โรงเรียนสตรีวิทยา ๒
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนสตรีวิทยา ๒
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายสำรวย ไชยยศ
ผู้อำนวยการโรงเรียน เชี่ยวชาญ
กลุ่มสาระ ฯ :
025801555
นางสาวปาริฉัตร แสนณรงค์
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
025801555
นางจันทนี อักษรทอง
ครู (อัตราจ้าง) ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
025801555
นางสาวสุพรรณิการ์ ทองดี
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ :
025801555
นางสาวอติพร มิลี
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ :
025801555
นางสาวสมกานดา จันทะราคา
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ :
025801555
นางสาวศศิชา กรัพณานนท์
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ :
025801555
นางสาวพัชรียา ฑีฆะบุตร
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ :
025801555
นางสาวกรองแก้ว เดชอิ่ม
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ :
025801555
นางสาวจุรีรัตน์ อโณทัยไพบูลย์
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ :
025801555
นายเรวุฒิ บัวรุ่ง
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ :
025801555
นางสาวอารีรัตน์ บูรณพันธ์
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ :
025801555
นายจตุรงค์ ศิรอนุกุลพงศ์
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ :
025801555
นางสาวจิราพร มรกฎเขียว
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ :
025801555
นายทองฉัตร เยาวมาลี
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ :
025801555
นางสาวกิ่งแก้ว บุญประกอบ
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ :
025801555
นางสาวเบญจมาศ ชูศรี
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ :
025801555
นางสาวสุกัญญา หาเรือนธรรม
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ :
025801555
นางรัชนีพร ขันท่าจีน
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ :
025801555
นางสาวกิตติมา พุ่มซ้อน
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ :
025801555
ว่าที่ร้อยตรีหญิงนุชนาถ สนามไชย
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ :
025801555
นางสาวกมลชนก สำอาง
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ :
025801555
นางสาวมนัสพิมล สร้อยทอง
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ :
025801555
นางสาวไพลิน จงเจิดศักดิ์
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ :
025801555
นางสาวกรรณิการ์ ชอบผล
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ :
025801555
นายวรวุฒิ เลิศอุทัย
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ :
025801555
นายวุฒิพงศ์ ไตรรัตนวนิช
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ :
025801555
นายชาญวุฒิ รำไพ
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ :
025801555
นางสาววรรณภา ศรีโท
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ :
025801555
นายสรรพบุณย์ สิงหทัต
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ :
025801555
นายกฤษฎา เฉลิมสุข
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ :
025801555
นางสาวอัจฉราภรณ์ เล็กวิไล
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ :
025801555
นางอภิวรรณ์ ทรงศิริกุล
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ :
025801555
นายศุภชัย อนันตธนารักษ์
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ :
025801555
นางมัธณา หงษ์ขุนทด
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ :
025801555
นางสาววัชราธรณ์ เพิ่มพูล
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ :
025801555
นายกฤษดา เสนานิคม
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ :
025801555
นางสาวสุทิศา บุญการีย์
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ :
025801555
นางสาวพวงพยอม อุดมมะดัน
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ :
025801555
นางสาวสุรัมภา บุญการีย์
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ :
025801555
นางสาวปัทมา เนตรน้อย
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ :
025801555
นางสาวอบพวรรณ์ กายพันธ์
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ :
025801555
นายธาดา คุณาปราโมทย์
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ :
025801555
นายสุรสิทธิ์ ชายกวด
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ :
025801555
นางสาวนิตยา จันทร์เพ็ชร
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ :
025801555
นางสาวณฐา ธาวนพงษ์
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ :
025801555
นางสาววรรษนันท์ วรากูลชัยพัฒน์
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ :
025801555
นางสาวปิลันธนา อินทรมาศ
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ :
025801555
นางสาวจิราภรณ์ คำบ้านฝาย
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ :
025801555
นางสาวสิริบุญ สุหร่ายเพชร์
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ :
025801555
นางสาวนันทิญา อุทรักษ์
