โรงเรียนศึกษานารี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนศึกษานารี
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายขจิตพันธ์ สุวรรณสิริภักดี
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
0-2466-7223
นางสาวอัมพร วิชัยศรี
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
0-2466-7223
นายสุจิต เหลาสุภาพ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
0-2466-7223
นางสาวสุรีรัตน์ เอี่ยมกุล
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
0-2466-7223
นางปนัดดา มีสมบัติงาม
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
0-2466-7223
นางจุฑารส ตันวงศ์วาล
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-2466-7223
นางสาวนงเยาว์ สิกขมาน
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-2466-7223
นางนิตยา ยุวัฒนะกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-2466-7223
นายกิตติภพ กุลฤทธิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-2466-7223
นางสาวอรนุช วิศาลสมพงศ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-2466-7223
นายสมศักดิ์ สายประยงค์
ครู ชำนาญการ
0-2466-7223
นายปรีชา รัตนคช
ครู ชำนาญการ
0-2466-7223
นายวีระศักดิ์ โชติรัตนศักดิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-2466-7223
นางศิริวรรณ ตันเสถียร
ครู ชำนาญการ
0-2466-7223
นางหทัยรัตน์ อิสมาเเอล
ครู ชำนาญการ
0-2466-7223
นายเทวินทร์ ประยุง
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-2466-7223
นางทองสุข ทับเจริญ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-2466-7223
นางวาสนา กิมเห
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-2466-7223
นายวิเชียร กันสิทธิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-2466-7223
นางเอมสิรินอร จิตร์วิภาต
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-2466-7223
นางอัจฉรา เดชาเลิศ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-2466-7223
นางปิยมาภรณ์ รุ่งเรือง
ครู ชำนาญการ
0-2466-7223
นายวิโรจน์ ธนวุฒิโฆสิต
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-2466-7223
นายบวรรังสี จอกแก้ว
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-2466-7223
นายสุรชัย อ้นลำพูน
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-2466-7223
นายจู้ตั้น ชนะวรรณโณ
ครู ชำนาญการ
0-2466-7223
นายธงชัย สุภิตาภรณ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-2466-7223
นางสาววรรณวิศา หนูเจริญ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-2466-7223
นางนาริ ยศสมศักดิ์
ครู ชำนาญการ
0-2466-7223
นางฐิติวรรณ หวังวงศ์สกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-2466-7223
นางฐานิตา พึ่งคุณไตรรัตน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-2466-7223
นางสาวโสภา นาคทอง
ครู ชำนาญการ
0-2466-7223
นายนุกูล พงษ์จินดากร
ครู ชำนาญการ
0-2466-7223
นางสุภางค์ เจียมอมรรัตน์
ครู ชำนาญการ
0-2466-7223
นางนงคราญ ธาราทิพยกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-2466-7223
นางสาวอรวรรน์ หงษ์ประสงค์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-2466-7223
นายวิโรจน์ หมอกยา
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-2466-7223
นายสุริยา บุบผา
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-2466-7223
นางชมพิศ เครือประสิทธิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-2466-7223
นางวันเพ็ญ จันทนคีรี
ครู ชำนาญการ
0-2466-7223
นางรุ่งนภา เส็งไธสง
