โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายพิชญ์ สอนจรูญ
ครู ชำนาญการ
นางวรรณภา บุญประทีป
ครู ชำนาญการ
นางอภิญญาลักษณ์ โพธิ์เจริญ
ครู ชำนาญการ
นายสุทธิศักดิ์ เสถียรพันธุ์
ครู ชำนาญการ
นางอภิรัตน์ กองสุทธิ
ครู ชำนาญการ
นางทัศนา รักชื่น
ครู ชำนาญการ
นางประไพ พุ่มพฤกษ์
ครู ชำนาญการ
นายอำนาจ สุขสุเสียง
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางศิริรัตน์ จันทรังษี
ครู ชำนาญการ
นางวรินทร มงคล
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายชนินทร์ วงษ์สกุล
ครู ชำนาญการ
นายอนุชา แช่มภักดี
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสุนทรี สุขพงษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางปสุตา เทือกเถาว์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางผ่องศรี คำลอย
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางธนพรรณ นาคะนคร
ครู ชำนาญการ
นางศันสนีย์ ทุยเวียง
ครู ชำนาญการ
นายรุ่งโรจน์ เกิดศิริ
ครู ชำนาญการ
นางกรรณิกา ศิริวรรณ
ครู ชำนาญการ
นายวันชัย พัวพรพงษ์
ครู ชำนาญการ
นายยิ่งศักดิ์ อนุสิทธิศุภการ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายเนลวัฒก์ กิ่งสุวรรณพงษ์
ครู
นางวิไลวรรณ โฉมประเสริฐ
ครู ชำนาญการ
นายสมชาย จำนงยุทธ
ครู ชำนาญการ
นางอรุณี ให้สกุลสุข
ครู ชำนาญการ
นางสาวศิวะลักษณ์ เภตรารัตน์
ครู ชำนาญการ
นางภาวนา เทียนขาว
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางกุลจิรา กลิ่นเกษร
ครู ชำนาญการ
นางวิมลรัตน์ ทับทิมไทย
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายนันทพณ แสงพลบ
ครู ชำนาญการ
นายบรรพต แสนทวี
ครู ชำนาญการ
นางทัศนีย์ นาคหล่ำ
ครู ชำนาญการ
นายพิพัฒน์พงษ์ สุระชลภูมิ
ครู ชำนาญการ
นางวิมลรัตน์ สาหร่ายทอง
ครู ชำนาญการ
นายนิรันดร์ ร่มพุดตาล
ครู ชำนาญการ
นายสมชาย พวงมาลัย
ครู ชำนาญการ
นางสาวศิริณี นันทศรี
ครู ชำนาญการ
นายอำนาจ สมประสงค์
ครู ชำนาญการ
นางวิไลรัตน์ วสุริย์
ครู ชำนาญการ
นางลวาศรี ศรีจำปา
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางพรรณวิภา จันโทกุล
ครู ชำนาญการ
นางนงนุช ประดับวงษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางนิชานันท์ ปัญญา
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายวิชัย จันทร์ศรี
ครู ชำนาญการ
นางอัญชลี ศิริสนธิ
ครู ชำนาญการ
นางสาวเบญจวรรณ พุทธา
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายกำพล คนึงเหตุ
ครู ชำนาญการ
นางสุคนธ์ นุชเปี่ยม
ครู ชำนาญการ
นางไพรวัล วงษ์เจริญสุข
ครู ชำนาญการ
นางธนภรณ์ พุทธมงคล
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายฐิติพงษ์ พวงจำปี
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางเกสรา มานะทัศน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายจิรวัฒน์ สิงห์สูง
ครู ชำนาญการ
นางสาวเบญจวรรณ ซื่อสัตย์
ครู ชำนาญการ
นางนงค์เยาว์ บุตรศรี
ครู ชำนาญการ
นางสมจิตต์ วัฒนวงศ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสมพิศ พูลเจริญ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายประพันธ์ เสมอใจ
ครู ชำนาญการ
นางสาวกนกพร วิงวอน
ครู ชำนาญการ
นางณิชาภา เสาะแสวง
ครู ชำนาญการ
นายนรินทร์ บุญลือ
ครู ชำนาญการ
นายสมโชค อากาศ
ครู ชำนาญการ
นางฐิติยา พิมพา
เจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญการ
นางสาววรรณเศรษฐ พานอังกาบ
ครู ชำนาญการ
นางสาวมารศรี ภุมรินทร์
ครู ชำนาญการ
นางนฤมล คำนนท์
ครู ชำนาญการ
นางกนกวรรณ สร้อยคำ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางหัตทยา คุณานนท์ศิริกุล
ครู ชำนาญการ
นางวิภาณีย์ จิรธรภักดี
ครู
นายวรวิช ทองดี
ครู ชำนาญการ
นางสาวสุริยาพร ชาคริตานันท์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสาวเกวลี จันทร์ทอง
ครู ชำนาญการ
นายรังสรรค์ วงษ์สกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสาวพัสสุนงค์ เดชสองชั้น
ครู ชำนาญการ
นางสิริวรรณ ภิญโญลักษณา
ครู ชำนาญการ
นางจิรฐา เจริญสลุง
ครู ชำนาญการ
นางเนาวรัตน์ ยุติวงษ์
ครู ชำนาญการ
นางอัจจนา ศิริวรรณ
ครู ชำนาญการ
นางเนาวรัตน์ ธรรมนิตยกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางกอบกุล ธรรมธุรส
ครู ชำนาญการ
นายภาคภูมิ รักสุภาพ
ครู ชำนาญการ
นายอมรศักดิ์ เรืองรุ่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
นายชุมพล ชูชม
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
