โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายอนันต์ เหิกขุนทด

กลุ่มสาระ ฯ : -
024244068
นายนโรดม นรินทร์รัมย์
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
024244068
นายวิเชียร ชุติมาสกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
024244068
นางลัดดาวัลย์ เสียงสังข์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
024244068
นายสมเกียรติ ปิ่นทอง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
024244068
นายภูมิ ทุ่งโชคชัย
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
024244068
นางอภิสรา บุณยโพธิ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
024244068
นางเปรมฤดี ขำไขศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
024244068
นางผุสดี นวลประพันธ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
024244068
นายปราโมทย์ อัมรินทร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
024244068
นายชาติชาย นิภากุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
024244068
นางสุมาลี เกื้อกูล
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
024244068
นางวราภรณ์ พัววิมล
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
024244068
นางวราภรณ์ ทองประสม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
024244068
นางจรีรัตน์ พิกุลแย้ม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
024244068
นางโบรมีน บุญสนาน
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
024244068
นางทวีวุฒ สุริบุตร
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
024244068
นายสุวิทย์ จิตรบูรณ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
024244068
นางพรพรรณ อุทิศธรรมศักดิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
024244068
นางภรณี อักบัดอาลี
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
024244068
นางศรีวรรณ จิตรานนท์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
024244068
นางพรรณพิมล จำสุข
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
024244068
นางสิรีกานต์ เวทการ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
024244068
นางเสมอใจ สืบนุสนธิ์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
024244068
นางดวงใจ ชุ่มมี
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
024244068
นางพัชรพิมล ไคยฤทธิ์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
024244068
นางกฤศวรรณ จารุเศรษฐการ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
024244068
นางยุพา เวณุนันท์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
024244068
นางสาวขจิต ศรีมีชัย
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
024244068
นายสุรพล มาลัยเลิศ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
024244068
นางพรดี ลิมปรัตนากร
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
024244068
นายมนัสพล โพยมรัตน์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
024244068
นางอมรา อเนกผลิน
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
024244068
นางสิริวรรณ โลห์วัฒนา
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
024244068
นางศินีนาฏ น้อยเกิด
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
024244068
นางวิไลลักษณ์ ไตรทิพชาติสกุล
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
024244068
นางระวีวรรณ์ เจริญรมย์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
024244068
นางพศวีร์ เทียบคุณ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
024244068
นายเจษฎา จิตต์มั่น
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
024244068
นายสมศักด์ เอี่ยมแทน
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
024244068
นายจารึก ศุภพงศ์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
024244068
นางนัจภัค พุทธโคตร
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
024244068
นายสมโภชน์ ชุ่มมี
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
024244068
นางสุชาดา ตั้งสมบัติไพบูลย์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
024244068
นายจิโรจน์ ประศาสน์วิทย์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
024244068
นางสาวเสาวลักษณ์ อุตตรพงษ์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
024244068
นางอมราวรรณ แสงนิล
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
024244068
นางวิรากร บุญชวลิต
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
024244068
นางสาวเกษสุรินทร จักรคำ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
024244068
นายอติกันต์ ภูดีทิพย์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
024244068
นางสาวรัตติยา จับประยงค์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
024244068
นายชัยกมล สีแก้วน้ำใส
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
024244068
นางสาวปัญจาภรณ์ มาลาวัน
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
024244068
นางสาวสุกัญญา คนดี
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
024244068
นางกรรณิการ์ มะธิปิไข
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
024244068
นางสาวประภาภรณ์ นิลวุฒิ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
024244068
ว่าที่ร้อยตรีนราพร หนูเผือก
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
024244068
นางสาวนิตรญา ปีนะเต
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
024244068
นางทักษอร อาษาพันธ์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ :
024244068
นางสาววิยากรณ์ ทองพูล
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
024244068
นางอักษิกา มณีรัตนรุ่งโรจน์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
024244068
นายกรวุฒิ วิทยดลชัย
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
024244068
นางสาวณภัทร จารึกฐิติ
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
024244068
นางสาวจุฑามาศ คนธรัตน์กุล
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
024244068
นายสุธา บกหมื่นไวย
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
024244068
นายวิทูล ไชยเสนา
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
024244068
นางวรรณพัชร ชูจันอัด
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
024244068
นางเนตรพรรณตรีรัตน์ ต้นจาน
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ :
024244068
นายโชติรัตน์ กรีถาวร
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
024244068
นายร่มเกล้า ช้างน้อย
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
024244068
นางสาววนิตา อยู่ยงค์
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
024244068
นางสาววิจิตรา สีแดงก่ำ
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
024244068
นายสถาพร ขอเพียรกลาง
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
024244068
นายสุวัชชัย หมุนสมัย
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
024244068
นางสาวคุณีกร ศรีประดู่
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
024244068
นายเจษฎา กลิ่นสุบรรณ
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
024244068
นางสาวสุปราณี ทั่งทองมะดัน
จ.ห้องสมุด
กลุ่มสาระ ฯ : -
024244068
ว่าที่ ร.ต.หญิงปาริชาติ กิตติฤดีกุล
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
024244068
นางสาวพิรุณศิริ หล่มวงษ์
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
024244068
นายเลิศพิสิฐ น้อยลา
ช่างครุภัณฑ์ชั้น 3
กลุ่มสาระ ฯ : -
024244068
นายสุชิน นุ่มนวล
พนักงานบริการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
024244068
นายมาณพ ขุมทอง
พนักงานบริการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
024244068
นางสาวเบญจพร เธียรนิทัศน์
พนักงานบริการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
024244068
นางสาวรุ่งทิวา นิลโถม
อื่นๆ
กลุ่มสาระ ฯ : -
024244068
นายณัฏฐชัย เศรษฐกุลโอฬาร
อื่นๆ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
024244068

นายนโรดม นรินทร์รัมย์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
มัธยมวัดดุสิตาราม
นางลัดดาวัลย์ เสียงสังข์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
มัธยมวัดดุสิตาราม
นายสมเกียรติ ปิ่นทอง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
มัธยมวัดดุสิตาราม
นายภูมิ ทุ่งโชคชัย
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
มัธยมวัดดุสิตาราม

นางทวีวุฒ สุริบุตร
นางศรีวรรณ จิตรานนท์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,152
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 โทรศัพท์: 024244068 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: เจษฎา กลิ่นสุบรรณ โทรศัพท์: 0863985969 อีเมล์: jesada_jed@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]