โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายเอนก สนามทอง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
036411051
นางกรองทอง บุญทิพย์จำปา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
036411051
นายฉัตรชัย ทานะมัย
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
036411051
นายประเสริฐ ดิษกร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
036411051
นางสมัย ลาเกลี้ยง
ผู้อำนวยการโรงเรียน เชี่ยวชาญ
036411051
นางสาวทิพนารี จำปาน้อย
ครู ชำนาญการ
036411051
นายสรรชัยพัฒน์ พรหมศรี
ครู
036411051
นางสาวมัลลิกา ยิ้มพงษ์
ครู ชำนาญการ
036411051
นายสุเทพ อู่พยัคฆ์
ครู ชำนาญการ
036411051
นางสาวนัทธมน สิทธิเกษร
ครู ชำนาญการ
036411051
นายเสน่ห์ กองศาสนา
ครู ชำนาญการพิเศษ
036411051
นางลภัสรดา อินทร์บำรุง
ครู ชำนาญการ
036411051
นางสาวมาลี แนบเนียร
ครู
036411051
นางวรรณภา บุญประทีป
ครู ชำนาญการ
036411051
นางรชาดา สมทรัพย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
036411051
นางอภิญญาลักษณ์ โพธิ์เจริญ
ครู ชำนาญการพิเศษ
036411051
นางอภิรัตน์ กองสุทธิ
ครู ชำนาญการ
036411051
นางประไพ พุ่มพฤกษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
036411051
นายอำนาจ สุขสุเสียง
ครู ชำนาญการพิเศษ
036411051
นายสุเทพ ขจรศิลป์
ครู ชำนาญการพิเศษ
036411051
นายศักดิ์สิทธิ์ นามสุวรรณ
ครู ชำนาญการพิเศษ
036411051
นายมลชัย กิตติศักดิ์มนตรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
036411051
นางปิยาภรณ์ อุทุมภา
ครู ชำนาญการพิเศษ
036411051
นางวรินทร มงคล
ครู ชำนาญการพิเศษ
036411051
นายชนินทร์ วงษ์สกุล
ครู ชำนาญการ
036411051
นายสำอาง ดวงศรีแก้ว
ครู ชำนาญการพิเศษ
036411051
นางสุนทรี สุขพงษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
036411051
นางสาวพรทิภา ผลโพธิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
036411051
นางธนพรรณ นาคะนคร
ครู ชำนาญการพิเศษ
036411051
นายรุ่งโรจน์ เกิดศิริ
ครู ชำนาญการ
036411051
นางกรรณิกา ศิริวรรณ
ครู ชำนาญการ
036411051
นางวิไลวรรณ โฉมประเสริฐ
ครู ชำนาญการ
036411051
นายสมชาย จำนงยุทธ
ครู ชำนาญการ
036411051
นายชาญวิทย์ จุ้ยฉุน
ครู ชำนาญการพิเศษ
036411051
นายรวิสุต ประยูรพันธ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
036411051
นางอโณทัย แสงจินดา
ครู ชำนาญการพิเศษ
036411051
นางกุลจิรา กลิ่นเกษร
ครู ชำนาญการพิเศษ
036411051
นายพยนต์ มงคล
ครู ชำนาญการพิเศษ
036411051
นายอาทิตย์ ทวีคูณ
ครู ชำนาญการพิเศษ
036411051
นางวิมลรัตน์ ทับทิมไทย
ครู ชำนาญการพิเศษ
036411051
นางรุจิราภา สิทธิปาน
ครู ชำนาญการพิเศษ
036411051
นายบรรพต แสนทวี
ครู ชำนาญการ
036411051
นางขนิษฐา ดีอ่วม
ครู ชำนาญการพิเศษ
036411051
นางวิมลรัตน์ สาหร่ายทอง
ครู ชำนาญการ
036411051
นายนิรันดร์ ร่มพุดตาล
ครู ชำนาญการ
036411051
นางสาวพรทิพย์ ตันติเวสส
ครู ชำนาญการพิเศษ
036411051
นางสาวศิริณี นันทศรี
ครู ชำนาญการ
036411051
นายอำนาจ สมประสงค์
ครู ชำนาญการ
036411051
นางวิไลรัตน์ วสุริย์
ครู ชำนาญการ
036411051
นางลวาศรี ศรีจำปา
ครู ชำนาญการพิเศษ
036411051
นางพรรณวิภา จันโทกุล
ครู ชำนาญการ
036411051
