โรงเรียนสตรีวิทยา ๒
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนสตรีวิทยา ๒
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นางชนิกา หวังกิจ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
0863091190
025801555
นางหทัยทัต บุพพะเนติ
ครู ชำนาญการ
0853247474
025801555
นายณัฐพงศ์ มนต์อ่อน
ครู ชำนาญการ
086-369-0830
025801555
นายปรเมษฐ์ มรุธานินทร์
ครู
0897046114
025801555
นางลาวัลย์ พุ่มผกา
ครู ชำนาญการพิเศษ
0897527363
025801555
นางระวิวรรณ จงเลิศฐิติ
ครู ชำนาญการ
081-6129979
025801555
นางสถาพร เหมพัฒน์
ครู ชำนาญการพิเศษ

025801555
นางสิริกานดา พุฒตาล
ครู
0854815169
025801555
นางเรณู ทัศนานุกุลกิจ
ครู ชำนาญการพิเศษ
08750474098
025801555
นางจงจิตร์ ค้งตระกูล
ครู ชำนาญการ
0802779512
025801555
นางุสุมน คณานิตย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
081-2973360
025801555
นายชาญวุฒิ รำไพ
ครู (อัตราจ้าง)
084-4336575
025801555
นางมัธณา หงษ์ขุนทด
ครู (อัตราจ้าง)

025801555
นางสาวปานฤทัย เนื่องศรี
ครู
0807613228
025801555
นางสาวน้อยนภา สินธุบดี
ครู ชำนาญการพิเศษ
0894490196
025801555
นายเอกภพ ตรีขันธ์
จ.ระบบงานคอมพิวเตอร์
0906429481
025801555
นายธาดา คุณาปราโมทย์
ครู (อัตราจ้าง)
084-388-0994
025801555
นางวิภา เกตุเทพา
ครู ชำนาญการพิเศษ
0865646266
025801555
นางมารศรี ว่องภัทรา
ครู ชำนาญการ
0859508040
025801555
นางวรางคณา จันทร์ประกอบ
ครู ชำนาญการ
0865635262
025801555
นางสาวณฐา ธาวนพงษ์
ครู (อัตราจ้าง)
0840028204
025801555
นางสาวณภาภัช ภูชัยศรีสัมฤทธิ์
ครู
0858300039
025801555
นายไตรรัตน์ เอี่ยมพันธ์
ครู
081-553-9332
025801555
นางศรินทิพย์ งามเจริญ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0819256799
025801555
นางขวัญใจ อุยยางกล
ครู ชำนาญการ
084-0559110
025801555
นางปัญญานุช รสนิ่ม
ครู ชำนาญการ
0892147131
025801555
นางสุฤทัย พึ่งโพธิ์
ครู ชำนาญการ
084-9751375
025801555
นายทองฉัตร เยาวมาลี
ครู (อัตราจ้าง)
0876813019
025801555
นางสาวกิตติมา พุ่มซ้อน
ครู (อัตราจ้าง)
0840661994
025801555
ว่าที่ร้อยตรีหญิงนุชนาถ สนามไชย
ครู (อัตราจ้าง)
0856621552
025801555
นางเพชราพร ดิถีเพ็ง
ครู ชำนาญการ
089-1311855
025801555
นางวาณี ชูพิพัฒน์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ

025801555
นางสาวมณทิรา สุขวิสิฏฐ์
ครู
0
025801555
นางสาวจันทิมา รักษาเสรี
ครู ชำนาญการ

025801555
นางอัญชลี เทศวงศ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0892059397
025801555
นางโสภาพรรณ ชิตวิเศษ
ครู ชำนาญการ
0897757496
025801555
นางสาวเดือน เจริญยศ
ครู ชำนาญการ
0814460181
025801555
นางสาวสุรางค์ พุ่มเจริญวัฒนนา
ครู ชำนาญการพิเศษ
0865690538
025801555
นางสาวรัสส์กร สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา
ครู (อัตราจ้าง)

