โรงเรียนพระนารายณ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนพระนารายณ์
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายโกวิทย์ ทองอยู่
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
036413111
นายเลอพงศ์ ยังเจริญ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
036413111
นางพรทิพย์ ทานะมัย
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
036413111
นายทวี ละอองพราว
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
036413111
นายเนลวัฒก์ กิ่งสุวรรณพงษ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
036413111
นางสาวนันท์นภัสศ์ ทองอาจ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
036413111
นายวรชิต วุฒิประภา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
036413111
นางสาวพูลทรัพย์ ศิริกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
036413111
นายเล็ก เชยขุนทศ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
036413111
นางพิลาวรรณ ปัทมโรจน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
036413111
นางรุ่งทิพย์ มหาเรือนทรง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
036413111
นายแมน เชื้อบางแก้ว
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
036413111
นายสมยศ สุขดี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
036413111
นางจรรยา ประจันตะเสน
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
036413111
นางวัฒนา ใจเหมือน
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
036413111
นางสาวทิพย์วัลย์ กาญจนศิลป์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
036413111
นางสาวพรรณนภา ภูษาทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
036413111
นางรจนีย์ ลี้ภัยพาล
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
036413111
นายสุเรรัตน์ พุ่มพวง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
036413111
นางสุธาสินี ขำวารี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
036413111
นางพัชรียา สุขดี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
036413111
นางชุลี ทองสุข
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
036413111
นางสาวพยูร พวงพันธ์บุตร
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
036413111
นางพิมพ์พรรณ สุภาณิชย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
036413111
นางพรทิพย์ วุฒิวิชญานันต์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
036413111
นางพิศเพลิน ละม้ายแข
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
036413111
นางศศิธร อนุรักษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
036413111
นางบุญมาก ด้วงทองสุข
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
036413111
นายณรงค์ฤทธิ์ บัวทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
036413111
นายอำนวย ทองคง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
036413111
นางนุชนาท จั่นทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
036413111
นายสำเริง จุลประเสริฐ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
036413111
นางนงนุช จุลประเสริฐ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
036413111
นางอุบลรัตน์ ปลากัดทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
036413111
นางวรรณี โชคสมบัติ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
036413111
นางสาวพิชญา เกตุสกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
036413111
นายเกียรติพล กองสุทธิ์ใจ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
036413111
นางอุษา เหมือนเพ็ชร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
036413111
นางจุฬา ชนิตร์วัฒน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
036413111
นางจิราพร แก้วล้อม แช่มภักดี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
036413111
นางจิรายุ ทองอร่าม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
036413111
นางสิริมน แก้วจินดา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
036413111
นางพวงรัตน์ ไม้จันทร์ดี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
036413111
นางเดือนเพ็ญ เงินงอก
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
036413111
นางวัชรา โพธิ์ศรีรัตน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
036413111
นางอรชา พยัฆศิริ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
036413111
นางชนิดา กลับทุ่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
036413111
นางพรภิมล สมทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
036413111
นางพรทิพย์ จันทร์สุดา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
036413111
นางรำไพ เครือแก้ว
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
036413111
นายสมชาย แสงอิ่ม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
036413111
นางรุ่งทิพย์ วัฒนา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
036413111
นายพัลลภ ทองหล่อ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
036413111
นางนัฏฐนารี เขียวสะอาด
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
036413111
นางไขศรี สุขสุเสียง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
036413111
นางสาวยุพยงค์ กลั่นประเสริฐ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
036413111
นางประภาพร วารีนิล
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
036413111
นางนวนมณี วงษ์เทียน
