกา สุวรรณหิตาทร
ครูผู้ช่วย
087-141-1723
0-2466-7223
นางสาวปริภร วิรุณพันธ์
ครู
090-975-2640
0-2466-7223
นางสาวสุดารัตน์ ฑีฆะ
ครู (อัตราจ้าง)
084-126-9577
0-2466-7223
นางกาญจนา สุริยะสุนทร
ครู ชำนาญการ
089-741-7085
0-2466-7223
นายเทวฤทธิ์ ขันโมลี
ครู
085-999-8085
0-2466-7223
นายนครินทร์ เครือวัลย์
ครู (อัตราจ้าง)
086-358-6225
0-2466-7223
นางสาวบุบผา ฉัตรเงิน
ครู ชำนาญการ
081-566-4747
0-2466-7223
นายจำนงค์ สาลีรัมย์
ครู (อัตราจ้าง)
081-753-4667
0-2466-7223
นายฉัตรชัย เจียมอมรรัตน์
ครู ชำนาญการ
081-498-7680
0-2466-7223
นายภานุวัฒน์ ฉัตรวงศ์วิริยะ
ครู
080-194-8332
0-2466-7223
นายณัฐวุฒิ ณรงค์เดชา
ครู
086-067-2178
0-2466-7223
นางสาวรจเรข ใยสว่าง
ครู
087-773-0197
0-2466-7223
นายสกล วงษ์มั่น
ครู
089-884-8541
0-2466-7223
นางสาวเยาวดี วิเศษสินธุ์
ครู
086-329-5229
0-2466-7223
นางกัลย์ชลากรณ์ มหาพัฒนไทย
ครู ชำนาญการ
084-654-2377
0-2466-7223
นางสาวพนิดา สมัยคมสัน
ครู
089-180-3639
0-2466-7223
นายวาทิต อินทร
ครูผู้ช่วย
084-025-5530
0-2466-7223
นางสาวสุนทรี นวคุณมณี
ครู (อัตราจ้าง)
081-445-2306
0-2466-7223
นางสาวทิชากรณ์ อติเปรมานนท์
ครู (อัตราจ้าง)
083-547-9555
0-2466-7223
นางสาวดวงรัตน์ คุ้มภัย
ครู
081-400-9497
0-2466-7223
นางวรรณภา อินทรีเนตร
ครู (อัตราจ้าง)
086-107-3244
0-2466-7223
นางสาวแก้วตา จิระวงศ์อร่าม
ครูผู้ช่วย
084-098-4858
0-2466-7223
นายวีระวัฒน์ อรุณฉาย
ครู (อัตราจ้าง)
086-881-0818
0-2466-7223
นายสุดเจตต์ จินตนาศานติ์
ครู ชำนาญการ
085-223-0381
0-2466-7223
นายวสันต์ การะเกตุ
ครู (อัตราจ้าง)
089-492-1241
0-2466-7223
นางสาวสุพนิต อิทธิวุฒิ
ครู (อัตราจ้าง)
082-977-5566
0-2466-7223
นางสาวเขมศรี จิรารัตน์
ครู (อัตราจ้าง)
086-557-9079
0-2466-7223
นางสาวภรภัทร ลลิตผสาน
ครู (อัตราจ้าง)
085-121-1738
0-2466-7223
นายสากล ฮั่นภักดีกุล
ครู (อัตราจ้าง)
081-6183042
0-2466-7223
นางสาวสมฤดี สิริสมุทรสาร
ครู (อัตราจ้าง)
0839006279
0-2466-7223
นางปิยพร ไปยพงศ์
ครู ชำนาญการ
089-699-5657
0-2466-7223
นายโสภณ ปิ่นทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
087-817-3417
0-2466-7223
นางสาวชไมพร เปรมอำพล
ครู ชำนาญการพิเศษ
089-764-1690
0-2466-7223
นางสาวสุพัตรา อนันตวุฒิ
ครู (อัตราจ้าง)
082-225-1018
0-2466-7223
นายอนิวรรต อำพล
ครู (อัตราจ้าง)
091-036-1411
0-2466-7223
นางอินทร์วินันท์ ภูดิทเดชวัฒน์
ครู
092-269-7861
0-2466-7223
นางสาวธรรมสรณ์ กิตติธนสมบัติ
ครู
097-1532-398
0-2466-7223
นางสาวนิธิมา อัสวบุญญาเลิศ
ครู (อัตราจ้าง)