ครู ชำนาญการ
0-2466-7223
นางสาวสมสวย เห็นงาม
ครู ชำนาญการ
0-2466-7223
นางสาวสริลดา สุทธิดารา
ครู ชำนาญการ
0-2466-7223
นางสาวทิพวรรณ เจียมสกุลยั่งยืน
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-2466-7223
นางอัญชลี พรหมสินธุศักดิ์
ครู ชำนาญการ
0-2466-7223
นางวงดาว สุภาเกตุ
ครู ชำนาญการ
0-2466-7223
นายสมบัติ แสงทองคำสุก
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-2466-7223
นางสาวนงค์เพ็ญ ทองเลิศ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-2466-7223
นางสุดจิตร์ เกษมชาญ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-2466-7223
นางอุไร อรุณฉาย
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-2466-7223
นางสาวบุศรินทร์ หงษ์ทอง
ครู ชำนาญการ
0-2466-7223
นายมานะ อินทรสว่าง
ครู ชำนาญการ
0-2466-7223
นายอิทธิพล ชัยเดโช
ครู ชำนาญการ
0-2466-7223
นางสาวจุลจิรา สุจันทร์ศรี
ครู ชำนาญการ
0-2466-7223
นายวิทยา ปาตาสะ
ครู ชำนาญการ
0-2466-7223
นางอัจฉรา กอบัวแก้ว
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-2466-7223
นางทิพมาศ อินนุพัฒน์
ครู ชำนาญการ
0-2466-7223
นายยงยุทธ ชำนาญอักษร
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-2466-7223
นายกวิน กาญจนนีมานนท์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-2466-7223
นางสาวนัยน์ปพร จงสมจิตต์
ครู ชำนาญการ
0-2466-7223
นางสาววิภาชดา มีอำมาตร
ครู
0-2466-7223
นางสาวเอมิกา สุวรรณหิตาทร
ครู
0-2466-7223
นายสากล ฮั่นภักดีกุล
ครู (อัตราจ้าง)
0-2466-7223
นางสาวปริภร วิรุณพันธ์
ครู
0-2466-7223
นางสาวสุดารัตน์ ฑีฆะ
ครู (อัตราจ้าง)
0-2466-7223
นางกาญจนา สุริยะสุนทร
ครู ชำนาญการ
0-2466-7223
นายเทวฤทธิ์ ขันโมลี
ครู
0-2466-7223
นางสาวรัฐพร วิจิตรจามรี
ครู (อัตราจ้าง)
0-2466-7223
นางสาวบุบผา ฉัตรเงิน
ครู ชำนาญการ
0-2466-7223
นางปิยพร ไปยพงศ์
ครู ชำนาญการ
0-2466-7223
นายโสภณ ปิ่นทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-2466-7223
นายฉัตรชัย เจียมอมรรัตน์
ครู ชำนาญการ
0-2466-7223
นายภานุวัฒน์ ฉัตรวงศ์วิริยะ
ครู
0-2466-7223
นายณัฐวุฒิ ณรงค์เดชา
ครู
0-2466-7223
นางสาวรจเรข ใยสว่าง
ครู
0-2466-7223
นายสกล วงษ์มั่น
ครู
0-2466-7223
นางสาวเยาวดี วิเศษสินธุ์
ครู
0-2466-7223
นางกัลย์ชลากรณ์ มหาพัฒนไทย
ครู ชำนาญการ
0-2466-7223
นางสาววัชราภรณ์ สะเดา
ครู ชำนาญการ
0-2466-7223
นางสาวพนิดา สมัยคมสัน
ครู
0-2466-7223
นายวาทิต อินทร
ครู
0-2466-7223
นางสาวดวงรัตน์ คุ้มภัย
ครู
0-2466-7223
นางสาวแก้วตา จิระวงศ์อร่าม
ครู
0-2466-7223
นางสาวดวงฤดี เทศสนั่น
ครู
0-2466-7223
นางสาวศิริมา สมัย
ครู (อัตราจ้าง)
0-2466-7223
นางสาวประทินพร แก้วศรี
ครู
0-2466-7223
นายอนิวรรต อำพล
ครู (อัตราจ้าง)
0-2466-7223
นางสาวธรรมสรณ์ กิตติธนสมบัติ
ครู
0-2466-7223
นางสมควร อุปถัมภ์วิเชียร
ครู (อัตราจ้าง)
0-2466-7223
นายทศพล โศภิษฐ์ธรรมกุล
ครูผู้ช่วย
0-2466-7223
นางสาวธารทิพย์ จังอินทร์
ครูผู้ช่วย
0-2466-7223
นางสาวฐิติรัตน์ ศรแก้ว
ครูผู้ช่วย
0-2466-7223
นางสาวดวงรัตน์ ชีววิวรรธน์
ครู (อัตราจ้าง)
0-2466-7223
นายอนันต์ เอี่ยมวิวัฒนะกุล
ครูผู้ช่วย
0-2466-7223
นางสาวเบญจลักษณ์ เทียมสุวรรณ
ครูผู้ช่วย
0-2466-7223
นางสาวธนัชชา จิตรจำนงค์
ครูผู้ช่วย
0-2466-7223
นางสาวอศัลยา ศักดิ์สิทธิ์ภากร
ครูผู้ช่วย
0-2466-7223
นายศรธนา วังสาร
ครูผู้ช่วย
0-2466-7223
นางสาวขจีรัตน์ แสงทิม
อื่นๆ
0-2466-7223
นายณัฐพงศ์ พรหมโสภณ
ครูผู้ช่วย
0-2466-7223
นางสาวช่อผกา เนียมสิน
ครูผู้ช่วย
0-2466-7223
นางสาวนภาวรรณ มะโนรัตน์
ครูผู้ช่วย
0-2466-7223
นางสาวชุติมา ฮิมวาส
ครูผู้ช่วย