นางนงนุช ประดับวงษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
036411051
นางนิชานันท์ ปัญญา
ครู ชำนาญการพิเศษ
036411051
นางสาวปัทมา ปัทมสูต
ครู ชำนาญการพิเศษ
036411051
นายวิชัย จันทร์ศรี
ครู ชำนาญการ
036411051
นายอมรชัย สถานนท์
ครู ชำนาญการพิเศษ
036411051
นางอัญชลี ศิริสนธิ
ครู ชำนาญการ
036411051
นางเบญจวรรณ อุสาหะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
036411051
นางสาวเบญจวรรณ พุทธา
ครู ชำนาญการพิเศษ
036411051
นายกำพล คนึงเหตุ
ครู ชำนาญการพิเศษ
036411051
นางนุชนาฏ พานิชชอบ
ครู ชำนาญการพิเศษ
036411051
นางสุคนธ์ นุชเปี่ยม
ครู ชำนาญการ
036411051
นางถนอมศรี อ่อนแก้ว
ครู ชำนาญการพิเศษ
036411051
นางไพรวัล วงษ์เจริญสุข
ครู ชำนาญการ
036411051
นางอุษณีย์ สนพลอย
ครู ชำนาญการพิเศษ
036411051
นางธนภรณ์ พุทธมงคล
ครู ชำนาญการพิเศษ
036411051
นางศรีสมัย รัตนีมงคล
ครู ชำนาญการพิเศษ
036411051
นายฐิติพงษ์ พวงจำปี
ครู ชำนาญการพิเศษ
036411051
นางฐิติยา เรือนนะการ
ครู ชำนาญการพิเศษ
036411051
นายประพัฒน์ อื้อรัตน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
036411051
นางเกสรา มานะทัศน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
036411051
นางอมรรัตน์ บุญศิลป์
ครู ชำนาญการพิเศษ
036411051
นางอมรรัตน์ จุ้ยสกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
036411051
นายจิรวัฒน์ สิงห์สูง
ครู ชำนาญการ
036411051
นางสาวเบญจวรรณ ซื่อสัตย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
036411051
นางนงค์เยาว์ บุตรศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
036411051
นางสมจิตต์ วัฒนวงศ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
036411051
นางสมพิศ พูลเจริญ
ครู ชำนาญการพิเศษ
036411051
นายประพันธ์ เสมอใจ
ครู ชำนาญการ
036411051
นางสาวกนกพร วิงวอน
ครู ชำนาญการ
036411051
นางณิชาภา เสาะแสวง
ครู ชำนาญการ
036411051
นางโศรดา ทวีคูณ
ครู ชำนาญการพิเศษ
036411051
นายนรินทร์ บุญลือ
ครู ชำนาญการ
036411051
นางกาญจนา กาญจนโหติ
ครู ชำนาญการพิเศษ
036411051
นายสมโชค อากาศ
ครู ชำนาญการ
036411051
นายจตุพร น้อยบุญสุข
ครู ชำนาญการพิเศษ
036411051
นางสาวมารศรี ภุมรินทร์
ครู ชำนาญการ
036411051
สิบโทหญิงนฤมล คำนนท์
ครู ชำนาญการพิเศษ
036411051
นางกนกวรรณ สร้อยคำ
ครู ชำนาญการพิเศษ
036411051
นางหัตทยา คุณานนท์ศิริกุล
ครู ชำนาญการ
036411051
นางวิภาณีย์ จิรธรภักดี
ครู ชำนาญการ
036411051
นายวรวิช ทองดี
ครู ชำนาญการพิเศษ
036411051
นางสาวกมลวรรณ หาวัน
ครู ชำนาญการ
036411051
นางสาวเกวลี จันทร์ทอง
ครู ชำนาญการ
036411051
นายรังสรรค์ วงษ์สกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
036411051
นางสิริวรรณ ภิญโญลักษณา
ครู ชำนาญการ
036411051
นางสาวอรวรรณ จันทองเทศ
ครู ชำนาญการ
036411051
นางสอาด ฉ่ำแสง
ครู ชำนาญการพิเศษ
036411051
นางจิรฐา เจริญสลุง
ครู ชำนาญการพิเศษ
036411051
นางณัฐชนา แสงเมือง
ครู ชำนาญการ
036411051
นายโอภาศ ตันติผาติ
ครู ชำนาญการพิเศษ
036411051
นางวันเพ็ญ แสงชาติ
ครู ชำนาญการพิเศษ
036411051
นางเบญจมาศ นามสุวรรณ
ครู ชำนาญการพิเศษ
036411051
นางเนาวรัตน์ ยุติวงษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
