โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายไพบูลย์ กล้าหาญ
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
0819760906
029078473
นางจุไร คชชะ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
0841090666
029078473
นายพีรศุษม์ ปิตธวัชชัย
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
0830319129
029078473
นายเทพฤทธิ์ ยอดใส
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
0863552830
029078473
นายอำนาจ อัปษร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
0897857553
029078473
นางสาวสร้อยดาว กาทอง
ครู
0850454571
029078473
นางวันวิสา บุญประเสริฐ
ครู
0888987261
029078473
นางทรัพย์ทรวง ชลสิทธิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0812972748
029078473
นางสาวปราณี ปรียารัตนโชติ
ครู ชำนาญการ
08129722972
029078473
นางสาวพัชนีพร สมานมิตร
ครู ชำนาญการพิเศษ
0814537360
029078473
นางสาคร ผ่านสำแดง
ครู ชำนาญการพิเศษ
0867877288
029078473
นายปริญญา พันอะ
ครู
0802056020
029078473
นางพันผกา เกี้ยวสกุล
ครู ชำนาญการ
0842967229
029078473
นางจิระวรรณ คงชื่นชอบ
ครู ชำนาญการ
0890160406
029078473
นางฐิติวดี รัชตวาสน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0894479232
029078473
นางสาวนพวรรณ ลอยประโคน
ครู ชำนาญการ
0847236959
029078473
นางศิริกุล นพรัตน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0897662878
029078473
นางสังวาลย์ วัลลิภากร
ครู ชำนาญการพิเศษ
0815529931
029078473
นางนันทนา จันทร์อุฏฐานะ
ครูผู้ช่วย
0839237663
029078473
นางสาวพรรณราย งามดี
ครู
0868874346
029078473
นางสาวณัฐณรัณ คุ้มวงศ์
ครูผู้ช่วย
0819345263
029078473
นางสาวเทวธิดา ทองคำ
ครูผู้ช่วย
0872233189
029078473
นางบรรเจิด พฤฒารัตน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0859439425
029078473
นางบุษยา เวชปรีชารักษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0896731312
029078473
นางวันเพ็ญ ช่วยประสิทธิ์
ครู ชำนาญการ
0861256659
029078473
นางอารีจิตร เนื่องฤทธิ์
ครู ชำนาญการ
0851624530
029078473
นางสาวขนิษฐา ควรอาจ
ครู
0890094593
029078473
นางสาวนงเยาว์ แก้วบัว
ครูผู้ช่วย
0890995854
029078473
นางสาวอลิน เฉลยวิมาน
ครูผู้ช่วย
0895359950
029078473
นายศราวุธ เจียมเจริญศักดิ์
ครูผู้ช่วย
0891541733
029078473
นางสาววิรังรอง สำเภาทิพย์
ครูผู้ช่วย
0830422499
029078473
นางสาวทิวาพร เบิดสูง
ครูผู้ช่วย
0837989123
029078473
นางสาวศุภลักษณ์ เตียนาย
ครูผู้ช่วย
0850752008
029078473
นางสาวจารุวรรณ แก้วหล้า
ครูผู้ช่วย
0878052005
029078473
นายปียกรณ์ ทวดอาจทินสีห์
ครูผู้ช่วย
0840862109
029078473
นางสาวพิไฬภรณ์ สังวิเศษ
ครูผู้ช่วย
0872288291
029078473
นางปิรันธนา พรประสิทธิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0866048198
029078473
นางพรเพ็ญ สุขสมกิจ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0891473054
029078473
นางสาววารุณี บุญทัด
ครู ชำนาญการพิเศษ
0818454286
029078473
นายสมชาย ปัญจวงศ์
ครู ชำนาญการ
0814329527
029078473
นายอรรคพล คำภู
ครู ชำนาญการ
08789970595
029078473
นางสาวนุชจิรา ทะมานนท์
ครูผู้ช่วย
0913483347
029078473
นางสาววิภาพร โสมสุพิน
ครู
0811398880
029078473
นางรัตนกานต์ วรรณตระกูล
ครู ชำนาญการพิเศษ
0813133949
029078473