025801555
นายทิวทิวา ใจตรง
ครู
086-9005145
025801555
นายเอกชัย สีดำ
ครู ชำนาญการ
0860508028 0832973833
025801555
นางอุบลวรรณ อภิยานนท์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0859811185
025801555
นายธราธิป เสียงล้ำ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0867841759
025801555
นายอำนาจ คำพวง
ครู ชำนาญการพิเศษ
0815665011
025801555
นายประจวบ อาชวาคม
ครู ชำนาญการ
0891803929
025801555
นายสรายุธ เนียมประดิษฐ์
ครู ชำนาญการ
0865655747
025801555
นายอุทิศ จีงนิพนธ์สกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
0847085099
025801555
นางวัชรีภรณ์ ปริยะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
081-649-7181
025801555
นางลัดดาวัลย์ ตั้งมีลาภ
ครู ชำนาญการพิเศษ
NULL
025801555
นายรุจน์ หาเรือนทรง
ครู

025801555
นายวรวุฒิ สะเดา
ครู
083-807-1617
025801555
นายภาณุมาศ หอมลา
ครูผู้ช่วย
0833318558
025801555
นายอดิศักดิ์ สะท้านธรนิล
ครู (อัตราจ้าง)
0849204144
025801555
นางเกยูร ปิยะพงษ์กุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
0897609114
025801555
นางสาวพัชรียา ฑีฆะบุตร
ครู (อัตราจ้าง)
0869804397
025801555
นางรัชนีพร ขันท่าจีน
ครู (อัตราจ้าง)
0868986926
025801555
นางนิรมล โมราวรรณ
ครู ชำนาญการ

025801555
นายสุมิตร เงินประกอบ
นักการภารโรง
0894964081
025801555
นายวิวัฒน์ วงค์ษา
ครูผู้ช่วย
088-2183090
025801555
นายจตุรงค์ ศิรอนุกุลพงศ์
ครู (อัตราจ้าง)
0867666987
025801555
นางสาวอัมรา กะมะโน
ครู
085-0424863
025801555
นายรัตนมณี แสงอรุณ
ครู (อัตราจ้าง)

025801555
นางสาวสุการดา เล่ห์กล
ครู
087-5041122
025801555
นางขนิษฐา พงษ์ภมร
ครู ชำนาญการพิเศษ
0814970017
025801555
นางสาวจุรีรัตน์ อโณทัยไพบูลย์
ครู (อัตราจ้าง)
0840181324
025801555
นางสาวรักษ์ศิริ ดำริห์
ครูผู้ช่วย
092-5418982
025801555
นายศุภฤกษ์ จันต๊ะยอด
ครูผู้ช่วย
0833231963
025801555
นายสุชาติ ฉัตรศิรินานนท์
ครู ชำนาญการ
0818440448
025801555
นางสาววิไลรัตน์ ฉ่ำวัฒน์
ครู (อัตราจ้าง)
0839867575
025801555
นางสาวสุพรรณิการ์ ทองดี
ครู (อัตราจ้าง)
0859988729
025801555
นายอภิรมย์ โทวระ
ครู ชำนาญการ
0832964300
025801555
นางวัชรารัตน์ บุตรหึงษ์
ครู
081-0480052
025801555
นางรัตนา กิจพัฒนาสมบัติ
ครู ชำนาญการ
0891101966
025801555
นายธัญพิสิษฐ์ เจริญไทย
ครูธุรการ
0892547550
025801555
นางสาวณภัคมนต์ เกตุวิมลสมสิริ
ครู ชำนาญการ
0851495489
025801555
นายพัฒนพงศ์ ลาภบริบูรณ์
ครู

025801555
นางสาวศันศนีย์ สื่อสกุล
ครู
0819841981
025801555
นางสาวอติพร มิลี
ครู (อัตราจ้าง)
0851082965
025801555
นางสาวสมกานดา จันทะราคา
ครู (อัตราจ้าง)
082-6881695
025801555
นางสาวจุฑามาศ เซี่ยงคิ้ว
ครู

