โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นางสาวอุษณีย์ วงษ์คำจันทร์
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
023843679-80
นางสาวอรอุมา พรหมฤทธิ์
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
023843679-80
นายเจนณรงค์ ถนอมผิว
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
023843679-80
นางสาวศิริปูรณ์ หงษ์ไทย
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
023843679-80
นางสาวจุฑารัตน์ โรจน์เวทย์
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : -
023843679-80
นางสาววนิดา ขานฤทธิ์
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : -
023843679-80
นางสาวปิยะวดี ก้อนคำ
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
023843679-80
นางสาวพัชริภา โคตรผาบ
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
023843679-80
นางสาวธัญลักษณ์ แสนชัย
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
023843679-80
นางสาวอนุสรา บุญเฟรือง
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
023843679-80
นางสาวสุฑาทิพย์ สินสงขลา
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
023843679-80
นางสาวกาญจนา พองขุนทด
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
023843679-80
นางสาวกมลลักษณ์ บุญธรรม
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
023843679-80
นางสาวนิศารัตน์ ชัยชนะ
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
023843679-80
นางสาวขนิษฐา บุญอิ่ม
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
023843679-80
นายพรชัย พันธ์พิบูลย์
นักการภารโรง
กลุ่มสาระ ฯ :
023843679-80
นายสัมพรรณ์ มณีนพรัตน์
นักการภารโรง
กลุ่มสาระ ฯ :
023843679-80
นายสุธี หทัยเที่ยง
นักการภารโรง
กลุ่มสาระ ฯ :
023843679-80
นางไพวรรณ์ นราพันธ์
นักการภารโรง
กลุ่มสาระ ฯ :
023843679-80
นายสุดตา แพงทรัพย์
นักการภารโรง
กลุ่มสาระ ฯ :
023843679-80
นายประสาล พื้นผา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
023843679-80
นางสาวสมพร ติบรรณ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
023843679-80
นางสาวครองสุข ชูช่าง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
023843679-80
นายภิรมย์ รุ่งเรืองวณิชกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
023843679-80
นายสมชาย เขียวศิริ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
023843679-80
นายถนอมศักดิ์ ก้อนคำ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
023843679-80
นางปพัชญา สังข์น้อย
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
023843679-80
นางสาวเพ็ชรา ปริยชาตมงคล
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
023843679-80
นายปัณวัฒน์ พยัพพานนท์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
023843679-80
นางมัณฑนา ฟั่นเฝือ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
023843679-80
นางศศิณี เขียวศิริ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
023843679-80
นางทัศนีย์ รุ่งเรืองวนิชกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
023843679-80
นางสาวสุนันท์ จันทร
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
023843679-80
นางผาสุข ขันธประสิทธิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
023843679-80
นางสาวกัญญาวดี พึ่งเกตุ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
023843679-80
นางสาวสุภาวดี ปัถวี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
023843679-80
นายสัมพันธ์ ชื่นสำราญ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
023843679-80
นางภาภัส เครือเอี่ยม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
023843679-80
นางพรอนงค์ ลิ้มนราภิรมย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
023843679-80
นางวิมลศรี แสงเดือน
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
023843679-80
นายอิทธิกร เพ็งรอด
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
023843679-80
นางสมหมาย จงเจือกลาง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
023843679-80
นายเดชาวัต แสนโสดา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
023843679-80
นางสาวสาลินี ศรีสง่า
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
023843679-80
นางสาวฤทัยวรรณ จงอุดมศีล
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
023843679-80
นางณัชญภัค พูลศิริ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
023843679-80
นางวิภาภรณ์ สืบแสง
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
023843679-80
นางรัตนา เกิดมงคล
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
023843679-80
นางภัณฑิลา เจียงวรีวงศ์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
023843679-80
นางดุจดารา เทียนทัด
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
023843679-80
นายวิทยา แม้นพิบูลย์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
023843679-80
