โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายประวัติ สุทธิประภา
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
029078473
นางสาวแสงอรุณ จิตใจ
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
029078473
นางสาวศิริลักษณ์ ทองนาค
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
029078473
นางสาวปณิตา ไชยาคำ
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ :
029078473
นางสาวสุภาพร อ่อนแสน
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
029078473
นายถาวร นาคก้อนใหญ่
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ :
029078473
นางสาวกนกวรรณ เกิดจันทร์
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ :
029078473
นายสรายุทธ์ เรีองเกตุ
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ :
029078473
นายมานพ ทองประไพพักตร์
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ :
029078473
นางสาวอังคณา บุรัตน์
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ :
029078473
นายเอกราช โหมดเทศ
นักการภารโรง
กลุ่มสาระ ฯ :
029078473
นาง สมศรี แซ่อุ้ย
นักการภารโรง
กลุ่มสาระ ฯ :
029078473
นายสุนทร ชาโต
นักการภารโรง
กลุ่มสาระ ฯ :
029078473
นายสุริยา พุกกะจันทร์
นักการภารโรง
กลุ่มสาระ ฯ :
029078473
นายประเสริฐ กลิ่นสุวรรณ
นักการภารโรง
กลุ่มสาระ ฯ :
029078473
นางสาวอินทิรา จันทร์ชู
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
กลุ่มสาระ ฯ : -
029078473
นางวริศรา ทัศวงษ์
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
กลุ่มสาระ ฯ : -
029078473
นายสุทัศ อ้นมี
อื่นๆ
กลุ่มสาระ ฯ : -
029078473
นายกฤษฏ์ เสนาะพิณ
อื่นๆ
กลุ่มสาระ ฯ :
029078473
นางสาวศรประภา สิริภัทรวิช
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
029078473
นางสาวประไพ เสมหร่ำ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
029078473
นางอมรรัตน์ เมตตาจิต
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
029078473
นางสาวศรีวรรณ แสงศรีเรือง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
029078473
นายไชยรัตน์ สุขรัตน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
029078473
นางทรัพย์ทรวง ชลสิทธิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
029078473
นางบรรเจิด พฤฒารัตน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
029078473
นางบุษยา เวชปรีชารักษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
029078473
นางปิรันธนา พรประสิทธิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
029078473
นางสาวพัชนีพร สมานมิตร
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
029078473
นางพัชรียา บัวเทศ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
029078473
นางภัสสนันท์ อาจนะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
029078473
นางรัตนกานต์ วรรณตระกูล
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
029078473
นางสาววารุณี บุญทัด
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
029078473
นางศิริกุล นพรัตน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
029078473
นางสาคร ผ่านสำแดง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
029078473
นางสุนันทา พงศ์ชาญวิทย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
029078473
นางอนงค์นารถ อนุฤทธิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
029078473
นางสาววัชรี เลี่ยนบรรจง
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
029078473
นางพันผกา เกี้ยวสกุล
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
029078473
นายธนะพรหม พรหมวราทร
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
029078473
นางสาวนพวรรณ ลอยประโคน
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
029078473
นายนิคม คำดี
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
029078473
นางสาวพร้อมฉัตร เรศานนท์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
029078473
นางพัชนี ป่าหวาย
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
029078473
นายไพฑูรย์ รัตนคม
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
029078473
นายอรรคพล คำภู
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
029078473
นางสุนิตา พิทักษ์วงศ์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
029078473
นายณัฐพงษ์ ศิริปุณย์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
029078473
นางสาวณัฐณรัณ คุ้มวงศ์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
029078473
นายพัฒนพงศ์ ลาภบริบูรณ์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ :
029078473
นางสาวดารารักษ์ สูงสิริยศ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
029078473
นางสาวนงลักษณ์ วงศ์ถนอม
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
029078473
นายมัธยัสถ์ ทองธิราช
ครู
กลุ่มสาระ ฯ :
029078473
นายคณากร ขวัญคุ้ม
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
029078473
นายณพล ดำรงธนชัย
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
029078473
นายปริญญา พันอะ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ :
029078473
นางสาวปาวีณา การะเกษ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ :
029078473
นายศักดิ์ชาย ไพรวรรณ์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ :
029078473
นางสาวขนิษฐา ควรอาจ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ :
029078473
นายวิชัยโชค สร้อยทรัพย์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ :
029078473
นางสาวพรรณราย งามดี
ครู
กลุ่มสาระ ฯ :