025801555
นางราชกัญญา แพมงคล
ครู ชำนาญการพิเศษ

025801555
นางสาวศศิชา กรัพณานนท์
ครู (อัตราจ้าง)

025801555
นางสาวสมพร สามวัง
ครู ชำนาญการพิเศษ
0800462264
025801555
นางอภิญญา สุขะกูล
ครู ชำนาญการพิเศษ
084-102-4176
025801555
นางสาวณัฏฐ์ฎาพร เรืองจรัส
ครู
0856685349
025801555
นายวรุธ อินผูก
ครูผู้ช่วย

025801555
นายเรวุฒิ บัวรุ่ง
ครู (อัตราจ้าง)
0865672495
025801555
นางสาวจิตฏาภา อินทจักร์
ครู
0891307724
025801555
นางสาวอารีรัตน์ บูรณพันธ์
ครู (อัตราจ้าง)
0888515263
025801555
นางสาวสายฝน อุ่นเพชร
ครู

025801555
นางสาวยุพิน จิรสุขานนท์
ครู ชำนาญการพิเศษ

025801555
นายจิณัฐฌนนท อัจฉริยเดชากุล
ครู ชำนาญการ

025801555
นายศักดิ์สิทธิ์ วารีสระ
ครู

025801555
นายประทีป บำรุงสิริขันธ์
ครู
0866653210
025801555
นายชัชวาลย์ สุวิริยะไพศาล
ครู ชำนาญการพิเศษ

025801555
นางนิยะดา จันทวาทิตย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0894516170
025801555
นางสาวพันทิวา มุมขาว
ครู (อัตราจ้าง)
0879095634
025801555
นายนิพนธ์ เผือกเพี้ยน
ครู
0836989900
025801555
นางสาวอมรรัตน์ ศรีทอง
ครู
0853203217
025801555
นางสาวเบญจมาศ ชูศรี
ครู (อัตราจ้าง)

025801555
นางสาวภัชธีญา จันทร
ครู (อัตราจ้าง)
0868955729
025801555
นายฐิฏิภัทร์ เดชพิพัฒน์วรกุล
ครู (อัตราจ้าง)
0820701414
025801555
นางสาวญานิสา สมรวิบูลย์
ครู

025801555
นางสาวสุกัญญา หาเรือนธรรม
ครู (อัตราจ้าง)
0861444504
025801555
นางสาวภัทรลักษณ์ สังข์วงษ์
ครู
0837510020
025801555
นางสาวปวริศา มีศรี
ครู
0863861620
025801555
นายพินิจ แก้วสกุณี
ครู ชำนาญการพิเศษ
0805542511
025801555
นายสมพร บุญอิ่ม
ครู ชำนาญการพิเศษ
0867020354
025801555
นายพัฒนพงศ์ พฤกษประมูล
ครู ชำนาญการพิเศษ

025801555
นายนิรันดร์ สุวรัตน์
ครู ชำนาญการ
0818035848
025801555
นางรวิวรรณ พัวศรีไพบูลย์
ครู ชำนาญการพิเศษ

025801555
นายวีระ พันธ์จัน
ครู ชำนาญการพิเศษ
0813764543
025801555
นางสาวรุ่งนภา เจริญสุข
ครู

025801555
นางสาวกมลชนก สำอาง
ครู (อัตราจ้าง)

025801555
นางสาวมนัสพิมล สร้อยทอง
ครู (อัตราจ้าง)

