โรงเรียนธัญรัตน์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4
ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนธัญรัตน์
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายนฤนาท ผ่องศรีนวล
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
02-577-1577
นางอรวรรณ อาจเวทย์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
02-577-1577
นางสุภาวดี กุลแพทย์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
02-577-1577
นายสุวัฒน์ แทนพลกรัง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
02-577-1577
นายศุภวิทย์ สงคง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
02-577-1577
นางปัญจรัตน์ รัตนโรมพันธ์
ครู ชำนาญการ
02-577-1577
นางสาวเดือนเพ็ญ บัณฑุวัฒนะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
02-577-1577
นางสาวปทุมมา แสงรักษ์
ครู ชำนาญการ
02-577-1577
นายวิวัฒน์ เดชพิพัฒน์โภไคย
ครู ชำนาญการพิเศษ
02-577-1577
นางสุภาพร นาคนาคา
ครู ชำนาญการพิเศษ
02-577-1577
นางสาวลุจารี ศรีวงษา
ครู
02-577-1577
นางสาวพชรภรณ์ เชียงสิน
ครู
02-577-1577
นางสาวสายสุนีย์ หนูแสง
ครู ชำนาญการพิเศษ
02-577-1577
นางสาวสิรินันท์ มาลัยแดง
ครู
02-577-1577
นายยุทพลธ์ สีสันต์
ครู ชำนาญการ
02-577-1577
นางบุญส่ง ขุนหนังสือ
ครู ชำนาญการพิเศษ
02-577-1577
นายบุญเลิศ อละสัตย์
ครู ชำนาญการ
02-577-1577
นางชลธร รวมธรรม
ครู ชำนาญการพิเศษ
02-577-1577
นางสาวโชติรส ไชยยุทธ
ครู ชำนาญการ
02-577-1577
นางน้ำทิพย์ ขาววิลาศ
ครู ชำนาญการพิเศษ
02-577-1577
นางอนงค์ธนางค์ พิมพ์ทนต์
ครู ชำนาญการพิเศษ
02-577-1577
นางวัลภา เจริญลาภ
ครู ชำนาญการพิเศษ
02-577-1577
นางสาวผ่องศรี สามศรีทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
02-577-1577
นายเกียรติศักดิ์ นอขุนทด
ครู ชำนาญการพิเศษ
02-577-1577
นายน้ำเพ็ชร วุฒิอนันต์ชัย
ครู ชำนาญการ
02-577-1577
นายเล็ก เกษร
ครู ชำนาญการ
02-577-1577
นางโสภา ทองบรรจบ
ครู ชำนาญการ
02-577-1577
นางพัทธนันท์ บัณฑุวัฒนะ
ครู ชำนาญการ
02-577-1577
นางสาวจันทร์เพ็ญ ชัยชำนาญ
ครู ชำนาญการ
02-577-1577
นางบุษยา การสามารถ
ครู ชำนาญการพิเศษ
02-577-1577
นางปวริศา ดิษฐวิบูลย์
ครู ชำนาญการ
02-577-1577
นางสาวรัตนา ประเสริฐศิลป์
ครู ชำนาญการ
02-577-1577
นายธนภณ ไชยสีดา
ครู ชำนาญการพิเศษ
02-577-1577
นางขวัญชีวิต นุชบัว
ครู ชำนาญการพิเศษ
02-577-1577
นางทิพวรรณ อิ่มวิเศษ
ครู ชำนาญการพิเศษ
02-577-1577
นางสาวสายฝน สุคนธพันธ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
02-577-1577
นางนารีรัตน์ เล็กสถาน
ครู ชำนาญการ
02-577-1577
นางวิไลพร รื่นสุข
ครู ชำนาญการพิเศษ
02-577-1577
นายศิรมณ์ เสถียรรัมย์
ครู ชำนาญการ
02-577-1577
นายไพโรจน์ คุ้มมงคล
ครู ชำนาญการพิเศษ
02-577-1577
นางธนาภา คุ้มมงคล
ครู ชำนาญการพิเศษ
02-577-1577
นางภูษา อละสัตย์
ครู ชำนาญการ
02-577-1577
นางสุกิจธร วิสัยเกษม
ครู ชำนาญการ
02-577-1577
นายบวร บุญยงค์
ครู ชำนาญการพิเศษ
02-577-1577
นางเสาวภาคย์ ขุมแก้ว
ครู ชำนาญการ
02-577-1577
นางอุดมลักษณ์ ศิริกุลเลิศรัฐ
ครู ชำนาญการพิเศษ
02-577-1577
นายบุญยิ่ง พาหาสิงห์
ครู ชำนาญการ
02-577-1577
นางสาวไปรมา วัฒนามระ
ครู ชำนาญการพิเศษ
02-577-1577
นายธีระศักดิ์ การสามารถ
ครู ชำนาญการพิเศษ
02-577-1577
นางสาวสมบัติ สังวาลย์สวย
ครู ชำนาญการพิเศษ
02-577-1577
นางจินดา สวนเมือง
ครู ชำนาญการ
02-577-1577
นางบุญช่วย นอขุนทด
ครู ชำนาญการ
02-577-1577
นางศรัณยา ศรีจันทร์
ครู ชำนาญการ
02-577-1577
นางสาวกนกพรรณ ศรีแย้ม
ครู ชำนาญการ
02-577-1577
นางสาวนราธิป พรรณหาญ
ครู ชำนาญการพิเศษ
02-577-1577
นายมานพ จันทร
ครู ชำนาญการพิเศษ
02-577-1577
