โรงเรียนบางไทรวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบางไทรวิทยา
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายสุวัฒน์ชัย องค์สุระชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
นางภัทธิยา กลิ่นจำปา
ครู ชำนาญการ
นางจินตนา เมืองเจริญ
ครู ชำนาญการ
นายประวัติ เจริญจันทร์
ครู ชำนาญการ
นางอังคณา กอแก้ว
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางอำนวย ป้อมเพชร
ครู ชำนาญการ
นายสาโรจน์ บุตร์แก้ว
ครู ชำนาญการ
นางอัมพร ชิตเกษร
ครู ชำนาญการ
นายวิเชียร สีนิล
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายวรวัฒน์ พลธี
ครู ชำนาญการ
นางจุติพร คงสุขี
ครู ชำนาญการ
นางศุภศิริ จันทร์ทิพย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายสมรัตน์ จิตรีญาติ
ครู ชำนาญการ
นางสุรีรัตน์ กลีบโกมุท
ครู ชำนาญการ
นายสมใจ กลีบโกมุท
ครู ชำนาญการ
นางณภัทร ประเทืองสิน
ครู ชำนาญการ
นายยุทธนา พงษ์รักษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางละออง กุศลส่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายวิทยา รัตนศีล
ครู ชำนาญการ
นางเติมสิริ เขตกรณ์
ครู ชำนาญการ
นายวีรพล นนธิจันทร์
ครู
นางฉวี ปิ่นวิเศษ
ครู ชำนาญการ
นางยุพา ซื่อสัตย์
ครู ชำนาญการ
นางมณฑ์สุชาติ ใบโพธิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางเขมวรรณ ผิวละออ
ครู
นายถนอม เอื้อสุนทรสกุล
ครู ชำนาญการ
นายอัศวิน พุ่มมรินทร์
ครูผู้ช่วย
นายครรชิต ิโพธิ์ทอง
ครูผู้ช่วย
นายครรชิต โพธิ์ทอง
ครูผู้ช่วย
นายวัฒน์ อุปคำ
ครูผู้ช่วย
นางสุนันทา เลอสวรรค์วารี
ครูผู้ช่วย
นายมานะ คงสามัคคี
ครูผู้ช่วย

นายสุวัฒน์ชัย องค์สุระชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บางไทรวิทยา

นางเขมวรรณ ผิวละออ
นายวีรพล นนธิจันทร์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

0004
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบางไทรวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 โทรศัพท์: 0-3537-1250 อีเมล์: ?Bangsaaiwit@thaimail.c

@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