025801555
นางวารินทร์ สมเกียรติเจริญ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0817757890
025801555
นางยรรยง เชตุใจ
ครู
0891365458
025801555
นายสมโภชน์ รุ่งช่วง
ครู ชำนาญการ
0897364495
025801555
นางสาวปิยมาศ ศรีสกุล
ครูผู้ช่วย
0914089993
025801555
นางสาวไพลิน จงเจิดศักดิ์
ครู (อัตราจ้าง)
081-4087211
025801555
นางสาวกรรณิการ์ ชอบผล
ครู (อัตราจ้าง)
0864086001
025801555
นางสาวอัญชลี ดีวาจี
ครู ชำนาญการ
025911286
025801555
นางบุษกร ทิพยานนท์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0859059111
025801555
นายวสันต์ ศิลปคุปต์
ครู ชำนาญการ
0813437335
025801555
นายวรวุฒิ เลิศอุทัย
ครู (อัตราจ้าง)
0897679577
025801555
นายเข็ม กลั่นใสสุก
ครู (อัตราจ้าง)
0863646565
025801555
นายวุฒิพงศ์ ไตรรัตนวนิช
ครู (อัตราจ้าง)
0879068848
025801555
นางสาวพิรพรรณ วงศ์พรเพ็ญภาพ
ครูผู้ช่วย
0815533586
025801555
นางสาววรรณภา ศรีโท
ครู (อัตราจ้าง)

025801555
นางสุรีย์ นุ่มอ่อน
ครู ชำนาญการ

025801555
นายสรรพบุณย์ สิงหทัต
ครู (อัตราจ้าง)

025801555
นายกฤษฎา เฉลิมสุข
ครู (อัตราจ้าง)

025801555
นางสาวอัจฉราภรณ์ เล็กวิไล
ครู (อัตราจ้าง)
0896774994
025801555
นางอุราภรณ์ ช้างเจริญ
ครู ชำนาญการพิเศษ

025801555
นางอภิวรรณ์ ทรงศิริกุล
ครู (อัตราจ้าง)

025801555
นางพนมพร ช่วยสกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
0890671572
025801555
นางกัญธิมา นุกูลรักษ์
ครู ชำนาญการ
0858052261
025801555
นายศุภชัย อนันตธนารักษ์
ครู (อัตราจ้าง)
0819210357
025801555
นางนพรัตนฺ ยอดมณี
ครู
0818682974
025801555
นายอภินันท์ หมวดชนะ
ครู ชำนาญการ
081-9379399
025801555
นางสาววัชราธรณ์ เพิ่มพูล
ครู (อัตราจ้าง)

025801555
นายกฤษดา เสนานิคม
ครู (อัตราจ้าง)
085-1504599
025801555
นางสาวฉันทนา สังขสุดประเสริฐ
ครู ชำนาญการ
0849955898
025801555
นางเพ็ญศิริ เทพวิทักษ์กิจ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0891564135
025801555
นายสุพจน์ อานุภาเวนะวัฒน์
ครู ชำนาญการ
0868311751
025801555
นางสาววันทนี หงษ์อร่าม
ครู ชำนาญการ
084-0245505
025801555
นายประเสริฐ นิยมทรัพย์
ครู
083-888-2540
025801555
นางนฤมล สารพานิช
ครู ชำนาญการ
0868931633
025801555
นางรัศมี ทรงสิทธิโชค
ครู ชำนาญการพิเศษ
085-1624726
025801555
นายอิสรพงศ์ แคล้วเครือ
ครู (อัตราจ้าง)
0855536768
025801555
นางศรีสมัย สอดศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
0819052675
025801555
นางจันทนี อักษรทอง
ครู (อัตราจ้าง) ชำนาญการพิเศษ
0814949282
025801555
นางนิรนาท ลิปิการวงศ์
ครู ชำนาญการ
0856780379
025801555
นางปวีณา ลมชิด
ครู ชำนาญการ
084-026-8862
025801555
นางศุภางค์ ทิฐิธรรมพิทักษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
081-408-2473
025801555
นางสาววรรณภา โพธิ์สอาด
ครู ชำนาญการ
025236881
025801555
นางสาวสุทิศา บุญการีย์
ครู (อัตราจ้าง)
0903698813
025801555
นางสาวพวงพยอม อุดมมะดัน
ครู (อัตราจ้าง)
0849123459
025801555
นางสาวสุรัมภา บุญการีย์
ครู (อัตราจ้าง)
0843885996
025801555
นางสาวปัทมา เนตรน้อย
ครู (อัตราจ้าง)
0890685400
025801555
นายสมศักดิ์ สุขสมัย
ครู ชำนาญการพิเศษ
0814916579
025801555
นางณัฐนี ตรังวัชรกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
0897774927
025801555
นาย สุรพล พรหมมาพันธุ์
ยาม
0806115631
025801555
นายอาธรณ์ หมื่นศร
ครู ชำนาญการ
089-1830575
025801555
นางพิมลพรรณ ธัญธนกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
085-8247052 , 02-9178527
025801555
นายชาติชาย สิงห์ทองบุญ
ครู
0879492182
025801555
นางนางจิตฐิพร ณ ศรีโต
ครู ชำนาญการ
0891992598
025801555
นางลักขณานันต์ คุปตบุตร
ครู
0896642700
025801555
นางสาวซูบัยดี อะลีดิมัน
ครูผู้ช่วย
0848584391
025801555
นางสาวเบญญาภา ศิวะสกุล
ครู
082-4884664
025801555
นายชวลิต ฟูตระกูล
ครู ชำนาญการพิเศษ
0869041084
025801555
นางวาสนา สาตราวาหะ
ครู ชำนาญการ
0870156548
025801555
นางสาวรัตนา ธัญธนกุล
ครู ชำนาญการ
0814940402
025801555
นายปิยะ เนียมรักษา
ครูผู้ช่วย
0802675149
025801555
นางประชุมพร เพ็งศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ

025801555
นางจันท์สุดา แก้วงามพรรณ์
ครูผู้ช่วย
0369034171
025801555
นางบุษกร วิเศษสมบัติ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0891272685
025801555
นางนันทิยา ชนะวรรณโณ
ครู ชำนาญการ
0851357374
025801555
นางสมจิตต์ งามเลิศ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0891144497
025801555
นางกาญจนา คำพวง
ครู ชำนาญการ
0866667428
025801555
นางพวงเพ็ชร์ เรืองรัตน์
ครู ชำนาญการ
0896129989
025801555
นางสาวปุญญิศา น้อมถวาย
ครูผู้ช่วย
0870745066
025801555
นายพิเชฐ รมฤทธา
ครู ชำนาญการ
0863232307
025801555
นายกฤษณ์ สวัสดิ์สว่าง
ครู ชำนาญการ
0860554440
025801555
นางสาวสกาวรัตน์ พานทอง
ครูผู้ช่วย
0897852903
025801555
นายสุรสิทธิ์ ชายกวด
ครู (อัตราจ้าง)
0891305611
025801555
นางสาวสาธวินี พลเสน
ครู (อัตราจ้าง)
0840218846
025801555
นางศนิษา จีวะสุวรรณ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0849782102
025801555
นางอุบล เจริญศรีวงษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0898962776
025801555
นางสุปราณี จันทร์ศรีเทพ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0860509132
025801555
นางสาวนิตยา จันทร์เพ็ชร
ครู (อัตราจ้าง)
0859146635
025801555
นายวิชิต ศรีพนม
ครูผู้ช่วย
086-1177640
025801555
นายณรุจ ศรีวชิรวัฒน์
ครู ชำนาญการ
0896951199
025801555
นางทัศนีย์ หมวดชนะ
ครู ชำนาญการ
0841235451
025801555
นางมาลี อะมริต
ครู ชำนาญการพิเศษ
0894562614
025801555
นางกรองจิต อรรถกมล
ครู ชำนาญการพิเศษ
0865677759
025801555
นางสาวมะลิวัลย์ สิทธิลักษณ์
ครู
0879357869
025801555
นางพนิดา เทียนศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
02-9329396
025801555
นางสุธีรา สุเมธาพันธุ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0819873251
025801555
นางสาวศิวิลัย สำเภา
ครู
089-119-8178
025801555
นางพรทิพย์ มณีภาค
ครู ชำนาญการพิเศษ

