โรงเรียนบางไทรวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3
ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบางไทรวิทยา
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายประดับ ชัยพฤกษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
0-3537-1250
นายดาวรุ่ง หาญใจไทย
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0-3537-1250
ว่าที่ร้อยตรีอภิชาติ หลีพิบูลย์
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
0-3537-1250
นายสมยศ เนื่องกรุ่น
นักการภารโรง
กลุ่มสาระ ฯ : -
0-3537-1250
นายชุบ สีนิล
นักการภารโรง
กลุ่มสาระ ฯ : -
0-3537-1250
นางบุญเรือน บุญปลูก
พนักงานบริการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
0-3537-1250
นางวทันยา ยางกลาง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
0-3537-1250
นางอำนวย ป้อมเพชร
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-3537-1250
นางสาวอัมพร ชิตเกษร
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0-3537-1250
นายวรวัฒน์ พลธี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
0-3537-1250
นางศุภศิริ จันทร์ทิพย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
0-3537-1250
นางณภัทร ประเทืองสิน
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0-3537-1250
ว่าที่ร้อยตรียุทธนา พงษ์รักษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
0-3537-1250
นางละออง กุศลส่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0-3537-1250
นางเติมสิริ เขตกรณ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0-3537-1250
นางยุพา ซื่อสัตย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0-3537-1250
นางมณฑ์สุชาติ ใบโพธิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-3537-1250
นายประวัติ เจริญจันทร์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
0-3537-1250
นายวิทยา รัตนศีล
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
0-3537-1250
นายวีรพล นนธิจันทร์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0-3537-1250
นางฉวี ปิ่นวิเศษ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0-3537-1250
นายถนอม เอื้อสุนทรสกุล
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0-3537-1250
นางธัญยภัสร์ ธนพัชร์อมรกุล
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0-3537-1250
นายกรวิชญ์ เกตุทะนงค์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
0-3537-1250
นางสาวจิตรลดา ศรีจันทร์ดี
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0-3537-1250
นางสาวกาญจนา แก้วสุข
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0-3537-1250
นางสาวผกามาศ ฉ่ำวารี
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
0-3537-1250
นางสาวพันทิพย์ สุขสมชีพ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0-3537-1250
นางนพมาศ จั่นประดิษฐ์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0-3537-1250
นางสาวฐายิกา ชูสุวรรณ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-3537-1250
นางจันทร์แจ่ม นาดี
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-3537-1250
นางสาวณัฐกฤตา จันทรัตน์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-3537-1250
นายกัมปนาท ล่องลม
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
0-3537-1250
นางสาวกฤชญา ตันเจริญ
เจ้าพนักงานธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
0-3537-1250

นายประดับ ชัยพฤกษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บางไทรวิทยา
นางวทันยา ยางกลาง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
บางไทรวิทยา

นายวรวัฒน์ พลธี
นางศุภศิริ จันทร์ทิพย์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,030
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบางไทรวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 โทรศัพท์: 0-3537-1250 อีเมล์: ?Bangsaaiwit@thaimail.c
เว็บมาสเตอร์:: นายดาวรุ่ง หาญใจไทย โทรศัพท์: 0898013190 อีเมล์: rung_f5@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]