โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายประมาณ ชูพิพัฒน์
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
นางกอบกุล อุสาโห
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
นายสมเกียรติ ปิ่นทอง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
นายสุขเกษม ชาญณรงค์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
นายสมทบ โตสุรัตน์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
นายบรรจง รินทระ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
นายอติกันต์ ภูดีทิพย์
ครู
นางอักษิกา มณีรัตนรุ่งโรจน์
ครู ชำนาญการ
นางรุจา ณ พัทลุง
ครู ชำนาญการ
นางอาภาพร มานะพันธุ์นิยม
ครู ชำนาญการ
นางภรณี อักบัดอาลี
ครู ชำนาญการ
นางศรีวรรณ จิตรานนท์
ครู ชำนาญการ
นางอภิสรา บุณยโพธิ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายพรชัย เชาวรัตน์
ครู ชำนาญการ
นางฉันทนา วัฒนะธารี
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางพรรณพิมล จำสุข
ครู ชำนาญการ
นางเปรมฤดี ขำไขศรี
ครู ชำนาญการ
นางสิรีกานต์ เวทการ
ครู ชำนาญการ
นางนวลจันทร์ เพ็งส้ม
ครู ชำนาญการ
นางเสมอใจ สืบนุสนธิ์
ครู ชำนาญการ
นางดวงใจ ชุ่มมี
ครู ชำนาญการ
นางพัชรพิมล ไคยฤทธิ์
ครู ชำนาญการ
นางกฤศวรรณ จารุเศรษฐการ
ครู ชำนาญการ
นางยุพา อินทรศักดิ์
ครู ชำนาญการ
นางขจิต ศรีมีชัย
ครู
นางผุสดี นวลประพันธ์
ครู ชำนาญการ
นายประเสริฐ แวงวรรณ
ครู ชำนาญการ
นายสุรพล มาลัยเลิศ
ครู ชำนาญการ
นางพรดี ลิมปรัตนากร
ครู ชำนาญการ
นายปราโมทย์ อัมรินทร์
ครู ชำนาญการ
นายมนัสพล โพยมรัตน์
ครู ชำนาญการ
นางประชิต สุทธิวารีวัฒนา
ครู ชำนาญการ
นางอมรา อเนกผลิน
ครู ชำนาญการ
นายชาติชาย นิภากุล
ครู ชำนาญการ
นางสุมาลี เกื้อกูล
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสุพร สุ่นบุญนาค
ครู ชำนาญการ
นางสิริวรรณ โลห์วัฒนา
ครู ชำนาญการ
นางวราภรณ์ พัววิมล
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางศินีนาถ น้อยเกิด
ครู ชำนาญการ
นางชนวนจิต ศรีผดุง
ครู ชำนาญการ
นางวราภรณ์ ทองประสม
ครู ชำนาญการ
นางเพชรา สุวรรณกล่อม
ครู ชำนาญการ
นางจรีรัตน์ พิกุลแย้ม
ครู ชำนาญการ
นางวิไลลักษณ์ ไตรทิพชาติสกุล
ครู ชำนาญการ
นางระวีวรรณ์ เจริญรมย์
ครู ชำนาญการ
นางโบรมีน บุญสนาน
ครู ชำนาญการ
นางพศวีร์ เทียบคุณ
ครู ชำนาญการ
นางทวีวุฒ สุริบุตร
ครู ชำนาญการ
นางพนิดา พลสุธรรม์
ครู ชำนาญการ
นางอรสา มากสาคร
ครู ชำนาญการ
นายสมชาย คุ้มกัน
ครู ชำนาญการ
นายเจษฎา จิตต์มั่น
ครู ชำนาญการ
นายสมศักด์ เอี่ยมแทน
ครู ชำนาญการ
นายจารึก ศุภพงศ์
ครู ชำนาญการ
นางสุจิตรา พุ่มกุมาร
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสุภาชินี ทองโสม
ครู ชำนาญการ
นางบุษยา พุทธโคตร
ครู ชำนาญการ
นายสมโภชน์ ชุ่มมี
ครู ชำนาญการ
นายสุวิทย์ จิตรบูรณ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสุชาดา ตั้งสมบัติไพบูลย์
ครู
นางธาริดา โชคนรนิธิ
ครู
นางพรลภัส กุลวงศ์
ครู
นายจิโรจน์ ประศาสน์วิทย์
ครู ชำนาญการ
นายนันทพงศ์ พฤกษชาติรัตน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางอมราวรรณ แสงนิล
ครูผู้ช่วย
นางวิรากร บุญชวลิต
ครูผู้ช่วย
นายชัยกมล สีแก้วน้ำใส
ครูผู้ช่วย
นายชาลี ครองศักดิ์ศิริ
ครูผู้ช่วย
นายสมคิด ประสานพิมพ์
ครูผู้ช่วย
นางรัตนา กาญจนสาลี
ครูผู้ช่วย

นายประมาณ ชูพิพัฒน์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
มัธยมวัดดุสิตาราม
นางกอบกุล อุสาโห
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
มัธยมวัดดุสิตาราม
นายสมเกียรติ ปิ่นทอง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
มัธยมวัดดุสิตาราม
นายสุขเกษม ชาญณรงค์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
มัธยมวัดดุสิตาราม
นายสมทบ โตสุรัตน์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
มัธยมวัดดุสิตาราม
นายบรรจง รินทระ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
มัธยมวัดดุสิตาราม

นางธาริดา โชคนรนิธิ
นางวราภรณ์ ทองประสม

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

00012
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 โทรศัพท์: 024244068 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: เจษฎา กลิ่นสุบรรณ โทรศัพท์: 0863985969 อีเมล์: jesada_jed@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