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
036413111
นางนิฤมล วิทยาเอนกนันท์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
036413111
นางณัฐยา ไทยนิยม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
036413111
นางรุ่งวดี สมบูรณ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
036413111
นางสุกัญญา จิตร์วิชัย
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
036413111
นางศิโรรัตน์ หรั่งแร่
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
036413111
นางอารีย์ จันทร
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
036413111
นางสาววนิดา ปานโต
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
036413111
นางพนิจาภรณ์ สวัสดิโรจน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
036413111
นางกุลรัศมิ์ ปิ่นนาค
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
036413111
นางรังสิยา โพธิ์สุวรรณ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
036413111
นางทัศน์วรรณ พูลเพิ่ม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
036413111
นางช่อผกา รำไพ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
036413111
นายโกศล สิงห์พันธุ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
036413111
นางฐานันดร ร่มวาปี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
036413111
ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุขสวัสดิ์ บุญยโรจน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
036413111
นางอุรักษ์ สุริยวงษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
036413111
นางสาววีณาวรรณ จันทขันธ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
036413111
นางจำลองลักษณ์ โชติพรม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
036413111
นางณัฐฐินันท์ หอมจันทร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
036413111
นางปิ่นรัตน์ ร่มสายหยุด
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
036413111
นางวิลาวรรณ ศรีชมภู
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
036413111
นางสุภาภรณ์ เตชะไตรภพ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
036413111
นายปัถวี มีประเสริฐโชค
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
036413111
นางอัจฉรา แป้นโพธิ์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
036413111
นางสาวพัสสุนงค์ เดชสองชั้น
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
036413111
นางอุไรรัตน์ สีบำรุงสาสน์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
036413111
นางโสภี พันธ์โพธิ์ทอง
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
036413111
นางอัญชลี สุนทรวงษ์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
036413111
นางสาวกันธิชา เพชรดี
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
036413111
นางสาวฉัตรธิดา ชัยโพธิ์ศรี
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
036413111
นางสาวกฤติยา ขจรมา
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
036413111
นางสาวธิดารัตน์ คำพุฒ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
036413111
นายนุชากร สาระทัน
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
036413111
นางสาวนันทวัน จันทรสิทธิ์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
036413111
นางศิริรัตน์ ทองนอก
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
036413111
นางจริยา คล้ายพรหม
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
036413111
นางกุลนรี วายุเหือด
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
036413111
นายชุมพล เพ็งอินทร์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
036413111
นางนาถชลา สุกใส
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
036413111
นางทิพย์วรรณ สุวรรณี
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
036413111
นางสาววิภาพร พลพืช
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
036413111
นางสาวอภิชาดา โฆษิตวานิช
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
036413111
นางสาวอรวรรณ ํธรรมสระ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
036413111
นายกิตติศักดิ์ ปานงาม
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
036413111
นางพัสวี แก้วเคน
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
036413111
นางสาวกมลทิพย์ ทองเย็น
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
036413111
นางสาวปทิตตา เพ็งเที่ยง
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
036413111
นางสาวสุชาวดี โสพรม
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
036413111
นางราวีณา นาสมศรี
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
036413111
นางสาวอัจฉระพรรณ ทองสันต์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
036413111
นางเพียงหทัย นิรมล
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
036413111
นางณัฐธยาน์ บุตโรบล
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
036413111
นางสาวณปภัช รุจิระกุล
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
036413111
นายจิรานุวัฒน์ นาประสิทธิ์
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
036413111
นางสาวธัญพิชชา จำปาทิพย์
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
036413111
นางสาวภัทราภรณ์ สีหา
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
036413111
นางสาวมริสรา ดีมี
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
