โรงเรียนมัธยมด่านสำโรง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนมัธยมด่านสำโรง
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นางสาวครองสุข ชูช่าง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
3843679
นายไพโรจน์ ตันเจริญ
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
3843679
นางสาวฤทัยวรรณ จงอุดมศีล
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
3843679
นายประสาล พื้นผา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
3843679
นางสมพร ติบรรณ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
3843679
นายวรวิทย์ กุลจิรกาญจน์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
3843679
นายสมยศ แพนลา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
3843679
นางสาวกรรณิการ์ แสนพลมาตร์
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ไม่มีกลุ่มสาระ
3843679
นางสาววันวิสาข์ เพชรนิตย์
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
3843679
นายภิรมย์ รุ่งเรืองวณิชกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
3843679
นางณัชญภัค พูลศิริ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
3843679
นายสมชาย เขียวศิริ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
3843679
นางสมลักษณ์ มาสุริยะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
3843679
นางสุขใจ นาคายน
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
3843679
นางวิภาภรณ์ สืบแสง
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
3843679
นายถนอมศักดิ์ ก้อนคำ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
3843679
นางพัทธนันท์ ภู่ศิริ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
3843679
นางปพัชญา สังข์น้อย
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
3843679
นายสมเดช เล่าเอี้ยวหงวน
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
3843679
นางรัตนา เกิดมงคล
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
3843679
นางทิพยวดี เจียมประยูร
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
3843679
นางเพ็ชรา ปริยชาตมงคล
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
3843679
นายปัณวัฒน์ พยัพพานนท์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
3843679
นางศิริกุล ขวัญเซ่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
3843679
นางภัณฑิลา เจียงวรีวงศ์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
3843679
นายทวีศักดิ์ สุพัฒนาพงศ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
3843679
นายทวี ศรีสุวรรณ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
3843679
นางดุจดารา เทียนทัด
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
3843679
นายสมชาย จันทร์ไกรทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
3843679
นางรัตนา ยวงสุวรรณ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
3843679
นางวิยะดาวรรณ สุทธิภู
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
3843679
นางมัณฑนา ฟั่นเฝือ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
3843679
นางศิริพร สิงห์รอด
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
3843679
นางศศิณี เขียวศิริ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
3843679
นางอัมพะวรรณ์ ปานทอง
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
3843679
นางทัศนีย์ รุ่งเรืองวนิชกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
3843679
นายวิทยา แม้นพิบูลย์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
3843679
นายสถาพร กิมยงค์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
3843679
นางสุนันท์ จันทร
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
3843679
นางผาสุข ขันธประสิทธิ์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
3843679
นางพูนสุข บุญสนอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
3843679
นางกัญญาวดี พึ่งเกตุ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
3843679
นางสุภาวดี ปัถวี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
3843679
นายสัมพันธ์ ชื่นสำราญ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
3843679
นางภาภัส เครือเอี่ยม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
3843679
นางอารมย์ เจริญบุตรานนท์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
3843679
นางกฤติยา แม้นเหมือน
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
3843679
นายสุพล โหมดเขียว
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
3843679
นางธนัชญา จิรโมฬี
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
3843679
นางพรอนงค์ ลิ้มนราภิรมย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
3843679
นางวิมลศรี แสงเดือน
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
3843679
นางลัดดา เกียรติยศเจริญ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
3843679
นายอิทธิกร เพ็งรอด
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
3843679
นางทัศนีย์ ปอเจริญ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
3843679
นายอภิมุข สิงห์ปุระ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
3843679
นางสมหมาย จงเจือกลาง
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
3843679
นางสมพิศ กลองกระโทก
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
3843679
นายชาญชัย วงศ์หาญ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
3843679
