ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายณัฐธนพงษ์ ทองพลับ
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
588-2826-7
นางสาวดารณี สมบูรณ์อนุกูล
ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
588-2826-7
นางจิราภา เพียรเจริญ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
588-2826-7
นางนรารัตน์ จีนแสร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
588-2826-7
นางกรรณิการ์ ฟักเขียว
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
588-2826-7
นางอรวรรณ เหมือนสุดใจ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
588-2826-7
นางปัทมาสน์ บุณยรัตพันธุ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
588-2826-7
นายวรวุฒิ วุฒิวัณณ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
588-2826-7
นางสาวกรรณิการ์ จิตต์บรรเทา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
588-2826-7
นางศิรินิภา เสมาไชย
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
588-2826-7
นางสาวกรองจิตร์ จันทรสุข
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
588-2826-7
นางสาวอัจฉรา ปรีชาธีรศาสตร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
588-2826-7
นางสาวพรทิพย์ คำพานิชย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
588-2826-7
นางภัทรา สนสูงเนิน
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
588-2826-7
นางประเทือง วิบูลศักดิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
588-2826-7
นางปิยะพันธ์ จำปาทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
588-2826-7
นางเสาวณีย์ โกศลวิทยานันต์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
588-2826-7
นางสาวพรรน์ชญมน ทวีศักดิ์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
588-2826-7
นายชรัมภ์ เพชรมาก
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
588-2826-7
นายจุติ แสงดาว
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
588-2826-7
นายอภิเษก ชิ้นไทย
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
588-2826-7
นางสาวสุมาลินี บูชาดี
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
588-2826-7
นางสาววันวิสา สุขจุ้ย
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
588-2826-7
นายประสิทธิ์ หอยสังข์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
588-2826-7
นางเบญจพร ไขกัณหา
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
588-2826-7
ว่าที่ ร.ต.วัฒนชาติ มานุมุติ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
588-2826-7
นางสาววันวิสา ชนะวงศ์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
588-2826-7
นางสาวอัญชนา ภักดีวงษ์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
588-2826-7
นางสาวชุติมา ทองคำ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
588-2826-7
นายวิฑูรย์ บุญมา
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
588-2826-7
นางเข็มทราย ธัญญเจริญ
แม่บ้าน
กลุ่มสาระ ฯ : -
588-2826-7
นางไสว พวงสิงห์
เจ้าพนักงานพัสดุ
กลุ่มสาระ ฯ : -
588-2826-7
นายสวิต บุญรอด
เจ้าพนักงานธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
588-2826-7
นายสุรินทร์ รุ่งเพียร
จ.ห้องสมุด
กลุ่มสาระ ฯ : -
588-2826-7
นายอาโนล พาดิลโล
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
588-2826-7
นายกิตติพงษ์ พุ้งขจร
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
588-2826-7
นางระย้า ผิวแดง
แม่บ้าน
กลุ่มสาระ ฯ : -
588-2826-7
นายบรรลือ ทวีสิน
ยาม
กลุ่มสาระ ฯ : -
588-2826-7
นายปัญญา วินิจฉัย
ช่างไฟฟ้า
กลุ่มสาระ ฯ : -
588-2826-7
นางสาวกัลย์กมล พาลพันธ์
เจ้าพนักงานพัสดุ
กลุ่มสาระ ฯ : -
588-2826-7
นางสาวขนิษฐา แดงสอาด
เจ้าพนักงานธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
588-2826-7
นายอนุวัฒน์ ช้างแจ้ง
เจ้าพนักงานธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
588-2826-7
นางสาวจีรนันท์ จุลศิลป์
เจ้าพนักงานธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
588-2826-7
นายพงศธร สุวรรณเกษม
เจ้าพนักงานธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
588-2826-7

นายณัฐธนพงษ์ ทองพลับ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นนทบุรีพิทยาคม
นางจิราภา เพียรเจริญ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
นนทบุรีพิทยาคม

นายอภิเษก ชิ้นไทย
นางสาวอัจฉรา ปรีชาธีรศาสตร์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

11,504
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 โทรศัพท์: 588-2826-7 อีเมล์: nonpit_2@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ชรัมภ์ เพชรมาก โทรศัพท์: 0858083601 อีเมล์: np@npschool.ac.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]