โรงเรียนวัดนาบุญ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนวัดนาบุญ
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายประดิษฐ์ ปาเลย์
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
025771616,025771686
นางมัณฑณา สุภาวงศ์
ครู
025771616,025771686
นางเครือวัลย์ ขอจิตต์เมตต์
ครู ชำนาญการพิเศษ
025771616,025771686
นางดวงกมล บุตรแก้ว
ครู
025771616,025771686
นางพนมวัน วรดลย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
025771616,025771686
นางอุไรวรรณ เจียมทอง
ครู ชำนาญการ
025771616,025771686
นางสาวลินดา จันทาสี
ครูผู้ช่วย
025771616,025771686
นางกิตติมา พุทธไทย
ครู ชำนาญการพิเศษ
025771616,025771686
นายสมนึก หอมหวล
ครู ชำนาญการพิเศษ
025771616,025771686
นางสุขฤทัย รุจิวิทยากุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
025771616,025771686
นายภาสกร มหาเพชร
ครู
025771616,025771686
นางสาวจริญ อยู่สมศรี
ครู
025771616,025771686
นางสาวสิริรัตน์ กลิ่นจันทร์
ครู (อัตราจ้าง)
025771616,025771686
นางระเบียบ กรวยในเมือง
ครู (อัตราจ้าง)
025771616,025771686
นางสาวเกษฎาภรณ์ ทองทิพย์
ครูธุรการ
025771616,025771686
นางสาวธันยมัย หมู่ทอง
นักการภารโรง
025771616,025771686
นางสาวศิริพร สมบูรณ์ดี
ครู
025771616,025771686
นายฤทธิชัย ภูสีนาค
ครู (อัตราจ้าง)
025771616,025771686
นางไพจิต หอมหวล
ครู ชำนาญการ
025771616,025771686
นางสาวธิภาพร แจ่มดวง
ครูผู้ช่วย
025771616,025771686
นายศุภกร กุลวงษ์
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
025771616,025771686
นายกฤษณพล อ่ำจิตร
ครู
025771616,025771686
นางเนตรชนก ยอดเชียงคำ
ครู
025771616,025771686

นายประดิษฐ์ ปาเลย์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดนาบุญ

นายสมนึก หอมหวล
นางกิตติมา พุทธไทย

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

15
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดนาบุญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 โทรศัพท์: 025771616,025771686 อีเมล์: watnaboon1@yahoo.com
เว็บมาสเตอร์:: สุขฤทัย รุจิวิทยากุล โทรศัพท์: 025771616 อีเมล์: sukruetai@gmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