ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนวัดนาบุญ
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายประดิษฐ์ ปาเลย์
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
นางสาวมัณฑณา จันทร์เกิด
ครูผู้ช่วย
นางเครือวัลย์ ขอจิตต์เมตต์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางดวงกมล บุตรแก้ว
ครู
นางพนมวัน วรดลย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายภาสกร มหาเพชร
ครูผู้ช่วย
นายสมนึก หอมหวล
ครู ชำนาญการ
นางสาวจริญ อยู่สมศรี
ครูผู้ช่วย
นางอุไรวรรณ เจียมทอง
ครู ชำนาญการ
นางสาวลินดา จันทาสี
ครูผู้ช่วย
นายพรชัย ดอกกุหลาบ
ครู (อัตราจ้าง)
นางสาวอภิรดี แจ้งจิตต์ธรรม
ครูผู้ช่วย
นางสาวสิริรัตน์ กลิ่นจันทร์
ครู (อัตราจ้าง)
นางระเบียบ กรวยในเมือง
ครู (อัตราจ้าง)
นางสาวเกษฎาภรณ์ ทองทิพย์
ครูธุรการ
นางสาวธันยมัย หมู่ทอง
นักการภารโรง
นางสุขฤทัย รุจิวิทยากุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสาวศิริพร สมบูรณ์ดี
ครูผู้ช่วย
นางกิตติมา พุทธไทย
ครู ชำนาญการ
นางไพจิต หอมหวล
ครู ชำนาญการ
นายกฤษณพล อ่ำจิตร
ครู
นางเนตรชนก ยอดเชียงคำ
ครูผู้ช่วย

นายประดิษฐ์ ปาเลย์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดนาบุญ

นางกิตติมา พุทธไทย
นางสุขฤทัย รุจิวิทยากุล

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

0007
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดนาบุญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 โทรศัพท์: 025771616,025771686 อีเมล์: watnaboon1@yahoo.com
เว็บมาสเตอร์:: สุขฤทัย รุจิวิทยากุล โทรศัพท์: 025771616 อีเมล์: sukruetai@gmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