029078473
นายศราวุธ เจียมเจริญศักดิ์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
029078473
นางสาววิรังรอง สำเภาทิพย์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
029078473
นางสาวทิวาพร เบิดสูง
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
029078473
นายจำปี รวงทิพย์แก้วกระดาษ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
029078473
นายปภังกร จันทร์หอม
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
029078473
นางสาวอรอุษา ศรีกนก
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
029078473
นายอนุชา สุระถา
ครู
กลุ่มสาระ ฯ :
029078473
นางสาววานิดา ภูนาเพชร
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
029078473
นางวิไลลักษณ์ ปิ่นแก้ว
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
029078473
นางสาวเทวธิดา ทองคำ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
029078473
นายพลกฤษณ์ เกิดคำ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
029078473
นางสาวฐาปนี กกฝ้าย
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
029078473
นางสาวสุภาพรรณ เท่าสิงห์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
029078473
นางสาวพิมพ์นภา วัฒนกุล
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
029078473
นางสาวรุจิรา ยุภาคณิต
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
029078473
นายบุญฤทธ์ วิปุละ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
029078473
นางสาวพิชญาอร ผลดี
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
029078473
นายสฤษดิ์ จันทร์เติม
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
029078473
นางสาวจุรีพร เจริญผล
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
029078473
นางสาวนาตยา รังชัง
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
029078473
นางสาวหนึ่งฤทัย สุขสว่าง
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
029078473
นายพสุ เข็มทองคำดี
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
029078473
นายนฤศรณ์ วิมลประสาร
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
029078473
นางสาวพิไฬภรณ์ สังวิเศษ
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ :
029078473
นายธีรชัย พลรักษา
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
029078473
นางสาวนิสากร สมเพท
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
029078473
นางสาวจารุวรรณ แก้วหล้า
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ :
029078473
นางสุภาพร สิงห์ยอง
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ :
029078473
นางสาวสุรียาภรณ์ ดวงดี
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ :
029078473
นางสาวนุชจิรา ทะมานนท์
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ :
029078473
นางสาวสิริพร สายแวว
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
029078473
นางสาวชนภรณ์ แสนแก้ว
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ :
029078473
นางสาวธศิญา ยอดดำเนิน
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
029078473
นายนพรัตน์ ฝ่ายเคหา
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
029078473
นายพีรเจตน์ ตั้งวงศ์เลิศ
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
029078473
นางสาวชลิตา อรชร
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
029078473
นางสาวนิดา วัฒนเศรษฐานันท์
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
029078473
นางสาวยุพิน ตุ่นเฮ้า
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
029078473
นายธนวิษณ์ ศรีจันทร์
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
029078473
นางสาวอารยา บุญญะดิษฐ์
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
029078473
นางสาวนันทินี วรรณะศิลปิน
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
029078473
นายวัชระ นวลแก้ว
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
กลุ่มสาระ ฯ :
029078473
นางสาวจงรักษ์ แตงบุตร
เจ้าพนักงานธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ :
029078473
นางสาวสุภาพร ฆะระบุตร
เจ้าพนักงานธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ :
029078473
นางสิริรัตน์ คุ้มทรัพย์
เจ้าพนักงานธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ :
029078473
นางสาวมาลี แสงศรี
เจ้าพนักงานธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ :
029078473
นางสาวอมรรัตน์ ขำอาจ
เจ้าพนักงานธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ :
029078473
นางสาวทิพาวรรณ จันทรมูล
เจ้าพนักงานธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
029078473
นางสาวธิตินันท์ ฝ่ายเคหา
เจ้าพนักงานธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
029078473
นายสุรศักดิ์ แตงบุตร
จ.โสตทัศนศึกษา
กลุ่มสาระ ฯ :
029078473

นายประวัติ สุทธิประภา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ลาดปลาเค้าพิทยาคม
นางสาวศรประภา สิริภัทรวิช
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ลาดปลาเค้าพิทยาคม
นางสาวประไพ เสมหร่ำ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ลาดปลาเค้าพิทยาคม

นายไพฑูรย์ รัตนคม
นางพันผกา เกี้ยวสกุล

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,328
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 โทรศัพท์: 029078473 อีเมล์: admin@lpp.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: ศิริลักษณ์ ทองนาค โทรศัพท์: 0866188091 อีเมล์: prettyteay@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]