นายไชยรัตน์ สุขรัตน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0870399493
029078473
นายธนะพรหม พรหมวราทร
ครู ชำนาญการ
029481642
029078473
นางพัชรียา บัวเทศ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0819159738
029078473
นางภัสสนันท์ อาจนะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0899678861
029078473
นางรัตนา เดชจันทร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0824481362
029078473
นางสุภาพร สิงห์ยอง
ครูผู้ช่วย
0817112019
029078473
นางสาวสุรียาภรณ์ ดวงดี
ครูผู้ช่วย
0844161009
029078473
นายอนุชา สุระถา
ครู
0892322338
029078473
นางสาวศิริลักษณ์ ทองนาค
ครู (พนักงานงานราชการ)
0866188091
029078473
นายพลกฤษณ์ เกิดคำ
ครูผู้ช่วย
0909829679
029078473
นางสาวฐาปนี กกฝ้าย
ครูผู้ช่วย
0918197990
029078473
นางสาวศรีวรรณ แสงศรีเรือง
ครู ชำนาญการพิเศษ
0813740291
029078473
นางจิภัสสร เต็งรัง
ครู ชำนาญการพิเศษ
0891451527
029078473
นายพรชัย สถิตวิบูรณ์
ครู ชำนาญการ
0818072399
029078473
นางพัชนี ป่าหวาย
ครู ชำนาญการ
0869904236
029078473
นางอนงค์นารถ อนุฤทธิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0812868205
029078473
นายอรรณพ สิทธิมังค์
ครู ชำนาญการ
0896955679
029078473
นางสุนิตา พิทักษ์วงศ์
ครู ชำนาญการ
0818695259
029078473
นายจำปี รวงทิพย์แก้วกระดาษ
ครูผู้ช่วย
0872213793
029078473
นายปภังกร จันทร์หอม
ครูผู้ช่วย
0909622448
029078473
นางสาวปรีดาภรณ์ ผลพืชน์
ครูผู้ช่วย
0863757567
029078473
นางสาววานิดา ภูนาเพชร
ครูผู้ช่วย
0816494958
029078473
นางวิไลลักษณ์ ปิ่นแก้ว
ครูผู้ช่วย
0830384099
029078473
นางสาวรุ่งทิวา สุมมาตย์
ครูผู้ช่วย
0863353543
029078473
นายวรสิทธิ์ ญวนพลอย
ครูผู้ช่วย
023375197
029078473
นางสาวนงลักษณ์ วงศ์ถนอม
ครูผู้ช่วย
0814935133
029078473
นางสาววัชรี เลี่ยนบรรจง
ครู ชำนาญการ
0818686050
029078473
นางสาวกัญญภา ศุภวรรณกิจ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0819085235
029078473
นางสาวสุวัฒนา ดันน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
022794189
029078473
นางสาวปาวีณา การะเกษ
ครู
0869397933
029078473
นางสาวชนภรณ์ แสนแก้ว
ครูผู้ช่วย
0872168158
029078473
นายมัธยัสถ์ ทองธิราช
ครู
0897760192
029078473
นายจรินทร์ นพรัตน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0814244151
029078473
นายนิคม คำดี
ครู ชำนาญการ
0814947011
029078473
นางสุนันทา พงศ์ชาญวิทย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0864760122
029078473
นางสาวอภิชา สวัสดิสินธุ์
ครู ชำนาญการ
0845339912
029078473
นางอาภรณ์ วงษ์นิ่ม
ครู ชำนาญการพิเศษ
0890622113
029078473
นายศักดิ์ชาย ไพรวรรณ์
ครู
0837050111
029078473
นายวิชัยโชค สร้อยทรัพย์
ครู
0815869303
029078473
นางสาวเกษม มีกิริยา
ครู ชำนาญการ
0818097044
029078473
นางสาวพร้อมฉัตร เรศานนท์
ครู ชำนาญการ
0818117578
029078473
นายไพฑูรย์ รัตนคม
ครู ชำนาญการ
0819322415
029078473
นางสาวอรอุษา ศรีกนก
ครูผู้ช่วย
0842168661
029078473
นางสาวอรัญญา ธาราวร
ครู
0851667730
029078473
นางสาวปณิตา ไชยาคำ
ครู (อัตราจ้าง)
0924520675
029078473
นายสฤษดิ์ จันทร์เติม
ครู (อัตราจ้าง)
0861695187
029078473
นางสาวแสงอรุณ จิตใจ
ครู (อัตราจ้าง)
0895027138
029078473
นางสาวมาริสา นุงอาหลี
ครู (อัตราจ้าง)
0843843550
029078473
นางสาววิภา วิชัยพรหม