0-2466-7223
นางสาวมาลีนนท์ ยงพานิชย์
ครูผู้ช่วย
0-2466-7223
นายวิชชญะเศรษฐ์ เกษมศักกริน
ครูผู้ช่วย
0-2466-7223
นางสาวไพลิน สืบเรือง
ครูผู้ช่วย
0-2466-7223
นางสาวสุพรรษา พลเสน
ครูผู้ช่วย
0-2466-7223
นางสาวกานต์รวี ช่วยหนู
ครู
0-2466-7223
นางสาวปภัสรา สระประทุม
ครูผู้ช่วย
0-2466-7223
นางสาววันทนา ปาลวัฒน์
ครูผู้ช่วย
0-2466-7223
นางสาวดวงมณี โสภาพ
ครู
0-2466-7223
นางวิไลักษณ์ กันสิทธิ์
ครู
0-2466-7223
นางรัชนีกร ศรีสว่าง
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-2466-7223
นางพรรณี ประยุง
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-2466-7223
นางสาวภัทราภรณ์ ทองดี
ครูผู้ช่วย
0-2466-7223
นายวรัญญู โพธิ์คีรี
ครูผู้ช่วย
0-2466-7223
นายนครินทร์ เครือวัลย์
ครูผู้ช่วย
0-2466-7223
นายสรรฐณัฐ ปัญญเสฏโฎ
ครูผู้ช่วย
0-2466-7223
นางสาวศิรินทร์ธร ศรีพลาย
ครู
0-2466-7223
นางสาวยศริตา แก้วเกิด
ครู
0-2466-7223
นายอานนท์ พุทธิวงศ์
ครูผู้ช่วย
0-2466-7223
นางสาวมีนา โอษฐ์งาม
ครูผู้ช่วย
0-2466-7223
นายภาณุพันธ์ุ สุวัฒนนนท์
ครู
0-2466-7223
นางสาวศิถี ตันบุญเจริญ
ครูผู้ช่วย
0-2466-7223
นางสาวพรพจนารถ หงษ์ทอง
ครู
0-2466-7223
นางสาวศิริพร พรประทาน
ครูผู้ช่วย
0-2466-7223
นายสมชิด พลายอร่าม
ครู ชำนาญการ
0-2466-7223
นายอัมรินทร์ อินทร์บำรุุง
ครูผู้ช่วย
0-2466-7223
นางสาวกรรณ์ชลิกา ชัยสุวรรณ
ครูผู้ช่วย
0-2466-7223
นางสาวจีราพร เมาะราษี
ครูผู้ช่วย
0-2466-7223
นางสาวโกมลทิพย์ ชาญประเสริฐ
ครู (อัตราจ้าง)
0-2466-7223
นางสาวกมลภรณ์ คุ้มสุภา
ครูผู้ช่วย
0-2466-7223
นายอภิเชน เหล่าเจริญ
ครูผู้ช่วย
0-2466-7223
นางสาวปรีชญา ชูนิ่ม
ครูผู้ช่วย
0-2466-7223
นางสาววิภาวรรณ มิลาวรรณ์
ครูผู้ช่วย
0-2466-7223
นางสาวปรียาลักษณ์ อินทอง
ครูผู้ช่วย
0-2466-7223
นายอภิชาติ ร่มลำดวน
ครูผู้ช่วย
0-2466-7223
นายสุวัฒน์ ระวิวรรณ์
ครูผู้ช่วย
0-2466-7223
นายเอกสิทธิ์ สงวนหล่อสิทธิ์
ครูผู้ช่วย
0-2466-7223
นายจรัล จินจาคาม
ครูผู้ช่วย
0-2466-7223
นางสาวสุวิมล สุขเกษม
ครู (อัตราจ้าง)
0-2466-7223
นายวุฒิพงษ์ ประพันธมิตร
ครูผู้ช่วย
0-2466-7223
นางสาวชลทิพย์ บุณรังสี
ครู
0-2466-7223
นางสาวธนัญญา เปี่ยมศิลปกุลชร
ครู
0-2466-7223
นางสาวสุนิตสา พรมรักษ์
ครู
0-2466-7223
นายวันชาติ นามเกิด
ครู
0-2466-7223
นางสาวสุธิศา ศรีอันยู้
ครู
0-2466-7223
นางสาวอาทิตยา ศรีสุขคำ
ครู
0-2466-7223
นางสาวเกศวลี แคนสิงห์
ครู
0-2466-7223
นายสุรเชษฐ์ เจริญรัตนาภิรมย์
ครู
0-2466-7223
นายนนทน์ ฤทธิเลิศ
ครู
0-2466-7223
นางสาวกมลวรรณ บุุรีขวัญ
ครู
0-2466-7223
นางถนอมนวล ไชยรัตน์
ครู ชำนาญการ
0-2466-7223
นางสาวพลวดี บุนนาค
ครู
0-2466-7223

นายขจิตพันธ์ สุวรรณสิริภักดี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ศึกษานารี
นางสาวอัมพร วิชัยศรี
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ศึกษานารี
นายสุจิต เหลาสุภาพ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ศึกษานารี
นางสาวสุรีรัตน์ เอี่ยมกุล
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ศึกษานารี
นางปนัดดา มีสมบัติงาม
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ศึกษานารี

นางวาสนา กิมเห
นายสมศักดิ์ สายประยงค์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

3,339
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนศึกษานารี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 โทรศัพท์: 0-2466-7223 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: เยาวดี วิเศษสินธุ์ โทรศัพท์: 0863295229 อีเมล์: yaowadee.snr@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]