โรงเรียนพรหมรังษี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนพรหมรังษี
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายสธณ ตริตรอง
ครู
0863589729
-
นายนฤพล คชเดช
ครู

-
นายวัฒนา สังข์ชุม
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

-
นางวัชรี บุญมานำ
ครู ชำนาญการพิเศษ

-
นางฉัตรมณี ตามวงศ์
ครู ชำนาญการพิเศษ

-
นางรุจิเรข หนูรอด
ครู ชำนาญการพิเศษ

-
นายแดง ชูลิขิต
ครู ชำนาญการพิเศษ

-
นางอุดมลักษณ์ เอมจั่น
ครู ชำนาญการพิเศษ

-
นายสุเทพ สัจจนานนท์
ครู ชำนาญการพิเศษ

-
นางสุนิสา ปานหิรัญ
ครู ชำนาญการพิเศษ

-
นางวิรัตน์ วงษ์ท้าว
ครู ชำนาญการพิเศษ

-
นายถาวร เสือฉิม
ครู ชำนาญการพิเศษ

-
นางอารี เสือฉิม
ครู ชำนาญการพิเศษ

-
นางรัตนา เพ็ชรเมือง
ครู ชำนาญการพิเศษ

-
นางมัณฑิกา ชาติไทย
ครู ชำนาญการ

-
นางระลอง เกษร
ครู ชำนาญการพิเศษ

-
นางกริสริยา สง่าเม่น
ครู ชำนาญการพิเศษ

-
นางพาสนา นามเพ็ชร
ครู ชำนาญการ

-
นางศิริพร ช่วยทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ

-
นางรัตนมณี จงใจมั่น
ครูผู้ช่วย

-
นางสาวรัตนมณี ประดับมุข
ครู
0861351771
-


ผู้อำนวยการโรงเรียน
พรหมรังษี
นายวัฒนา สังข์ชุม
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
พรหมรังษี

นางรุจิเรข หนูรอด
นางศิริพร ช่วยทอง

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

59
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนพรหมรังษี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 โทรศัพท์: - อีเมล์: boonwatcharee@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางวัชรี บุญมานำ โทรศัพท์: 0818533005 อีเมล์: boonwatcharee@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