ครู (อัตราจ้าง)
0865281359
029078473
นายถาวร นาคก้อนใหญ่
ครู (อัตราจ้าง)
0895324196
029078473
นายกุลวุฒิ แสนศักดิ์
ครู (อัตราจ้าง)
0855660882
029078473
นางสาวสิริพร สายแวว
ครู (อัตราจ้าง)
0892839310
029078473
นางสาวกนกวรรณ เกิดจันทร์
ครู (อัตราจ้าง)
0890299872
029078473
นายสรายุทธ์ เรีองเกตุ
ครู (อัตราจ้าง)
0860244621
029078473
นายมานพ ทองประไพพักตร์
ครู (อัตราจ้าง)
0851649879
029078473
นางสาวอังคณา บุรัตน์
ครู (อัตราจ้าง)
0875854337
029078473
นางสาวปาณิสรา หนูวงศ์
ครู (พนักงานงานราชการ)
0818437994
029078473
นายสุเมธ เชี่ยวชาญ
ครู (อัตราจ้าง)
0887360018
029078473
นายเอกราช โหมดเทศ
นักการภารโรง
0819851216
029078473
นาง สมศรี แซ่อุ้ย
นักการภารโรง
0840172528
029078473
นางวิมล เก่งรังวัด
นักการภารโรง
0814074056
029078473
นางสาวเขมจิรา กลมกูล
เจ้าพนักงานธุรการ
0853523685
029078473
นางสาวอินทิรา จันทร์ชู
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
0818666745
029078473
นางสาวจงรักษ์ แตงบุตร
เจ้าพนักงานธุรการ
0892043990
029078473
นางสาวสุภาพร ฆะระบุตร
เจ้าพนักงานธุรการ
0850487033
029078473
นางวริศรา ทัศวงษ์
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
0868833541
029078473
นางสิริรัตน์ คุ้มทรัพย์
เจ้าพนักงานธุรการ
0811458915
029078473
นางสาวรัชนีวรรณ ม่วงศรี
เจ้าพนักงานธุรการ
0895282777
029078473
นายสมหวัง ยอดอ่อน
นายช่างเทคนิค
0871147580
029078473
นางสาวมาลี แสงศรี
เจ้าพนักงานธุรการ
0833028895
029078473
นางสาวลาวัลย์ พิมพกรรณ์
เจ้าพนักงานธุรการ
0867767509
029078473
นางสาวอมรรัตน์ ขำอาจ
เจ้าพนักงานธุรการ
0896982048
029078473
นางสาววชิรา แจ่มสุวรรณ
เจ้าพนักงานพัสดุ
0812859125
029078473
นายวัชระ นวลแก้ว
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
0872078384
029078473
นางสาวลักขณา อมรรัตน์
นักการภารโรง
0824915287
029078473
นายสุรศักดิ์ แตงบุตร
จ.โสตทัศนศึกษา
0829610014
029078473
นายสุนทร ชาโต
นักการภารโรง
0806978246
029078473
นายสุริยา พุกกะจันทร์
นักการภารโรง
0814064427
029078473
นายธีระชัย บุญจูง
นักการภารโรง
0852187202
029078473
นายสนาน กฤษณสาย
นักการภารโรง
0907270407
029078473
นายประเสริฐ กลิ่นสุวรรณ
นักการภารโรง
0851408770
029078473
นายสมบุญ อยู่สวัสดิ์
อื่นๆ
0866128096
029078473
นายกฤษฏ์ เสนาะพิณ
อื่นๆ
0853779487
029078473
นางสาว นิตยา อุ่นแก้ว
นักประชาสัมพันธ์
0892265584
029078473

นายไพบูลย์ กล้าหาญ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ลาดปลาเค้าพิทยาคม
นางจุไร คชชะ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ลาดปลาเค้าพิทยาคม
นายพีรศุษม์ ปิตธวัชชัย
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ลาดปลาเค้าพิทยาคม
นายเทพฤทธิ์ ยอดใส
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ลาดปลาเค้าพิทยาคม
นายอำนาจ อัปษร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ลาดปลาเค้าพิทยาคม

นางสาวอภิชา สวัสดิสินธุ์
นางอาภรณ์ วงษ์นิ่ม

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

39
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 โทรศัพท์: 029078473 อีเมล์: lppschool@yahoo.com
เว็บมาสเตอร์:: รัตนกานต์ วรรณตระกูล โทรศัพท์: 0813133949 อีเมล์: nunu_rattanakarn@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