โรงเรียนวัดนาบุญ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2
ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนวัดนาบุญ
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายประดิษฐ์ ปาเลย์
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
025771616,025771686
นางอำนวยพร งามสวย
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
025771616,025771686
นางระเบียบ กรวยในเมือง
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
025771616,025771686
นางสาวพรสุดา แสนเมือง
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : -
025771616,025771686
นางสาวธันยมัย หมู่ทอง
นักการภารโรง
กลุ่มสาระ ฯ : -
025771616,025771686
นางกิตติมา พุทธไทย
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
025771616,025771686
นางเครือวัลย์ ขอจิตต์เมตต์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
025771616,025771686
นางพนมวัน วรดลย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
025771616,025771686
นางไพจิต หอมหวล
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
025771616,025771686
นายสมนึก หอมหวล
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
025771616,025771686
นางสุขฤทัย รุจิวิทยากุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
025771616,025771686
นางอุไรวรรณ เจียมทอง
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
025771616,025771686
นางดวงกมล บุตรแก้ว
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
025771616,025771686
นางมัณฑณา สุภาวงศ์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
025771616,025771686
นางสาวจริญ อยู่สมศรี
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : -
025771616,025771686
นางสาวลินดา จันทาสี
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : -
025771616,025771686
นางสาวอุบลวรรณ ศรีทอง
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
025771616,025771686
นายนิวัฒน์ สุรันนา
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
025771616,025771686
นางสาวธิภาพร แจ่มดวง
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
025771616,025771686
นางสาวศิราณี จิตอารีย์
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
025771616,025771686
นางสาวชไมพร ศรีกงพาน
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : -
025771616,025771686
นางสาวฉัตรชนก โพธิ์งาม
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
025771616,025771686
นางสาวเกษฎาภรณ์ ทองทิพย์
ครูธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
025771616,025771686

นายประดิษฐ์ ปาเลย์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดนาบุญ

นางดวงกมล บุตรแก้ว
นางสาวลินดา จันทาสี

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,229
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดนาบุญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 โทรศัพท์: 025771616,025771686 อีเมล์: watnaboon1@yahoo.com
เว็บมาสเตอร์:: สุขฤทัย รุจิวิทยากุล โทรศัพท์: 025771616 อีเมล์: sukruetai@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]