โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายประวัติ สุทธิประภา
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
029078473
นางจุไร คชชะ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
029078473
นายพีรศุษม์ ปิตธวัชชัย
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
029078473
นายเทพฤทธิ์ ยอดใส
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
029078473
นายอำนาจ อัปษร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
029078473
นางสาวสร้อยดาว กาทอง
ครู
029078473
นางวันวิสา บุญประเสริฐ
ครู
029078473
นางทรัพย์ทรวง ชลสิทธิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
029078473
นางสาวปราณี ปรียารัตนโชติ
ครู ชำนาญการ
029078473
นางสาวพัชนีพร สมานมิตร
ครู ชำนาญการพิเศษ
029078473
นางสาคร ผ่านสำแดง
ครู ชำนาญการพิเศษ
029078473
นายปริญญา พันอะ
ครู
029078473
นางพันผกา เกี้ยวสกุล
ครู ชำนาญการ
029078473
นางจิระวรรณ คงชื่นชอบ
ครู ชำนาญการ
029078473
นางสาวนพวรรณ ลอยประโคน
ครู ชำนาญการ
029078473
นางศิริกุล นพรัตน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
029078473
นางสังวาลย์ วัลลิภากร
ครู ชำนาญการพิเศษ
029078473
นางนันทนา จันทร์อุฏฐานะ
ครูผู้ช่วย
029078473
นางสาวพรรณราย งามดี
ครู
029078473
นางสาวณัฐณรัณ คุ้มวงศ์
ครูผู้ช่วย
029078473
นางสาวเทวธิดา ทองคำ
ครูผู้ช่วย
029078473
นางบรรเจิด พฤฒารัตน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
029078473
นางบุษยา เวชปรีชารักษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
029078473
นางวันเพ็ญ ช่วยประสิทธิ์
ครู ชำนาญการ
029078473
นางอารีจิตร เนื่องฤทธิ์
ครู ชำนาญการ
029078473
นางสาวขนิษฐา ควรอาจ
ครู
029078473
นางสาวนงเยาว์ แก้วบัว
ครูผู้ช่วย
029078473
นางสาวอลิน เฉลยวิมาน
ครูผู้ช่วย
029078473
นายศราวุธ เจียมเจริญศักดิ์
ครูผู้ช่วย
029078473
นางสาววิรังรอง สำเภาทิพย์
ครูผู้ช่วย
029078473
นางสาวทิวาพร เบิดสูง
ครูผู้ช่วย
029078473
นางสาวศุภลักษณ์ เตียนาย
ครูผู้ช่วย
029078473
นางสาวจารุวรรณ แก้วหล้า
ครูผู้ช่วย
029078473
นายปียกรณ์ ทวดอาจทินสีห์
ครูผู้ช่วย
029078473
นางสาวพิไฬภรณ์ สังวิเศษ
ครูผู้ช่วย
029078473
นางปิรันธนา พรประสิทธิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
029078473
นางพรเพ็ญ สุขสมกิจ
ครู ชำนาญการพิเศษ
029078473
นางสาววารุณี บุญทัด
ครู ชำนาญการพิเศษ
029078473
นายสมชาย ปัญจวงศ์
ครู ชำนาญการ
029078473
นายอรรคพล คำภู
ครู ชำนาญการ
029078473
นางสาวนุชจิรา ทะมานนท์
ครูผู้ช่วย
029078473
นางสาววิภาพร โสมสุพิน
ครู
029078473
นางรัตนกานต์ วรรณตระกูล
ครู ชำนาญการพิเศษ
029078473
นายไชยรัตน์ สุขรัตน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
029078473
นายธนะพรหม พรหมวราทร
ครู ชำนาญการ
029078473
นางพัชรียา บัวเทศ
ครู ชำนาญการพิเศษ
029078473
นางภัสสนันท์ อาจนะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
029078473
นางรัตนา เดชจันทร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
029078473
นางสุภาพร สิงห์ยอง
ครูผู้ช่วย
029078473
นางสาวสุรียาภรณ์ ดวงดี
ครูผู้ช่วย
029078473
นายอนุชา สุระถา
ครู
029078473
นางสาวศิริลักษณ์ ทองนาค
ครู (พนักงานงานราชการ)
029078473
นายพลกฤษณ์ เกิดคำ
ครูผู้ช่วย
029078473
นางสาวฐาปนี กกฝ้าย
ครูผู้ช่วย
029078473
นางสาวศรีวรรณ แสงศรีเรือง
ครู ชำนาญการพิเศษ
029078473
นายพรชัย สถิตวิบูรณ์
ครู ชำนาญการ
029078473
นางพัชนี ป่าหวาย
ครู ชำนาญการ
029078473
นางอนงค์นารถ อนุฤทธิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
029078473
นางสุนิตา พิทักษ์วงศ์
ครู ชำนาญการ
029078473
นายจำปี รวงทิพย์แก้วกระดาษ
ครูผู้ช่วย
029078473
นายปภังกร จันทร์หอม
ครูผู้ช่วย
029078473
นางสาวปรีดาภรณ์ ผลพืชน์
ครูผู้ช่วย
029078473
นางสาววานิดา ภูนาเพชร
ครูผู้ช่วย
029078473
นางวิไลลักษณ์ ปิ่นแก้ว
ครูผู้ช่วย
029078473
นางสาวรุ่งทิวา สุมมาตย์
ครูผู้ช่วย
029078473
นายวรสิทธิ์ ญวนพลอย
ครูผู้ช่วย
029078473
นางสาวนงลักษณ์ วงศ์ถนอม
ครูผู้ช่วย
029078473
นางสาววัชรี เลี่ยนบรรจง
ครู ชำนาญการ