036411051
นางสาววาสนา เกษมสุข
ครู ชำนาญการพิเศษ
036411051
นางมลิวัลย์ กิ่งกาญจนโรจน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
036411051
นายพิชญ์ สอนจรูญ
ครู ชำนาญการ
036411051
นางอัจจนา ศิริวรรณ
ครู ชำนาญการ
036411051
นายอโนทัย กลิ่นยา
ครู ชำนาญการ
036411051
นายกุลวุฒิ ชูตินันทน์
ครู ชำนาญการ
036411051
นางกอบกุล ธรรมธุรส
ครู ชำนาญการพิเศษ
036411051
นางทวินันท์ ปิยะสิงห์
ครู ชำนาญการพิเศษ
036411051
นางสุวัฒนา สุพันธนา
ครู ชำนาญการพิเศษ
036411051
นายภาคภูมิ รักสุภาพ
ครู ชำนาญการ
036411051
นายธนภณ บุญพลอย
ครู ชำนาญการ
036411051
นางจารุวรรณ ยังรักษา
ครู ชำนาญการพิเศษ
036411051
นางอุบล ควรระงับ
ครู ชำนาญการพิเศษ
036411051
นางวาสนา ละอองพราว
ครู ชำนาญการ
036411051
นางนงลักษณ์ ใจบุญ
ครู ชำนาญการ
036411051
นายมนัส พลชำนิ
ครู ชำนาญการพิเศษ
036411051
นางสาวปาริชาติ แก่นสำโรง
ครู ชำนาญการพิเศษ
036411051
นายสมเกียรติ พิรมรัมย์
ครู ชำนาญการ
036411051
นางสาวสิรินภา วิงวอน
ครู ชำนาญการ
036411051
นางสาวนุสรา ขวัญศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
036411051
นางกัญจรัตน์ พรหมจรรย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
036411051
นางวัลภา สถานนท์
ครู ชำนาญการพิเศษ
036411051
นางจินตนา สำราญสุข
ครู ชำนาญการพิเศษ
036411051
นางจิดาภา สุวรรณศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
036411051
นางน้องนุช หล่อประเสริฐ
ครู ชำนาญการ
036411051
นางเสาวนีย์ ธรรมพิธี
ครู ชำนาญการพิเศษ
036411051
นางสาวสุรีย์ บุตรลพ
ครู ชำนาญการ
036411051
นางสาวจีรภัสร์ บัวสุวรรณ
ครู ชำนาญการพิเศษ
036411051
นางสุมาลี ทองพรหม
ครู ชำนาญการพิเศษ
036411051
นางวิภาดา แสงสว่าง
ครู ชำนาญการพิเศษ
036411051
นางสุขฤทัย หวันเสนา
ครู ชำนาญการ
036411051
นางสาวชนิดา ปาลบุตร
ครู ชำนาญการ
036411051
นางจิรภา แพทย์คดี
ครู ชำนาญการ
036411051
นางสาวสุพัตรา คงเรียน
ครู ชำนาญการพิเศษ
036411051
นายสมบัติ นิชเปี่ยม
ครู ชำนาญการพิเศษ
036411051
ว่าที่ ร.ต.ประภัสสรากร แจ่มเสือ
ครู ชำนาญการ
036411051
นางกาญจนา ป้านทอง
ครู ชำนาญการ
036411051
นางสาวไกรวัลย์ ผาสุข
ครู ชำนาญการพิเศษ
036411051
นางบุษบา ศิริจันโทภาส
ครู ชำนาญการพิเศษ
036411051
นายชินวัฒน์ ฉ่ำแสง
ครู ชำนาญการ
036411051
นายทรงภพ ร่มสายหยุด
ครู ชำนาญการพิเศษ
036411051
นางทัศนี สนธิ
ครู ชำนาญการพิเศษ
036411051
นางสาวศศิวิมล เกลียวทอง
ครู
036411051
นางสาวบุษกร หอมกระแจะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
036411051
นางพิชญ์อาภา ทองดี
ครู
036411051
นางสาวสุพัตรา นันทิทัน
ครู
036411051
นางสาวนพวรรณ ทับทอง
ครู
036411051
นายมงคล ออกแมน
ครู ชำนาญการ
036411051
นางสาวธารารัตน์ แสงอิ่ม
ครู
036411051
นางสกาวเดือน ฉาบพิมาย
ครู
036411051
นางสาวนพรัตน์ ศรีหริ่ง
ครู
036411051
นายวรวิทย์ คำพลึก
ครู
036411051
นางสาวสุพัชรกิจ อร่ามศรี
ครู
036411051
นางสาววรรณวิศา กรีโสภา
ครู
036411051
นายสราวุฒิ ศักดี
ครู
036411051
นางสาวมณีรัตน์ รูปประดิษฐ์
ครู ชำนาญการ
036411051
นางสาวจิรัฐติพร สงวนสุทธิกุล
ครูผู้ช่วย
036411051
นางสาวณภัชนันท์ กิ่งสกุล
ครูผู้ช่วย
036411051
นางสาวพรรณรจน์ วัฒนจิตต์
