โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายวิเชียร ชุติมาสกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
0898117128
024244068
นางลัดดาวัลย์ เสียงสังข์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ

024244068
นายภูมิ ทุ่งโชคชัย
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ

024244068
นายสมเกียรติ ปิ่นทอง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
0815572367
024244068
นายปรีชารัตน์ รินทระ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ

024244068
นางอมราวรรณ แสงนิล
ครู
0842077569
024244068
นางวิรากร บุญชวลิต
ครู
0896185013
024244068
นางสาวเกษสุรินทร จักรคำ
ครู
0845537220
024244068
นายกรวุฒิ วิทยดลชัย
ครูผู้ช่วย
0875233618
024244068
นางสาวณภัทร จารึกฐิติ
ครูผู้ช่วย
0816344222
024244068
นางสาวจุฑามาศ คนธรัตน์กุล
ครูผู้ช่วย
0879324895
024244068
นายสุธา บกหมื่นไวย
ครูผู้ช่วย
0877147232
024244068
นายอติกันต์ ภูดีทิพย์
ครู

024244068
นางสาวรัตติยา จับประยงค์
ครู
0874948834
024244068
นางอักษิกา มณีรัตนรุ่งโรจน์
ครู ชำนาญการ
0917389365
024244068
นางภรณี อักบัดอาลี
ครู ชำนาญการ
0891211346
024244068
นางศรีวรรณ จิตรานนท์
ครู ชำนาญการ
0868475708
024244068
นางอภิสรา บุณยโพธิ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0860782185
024244068
นางพรรณพิมล จำสุข
ครู ชำนาญการ
0846812907
024244068
นางเปรมฤดี ขำไขศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
0897785400
024244068
นางสิรีกานต์ เวทการ
ครู ชำนาญการ
0865532220
024244068
นางเสมอใจ สืบนุสนธิ์
ครู ชำนาญการ
0815835463
024244068
นางดวงใจ ชุ่มมี
ครู ชำนาญการ
0844253279
024244068
นางพัชรพิมล ไคยฤทธิ์
ครู ชำนาญการ
0898985192
024244068
นางกฤศวรรณ จารุเศรษฐการ
ครู ชำนาญการ
0892021491
024244068
นางยุพา เวณุนันท์
ครู ชำนาญการ
0897670047
024244068
นางสาวขจิต ศรีมีชัย
ครู ชำนาญการ
024485375
024244068
นางผุสดี นวลประพันธ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0891209781
024244068
นายสุรพล มาลัยเลิศ
ครู ชำนาญการ

024244068
นางพรดี ลิมปรัตนากร
ครู ชำนาญการ

024244068
นายปราโมทย์ อัมรินทร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0892339201
024244068
นายมนัสพล โพยมรัตน์
ครู ชำนาญการ

024244068
นางอมรา อเนกผลิน
ครู ชำนาญการ
0870870354
024244068
นายชาติชาย นิภากุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
0897957118
024244068
นางสุมาลี เกื้อกูล
ครู ชำนาญการพิเศษ

024244068
นางสิริวรรณ โลห์วัฒนา
ครู ชำนาญการ
0814026455
024244068
นางวราภรณ์ พัววิมล
ครู ชำนาญการพิเศษ
0812969660
024244068
นางศินีนาฏ น้อยเกิด
ครู ชำนาญการ
0819545541
024244068
นางวราภรณ์ ทองประสม
ครู ชำนาญการพิเศษ
0866663274
024244068
นางจรีรัตน์ พิกุลแย้ม
ครู ชำนาญการพิเศษ

024244068
นางวิไลลักษณ์ ไตรทิพชาติสกุล
ครู ชำนาญการ

024244068
นางระวีวรรณ์ เจริญรมย์
ครู ชำนาญการ
0870150145
024244068
นางโบรมีน บุญสนาน
ครู ชำนาญการพิเศษ

024244068
นายชัยกมล สีแก้วน้ำใส
ครู
0878239915
024244068
นางพศวีร์ เทียบคุณ
ครู ชำนาญการ
0890489881
024244068
นางทวีวุฒ สุริบุตร
ครู ชำนาญการพิเศษ

024244068
นายเจษฎา จิตต์มั่น
ครู ชำนาญการ
0894531893
024244068
นายสมศักด์ เอี่ยมแทน
ครู ชำนาญการ