029078473
นางสาวกัญญภา ศุภวรรณกิจ
ครู ชำนาญการพิเศษ
029078473
นางสาวสุวัฒนา ดันน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
029078473
นางสาวปาวีณา การะเกษ
ครู
029078473
นางสาวชนภรณ์ แสนแก้ว
ครูผู้ช่วย
029078473
นายมัธยัสถ์ ทองธิราช
ครู
029078473
นายจรินทร์ นพรัตน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
029078473
นายนิคม คำดี
ครู ชำนาญการ
029078473
นางสุนันทา พงศ์ชาญวิทย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
029078473
นางสาวอภิชา สวัสดิสินธุ์
ครู ชำนาญการ
029078473
นางอาภรณ์ วงษ์นิ่ม
ครู ชำนาญการพิเศษ
029078473
นายศักดิ์ชาย ไพรวรรณ์
ครู
029078473
นายวิชัยโชค สร้อยทรัพย์
ครู
029078473
นางสาวเกษม มีกิริยา
ครู ชำนาญการ
029078473
นางสาวพร้อมฉัตร เรศานนท์
ครู ชำนาญการ
029078473
นายไพฑูรย์ รัตนคม
ครู ชำนาญการ
029078473
นางสาวอรอุษา ศรีกนก
ครูผู้ช่วย
029078473
นางสาวอรัญญา ธาราวร
ครู
029078473
นางสาวปณิตา ไชยาคำ
ครู (อัตราจ้าง)
029078473
นายสฤษดิ์ จันทร์เติม
ครู (อัตราจ้าง)
029078473
นางสาวแสงอรุณ จิตใจ
ครู (อัตราจ้าง)
029078473
นางสาวมาริสา นุงอาหลี
ครู (อัตราจ้าง)
029078473
นางสาววิภา วิชัยพรหม
ครู (อัตราจ้าง)
029078473
นายถาวร นาคก้อนใหญ่
ครู (อัตราจ้าง)
029078473
นายกุลวุฒิ แสนศักดิ์
ครู (อัตราจ้าง)
029078473
นางสาวสิริพร สายแวว
ครู (อัตราจ้าง)
029078473
นางสาวกนกวรรณ เกิดจันทร์
ครู (อัตราจ้าง)
029078473
นายสรายุทธ์ เรีองเกตุ
ครู (อัตราจ้าง)
029078473
นายมานพ ทองประไพพักตร์
ครู (อัตราจ้าง)
029078473
นางสาวอังคณา บุรัตน์
ครู (อัตราจ้าง)
029078473
นางสาวปาณิสรา หนูวงศ์
ครู (พนักงานงานราชการ)
029078473
นายสุเมธ เชี่ยวชาญ
ครู (อัตราจ้าง)
029078473
นายเอกราช โหมดเทศ
นักการภารโรง
029078473
นาง สมศรี แซ่อุ้ย
นักการภารโรง
029078473
นางวิมล เก่งรังวัด
นักการภารโรง
029078473
นางสาวเขมจิรา กลมกูล
เจ้าพนักงานธุรการ
029078473
นางสาวอินทิรา จันทร์ชู
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
029078473
นางสาวจงรักษ์ แตงบุตร
เจ้าพนักงานธุรการ
029078473
นางสาวสุภาพร ฆะระบุตร
เจ้าพนักงานธุรการ
029078473
นางวริศรา ทัศวงษ์
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
029078473
นางสิริรัตน์ คุ้มทรัพย์
เจ้าพนักงานธุรการ
029078473
นางสาวรัชนีวรรณ ม่วงศรี
เจ้าพนักงานธุรการ
029078473
นายสมหวัง ยอดอ่อน
นายช่างเทคนิค
029078473
นางสาวมาลี แสงศรี
เจ้าพนักงานธุรการ
029078473
นางสาวลาวัลย์ พิมพกรรณ์
เจ้าพนักงานธุรการ
029078473
นางสาวอมรรัตน์ ขำอาจ
เจ้าพนักงานธุรการ
029078473
นางสาววชิรา แจ่มสุวรรณ
เจ้าพนักงานพัสดุ
029078473
นายวัชระ นวลแก้ว
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
029078473
นางสาวลักขณา อมรรัตน์
นักการภารโรง
029078473
นายสุรศักดิ์ แตงบุตร
จ.โสตทัศนศึกษา
029078473
นายสุนทร ชาโต
นักการภารโรง
029078473
นายสุริยา พุกกะจันทร์
นักการภารโรง
029078473
นายธีระชัย บุญจูง
นักการภารโรง
029078473
นายสนาน กฤษณสาย
นักการภารโรง
029078473
นายประเสริฐ กลิ่นสุวรรณ
นักการภารโรง
029078473
นายสมบุญ อยู่สวัสดิ์
อื่นๆ
029078473
นายกฤษฏ์ เสนาะพิณ
อื่นๆ
029078473
นางสาว นิตยา อุ่นแก้ว
นักประชาสัมพันธ์
029078473

นายประวัติ สุทธิประภา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ลาดปลาเค้าพิทยาคม
นางจุไร คชชะ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ลาดปลาเค้าพิทยาคม
นายพีรศุษม์ ปิตธวัชชัย
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ลาดปลาเค้าพิทยาคม
นายเทพฤทธิ์ ยอดใส
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ลาดปลาเค้าพิทยาคม
นายอำนาจ อัปษร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ลาดปลาเค้าพิทยาคม

นางทรัพย์ทรวง ชลสิทธิ์
นางบุษยา เวชปรีชารักษ์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

55
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม โทรศัพท์: 029078473 อีเมล์: lppschool@yahoo.com
เว็บมาสเตอร์:: ศิริลักษณ์ ทองนาค โทรศัพท์: 0866188091 อีเมล์: prettyteay@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