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ :
025801555
นายจาริวัชระ คุ้มครอง
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ :
025801555
นายสุมิตร เงินประกอบ
นักการภารโรง
กลุ่มสาระ ฯ :
025801555
นาย สุรพล พรหมมาพันธุ์
ยาม
กลุ่มสาระ ฯ :
025801555
นางสาวสุพัตรา ตุงคะศิริ
อื่นๆ
กลุ่มสาระ ฯ :
025801555
นางวาณี ชูพิพัฒน์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
025801555
นางศรินทิพย์ งามเจริญ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
025801555
นางอุบลวรรณ อภิยานนท์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
025801555
นายธราธิป เสียงล้ำ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
025801555
นายอำนาจ คำพวง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
025801555
นางราชกัญญา แพมงคล
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
025801555
นางสาวสมพร สามวัง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
025801555
นางอภิญญา สุขะกูล
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
025801555
นายอุทิศ จีงนิพนธ์สกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
025801555
นางลาวัลย์ พุ่มผกา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
025801555
นางสาวยุพิน จิรสุขานนท์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
025801555
นายชัชวาลย์ สุวิริยะไพศาล
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
025801555
นางนิยะดา จันทวาทิตย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
025801555
นายพินิจ แก้วสกุณี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
025801555
นางสถาพร เหมพัฒน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
025801555
นางอัญชลี เทศวงศ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
025801555
นายสมพร บุญอิ่ม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
025801555
นางสาวสุรางค์ พุ่มเจริญวัฒนนา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
025801555
นายพัฒนพงศ์ พฤกษประมูล
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
025801555
นางรวิวรรณ พัวศรีไพบูลย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
025801555
นายวีระ พันธ์จัน
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
025801555
นางวารินทร์ สมเกียรติเจริญ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
025801555
นางเรณู ทัศนานุกุลกิจ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
025801555
นางบุษกร ทิพยานนท์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
025801555
นางุสุมน คณานิตย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
025801555
นางวัชรีภรณ์ ปริยะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
025801555
นางอุราภรณ์ ช้างเจริญ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
025801555
นางพนมพร ช่วยสกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
025801555
นางเพ็ญศิริ เทพวิทักษ์กิจ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
025801555
นางรัศมี ทรงสิทธิโชค
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
025801555
นางศรีสมัย สอดศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
025801555
นางศุภางค์ ทิฐิธรรมพิทักษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
025801555
นายสมศักดิ์ สุขสมัย
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
025801555
นางณัฐนี ตรังวัชรกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
025801555
นางพิมลพรรณ ธัญธนกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
025801555
นายชวลิต ฟูตระกูล
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
025801555
นางประชุมพร เพ็งศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
025801555
นางสาวน้อยนภา สินธุบดี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
025801555
นางสมจิตต์ งามเลิศ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
025801555
นางศนิษา จีวะสุวรรณ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
025801555
นางขนิษฐา พงษ์ภมร
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
025801555
นางอุบล เจริญศรีวงษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
025801555
นางสุปราณี จันทร์ศรีเทพ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
025801555
นางเกยูร ปิยะพงษ์กุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
025801555
นางมาลี อะมริต
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
025801555
นางกรองจิต อรรถกมล
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
025801555
นางวิภา เกตุเทพา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
025801555
นางพนิดา เทียนศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
025801555
นางสุธีรา สุเมธาพันธุ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
025801555
นางพรทิพย์ มณีภาค
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
025801555
นางวิมลรัตน์ เนาวรัตน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
025801555
