โรงเรียนพรหมรังษี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนพรหมรังษี
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายวิชัย สุขขี
ชำนาญการ
-
นายสธณ ตริตรอง
ครู
-
นายนฤพล คชเดช
ครู
-
นางรัตติยาภรณ์ มาสี
ครู
-
นางวัชรี บุญมานำ
ครู ชำนาญการพิเศษ
-
นางฉัตรมณี ตามวงศ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
-
นางรุจิเรข หนูรอด
ครู ชำนาญการพิเศษ
-
นายแดง ชูลิขิต
ครู ชำนาญการพิเศษ
-
นางอุดมลักษณ์ เอมจั่น
ครู ชำนาญการพิเศษ
-
นายสุเทพ สัจจนานนท์
ครู ชำนาญการพิเศษ
-
นางสุนิสา ปานหิรัญ
ครู ชำนาญการพิเศษ
-
นางวิรัตน์ วงษ์ท้าว
ครู ชำนาญการพิเศษ
-
นายถาวร เสือฉิม
ครู ชำนาญการพิเศษ
-
นางอารี เสือฉิม
ครู ชำนาญการพิเศษ
-
นางรัตนา เพ็ชรเมือง
ครู ชำนาญการพิเศษ
-
นางมัณฑิกา ชาติไทย
ครู ชำนาญการ
-
นางระลอง เกษร
ครู ชำนาญการพิเศษ
-
นางกริสริยา สง่าเม่น
ครู ชำนาญการพิเศษ
-
นางพาสนา นามเพ็ชร
ครู ชำนาญการ
-
นางศิริพร ช่วยทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
-
นางรัตนมณี จงใจมั่น
ครูผู้ช่วย
-
นางสาวรัตนมณี ประดับมุข
ครู
-


ผู้อำนวยการโรงเรียน
พรหมรังษี

นางสุนิสา ปานหิรัญ
นางพาสนา นามเพ็ชร

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

11
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนพรหมรังษี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 โทรศัพท์: - อีเมล์: boonwatcharee@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางวัชรี บุญมานำ โทรศัพท์: 0818533005 อีเมล์: boonwatcharee@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