นางอารมย์ เจริญบุตรานนท์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
023843679-80
นางกฤติยา แม้นเหมือน
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
023843679-80
นางลัดดา เกียรติยศเจริญ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
023843679-80
นายชาญชัย วงศ์หาญ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
023843679-80
นางเขมรินทร์ ์โตแปลก
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
023843679-80
นางอรชพร กันภัย
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
023843679-80
นางสุวิชาดา อัศวเรขา
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
023843679-80
นางลัดดา ชำนาญ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
023843679-80
นางนิชรัชชา ยุทธนาฤทธิไกร
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
023843679-80
นางสาวอุบล เพชรสิงห์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
023843679-80
นางสาวสุจิรา ประกอปผล
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
023843679-80
นางสาวชรินทร์ทรา กฤษ์งาม
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
023843679-80
นางสาวพนารินทร์ มุ่งมาตร
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
023843679-80
นายอรรถสิทธิ์ เจริญองอาจ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
023843679-80
นายนิคม คำภีระ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
023843679-80
นายศุภโชค เฮงมี
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
023843679-80
นายธนูชัย สืบทิม
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
023843679-80
นางสาวกรรณิการ์ แสนพลมาตร์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
023843679-80
นายสมนึก คิดการ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
023843679-80
นางสาวนุชสุดา เสริมสมรรถ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
023843679-80
นางสาวกมลทิพย์ เบ็ญขุนทศ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
023843679-80
นางสาวสุรีย์วรรณ พันธะไหล
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
023843679-80
นางจิดาภา ข่าทิพย์พาที
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
023843679-80
นางสาวพัชรินทร์ กันทะมา
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
023843679-80
นางสาวเด่นนภา พรมเทศ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
023843679-80
นางสาวสุวิษา ยนต์ศิริ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
023843679-80
นายอรรถพล เรืองกลิ่น
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
023843679-80
นางสาวเฉลิมลาภ นิจการ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
023843679-80
นางสาวสุมาลี สุวรรณคาม
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
023843679-80
นางอรุณรักษ์ คตะวงศ์
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
023843679-80
นายนัทธิ์ธีร์ โสธรจรัสโชติ
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
023843679-80
นายจตุรวิทย์ ผ่านเมือง
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
023843679-80
นายธเนศ พันธ์โสดา
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
023843679-80
นางสาววันวิสาข์ เพชรนิตย์
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
023843679-80
นายธิติพงษ์ เดชะวงษ์
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
023843679-80
นางสาวกัญญาวีร์ ทองมูล
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
023843679-80
นายมนต์ชัย ธนบุรี
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
023843679-80
นายเอกลักษณ์ ศรีเนตร
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
023843679-80
นางสาวณัฐติกา สาริกา
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
023843679-80
นางบุญทิพา ภู่เนตร
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
023843679-80
ว่าที่ ร.ต.ศิริพงษ กนกวัฒนะพันธุ์
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
023843679-80
นางสาวจงรักษ์ มาตย์นอก
นักจัดการงานทั่วไป
กลุ่มสาระ ฯ :
023843679-80
นางสุดารัตน์ รัตนปราชญ์
นักวิชาการศึกษา
กลุ่มสาระ ฯ :
023843679-80
นางสาวปฑิตตา พิมพ์เมือ
จ.ห้องสมุด
กลุ่มสาระ ฯ :
023843679-80
นางสาวกรองใจ ชูเทียน
พยาบาล
กลุ่มสาระ ฯ :
023843679-80


ผู้อำนวยการโรงเรียน
มัธยมวัดด่านสำโรง
นายประสาล พื้นผา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
มัธยมวัดด่านสำโรง
นางสาวสมพร ติบรรณ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
มัธยมวัดด่านสำโรง

นางสาวชรินทร์ทรา กฤษ์งาม
นางสาวกัญญาวดี พึ่งเกตุ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,465
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 โทรศัพท์: 023843679-80 อีเมล์: admin@mdsr.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: นิยม ภาเรือง โทรศัพท์: 0872503521 อีเมล์: niyomds@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]