0-2466-7223
นางสาวกาญจนา ผาคำ
ครู (อัตราจ้าง)
092-014-2976
0-2466-7223
นางสาวปภัสรา สระประทุม
ครู (อัตราจ้าง)
089-005-2304
0-2466-7223
นางสาววัชราภรณ์ สะเดา
ครู ชำนาญการ
081-684-5506
0-2466-7223
นางสาวกมลภรณ์ คุ้มสุภา
ครู (อัตราจ้าง)
091-781-9987
0-2466-7223
นางสาวดวงฤดี เทศสนั่น
ครูผู้ช่วย
080-185-4174
0-2466-7223
นางสาวศิริมา สมัย
ครู (อัตราจ้าง)
086-886-5352
0-2466-7223
นางสาวประทินพร แก้วศรี
ครู
087-903-2977
0-2466-7223
นายวินัย รัตนเชษฐากุล
ครู ชำนาญการ
089-132-4109
0-2466-7223
นางสาวชลหทัย ใจดี
ครู (อัตราจ้าง)
081-298-6819
0-2466-7223
นางสาวชลทิพย์ บุณรังสี
ครูผู้ช่วย
083-078-9931
0-2466-7223
นางสาวปราณปรียา สุระพล
ครู (อัตราจ้าง)
083-304-7041
0-2466-7223
นางสาวธนัญญา เปี่ยมศิลปกุลชร
ครูผู้ช่วย
086-784-3223
0-2466-7223
นางสาวสุนิตสา พรมรักษ์
ครูผู้ช่วย
086-491-7036
0-2466-7223
นายวันชาติ นามเกิด
ครูผู้ช่วย
02-364-2700
0-2466-7223
นางสาวสุธิศา ศรีอัน
ครูผู้ช่วย
087-505-0207
0-2466-7223
นางสาวอาทิตยา ศรีสุขคำ
ครูผู้ช่วย
090-974-1296
0-2466-7223
นางสาวเกศวลี แคนสิงห์
ครูผู้ช่วย
086-887-9602
0-2466-7223
นายสุรเชษฐ์ เจริญรัตนาภิรมย์
ครูผู้ช่วย
081-562-6293
0-2466-7223
นายนนทน์ ฤทธิเลิศ
ครูผู้ช่วย
086-374-0853
0-2466-7223
นางสาวกมลวรรณ บุุรีขวัญ
ครูผู้ช่วย
085-169-9827
0-2466-7223
นางถนอมนวล ไชยรัตน์
ครู ชำนาญการ
087-359-3448
0-2466-7223
นางสาวกอบกาญจน์ กุลสุวรรณ
ครู (อัตราจ้าง)
087-813-8890
0-2466-7223
นางสาวพลวดี บุนนาค
ครู
085-903-6424
0-2466-7223
นางสาวอัญชลี มุ่งเจริญวัฒนกุล
ครู ชำนาญการ
086-773-6125
0-2466-7223
นางสาวเฉลิมลักษณ์ เกื้อทาน
ครู (อัตราจ้าง)
085-151-9004
0-2466-7223


ผู้อำนวยการโรงเรียน
ศึกษานารี
นางกรองทอง เชษฐศิริพงศ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ศึกษานารี
นายสุจิต เหลาสุภาพ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ศึกษานารี
นางสาวเยาวณี เสมา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ศึกษานารี

นางกาญจนา สุริยะสุนทร
นายมานะ อินทรสว่าง

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

29
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนศึกษานารี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 โทรศัพท์: 0-2466-7223 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: เยาวดี วิเศษสินธุ์ โทรศัพท์: 0863295229 อีเมล์: yaowadee.snr@gmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