036413111
นางสาววิรัชยา กัณหา
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
036413111
นายวิศรุต สว่างศรี
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
036413111
นางสาวศิริอร พรผุดผ่อง
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
036413111
นางสาวปิยะดา บุญประดิษฐ์
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
036413111
นางสาวชนิศกาญจน์ มั่นคง
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
036413111
นางสาวกัลยาณี พันธ์สีดา
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
036413111
นางกนกวรรณ พงษ์สุวรรณ
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
036413111
นางสาวเบญจวรรณ สีดาหวีด
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
036413111
นางสาวน้ำทิพย์ แก้วจำลอง
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
036413111
นายพงศ์เทพ ทองพรม
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
036413111
นายเกตุ ทองสด
ช่างไม้ชั้น 3
กลุ่มสาระ ฯ : -
036413111
นายทรงวุฒิ ชมภูวิเศษ
อื่นๆ
กลุ่มสาระ ฯ : -
036413111
นายวิเชียร พลกระจาย
อื่นๆ
กลุ่มสาระ ฯ : -
036413111
นายนิพัธ ศรีแจ่มใส
ช่างไฟฟ้า
กลุ่มสาระ ฯ : -
036413111
นายวิมล แก้วพรม
ช่างไฟฟ้า
กลุ่มสาระ ฯ : -
036413111
นายสมเกียรติ แสงทอง
ช่างไฟฟ้า
กลุ่มสาระ ฯ : -
036413111
นางสาววรัญญา ชนะโม
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
036413111
นายวีรภัทร พันธ์ชา
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
036413111
นางชนัญชิตา แก้วอำภา
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
036413111
นายทวีศักดิ์ สีทะ
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
036413111
นางสาวกุลธิดา เชื้อสูง
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
036413111
นายประพันธ์ จันทร์เงิน
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
036413111
นายวุฒิชัย หอมนาน
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
036413111
นายกิตติกร จันทร์ศรี
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
036413111
นายRichard Krisztian Wambach
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
036413111
นางสาวRosenne Mae Fuentes Sajo
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
036413111
นางสาววันวิสา บรรพเชิด
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
036413111
นางสาวประกายเพชร จันทะเลิศ
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
036413111
นายธงชัย ดีมูลพันธ์
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
036413111
นางสาวเสาวลักษณ์ สกุลด่าน
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
036413111
นางสาวนนทรีย์ ปั่นทิม
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
036413111
นางสาวจงจิต เนียมแสง
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
036413111
นายChristian C. Cabigas
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
036413111
นาย๋Jason Binukke
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
036413111
นายกฤษฎิ์ปกรณ์ ีรัตนจันทร์
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
036413111
นายธีรวิทย์ ทองอยู่
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
036413111
นางรัฐภัฏ ขวัญเมือง
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
036413111
นางสาวสุทธิรัศมิ์ ชุตินาทดลเจือ
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
036413111
นางสาวชุติมา ทองบุญตา
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
036413111
นางสาวสุภาภรณ์ บุตมะ
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
036413111
นางสาวVenus Apolinares Dunque
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
036413111
นางสาวรติยา สิงห์โต
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
036413111
นายไพรัตน์ วงษ์เสถียร
อื่นๆ
กลุ่มสาระ ฯ : -
036413111
นางสาวสิริมณี ธรรมกุล
อื่นๆ
กลุ่มสาระ ฯ : -
036413111
นางสาวกัลย์สุดา ฤทธิรณยุทธ
เจ้าพนักงานพัสดุ
กลุ่มสาระ ฯ : -
036413111
นางกนกศิลป์ สืบสุข
เจ้าพนักงานธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
036413111
นางสาวนันท์นภัส ขอสุข
เจ้าพนักงานธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
036413111
นางอิชยา วาสิกดิลก
นักวิชาการเงินและบัญชี
กลุ่มสาระ ฯ : -
036413111
นายวิชญา อารมณ์ดี
จ.โสตทัศนศึกษา
กลุ่มสาระ ฯ : -
036413111
นายชัยวัฒน์ พวงพู
จ.ระบบงานคอมพิวเตอร์
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
036413111
นางสาววรรณี บุญชู
พยาบาล
กลุ่มสาระ ฯ : -
036413111

นายโกวิทย์ ทองอยู่
ผู้อำนวยการโรงเรียน
พระนารายณ์
นายเลอพงศ์ ยังเจริญ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
พระนารายณ์
นางพรทิพย์ ทานะมัย
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
พระนารายณ์
นายทวี ละอองพราว
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
พระนารายณ์
นายเนลวัฒก์ กิ่งสุวรรณพงษ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
พระนารายณ์

นางเดือนเพ็ญ เงินงอก
นางพิมพ์พรรณ สุภาณิชย์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

12,575
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนพระนารายณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 โทรศัพท์: 036413111 อีเมล์: schoolpranarai@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นาถชลา สุกใส โทรศัพท์: 0815700363 อีเมล์: nanakung.s@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]