โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายรังสรรค์ นกสกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
0-2565-3725-6, 0-2565-3978-9, 0-2565-9070
นายวัชรพงษ์ วงษ์สะอาด
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
0-2565-3725-6, 0-2565-3978-9, 0-2565-9070
นายวัชระชัย การนอก
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
0-2565-3725-6, 0-2565-3978-9, 0-2565-9070
นายอาคม สว่างศรี
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0-2565-3725-6, 0-2565-3978-9, 0-2565-9070
นายฐานพัฒน์ สังตรีเศียร
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
0-2565-3725-6, 0-2565-3978-9, 0-2565-9070
นางสาวไพลิน ภิญโย
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0-2565-3725-6, 0-2565-3978-9, 0-2565-9070
นายสุภกิจ แก้วดวงดี
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
0-2565-3725-6, 0-2565-3978-9, 0-2565-9070
นางสาวรัสดิยา สุขสำโรง
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-2565-3725-6, 0-2565-3978-9, 0-2565-9070
นายอดิศักดิ์ มีสุข
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
0-2565-3725-6, 0-2565-3978-9, 0-2565-9070
นายเรวัช สำลีอ่อน
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
0-2565-3725-6, 0-2565-3978-9, 0-2565-9070
นางสาวอารีรัตน์ พูลเจริญ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มสาระ ฯ : -
0-2565-3725-6, 0-2565-3978-9, 0-2565-9070
นางสาวสิริเนตร ไสยะหุต
ครู เชี่ยวชาญพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0-2565-3725-6, 0-2565-3978-9, 0-2565-9070
นางธนัตถา ศรีกะชา
ครู เชี่ยวชาญ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-2565-3725-6, 0-2565-3978-9, 0-2565-9070
นายปรีชา ไวยโภคา
ครู เชี่ยวชาญ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
0-2565-3725-6, 0-2565-3978-9, 0-2565-9070
นางกนกพรรณ จอมเกาะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
0-2565-3725-6, 0-2565-3978-9, 0-2565-9070
นางปมณฑ์ สุภาพักตร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
0-2565-3725-6, 0-2565-3978-9, 0-2565-9070
นางณัฐชานันท์ ภูริเดชชัยพัฒน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-2565-3725-6, 0-2565-3978-9, 0-2565-9070
นางจรัสศรี อุตรนคร
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
0-2565-3725-6, 0-2565-3978-9, 0-2565-9070
นางจารุณีย์ เอกฉมานนท์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0-2565-3725-6, 0-2565-3978-9, 0-2565-9070
นางสาวดารณี สุคันธรัต
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-2565-3725-6, 0-2565-3978-9, 0-2565-9070
นางทิพวรรณ โชติสิงห์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
0-2565-3725-6, 0-2565-3978-9, 0-2565-9070
นางธิดารัตน์ แจ้งเจริญ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0-2565-3725-6, 0-2565-3978-9, 0-2565-9070
นางสาวนงนุช มธุรส
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
0-2565-3725-6, 0-2565-3978-9, 0-2565-9070
นางปริญญา ไวยโภคา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0-2565-3725-6, 0-2565-3978-9, 0-2565-9070
นางพนิดา เกษมสินธิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0-2565-3725-6, 0-2565-3978-9, 0-2565-9070
นางพรพิมล รื่นบรรเทิง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0-2565-3725-6, 0-2565-3978-9, 0-2565-9070
นางภัทรินทรา จันทมาศ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0-2565-3725-6, 0-2565-3978-9, 0-2565-9070
นางมยุรี ปัญจาสุธารส
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
0-2565-3725-6, 0-2565-3978-9, 0-2565-9070
นางเยาวภา เจริญบุญ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0-2565-3725-6, 0-2565-3978-9, 0-2565-9070
นางเยาวภา สถาปิตานนท์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
0-2565-3725-6, 0-2565-3978-9, 0-2565-9070
นางวราภรณ์ หลงเจริญ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0-2565-3725-6, 0-2565-3978-9, 0-2565-9070
นางวัจนา ไชยยนต์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0-2565-3725-6, 0-2565-3978-9, 0-2565-9070
นายวัชรา งามมีฤทธิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
0-2565-3725-6, 0-2565-3978-9, 0-2565-9070
นางวาสนา ภูมิชัยวิจิตร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0-2565-3725-6, 0-2565-3978-9, 0-2565-9070
นางวิระยา สีล่า
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0-2565-3725-6, 0-2565-3978-9, 0-2565-9070
นางสมประสงค์ ภานุพินทุ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0-2565-3725-6, 0-2565-3978-9, 0-2565-9070
นางสายสวาท ศิริโฉม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0-2565-3725-6, 0-2565-3978-9, 0-2565-9070
นายอนุกร พงษ์วานิช
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0-2565-3725-6, 0-2565-3978-9, 0-2565-9070
นางอังสนา จันทร์เอี่ยม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0-2565-3725-6, 0-2565-3978-9, 0-2565-9070
นางสาวอำไพ เปล่งขำ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0-2565-3725-6, 0-2565-3978-9, 0-2565-9070
นางอุทัยวรรณ หวังไมตรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0-2565-3725-6, 0-2565-3978-9, 0-2565-9070
นางสาวธมนรัชต์ ลิมภิรักษ์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0-2565-3725-6, 0-2565-3978-9, 0-2565-9070
นางสุนารี รัตนไตรภพ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0-2565-3725-6, 0-2565-3978-9, 0-2565-9070
นางสาวนวลจันทร์ ช่วงโชติ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0-2565-3725-6, 0-2565-3978-9, 0-2565-9070
