โรงเรียนพรหมรังษี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนพรหมรังษี
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายสธณ ตริตรอง
ครู
0863589729
นายนฤพล คชเดช
ครู
นายกำธร วัฒนกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
นางวัชรี บุญมานำ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางพาณี จันทร์หอม
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสุรีย์ สุขขี
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางฉัตรมณี ตามวงศ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางรุจิเรข หนูรอด
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายแดง ชูลิขิต
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางอุดมลักษณ์ เอมจั่น
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายสุเทพ สัจจนานนท์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสุนิสา ปานหิรัญ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางวิรัตน์ วงษ์ท้าว
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายถาวร เสือฉิม
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางอารี เสือฉิม
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางวันธนา อยู่ยิ้ม
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางรัตนา เพ็ชรเมือง
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางมัณฑิกา ชาติไทย
ครู ชำนาญการ
นางระลอง เกษร
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางกริสริยา สง่าเม่น
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางพาสนา นามเพ็ชร
ครู ชำนาญการ
นางศิริพร ช่วยทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางรัตนมณี จงใจมั่น
ครูผู้ช่วย
นางสาวรัตนมณี ประดับมุข
ครู
0861351771

นายกำธร วัฒนกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
พรหมรังษี

นางวันธนา อยู่ยิ้ม
นายนฤพล คชเดช

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

0005
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนพรหมรังษี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 โทรศัพท์: - อีเมล์: boonwatcharee@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางวัชรี บุญมานำ โทรศัพท์: 0818533005 อีเมล์: boonwatcharee@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