นางจริยา อินทะขิณี
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
นายอภิชาต ทวีคูณ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
นางกรองทอง บุญทิพย์จำปา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
นางอิสรีย์ พิพัฒน์โชติกร
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสาวนัทธมน สิทธิเกษร
ครู ชำนาญการ
นายเสน่ห์ กองศาสนา
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางรชาดา สมทรัพย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายทศวัตร มีทรัพย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายสวัสดิ์ ดำเนินสวัสดิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายสุเทพ ขจรศิลป์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายศักดิ์สิทธิ์ นามสุวรรณ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายมลชัย กิตติศักดิ์มนตรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางปิยาภรณ์ อุทุมภา
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายสำอาง ดวงศรีแก้ว
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางวิมลศรี รื่นบุญ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางยุวรี โพธิ์ศรีสูง
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสาวพรทิภา ผลโพธิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางเนาวรัตน์ ศรีสาสน์รัตน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางกันต์กมล มุมบ้านเซ่า
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายชาญวิทย์ จุ้ยฉุน
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายรวิสุต ประยูรพันธ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางอโณทัย แสงจินดา
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายพยนต์ มงคล
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายธีรัตม์ธคุณ กิตติภัทร์ทวีคูณ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางรุจิราภา สิทธิปาน
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางขนิษฐา ดีอ่วม
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสาวมณฑาทิพย์ ตันติสุข
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสาวพรทิพย์ ตันติเวสส
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสาวปัทมา ปัทมสูต
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายอมรชัย สถานนท์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางภัทรี เนื้อทิพย์แสงสี
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางเบญจวรรณ อุสาหะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางนุชนาฏ พานิชชอบ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางถนอมศรี อ่อนแก้ว
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางธรินทร์ภัสสร์ นิติวรภัทร
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางอุษณีย์ สนพลอย
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางกาญจนา ปิณฑวิหค
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางศรีสมัย รัตนีมงคล
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางฐิติยา เรือนนะการ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายประพัฒน์ อื้อรัตน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางนันทวัน ยิ้มพงษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางอมรรัตน์ บุญศิลป์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางอมรรัตน์ จุ้ยสกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางเตือนใจ อุ่นอนันต์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางโศรดา ทวีคูณ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางกาญจนา กาญจนโหติ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายจตุพร น้อยบุญสุข
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสอาด ฉ่ำแสง
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางเบญจมาศ นามสุวรรณ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางทวินันท์ ปิยะสิงห์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสุวัฒนา สุพันธนา
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางปาณิสรา ศรีเชื้อ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางอุบล ควรระงับ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางพูนสุข ชูชม
