โรงเรียนบางไทรวิทยา


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบางไทรวิทยา
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายสุวัฒน์ชัย องค์สุระชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
0-3537-1250
นางสุวิมล สุขสวัสดิ์
ครูผู้ช่วย
0-3537-1250
นางภัทธิยา กลิ่นจำปา
ครู ชำนาญการ
0-3537-1250
นางจินตนา เมืองเจริญ
ครู ชำนาญการ
0-3537-1250
นายประวัติ เจริญจันทร์
ครู ชำนาญการ
0-3537-1250
นางอังคณา กอแก้ว
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-3537-1250
นางอำนวย ป้อมเพชร
ครู ชำนาญการ
0-3537-1250
นายสาโรจน์ บุตร์แก้ว
ครู ชำนาญการ
0-3537-1250
นางอัมพร ชิตเกษร
ครู ชำนาญการ
0-3537-1250
นายวิเชียร สีนิล
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-3537-1250
นายวรวัฒน์ พลธี
ครู ชำนาญการ
0-3537-1250
นางจุติพร คงสุขี
ครู ชำนาญการ
0-3537-1250
นางศุภศิริ จันทร์ทิพย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-3537-1250
นายสมรัตน์ จิตรีญาติ
ครู ชำนาญการ
0-3537-1250
นางสุรีรัตน์ กลีบโกมุท
ครู ชำนาญการ
0-3537-1250
นายสมใจ กลีบโกมุท
ครู ชำนาญการ
0-3537-1250
นางณภัทร ประเทืองสิน
ครู ชำนาญการ
0-3537-1250
นายยุทธนา พงษ์รักษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-3537-1250
นางละออง กุศลส่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-3537-1250
นายวิทยา รัตนศีล
ครู ชำนาญการ
0-3537-1250
นางเติมสิริ เขตกรณ์
ครู ชำนาญการ
0-3537-1250
นายวีรพล นนธิจันทร์
ครู
0-3537-1250
นางฉวี ปิ่นวิเศษ
ครู ชำนาญการ
0-3537-1250
นางยุพา ซื่อสัตย์
ครู ชำนาญการ
0-3537-1250
นางมณฑ์สุชาติ ใบโพธิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-3537-1250
นางเขมวรรณ ผิวละออ
ครู
0-3537-1250
นายถนอม เอื้อสุนทรสกุล
ครู ชำนาญการ
0-3537-1250
นายอัศวิน พุ่มมรินทร์
ครูผู้ช่วย
0-3537-1250
นายครรชิต ิโพธิ์ทอง
ครูผู้ช่วย
0-3537-1250
นายครรชิต โพธิ์ทอง
ครูผู้ช่วย
0-3537-1250
นายวัฒน์ อุปคำ
ครูผู้ช่วย
0-3537-1250
นายมานะ คงสามัคคี
ครูผู้ช่วย
0-3537-1250
นางนพมาศ จั่นประดิษฐ์
ครู
0-3537-1250

นายสุวัฒน์ชัย องค์สุระชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บางไทรวิทยา

นางอังคณา กอแก้ว
นายวีรพล นนธิจันทร์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

13
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบางไทรวิทยา โทรศัพท์: 0-3537-1250 อีเมล์: ?Bangsaaiwit@thaimail.c

@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