024244068
นายจารึก ศุภพงศ์
ครู ชำนาญการ

024244068
นางนัจภัค พุทธโคตร
ครู ชำนาญการ

024244068
นายสมโภชน์ ชุ่มมี
ครู ชำนาญการ

024244068
นายสุวิทย์ จิตรบูรณ์
ครู ชำนาญการพิเศษ

024244068
นางสุชาดา ตั้งสมบัติไพบูลย์
ครู ชำนาญการ
0859301814
024244068
นายจิโรจน์ ประศาสน์วิทย์
ครู ชำนาญการ

024244068
นางวรรณพัชร ชูจันอัด
ครูผู้ช่วย
08-0457-2928
024244068
นางเนตรพรรณตรีรัตน์ ต้นจาน
ครูผู้ช่วย
0807415088
024244068
นางสาวปัญจาภรณ์ มาลาวัน
ครู
0867599030
024244068
นายโชติรัตน์ กรีถาวร
ครูผู้ช่วย
0891622772
024244068
นางสาวสุกัญญา คนดี
ครู
0899259138
024244068
นายร่มเกล้า ช้างน้อย
ครูผู้ช่วย
0879186322
024244068
นางสาววนิตา อยู่ยงค์
ครูผู้ช่วย
0867636981
024244068
นางกรรณิการ์ มะธิปิไข
ครู
0824529567
024244068
นางสาววิจิตรา สีแดงก่ำ
ครูผู้ช่วย
0892298872
024244068
นางสาวประภาภรณ์ นิลวุฒิ
ครู
0838073601
024244068
นางพรพรรณ อุทิศธรรมศักดิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0810431227
024244068
นายสถาพร ขอเพียรกลาง
ครูผู้ช่วย
0848797817
024244068
นายสุวัชชัย หมุนสมัย
ครูผู้ช่วย
0851212449
024244068
นางสาวคุณีกร ศรีประดู่
ครูผู้ช่วย
0810497986
024244068
ว่าที่ร้อยตรีนราพร หนูเผือก
ครู
0892177191
024244068
นางสาวนิตรญา ปีนะเต
ครู
0922622949
024244068
นางสาวเสาวลักษณ์ อุตตรพงษ์
ครู ชำนาญการ
0834469115
024244068
นายเจษฎา กลิ่นสุบรรณ
ครูผู้ช่วย
0863985969
024244068
นางทักษอร อาษาพันธ์
ครู
0843866099
024244068
นางสาวชลมาศ วิศรุต
ครู
0851375850
024244068
นายอนันต์ เหิกขุนทด
0815620859
024244068
นายสุชิน นุ่มนวล
พนักงานบริการ
0892340786
024244068
นายเลิศพิสิฐ น้อยลา
ช่างครุภัณฑ์ชั้น 3
0870133315
024244068
ว่าที่ ร.ต.หญิงปาริชาติ กิตติฤดีกุล
ครู (อัตราจ้าง)
0858193042
024244068
นายวิทูล ไชยเสนา
ครูผู้ช่วย
0857547323
024244068
นางสาวรุ่งทิวา นิลโถม
อื่นๆ
0865271822
024244068
นางสาวพิรุณศิริ หล่มวงษ์
ครู (อัตราจ้าง)
0870658193
024244068
นายณัฏฐชัย เศรษฐกุลโอฬาร
อื่นๆ
0898122985
024244068
นางสาวสุปราณี ทั่งทองมะดัน
จ.ห้องสมุด
0925619377
024244068
นายมาณพ ขุมทอง
พนักงานบริการ
0892715504
024244068
นางสาววิยากรณ์ ทองพูล
ครู
084-648-4050
024244068
นางสาวเบญจพร เธียรนิทัศน์
พนักงานบริการ
0874273599
024244068

นายวิเชียร ชุติมาสกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
มัธยมวัดดุสิตาราม
นางลัดดาวัลย์ เสียงสังข์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
มัธยมวัดดุสิตาราม
นายภูมิ ทุ่งโชคชัย
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
มัธยมวัดดุสิตาราม
นายสมเกียรติ ปิ่นทอง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
มัธยมวัดดุสิตาราม
นายปรีชารัตน์ รินทระ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
มัธยมวัดดุสิตาราม

นางสาวขจิต ศรีมีชัย
นางวราภรณ์ พัววิมล

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

81
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 โทรศัพท์: 024244068 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: เจษฎา กลิ่นสุบรรณ โทรศัพท์: 0863985969 อีเมล์: jesada_jed@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