ครูผู้ช่วย
036411051
นางสาวปิยธิดา ฉายสว่าง
ครูผู้ช่วย
036411051
นางภัทรี เนื้อทิพย์แสงสี
ครู ชำนาญการพิเศษ
036411051
นายสมบุญ เดชชู
ช่างครุภัณฑ์ชั้น 3
036411051
นายพิมล ภักดิ์ปาน
ช่างครุภัณฑ์ชั้น 3
036411051
นายเทวสิงห์ เนียมแสง
เจ้าพนักงานธุรการ
036411051
นางสาวภัทรพร คุ้มภัย
เจ้าพนักงานธุรการ
036411051
นางสาวจรรจิรา สุขสะอาด
เจ้าพนักงานธุรการ
036411051
นายกิตติชัย เทียนไข
ครู (อัตราจ้าง)
036411051
นางสาวยอดข้าว ชวดสลุง
นักประชาสัมพันธ์
036411051
นางสาวอารีวรรณ แย้มสุคนธ์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
036411051
นางสาวกรณษา ธำรงพวงทอง
อื่นๆ
036411051
นางสาวมันทนา อินทรสกุล
จ.ระบบงานคอมพิวเตอร์
036411051
นางสาวศิริรัตน์ สาแย้ม
อื่นๆ
036411051
นายเอกลักษณ์ เอื้อสลุง
อื่นๆ
036411051
นางสาวเกวลี อินทะจักร
อื่นๆ
036411051
นางสาวชมพูนุช เมืองทอง
อื่นๆ
036411051
นางสาวอรอุมา พุดต้น
ครู (อัตราจ้าง)
036411051
นายวรวิทย์ มรกต
จ.ระบบงานคอมพิวเตอร์
036411051
นางจารุวรรณ บุญรัตน์
เจ้าพนักงานพัสดุ
036411051
นางประภาพรรณ ภักดิ์สุขเจริญ
พยาบาล
036411051
นางสาวสุจิตรา เสาวภาคย์
จ.ระบบงานคอมพิวเตอร์
036411051
นางสาวอรุณรัตน์ ลือสาคร
เจ้าพนักงานธุรการ
036411051
นางสาวพิมาย ตรีสังข์
เจ้าพนักงานธุรการ
036411051
นายศุภวัฒน์ แจ้งสุวรรณ๋์
เจ้าพนักงานธุรการ
036411051
นางอัญชลี วิเวก
เจ้าพนักงานธุรการ
036411051
นางรัตน์จันทร์ วงค์งาม
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
036411051
นางสาวพรนิภา บุญปถัมภ์
เจ้าพนักงานธุรการ
036411051
นายธเนศ นพคุณ
จ.โสตทัศนศึกษา
036411051
นางสาวจิตสุภา พาริหาญ
จ.ห้องสมุด
036411051
นางพิศวรรณ ณ ลำปาง
เจ้าพนักงานธุรการ
036411051
นางสาวปรางค์จิต ขอสุข
เจ้าพนักงานธุรการ
036411051
นางสาวเขมจิรา กุลตติวานิช
เจ้าพนักงานธุรการ
036411051
นางสาวณัฐรีย์ภรณ์ แสงโชติ
จ.ห้องสมุด
036411051
นายนวพล เงินเมย
ครู (อัตราจ้าง)
036411051
นางสาวสุอาภา นาเจริญ
อื่นๆ
036411051
นายสุรศักดิ์ สุขประเสริฐ
จ.ระบบงานคอมพิวเตอร์
036411051
นางสาววิชดา ทองกาวแก้ว
เจ้าพนักงานธุรการ
036411051
นางสาวพิมพ์พร เล็กถวิลวงศ์
เจ้าพนักงานพัสดุ
036411051
นางสาวปริญญา ฉิมสุนทร
เจ้าพนักงานธุรการ
036411051
นางสาวจินดาพร ณ นคร
ครู (อัตราจ้าง)
036411051

นางสมัย ลาเกลี้ยง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
พิบูลวิทยาลัย
นายเอนก สนามทอง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
พิบูลวิทยาลัย
นางกรองทอง บุญทิพย์จำปา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
พิบูลวิทยาลัย
นายฉัตรชัย ทานะมัย
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
พิบูลวิทยาลัย
นายประเสริฐ ดิษกร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
พิบูลวิทยาลัย

นางกอบกุล ธรรมธุรส
นางนงค์เยาว์ บุตรศรี

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

8
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย โทรศัพท์: 036411051 อีเมล์: puk052516@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นงนุช ประดับวงษ์ โทรศัพท์: 0819475590 อีเมล์: puk052516@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