ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายณัฐธนพงษ์ ทองพลับ
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
588-2826-7
นายสุรศักดิ์ สว่างแก้ว
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
588-2826-7
นางนรารัตน์ จีนแสร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
588-2826-7
นางกรรณิการ์ ฟักเขียว
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
588-2826-7
นางอรวรรณ เหมือนสุดใจ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
588-2826-7
นางปัทมาสน์ บุณยรัตพันธุ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
588-2826-7
นางอารีย์ ดำรงถิรคุณ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
588-2826-7
นายวรวุฒิ วุฒิวัณณ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
588-2826-7
นางสาวกรรณิการ์ จิตต์บรรเทา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
588-2826-7
นางศิรินิภา เสมาไชย
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
588-2826-7
นางแจ่มจันทร์ ทองคุ้ม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
588-2826-7
นางกานดา จิตรานนท์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
588-2826-7
นางไขศรี พานิกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
588-2826-7
นางสาวกรองจิตร์ จันทรสุข
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
588-2826-7
นางสาวอัจฉรา ปรีชาธีรศาสตร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
588-2826-7
นางสาวดารณี สมบูรณ์อนุกูล
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
588-2826-7
นางศิริชนษ์ วัชรเกื้อ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
588-2826-7
นางสาวพรทิพย์ คำพานิชย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
588-2826-7
นางภัทรา สนสูงเนิน
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
588-2826-7
นางประเทือง วิบูลศักดิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
588-2826-7
นางปิยะพันธ์ จำปาทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
588-2826-7
นางจิราภา เพียรเจริญ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
588-2826-7
นางบุญศิริ ฟักเฟื่องบุญ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
588-2826-7
นางลัดดา ทองใยบัว
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
588-2826-7
นางฉวีวรรณ ตันสถิรานันท์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
588-2826-7
นางเสาวณีย์ โกศลวิทยานันต์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
588-2826-7
นายชรัมภ์ เพชรมาก
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
588-2826-7
นางฐิติภา สันตยานนท์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
588-2826-7
นายประสิทธิ์ หอยสังข์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
588-2826-7
นางสาวพรรน์ชญมน ทวีศักดิ์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
588-2826-7
นายจุติ แสงดาว
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
588-2826-7
นายอภิเษก ชิ้นไทย
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
588-2826-7
นางสาวสุมาลินี บูชาดี
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
588-2826-7
นางเบญจพร ไขกัณหา
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
588-2826-7
นางสาววันวิสา ชนะวงศ์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
588-2826-7
นายวิฑูรย์ บุญมา
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
588-2826-7
นางสาววันวิสา สุขจุ้ย
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
588-2826-7
ว่าที่ ร.ต.วัฒนชาติ มานุมุติ
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
588-2826-7
นางสาวอัญชนา ภักดีวงษ์
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
588-2826-7
นางสาวชุติมา ทองคำ
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
588-2826-7
นางเข็มทราย ธัญญเจริญ
แม่บ้าน
กลุ่มสาระ ฯ : -
588-2826-7
นางไสว พวงสิงห์
พนักงานบริการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
588-2826-7
นายสวิต บุญรอด
เจ้าพนักงานธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
588-2826-7
นายสุรินทร์ รุ่งเพียร
จ.ห้องสมุด
กลุ่มสาระ ฯ : -
588-2826-7
นายอาโนล พาดิลโล
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
588-2826-7
นายกิตติพงษ์ พุ้งขจร
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
588-2826-7
นายศิริโชค บังกระโทก
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
588-2826-7
นายพงศธร สุวรรณเกษม
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : -
588-2826-7
นางสาวแม่รี่วีค มาเกล
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
588-2826-7
นางแอลบิน บัสบัส
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
588-2826-7
นางสาวแมรี่เจล โลปินา
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
588-2826-7
นางเมอลิน ลิงคลิง
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
588-2826-7
นางสาวเซียงตง ซู
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
588-2826-7
นางสาวหญิงหยัน โซ
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
588-2826-7
นางสาวศรีวัชรินทร์ แก้วกุดั่น
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
588-2826-7
นางระย้า ผิวแดง
แม่บ้าน
กลุ่มสาระ ฯ : -
588-2826-7
นายบรรลือ ทวีสิน
ยาม
กลุ่มสาระ ฯ : -
588-2826-7
นางสาวจีรนันท์ จุลศิลป์
พนักงานบริการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
588-2826-7
นายวิชัย ภูผาเผย
อื่นๆ
กลุ่มสาระ ฯ : -
588-2826-7
นายปัญญา วินิจฉัย
ช่างไฟฟ้า
กลุ่มสาระ ฯ : -
588-2826-7
นายอนุวัฒน์ ช้างแจ้ง
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
588-2826-7
นางสาวกัลย์กมล พาลพันธ์
เจ้าพนักงานพัสดุ
กลุ่มสาระ ฯ : -
588-2826-7
นางสาวขนิษฐา แดงสอาด
เจ้าพนักงานธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
588-2826-7

นายณัฐธนพงษ์ ทองพลับ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นนทบุรีพิทยาคม

นางสาวกรองจิตร์ จันทรสุข
นายชรัมภ์ เพชรมาก

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

5,310
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 โทรศัพท์: 588-2826-7 อีเมล์: nonpit_2@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นรารัตน์ จีนแสร์ โทรศัพท์: 0895314955 อีเมล์: pukypuky@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]