โรงเรียนมัธยมด่านสำโรง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนมัธยมด่านสำโรง
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายประสาล พื้นผา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ไม่มีกลุ่มสาระ
3843679
นางสาวสมพร ติบรรณ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ไม่มีกลุ่มสาระ
3843679
นางสาวครองสุข ชูช่าง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
3843679
นายภิรมย์ รุ่งเรืองวณิชกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
3843679
นายสมชาย เขียวศิริ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
3843679
นางสมลักษณ์ มาสุริยะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
3843679
นายถนอมศักดิ์ ก้อนคำ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
3843679
นางปพัชญา สังข์น้อย
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
3843679
นายสมเดช เล่าเอี้ยวหงวน
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
3843679
นางสาวเพ็ชรา ปริยชาตมงคล
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
3843679
นายปัณวัฒน์ พยัพพานนท์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
3843679
นายสมชาย จันทร์ไกรทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
3843679
นางมัณฑนา ฟั่นเฝือ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
3843679
นางศศิณี เขียวศิริ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
3843679
นางทัศนีย์ รุ่งเรืองวนิชกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
3843679
นางสาวสุนันท์ จันทร
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
3843679
นางผาสุข ขันธประสิทธิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
3843679
นางสาวกัญญาวดี พึ่งเกตุ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
3843679
นางสาวสุภาวดี ปัถวี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
3843679
นายสัมพันธ์ ชื่นสำราญ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
3843679
นางภาภัส เครือเอี่ยม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
3843679
นางพรอนงค์ ลิ้มนราภิรมย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
3843679
นางวิมลศรี แสงเดือน
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
3843679
นายอิทธิกร เพ็งรอด
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
3843679
นางสมหมาย จงเจือกลาง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
3843679
นายเดชาวัต แสนโสดา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
3843679
นางสาวสาลินี ศรีสง่า
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
3843679
นางสาวฤทัยวรรณ จงอุดมศีล
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
3843679
นางณัชญภัค พูลศิริ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
3843679
นางวิภาภรณ์ สืบแสง
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
3843679
นางรัตนา เกิดมงคล
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
3843679
นางภัณฑิลา เจียงวรีวงศ์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
3843679
นางดุจดารา เทียนทัด
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
3843679
นายวิทยา แม้นพิบูลย์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
3843679
นายสถาพร กิมยงค์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
3843679
นางอารมย์ เจริญบุตรานนท์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
3843679
นางกฤติยา แม้นเหมือน
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
3843679
นางลัดดา เกียรติยศเจริญ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
3843679
นายชาญชัย วงศ์หาญ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
3843679
นางเขมรินทร์ ์โตแปลก
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
3843679
นางอรชพร กันภัย
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
3843679
นางสุวิชาดา อัศวเรขา
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
3843679
นางลัดดา ชำนาญ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
3843679
นางศิริรัตน์ อัตรังสรรค์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
3843679
นางนิชรัชชา ยุทธนาฤทธิไกร
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
3843679
นางสาวอุบล เพชรสิงห์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
3843679
นางสาวสุจิรา ประกอปผล
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
3843679
นางสาวชรินทร์ทรา กฤษ์งาม
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
3843679
นางสาวพนารินทร์ มุ่งมาตร
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
3843679
นายอรรถสิทธิ์ เจริญองอาจ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
3843679
นายนิคม คำภีระ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
3843679
นายศุภโชค เฮงมี
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
3843679
นายธนูชัย สืบทิม
