โรงเรียนศึกษานารี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนศึกษานารี
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายขจิตพันธ์ สุวรรณสิริภักดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
0-2466-7223
นางสาวสุรีรัตน์ เอี่ยมกุล
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
0-2466-7223
นางปนัดดา มีสมบัติงาม
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
0-2466-7223
นางสาวอัมพร วิชัยศรี
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
0-2466-7223
นายสุจิต เหลาสุภาพ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
0-2466-7223
นางรัชนีกร ศรีสว่าง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0-2466-7223
นางพรรณี ประยุง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-2466-7223
นางจุฑารส ตันวงศ์วาล
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
0-2466-7223
นางสาวนงเยาว์ สิกขมาน
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0-2466-7223
นางนิตยา ยุวัฒนะกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0-2466-7223
นายกิตติภพ กุลฤทธิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
0-2466-7223
นางสาวอรนุช วิศาลสมพงศ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0-2466-7223
นางถนอมนวล ไชยรัตน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0-2466-7223
นายวีระศักดิ์ โชติรัตนศักดิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
0-2466-7223
นายเทวินทร์ ประยุง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
0-2466-7223
นางทองสุข ทับเจริญ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0-2466-7223
นางวาสนา กิมเห
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
0-2466-7223
นายวิเชียร กันสิทธิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-2466-7223
นางเอมสิรินอร จิตร์วิภาต
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0-2466-7223
นายโสภณ ปิ่นทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0-2466-7223
นางอัจฉรา เดชาเลิศ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
0-2466-7223
นายวิโรจน์ ธนวุฒิโฆสิต
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0-2466-7223
นายบวรรังสี จอกแก้ว
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
0-2466-7223
นายสุรชัย อ้นลำพูน
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
0-2466-7223
นายธงชัย สุภิตาภรณ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0-2466-7223
นางสาววรรณวิศา หนูเจริญ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
0-2466-7223
นางฐิติวรรณ หวังวงศ์สกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-2466-7223
นางฐานิตา พึ่งคุณไตรรัตน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0-2466-7223
นางนงคราญ ธาราทิพยกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-2466-7223
นางสาวอรวรรน์ หงษ์ประสงค์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0-2466-7223
นายวิโรจน์ หมอกยา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
0-2466-7223
นายสุริยา บุบผา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0-2466-7223
นางชมพิศ เครือประสิทธิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0-2466-7223
นางสาวทิพวรรณ เจียมสกุลยั่งยืน
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-2466-7223
นายสมบัติ แสงทองคำสุก
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0-2466-7223
นางสาวนงค์เพ็ญ ทองเลิศ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0-2466-7223
นางสุดจิตร์ เกษมชาญ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0-2466-7223
นางอุไร อรุณฉาย
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0-2466-7223
นางอัจฉรา กอบัวแก้ว
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0-2466-7223
นายถนอม ชำนาญพันธ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0-2466-7223
นายยงยุทธ ชำนาญอักษร
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
0-2466-7223
นายกวิน กาญจนนีมานนท์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-2466-7223
นางนิธิมา เขมะบาล
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0-2466-7223
นางกาญจนา สุริยะสุนทร
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0-2466-7223
นายสมศักดิ์ สายประยงค์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
0-2466-7223
นายปรีชา รัตนคช
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
0-2466-7223
นางสาวบุบผา ฉัตรเงิน
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0-2466-7223
นางปิยพร ไปยพงศ์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0-2466-7223
นางศิริวรรณ ตันเสถียร
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
0-2466-7223
นางหทัยรัตน์ อิสมาเเอล
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
0-2466-7223
นางปิยมาภรณ์ รุ่งเรือง
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0-2466-7223
นายจู้ตั้น ชนะวรรณโณ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
0-2466-7223
นางนาริ ยศสมศักดิ์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0-2466-7223
นางสาวโสภา นาคทอง
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
0-2466-7223
นายนุกูล พงษ์จินดากร
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
0-2466-7223
นางสุภางค์ เจียมอมรรัตน์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0-2466-7223
นางวันเพ็ญ จันทนคีรี
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0-2466-7223
นางรุ่งนภา เส็งไธสง
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0-2466-7223
นางสาวสมสวย เห็นงาม
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
0-2466-7223
นางสาวสริลดา สุทธิดารา
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0-2466-7223
