โรงเรียนบัวแก้วเกษร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4
ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบัวแก้วเกษร
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายวิทูร คุ้มรักษา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0-2599-1546
นายอุทาร เจ๊กรวย
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-2599-1546
นางอำไพรัตน์ อาจเจริญ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
0-2599-1546
นางเกษราภรณ์ สนธิสัมพันธ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0-2599-1546
นายสวัสดิ์ อาจเจริญ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0-2599-1546
นางประไพ เมฆอรุณ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0-2599-1546
นายสุรพล เย็นทรวง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0-2599-1546
นางสาวสิริณัญช์ ทองงาม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
0-2599-1546
นายพนาไพร มาโยธา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
0-2599-1546
นางฉันท์ชนก กลิ่นจันทร์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0-2599-1546
นางนิศากร โพธิ์มั่น
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0-2599-1546
นางสาวพรทิพย์ อินทรภักดี
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0-2599-1546
นางสาวสุดารัตน์ ปิ่นเกตุ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0-2599-1546
นายณรงค์ รัตนไทรแก้ว
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
0-2599-1546
นางสาวเสาวลักษณ์ คงดี
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
0-2599-1546
นางสาวสัณฐิตา ทองยวน
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0-2599-1546
นายหนุน เสงี่ยมศักดิ์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-2599-1546
นางดาสิริ ติดชัยภูมิ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0-2599-1546
นางสาวพรรณี โพธิ์ทอง
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0-2599-1546
นางสาวสมนา กาละนันท์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-2599-1546
นายนรินทร์ โพธิ์มั่น
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0-2599-1546
นางธนารักษ์ มากรุ่ง
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
0-2599-1546
นายเมธาพงศ์ แก้วรักษ์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
0-2599-1546
นายณัฐพล ชื่นจิตร
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0-2599-1546
นายวุฒินันท์ บุญสินธุ์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
0-2599-1546
นางสาววรรษมล อาจเจริญ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0-2599-1546
นายธนากร ขจรฟุ้ง
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
0-2599-1546
นางสาวรังสินี เบ้าวันดี
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0-2599-1546
นายสุริวัฒชัย มณฑล
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
0-2599-1546
นางสาวอรวรรณ เกลี้ยงเกิด
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0-2599-1546
นายจตุพล นรินรัมย์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0-2599-1546
นางสาวจุฑามาศ ทองเจียว
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-2599-1546
นางวาสนา วงษ์จริต
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0-2599-1546
นายเอกราช ช่างเกตุ
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0-2599-1546
นายสุขสวัสดิ์ มณีโสม
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
0-2599-1546
นายพิจักขนันต์ อินธะนะ
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-2599-1546
นายธีรเชษฐ์ อรุณยมาตร์
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0-2599-1546
นางสาววิสุดา ใจทัด
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-2599-1546
นางสาวรุ้งนิภา งาตา
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0-2599-1546
นายยงยุทธ แสนคำ
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0-2599-1546


ผู้อำนวยการโรงเรียน
บัวแก้วเกษร

นางเกษราภรณ์ สนธิสัมพันธ์
นางสาววรรษมล อาจเจริญ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,188
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบัวแก้วเกษร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 โทรศัพท์: 0-2599-1546 อีเมล์: buakaew@bk.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: นางจรุญ จารุสาร โทรศัพท์: 0896842740 อีเมล์: Charoon_ja@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]