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
3843679
นางสาวกรรณิการ์ แสนพลมาตร์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
3843679
นายสมนึก คิดการ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
3843679
นางสาวนุชสุดา เสริมสมรรถ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
3843679
นางสาวกมลทิพย์ เบ็ญขุนทศ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
3843679
นางสาวสุรีย์วรรณ พันธะไหล
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
3843679
นางจิดาภา ข่าทิพย์พาที
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
3843679
นางสาวพัชรินทร์ กันทะมา
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
3843679
นางสาวเด่นนภา พรมเทศ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
3843679
นางสาวสุวิษา ยนต์ศิริ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
3843679
นายอรรถพล เรืองกลิ่น
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
3843679
นางสาวเฉลิมลาภ นิจการ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
3843679
นางสาวสุมาลี สุวรรณคาม
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
3843679
นางอรุณรักษ์ คตะวงศ์
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
3843679
นายนัทธิ์ธีร์ โสธรจรัสโชติ
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
3843679
นายจตุรวิทย์ ผ่านเมือง
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
3843679
นายธเนศ พันธ์โสดา
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
3843679
นางสาววันวิสาข์ เพชรนิตย์
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
3843679
นายธิติพงษ์ เดชะวงษ์
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
3843679
นางสาวกัญญาวีร์ ทองมูล
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
3843679
นายมนต์ชัย ธนบุรี
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
3843679
นายเอกลักษณ์ ศรีเนตร
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
3843679
นางสาวณัฐติกา สาริกา
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
3843679
นางบุญทิพา ภู่เนตร
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
3843679
นางสาวจงรักษ์ มาตย์นอก
นักจัดการงานทั่วไป
กลุ่มสาระ ฯ :
3843679
นางสุดารัตน์ รัตนปราชญ์
นักวิชาการศึกษา
กลุ่มสาระ ฯ :
3843679
นางสาวปฑิตตา พิมพ์เมือ
จ.ห้องสมุด
กลุ่มสาระ ฯ :
3843679
นางสาวกรองใจ ชูเทียน
พยาบาล
กลุ่มสาระ ฯ :
3843679
นางสาวอุษณีย์ วงษ์คำจันทร์
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
3843679
นางสาวอรอุมา พรหมฤทธิ์
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
3843679
นายเจนณรงค์ ถนอมผิว
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
3843679
นางสาวศิริปูรณ์ หงษ์ไทย
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
3843679
นางสาวจุฑารัตน์ โรจน์เวทย์
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ไม่มีกลุ่มสาระ
3843679
นางสาววนิดา ขานฤทธิ์
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ไม่มีกลุ่มสาระ
3843679
นางสาวปิยะวดี ก้อนคำ
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
3843679
นางสาวพัชริภา โคตรผาบ
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
3843679
นางสาวธัญลักษณ์ แสนชัย
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
3843679
นางสาวอนุสรา บุญเฟรือง
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
3843679
นางสาวสุฑาทิพย์ สินสงขลา
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
3843679
นางสาวกาญจนา พองขุนทด
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
3843679
นางสาวกมลลักษณ์ บุญธรรม
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
3843679
นางสาวนิศารัตน์ ชัยชนะ
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
3843679
นางสาวขนิษฐา บุญอิ่ม
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
3843679
นายพรชัย พันธ์พิบูลย์
นักการภารโรง
กลุ่มสาระ ฯ :
3843679
นายสัมพรรณ์ มณีนพรัตน์
นักการภารโรง
กลุ่มสาระ ฯ :
3843679
นายสุธี หทัยเที่ยง
นักการภารโรง
กลุ่มสาระ ฯ :
3843679
นายสมบัติ รอดทับทิม
นักการภารโรง
กลุ่มสาระ ฯ :
3843679
นางไพวรรณ์ นราพันธ์
นักการภารโรง
กลุ่มสาระ ฯ :
3843679
นายสุดตา แพงทรัพย์
นักการภารโรง
กลุ่มสาระ ฯ :
3843679


ผู้อำนวยการโรงเรียน
มัธยมด่านสำโรง
นายประสาล พื้นผา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
มัธยมด่านสำโรง
นางสาวสมพร ติบรรณ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
มัธยมด่านสำโรง

นางภาภัส เครือเอี่ยม
นางเขมรินทร์ ์โตแปลก

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

856
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนมัธยมด่านสำโรง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 โทรศัพท์: 3843679 อีเมล์: admin@mdsr.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: นิยม ภาเรือง โทรศัพท์: 0872503521 อีเมล์: niyomds@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]