นางอัญชลี พรหมสินธุศักดิ์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
0-2466-7223
นางวงดาว สุภาเกตุ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0-2466-7223
นายฉัตรชัย เจียมอมรรัตน์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0-2466-7223
นางสาวบุศรินทร์ หงษ์ทอง
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0-2466-7223
นายมานะ อินทรสว่าง
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-2466-7223
นายอิทธิพล ชัยเดโช
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-2466-7223
นางสาวจุลจิรา สุจันทร์ศรี
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
0-2466-7223
นายวิทยา ปาตาสะ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-2466-7223
นายณัฐวุฒิ ณรงค์เดชา
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0-2466-7223
นางทิพมาศ อินนุพัฒน์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
0-2466-7223
นางสาวเยาวดี วิเศษสินธุ์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0-2466-7223
นางกัลย์ชลากรณ์ มหาพัฒนไทย
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0-2466-7223
นางสาววัชราภรณ์ สะเดา
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0-2466-7223
นายโสภณ ศรีคำภา
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
0-2466-7223
นางสาวนัยน์ปพร จงสมจิตต์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0-2466-7223
นายสมชิด พลายอร่าม
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
0-2466-7223
นางสาววิภาชดา มีอำมาตร
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-2466-7223
นางสาวเอมิกา สุวรรณหิตาทร
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0-2466-7223
นางสาวปริภร วิรุณพันธ์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0-2466-7223
นางสาวกานต์รวี ช่วยหนู
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0-2466-7223
นายเทวฤทธิ์ ขันโมลี
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-2466-7223
นางสาวดวงมณี โสภาพ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-2466-7223
นางวิไลักษณ์ กันสิทธิ์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0-2466-7223
นางสาวพลวดี บุนนาค
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-2466-7223
นายภานุวัฒน์ ฉัตรวงศ์วิริยะ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-2466-7223
นางสาวรจเรข ใยสว่าง
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0-2466-7223
นายสกล วงษ์มั่น
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
0-2466-7223
นางสาวศิรินทร์ธร ศรีพลาย
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-2466-7223
นางสาวพนิดา สมัยคมสัน
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0-2466-7223
นางสาวยศริตา แก้วเกิด
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
0-2466-7223
นายวาทิต อินทร
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
0-2466-7223
นางสาวดวงรัตน์ คุ้มภัย
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-2466-7223
นางสาวแก้วตา จิระวงศ์อร่าม
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0-2466-7223
นางสาวดวงฤดี เทศสนั่น
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-2466-7223
นางสาวประทินพร แก้วศรี
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
0-2466-7223
นางสาวชลทิพย์ บุณรังสี
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
0-2466-7223
นายภาณุพันธ์ุ สุวัฒนนนท์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
0-2466-7223
นางสาวธนัญญา เปี่ยมศิลปกุลชร
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0-2466-7223
นางสาวสุนิตสา พรมรักษ์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-2466-7223
นายวันชาติ นามเกิด
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
0-2466-7223
นางสาวสุธิศา ศรีอันยู้
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0-2466-7223
นางสาวอาทิตยา ศรีสุขคำ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0-2466-7223
นางสาวเกศวลี แคนสิงห์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0-2466-7223
นายสุรเชษฐ์ เจริญรัตนาภิรมย์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0-2466-7223
นายนนทน์ ฤทธิเลิศ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-2466-7223
นางสาวกมลวรรณ บุุรีขวัญ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0-2466-7223
นางสาวพรพจนารถ หงษ์ทอง
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-2466-7223
นางสาวธรรมสรณ์ กิตติธนสมบัติ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0-2466-7223
นายทศพล โศภิษฐ์ธรรมกุล
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : -
0-2466-7223
นางสาวอัญชลี คำชาลี
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0-2466-7223
นางสาวธารทิพย์ จังอินทร์
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0-2466-7223
นางสาวทศพร ภูผาศรี
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
0-2466-7223
นางสาวฐิติรัตน์ ศรแก้ว
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
0-2466-7223
นายอนันต์ เอี่ยมวิวัฒนะกุล
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0-2466-7223
นางสาวเบญจลักษณ์ เทียมสุวรรณ
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0-2466-7223
นางสาวธนัชชา จิตรจำนงค์
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-2466-7223
นางสาวอศัลยา ศักดิ์สิทธิ์ภากร
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
0-2466-7223
นายศรธนา วังสาร
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0-2466-7223
นายสวัสดิ์ชัย ฉั่วสวัสดิ์
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
0-2466-7223
นายณัฐพงศ์ พรหมโสภณ
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : -
0-2466-7223
นางสาวศรัญญา การีบุญ
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0-2466-7223
นางสาวปรียาภรณ์ ฉิมปีกลาง
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0-2466-7223
นายวีรวัฒน์ โอษฐงาม
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0-2466-7223
นางสาวช่อผกา เนียมสิน
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0-2466-7223
นางสาวนภาวรรณ มะโนรัตน์
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-2466-7223
นางสาวชุติมา ฮิมวาส
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0-2466-7223
นางสาวมาลีนนท์ ยงพานิชย์
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
0-2466-7223
นายวิชชญะเศรษฐ์ เกษมศักกริน
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0-2466-7223
นางสาวไพลิน สืบเรือง
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
0-2466-7223
นางสาวสุพรรษา พลเสน
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-2466-7223
นางสาวปภัสรา สระประทุม
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
0-2466-7223
นางสาววันทนา ปาลวัฒน์
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0-2466-7223
นางสาวภัทราภรณ์ ทองดี
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0-2466-7223
นายวรัญญู โพธิ์คีรี
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0-2466-7223
นางสาวอุชุพร วงศ์ไชย
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-2466-7223
นายนครินทร์ เครือวัลย์
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0-2466-7223
นายสรรฐณัฐ ปัญญเสฏโฎ
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0-2466-7223
นายอานนท์ พุทธิวงศ์
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0-2466-7223
นางสาวมีนา โอษฐ์งาม
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0-2466-7223
นางญาณวรรณ ทุมกลาง
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : -
0-2466-7223
นางนภารัตน์ คล้ายแจ้ง
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : -
0-2466-7223
นางสาวศิถี ตันบุญเจริญ
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-2466-7223
นางสาวศิริลักษณ์ ขุนวงษ์
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0-2466-7223
นางสาวศิริลักษณ์ ทองปรวน
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0-2466-7223
นางสาวศิริพร พรประทาน
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0-2466-7223
นายกฤศณัฏฐ์ บุญญาติ
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
0-2466-7223
นายอัมรินทร์ อินทร์บำรุุง
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
0-2466-7223
นางสาวกรรณ์ชลิกา ชัยสุวรรณ
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0-2466-7223
นางสาวจีราพร เมาะราษี
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0-2466-7223
นายพนม วงค์สระน้อย
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
0-2466-7223
นายนฤเบศร์ สุขวิสิฎฐ์
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : -
0-2466-7223
นางสาวศุทธินี เพ็ชร์งาม
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0-2466-7223
นางสาวกมลภรณ์ คุ้มสุภา
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
0-2466-7223
นายอภิเชน เหล่าเจริญ
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0-2466-7223
นางสาวปรีชญา ชูนิ่ม
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0-2466-7223
นางสาววิภาวรรณ มิลาวรรณ์
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
0-2466-7223
นางสาวปรียาลักษณ์ อินทอง
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : -
0-2466-7223
นายอภิชาติ ร่มลำดวน
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-2466-7223
นายสุวัฒน์ ระวิวรรณ์
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-2466-7223
นายเอกสิทธิ์ สงวนหล่อสิทธิ์
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0-2466-7223
นายจรัล จินจาคาม
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0-2466-7223
นายวุฒิพงษ์ ประพันธมิตร
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0-2466-7223
นายพิชชากร สิงหนิยม
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
0-2466-7223
นางสาวณัฐพัชร์ เอกสมบัติ
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0-2466-7223
นางสาวพรนภา ชัยศรีพิพัฒน์
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0-2466-7223
นางสาวอรกูล หาญกิจรุ่ง
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0-2466-7223
นางสาวภัทรา เกษศิระ
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0-2466-7223
นางสาวรัตนา แก้วอักษร
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0-2466-7223
นางสาวดวงรัตน์ ชีววิวรรธน์
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
0-2466-7223
นางสาวขจีรัตน์ แสงทิม
อื่นๆ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0-2466-7223

นายขจิตพันธ์ สุวรรณสิริภักดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ศึกษานารี
นางสาวสุรีรัตน์ เอี่ยมกุล
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ศึกษานารี
นางปนัดดา มีสมบัติงาม
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ศึกษานารี
นางสาวอัมพร วิชัยศรี
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ศึกษานารี
นายสุจิต เหลาสุภาพ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ศึกษานารี

นางสาวบุศรินทร์ หงษ์ทอง
นางสาวทิพวรรณ เจียมสกุลยั่งยืน

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,927
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนศึกษานารี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 โทรศัพท์: 0-2466-7223 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: เยาวดี วิเศษสินธุ์ โทรศัพท์: 0863295229 อีเมล์: yaowadee.snr@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]