นายเดชาวัต แสนโสดา
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
3843679
นางเขมรินทร์ ์โตแปลก
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
3843679
นางอรชพร กันภัย
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
3843679
นางสุวิชาดา อัศวเรขา
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
3843679
นายวาสนา แสงเดือน
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
3843679
นางปทุมพร สินสุข
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
3843679
นางปาณิสรา ดังเจดีย์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
3843679
นายระเด่น พุ่มเจริญ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
3843679
นางศิริรัตน์ อัตรังสรรค์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
3843679
นางสาวสาลินี ศรีสง่า
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
3843679
นางรัตนา ธรรมชาติ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
3843679
นางลัดดา ชำนาญ
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ :
3843679
นางสาวนิยม ภาเรือง
ครู
กลุ่มสาระ ฯ :
3843679
นายพรชัย พันธ์พิบูลย์
นักการภารโรง
กลุ่มสาระ ฯ :
3843679
นางสาวอรอุมา พรหมฤทธิ์
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ :
3843679
นางสาวภัทราพร เสรีธนะกุล
เจ้าพนักงานพัสดุ
กลุ่มสาระ ฯ :
3843679
นายบุญชอบ หวานฉ่ำ
นักการภารโรง
กลุ่มสาระ ฯ :
3843679
นางสาวศิริปูรณ์ หงษ์ไทย
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ :
3843679
นางสาวทิพวัลย์ พลเมือง
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ :
3843679
นายศิริศักดิ์ แพงทรัพย์
นักการภารโรง
กลุ่มสาระ ฯ :
3843679
นายสัมพรรณ์ มณีนพรัตน์
นักการภารโรง
กลุ่มสาระ ฯ :
3843679
นายสุธี หทัยเที่ยง
นักการภารโรง
กลุ่มสาระ ฯ :
3843679
นายสมบัติ รอดทับทิม
นักการภารโรง
กลุ่มสาระ ฯ :
3843679
นางไพวรรณ์ นราพันธ์
นักการภารโรง
กลุ่มสาระ ฯ :
3843679
นายสุดตา แพงทรัพย์
นักการภารโรง
กลุ่มสาระ ฯ :
3843679
นายนิคม คำภีระ
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ :
3843679
นายอานนท์ กาญจนโพธิ์
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ :
3843679
นางสาวนิธิวดี บัวดวง
ครู
กลุ่มสาระ ฯ :
3843679
นายศุภโชค เฮงมี
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ :
3843679
นางสาวอรุณรักษ์ คตะวงศ์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ :
3843679
นางสาวจุฑารัตน์ โรจน์เวทย์
นักทรัพยากรบุคคล
กลุ่มสาระ ฯ :
3843679
นางวนิดา ขานฤทธิ์
นักจัดการงานทั่วไป
กลุ่มสาระ ฯ :
3843679
นางสาวกรองใจ ชูเทียน
พยาบาล
กลุ่มสาระ ฯ :
3843679
นางสาวจงรักษ์ มาตย์นอก
นักจัดการงานทั่วไป
กลุ่มสาระ ฯ :
3843679
นางสุดารัตน์ รัตนปราชญ์
นักวิชาการศึกษา
กลุ่มสาระ ฯ :
3843679
นายมนตรี กรพณิชสกุล
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ :
3843679
นางสาวพจนีย์ สุวรรณชม
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ :
3843679
นางสาววิไลพรรณ คงดี
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ :
3843679
นางสาวดวงตา ราชสมัคร
นักวิชาการเงินและบัญชี
กลุ่มสาระ ฯ :
3843679
นางสาวปฑิตตา พิมพ์เมือ
จ.ห้องสมุด
กลุ่มสาระ ฯ :
3843679
นายนัทธิ์ธีร์ โสธรจรัสโชติ
จ.ห้องสมุด
กลุ่มสาระ ฯ :
3843679
นางสาวปิยะวดี ก้อนคำ
นักวิชาการศึกษา
กลุ่มสาระ ฯ :
3843679
นางสาวฤทัย มีมา
นักวิชาการศึกษา
กลุ่มสาระ ฯ :
3843679
นางสาวรุ่งนภา เทียบคุณ
นักทรัพยากรบุคคล
กลุ่มสาระ ฯ :
3843679
นางสาวธนิดา ทอหล่อ
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ :
3843679
นางสาวพัชริภา โคตรผาบ
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ :
3843679
นางสาววาสนา จันทะวิลักษณ์
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ :
3843679
นางสาวหทัยชนก ทองนุ่ม
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ :
3843679
นางจุไรรัตน์ เพียรมุ่งงาน
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ :
3843679
นายจตุรวิทย์ ผ่านเมือง
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ :
3843679
นายดนุพล นุชิต
จ.โสตทัศนศึกษา
กลุ่มสาระ ฯ :
3843679
นายวชิรพล อาลัย
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ :
3843679
นางสาวปิยธิดา มะวงษ์
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ :
3843679
นายภานุพงศ์ ประเสริฐ
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ :
3843679
นางสาวพิศเพลิน สุขศรี
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ :
3843679
นายธเนศ พันธ์โสดา
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ :
3843679

นายไพโรจน์ ตันเจริญ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
มัธยมด่านสำโรง
นายประสาล พื้นผา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
มัธยมด่านสำโรง
นางสมพร ติบรรณ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
มัธยมด่านสำโรง
นายวรวิทย์ กุลจิรกาญจน์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
มัธยมด่านสำโรง
นายสมยศ แพนลา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
มัธยมด่านสำโรง

นางพูนสุข บุญสนอง
นายสมชาย จันทร์ไกรทอง

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,059
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนมัธยมด่านสำโรง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 โทรศัพท์: 3843679 อีเมล์: admin@mdsr.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: นิยม ภาเรือง โทรศัพท์: 0872503521 อีเมล์: niyomds@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]