นางนางเนาวรัตน์ ชูสกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
025801555
นางวนิดา คตจำปา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
025801555
นายอภิรมย์ โทวระ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
025801555
นางสาวณภัคมนต์ เกตุวิมลสมสิริ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
025801555
นายเอกชัย สีดำ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
025801555
นางเพชราพร ดิถีเพ็ง
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
025801555
นางนิรมล โมราวรรณ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
025801555
นายถิรพงศ์ ฤกษ์ขำ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
025801555
นางนิรมล จุลพงษ์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
025801555
นางอัญชนา เศวตะพุกกะ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
025801555
นายประจวบ อาชวาคม
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
025801555
นางขวัญใจ อุยยางกล
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
025801555
นายสรายุธ เนียมประดิษฐ์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
025801555
นางสาวโชติกา เรืองแจ่ม
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
025801555
นายณัฐพงศ์ มนต์อ่อน
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
025801555
นายเมธี สงจันทร์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
025801555
นางสาวจันทิมา รักษาเสรี
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
025801555
นางระวิวรรณ จงเลิศฐิติ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
025801555
นายจิณัฐฌนนท อัจฉริยเดชากุล
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
025801555
นายนิรันดร์ สุวรัตน์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
025801555
นางหทัยทัต บุพพะเนติ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
025801555
นางจงจิตร์ ค้งตระกูล
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
025801555
นายสมโภชน์ รุ่งช่วง
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
025801555
นางสาวอัญชลี ดีวาจี
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
025801555
นายวสันต์ ศิลปคุปต์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
025801555
นางโสภาพรรณ ชิตวิเศษ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
025801555
นางสุรีย์ นุ่มอ่อน
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
025801555
นางกัญธิมา นุกูลรักษ์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
025801555
นายอภินันท์ หมวดชนะ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
025801555
นางสาวฉันทนา สังขสุดประเสริฐ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
025801555
นายสุพจน์ อานุภาเวนะวัฒน์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
025801555
นางสาววันทนี หงษ์อร่าม
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
025801555
นางนฤมล สารพานิช
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
025801555
นางสาวเดือน เจริญยศ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
025801555
นางนิรนาท ลิปิการวงศ์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
025801555
นางปวีณา ลมชิด
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
025801555
นางสาววรรณภา โพธิ์สอาด
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
025801555
นายสุชาติ ฉัตรศิรินานนท์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
025801555
นางนางจิตฐิพร ณ ศรีโต
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
025801555
นางวาสนา สาตราวาหะ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
025801555
นางสาวรัตนา ธัญธนกุล
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
025801555
นางนันทิยา ชนะวรรณโณ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
025801555
นางกาญจนา คำพวง
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
025801555
นางพวงเพ็ชร์ เรืองรัตน์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
025801555
นายพิเชฐ รมฤทธา
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
025801555
นายกฤษณ์ สวัสดิ์สว่าง
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
025801555
นายณรุจ ศรีวชิรวัฒน์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
025801555
นางทัศนีย์ หมวดชนะ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
025801555
นางมารศรี ว่องภัทรา
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
025801555
นางวรางคณา จันทร์ประกอบ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
025801555
นางแสงอรุณ กาญจนครุฑ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
025801555
นางกัทลี เลขานุกิจ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
025801555
นางพจธนา วิภาวิน
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
025801555
นางปัญญานุช รสนิ่ม
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
025801555
นางสุฤทัย พึ่งโพธิ์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