ครู ชำนาญการ
นางวาสนา ละอองพราว
ครู ชำนาญการ
นางนงลักษณ์ ใจบุญ
ครู ชำนาญการ
นางสาวปาริชาติ แก่นสำโรง
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางกัญจรัตน์ พรหมจรรย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางอรุณี วัฒนสิทธิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางวัลภา สถานนท์
ครู ชำนาญการ
นางจินตนา สำราญสุข
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสาววรินรำไพ บุตรลพ
ครู ชำนาญการ
นางสาวจีรภัสร์ บัวสุวรรณ
ครู ชำนาญการ
นางสุมาลี ทองพรหม
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสาวชนิดา ปาลบุตร
ครู
นางจิรภา แพทย์คดี
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสาวสุพัตรา คงเรียน
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายสมบัติ นิชเปี่ยม
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายประภัสสรากร แจ่มเสือ
ครู ชำนาญการ
นางกาญจนา ป้านทอง
ครู ชำนาญการ
นายชินวัฒน์ ฉ่ำแสง
ครู ชำนาญการ
นายทรงภพ ร่มสายหยุด
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางทัศนี สนธิ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายสรรชัยพัฒน์ พรหมศรี
ครู
นางสาวกมลวรรณ หาวัน
ครู
นางสาวอรวรรณ จันทองเทศ
ครู
นางสุภาภรณ์ อ่ำอยู่
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ
นางสาวจรรจิรา สุขสะอาด
เจ้าพนักงานธุรการ
นางศรัณยา อินทะจักร
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสาวอารีวรรณ แย้มสุคนธ์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวพิชญ์อาภา ก่ำเซ่ง
ครูผู้ช่วย
นางสาวสุพัตรา นันทิทัน
ครูผู้ช่วย
นางสาวนพวรรณ ทับทอง
ครูผู้ช่วย
นายมงคล ออกแมน
ครู ชำนาญการ
นางสาวธารารัตน์ แสงอิ่ม
ครูผู้ช่วย
นางสาวสกาวเดือน เพ็ชรวงค์
ครูผู้ช่วย
นายสมบุญ เดชชู
นักการภารโรง
นายพิมล ภักดิ์ปาน
นักการภารโรง
นายอนันต์ แก้วอำภา
นักการภารโรง
นายเทวสิงห์ เนียมแสง
นักการภารโรง
นางสาวกรณษา ธำรงพวงทอง
อื่นๆ
นางสาวมันทนา อินทรสกุล
จ.ระบบงานคอมพิวเตอร์
นางสาวสีรุ้ง เปียอยู่
อื่นๆ
นางสาวศิริรัตน์ สาแย้ม
อื่นๆ
นายรณชัย หว้ามา
อื่นๆ
นายเอกลักษณ์ เอื้อสลุง
อื่นๆ
นางสาวเกวลี อินทะจักร
อื่นๆ
นางสาวชมพูนุช เมืองทอง
อื่นๆ
นางสาวอรอุมา พุดต้น
ครู (อัตราจ้าง)
นายวรวิทย์ มรกต
จ.ระบบงานคอมพิวเตอร์
นางจารุวรรณ บุญรัตน์
เจ้าพนักงานพัสดุ
นางประภาพรรณ ภักดิ์สุขเจริญ
นักการภารโรง
นางสาวสุจิตรา เสาวภาคย์
จ.ระบบงานคอมพิวเตอร์
นางสาวอรุณรัตน์ ลือสาคร
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวพิมาย ตรีสังข์
เจ้าพนักงานธุรการ
นายศุภวัฒน์ แจ้งสุวรรณ๋์
เจ้าพนักงานธุรการ
นางอัญชลี วิเวก
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวนิภาวรรณ ศรีเพ็ง
เจ้าพนักงานธุรการ
นางรัตน์จันทร์ วงค์งาม
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวพรนิภา บุญปถัมภ์
เจ้าพนักงานธุรการ
นายธเนศ นพคุณ
จ.โสตทัศนศึกษา
นางสาวสิริสุดา ประคองพวก
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวปฐมาภรณ์ เข็มมา
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวจิตสุภา พาริหาญ
จ.ห้องสมุด
นางพิศวรรณ ณ ลำปาง
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวปรางค์จิต ขอสุข
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวเขมจิรา กุลตติวานิช
เจ้าพนักงานธุรการ
นายฐาปกรณ์ อ่อนแก้ว
จ.ระบบงานคอมพิวเตอร์
นางสาวณัฐรีย์ภรณ์ แสงโชติ
จ.ห้องสมุด
นายนวพล เงินเมย
อื่นๆ

นายอมรศักดิ์ เรืองรุ่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
พิบูลวิทยาลัย
นายชุมพล ชูชม
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
พิบูลวิทยาลัย
นางจริยา อินทะขิณี
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
พิบูลวิทยาลัย
นายอภิชาต ทวีคูณ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
พิบูลวิทยาลัย
นางกรองทอง บุญทิพย์จำปา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
พิบูลวิทยาลัย

นางวิไลรัตน์ วสุริย์
นางวิไลวรรณ โฉมประเสริฐ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

0003
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 โทรศัพท์: 036411051 อีเมล์: puk052516@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นงนุช ประดับวงษ์ โทรศัพท์: 0819475590 อีเมล์: puk052516@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