นายนิพนธ์ ชาวนา
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-2565-3725-6, 0-2565-3978-9, 0-2565-9070
นางปราณี วัฒนปรีชากุล
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
0-2565-3725-6, 0-2565-3978-9, 0-2565-9070
นางสุกัญญา สุขสุเดช
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0-2565-3725-6, 0-2565-3978-9, 0-2565-9070
นางปิยนุช อุวอง
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0-2565-3725-6, 0-2565-3978-9, 0-2565-9070
นายพรเกียรติ โชติสุดเสน่ห์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0-2565-3725-6, 0-2565-3978-9, 0-2565-9070
นางรัชดา คุ้มพิทักษ์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0-2565-3725-6, 0-2565-3978-9, 0-2565-9070
นายสมเกียรติ วัฒนปรีชากุล
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0-2565-3725-6, 0-2565-3978-9, 0-2565-9070
นายสมศักดิ์ ปัญจาสุธารส
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
0-2565-3725-6, 0-2565-3978-9, 0-2565-9070
นายสุวิช ณรงค์เดช
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0-2565-3725-6, 0-2565-3978-9, 0-2565-9070
นางสายวรุฬ วิทิตวุฒินันท์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-2565-3725-6, 0-2565-3978-9, 0-2565-9070
นางสาวเบญจวรรณ โถนคำ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0-2565-3725-6, 0-2565-3978-9, 0-2565-9070
นางสาวรัตนา ภิญโย
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
0-2565-3725-6, 0-2565-3978-9, 0-2565-9070
นางสาวสโรชิน เมฆอรุณ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0-2565-3725-6, 0-2565-3978-9, 0-2565-9070
นายธีรยุทธ โพธิ์กระสัง
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
0-2565-3725-6, 0-2565-3978-9, 0-2565-9070
นางสาวกฤษณา ครุฑธกะ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0-2565-3725-6, 0-2565-3978-9, 0-2565-9070
นายยุทธนันท์ ศรีชุมภู
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0-2565-3725-6, 0-2565-3978-9, 0-2565-9070
นางสาวรัสส์กร สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
0-2565-3725-6, 0-2565-3978-9, 0-2565-9070
นางสาวสุกัญญา ธรรมนิตย์สกุล
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-2565-3725-6, 0-2565-3978-9, 0-2565-9070
นายธีรภัทร ห้องโสภา
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-2565-3725-6, 0-2565-3978-9, 0-2565-9070
นายเดวิด ด้วงจินดา
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-2565-3725-6, 0-2565-3978-9, 0-2565-9070
นายธิติพงษ์ สีสุมัง
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
0-2565-3725-6, 0-2565-3978-9, 0-2565-9070
นางสาวอัญชลี รอดรั้ง
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-2565-3725-6, 0-2565-3978-9, 0-2565-9070
นางสาวสุกัลยา นิลกระยา
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0-2565-3725-6, 0-2565-3978-9, 0-2565-9070
นางสาวรินดา ไชยโคตร
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
0-2565-3725-6, 0-2565-3978-9, 0-2565-9070
นางสาวภัทรวรี กลางบุรัมย์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0-2565-3725-6, 0-2565-3978-9, 0-2565-9070
นางสาวอารี ไพเราะ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0-2565-3725-6, 0-2565-3978-9, 0-2565-9070
นายณัฐวุฒิ คำป้อ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0-2565-3725-6, 0-2565-3978-9, 0-2565-9070
นางดวงชีวัน บุญเกิด
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-2565-3725-6, 0-2565-3978-9, 0-2565-9070
นายสุรัตน์ชัย อมฤทธิ์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
0-2565-3725-6, 0-2565-3978-9, 0-2565-9070
นายภูริวัฒน์ เกื้อทาน
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0-2565-3725-6, 0-2565-3978-9, 0-2565-9070
นายนฤพล สุทธิชัยวรกุล
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0-2565-3725-6, 0-2565-3978-9, 0-2565-9070
นายพงษธร ดีประดิษฐ์
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-2565-3725-6, 0-2565-3978-9, 0-2565-9070
นางสาวกนกพร พลายละหาร
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0-2565-3725-6, 0-2565-3978-9, 0-2565-9070
นางสาวจรูญลักษณ์ น้อยเพ็ง
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
0-2565-3725-6, 0-2565-3978-9, 0-2565-9070
นางสาวจตุพร เสนีพล
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0-2565-3725-6, 0-2565-3978-9, 0-2565-9070
นางสาวธนิสา กองเพ็ชร
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0-2565-3725-6, 0-2565-3978-9, 0-2565-9070
นางสาวกันตนา สว่างศรี
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0-2565-3725-6, 0-2565-3978-9, 0-2565-9070
นางสาววชิราภรณ์ แพทย์จะเกร็ง
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
0-2565-3725-6, 0-2565-3978-9, 0-2565-9070

นายรังสรรค์ นกสกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดอนเมืองจาตุรจินดา
นายอดิศักดิ์ มีสุข
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ดอนเมืองจาตุรจินดา
นายเรวัช สำลีอ่อน
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ดอนเมืองจาตุรจินดา
นางสาวอารีรัตน์ พูลเจริญ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ดอนเมืองจาตุรจินดา

นางธนัตถา ศรีกะชา
นางสาวอัญชลี รอดรั้ง

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,077
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 โทรศัพท์: 0-2565-3725-6, 0-2565-3978-9, 0-2565-9070 อีเมล์: dmjschool@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สุกัญญา ธรรมนิตย์สกุล โทรศัพท์: 0897813759 อีเมล์: sukanae@yahoo.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]