นางโรจนาพร เป๊กต๊ะวงศ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
02-577-1577
นายพันธกานต์ เป๊กต๊ะวงศ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
02-577-1577
นางสาวพิมพ์ ปี่ทอง
ครู ชำนาญการ
02-577-1577
นางอรธนาภา รัตนรุ่งกิจ
ครู ชำนาญการ
02-577-1577
นายวิเทศ โพธิ์ทอง
ครู ชำนาญการ
02-577-1577
นางสาวอรัญญา พิมพ์ไทย
ครู ชำนาญการ
02-577-1577
นายวิรัช เปี่ยมอุดมสุข
ครู ชำนาญการพิเศษ
02-577-1577
นายวัชรศักดิ์ จิตรแน่น
ครู ชำนาญการพิเศษ
02-577-1577
นางจรรยา กันทะลือ
ครู ชำนาญการ
02-577-1577
นางสาวรัตนา ชัยขาว
ครู ชำนาญการพิเศษ
02-577-1577
นางฉวีวรรณ อยานนท์
ครู ชำนาญการพิเศษ
02-577-1577
นายทวีป ไพเราะ
ครู ชำนาญการ
02-577-1577
นายสกลศักดิ์ มหาพรหม
ครู ชำนาญการ
02-577-1577
นายพรชัย พิมพ์แดง
ครู ชำนาญการ
02-577-1577
นางจารุณี ไทยคณา
ครู ชำนาญการ
02-577-1577
นางสาวจรีย์ ประสูติกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
02-577-1577
นางนิรมล แพงวิเศษ
ครู ชำนาญการพิเศษ
02-577-1577
นายสัมพันธ์ เผือกแตงพันธุ์
ครู ชำนาญการ
02-577-1577
นายมติพัฒน์ เชิดสุข
ครู
02-577-1577
นางสรารัตน์ เจียรทิพย์วิไล
ครู ชำนาญการพิเศษ
02-577-1577
นางสาวอนัญญา เทศทอง
ครู
02-577-1577
นายภาสกร ภาคอัต
ครู ชำนาญการ
02-577-1577
นางสาวศศิพันธุ์ แสนนนท์คำ
ครู
02-577-1577
นายปราโมช พันธุเมฆินทร์
ครู
02-577-1577
นางสาวณัฏฐาณิชา รุ่งสว่าง
ครู
02-577-1577
นางสาวพลอยนภัส ปุรณะวณิชย์
ครู
02-577-1577
นางสาวปวีณา ประมูลพงศ์
ครู
02-577-1577
นางสาวมธุรส เหมโส
ครู
02-577-1577
นางสาวอรสุมา ศรีอนันต์
ครู
02-577-1577
นายธนากร ไพบูลย์
ครู
02-577-1577
นางสาวมัณฑนา สอนคำมี
ครู
02-577-1577
นางสาวศิวาพร ไชยสิทธิ์
ครู ชำนาญการ
02-577-1577
นายเชาวลักษณ์ ชาวงษ์
ครู ชำนาญการ
02-577-1577
นางพิมพ์อร เสรีพัฒนานนท์
ครู ชำนาญการ
02-577-1577
นายวุฒิชัย อิ่มแก้ว
ครู
02-577-1577
นางสาวจามจุรี ติ็บตา
ครู
02-577-1577
นางสาววาทิณี หล่าจันทึก
ครู
02-577-1577
นางสาววิลัยพร วงศ์เชียงเพ็ง
ครู
02-577-1577
นางสาวจารุภา ไชยนุรักษ์
ครู
02-577-1577
นางสาวจุฑารัตน์ ดวงเทียน
ครู
02-577-1577
นายสมศักดิ์ อาดำ
ครู
02-577-1577
นางสาวสุภัค วงศ์ภักดี
ครู
02-577-1577
นายจีรศักดิ์ ทิมเชียงราก
ครู
02-577-1577
นางสาวศิริพร ทองย้อย
ครู
02-577-1577
นางสาวอรสา ไชยเขตต์
ครู ชำนาญการ
02-577-1577
นางสาวแพว เฉลิมญาติวงศ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
02-577-1577
นางสาวศศิมาพร คชาชัย
ครู
02-577-1577
นางวราภรณ์ แสนเสนาะ
ครู
02-577-1577
นางสาวสาวิตรี อดิศักดิ์สดใส
ครู
02-577-1577
นางวาสนา วิเศษสมบูรณ์
ครู
02-577-1577
นางสาวชุติมา ถาวรแก้ว
ครู ชำนาญการ
02-577-1577
นางสาววิมลรัตน์ ชื่นอารมณ์
ครู
02-577-1577

นายนฤนาท ผ่องศรีนวล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ธัญรัตน์
นางอรวรรณ อาจเวทย์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ธัญรัตน์
นางสุภาวดี กุลแพทย์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ธัญรัตน์
นายสุวัฒน์ แทนพลกรัง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ธัญรัตน์
นายศุภวิทย์ สงคง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ธัญรัตน์

นายวิเทศ โพธิ์ทอง
นายธนภณ ไชยสีดา

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,483
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนธัญรัตน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 โทรศัพท์: 02-577-1577 อีเมล์: thanyarat@obec.go.th
เว็บมาสเตอร์:: ขนิษฐา จิตติปกรณ์รักษ์ โทรศัพท์: 0840797903 อีเมล์: chery-y123@hotmail.cim
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]