025801555
นางแสงอรุณ กาญจนครุฑ
ครู ชำนาญการ

025801555
นางวิมลรัตน์ เนาวรัตน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
089-1351321
025801555
นายปรีชา ฤทธิเดช
ครู
0867008926
025801555
นางนางเนาวรัตน์ ชูสกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
0896648384
025801555
นางสาวสุกานดา อาจหาญ
ครู (อัตราจ้าง)
089 - 9285972
025801555
นางสาวสุนีย์ สมชาติ
ครูผู้ช่วย
0854496837
025801555
นางสาวธัญญาภรณ์ ศิริเทศ
ครู (อัตราจ้าง)
084 - 5380405
025801555
นางวนิดา คตจำปา
ครู ชำนาญการพิเศษ
081-7132525
025801555
นางกัทลี เลขานุกิจ
ครู ชำนาญการ
0831693353
025801555
นายอดิศักดิ์ สท้านโยธิน
ครู
0846387931
025801555
นายอนุสรณ์ รักษาควร
ครู
0840155341
025801555
นางสาววาสนา ภักดี
ครู
0862143042
025801555
นางพจธนา วิภาวิน
ครู ชำนาญการ
081-819-7325
025801555
นางสาววรรษนันท์ วรากูลชัยพัฒน์
ครู (อัตราจ้าง)
085-9637271
025801555
นางสาวปิลันธนา อินทรมาศ
ครู (อัตราจ้าง)

025801555
นางสาวจิราภรณ์ คำบ้านฝาย
ครู (อัตราจ้าง)

025801555
นางสาวสิริบุญ สุหร่ายเพชร์
ครู (อัตราจ้าง)

025801555
นางสาวนันทิญา อุทรักษ์
ครู (อัตราจ้าง)
090-979045
025801555
นางสาวธนาพร อินยา
ครู (อัตราจ้าง)
082-5830596
025801555
นางสาววาสนา สมบัติ
ครูผู้ช่วย
087-829-5568
025801555
นายจาริวัชระ คุ้มครอง
ครู (อัตราจ้าง)
0830108139
025801555
นางสาวลภาพิม เนตรวงศ์
ครูผู้ช่วย
0875426663
025801555
นางสาวรัตนา สาหลาด
ครูผู้ช่วย
0833685327
025801555
นางสาวอรจรีย์ ภมรานนท์
ครู
0809489669
025801555
นางสาวสุพัตรา ตุงคะศิริ
อื่นๆ
0922690588
025801555
นายถิรพงศ์ ฤกษ์ขำ
ครู ชำนาญการ
0846629994
025801555
นางสาวกรองแก้ว เดชอิ่ม
ครู (อัตราจ้าง)
02-5383236
025801555
นางสาวรุ้งนภา น้อยอ่อน
ครูผู้ช่วย
085-2272427
025801555
นางสาวกิ่งแก้ว บุญประกอบ
ครู (อัตราจ้าง)
0896049484
025801555
นางสาวอบพวรรณ์ กายพันธ์
ครู (อัตราจ้าง)
0909949461
025801555
นางสาวจิราพร มรกฎเขียว
ครู (อัตราจ้าง)
084-3307336
025801555
นางสาวณิชาภัทร สุวรรณศรี
ครู (อัตราจ้าง)

025801555


ผู้อำนวยการโรงเรียน
สตรีวิทยา ๒
นางชนิกา หวังกิจ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
สตรีวิทยา ๒
นางวาณี ชูพิพัฒน์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
สตรีวิทยา ๒

นายวีระ พันธ์จัน
นางพนิดา เทียนศรี

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

155
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 โทรศัพท์: 025801555 อีเมล์: sw2.trk4@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ทิวทิวา ใจตรง โทรศัพท์: 086-9005145 อีเมล์: tewtiwa310@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