025801555
นางสาวสุรวยพร พราววิโรจน์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
025801555
นายไตรรัตน์ เอี่ยมพันธ์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ :
025801555
นางวัชรารัตน์ บุตรหึงษ์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ :
025801555
นายธงชัย โพธิ์มงคล
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
025801555
นายปรเมษฐ์ มรุธานินทร์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ :
025801555
นายรุจน์ หาเรือนทรง
ครู
กลุ่มสาระ ฯ :
025801555
นางสาวกนิษฐา กสิผล
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
025801555
นายวรวุฒิ สะเดา
ครู
กลุ่มสาระ ฯ :
025801555
นางสาวศันศนีย์ สื่อสกุล
ครู
กลุ่มสาระ ฯ :
025801555
นางสาวจุฑามาศ เซี่ยงคิ้ว
ครู
กลุ่มสาระ ฯ :
025801555
นางสาวมณทิรา สุขวิสิฏฐ์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ :
025801555
นางสาวจิตฏาภา อินทจักร์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ :
025801555
นางสาวสายฝน อุ่นเพชร
ครู
กลุ่มสาระ ฯ :
025801555
นายศักดิ์สิทธิ์ วารีสระ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ :
025801555
นายประทีป บำรุงสิริขันธ์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ :
025801555
นายนิพนธ์ เผือกเพี้ยน
ครู
กลุ่มสาระ ฯ :
025801555
นางสาวอมรรัตน์ ศรีทอง
ครู
กลุ่มสาระ ฯ :
025801555
นางสาวอัมรา กะมะโน
ครู
กลุ่มสาระ ฯ :
025801555
นางสาวญานิสา สมรวิบูลย์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ :
025801555
นางสาวภัทรลักษณ์ สังข์วงษ์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ :
025801555
นางสาวรุ่งนภา เจริญสุข
ครู
กลุ่มสาระ ฯ :
025801555
นางสิริกานดา พุฒตาล
ครู
กลุ่มสาระ ฯ :
025801555
นางนพรัตนฺ ยอดมณี
ครู
กลุ่มสาระ ฯ :
025801555
นายประเสริฐ นิยมทรัพย์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ :
025801555
นายชาติชาย สิงห์ทองบุญ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ :
025801555
นางลักขณานันต์ คุปตบุตร
ครู
กลุ่มสาระ ฯ :
025801555
นางสาวเบญญาภา ศิวะสกุล
ครู
กลุ่มสาระ ฯ :
025801555
นางสาวปานฤทัย เนื่องศรี
ครู
กลุ่มสาระ ฯ :
025801555
นางสาวสุการดา เล่ห์กล
ครู
กลุ่มสาระ ฯ :
025801555
นางสาวศิวิลัย สำเภา
ครู
กลุ่มสาระ ฯ :
025801555
นายปรีชา ฤทธิเดช
ครู
กลุ่มสาระ ฯ :
025801555
นางสาวณภาภัช ภูชัยศรีสัมฤทธิ์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ :
025801555
นายอดิศักดิ์ สท้านโยธิน
ครู
กลุ่มสาระ ฯ :
025801555
นายอนุสรณ์ รักษาควร
ครู
กลุ่มสาระ ฯ :
025801555
นางสาววาสนา ภักดี
ครู
กลุ่มสาระ ฯ :
025801555
นางสาวอรจรีย์ ภมรานนท์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ :
025801555
นายวรุธ อินผูก
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ :
025801555
นางสาวรุ้งนภา น้อยอ่อน
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ :
025801555
นายวิวัฒน์ วงค์ษา
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ :
025801555
นายภาณุมาศ หอมลา
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ :
025801555
นางสาวรักษ์ศิริ ดำริห์
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ :
025801555
นายศุภฤกษ์ จันต๊ะยอด
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ :
025801555
นางสาวปิยมาศ ศรีสกุล
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ :
025801555
นางสาวพิรพรรณ วงศ์พรเพ็ญภาพ
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ :
025801555
นายปิยะ เนียมรักษา
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ :
025801555
นางจันท์สุดา แก้วงามพรรณ์
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ :
025801555
นางสาวปุญญิศา น้อมถวาย
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ :
025801555
นางสาวสกาวรัตน์ พานทอง
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ :
025801555
นายวิชิต ศรีพนม
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ :
025801555
นางสาวสุนีย์ สมชาติ
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ :
025801555
นางสาววาสนา สมบัติ
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ :
025801555
นางสาวลภาพิม เนตรวงศ์
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ :
025801555
นางสาวรัตนา สาหลาด
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ :
025801555
นายเอกภพ ตรีขันธ์
จ.ระบบงานคอมพิวเตอร์
กลุ่มสาระ ฯ :
025801555
นายธัญพิสิษฐ์ เจริญไทย
ครูธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ :
025801555

นายสำรวย ไชยยศ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
สตรีวิทยา ๒
นางวาณี ชูพิพัฒน์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
สตรีวิทยา ๒

นางลาวัลย์ พุ่มผกา
นายพิเชฐ รมฤทธา

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,495
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 โทรศัพท์: 025801555 อีเมล์: sw2.trk4@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สรายุธ เนียมประดิษฐ์ โทรศัพท์: 0865655747 อีเมล์: pock.npd@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]