โรงเรียนลำสนธิวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนลำสนธิวิทยา
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายเผด็จ สุพันธนา
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
036633213
นายธีรพงษ์ ภูธร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
036633213
นายสุมิตร พิทักษ์พงศ์พาณิชย์
ครู
036633213
นายกิตติศักดิ์ ปานงาม
ครู
036633213
นายนฤนาท ดาโสม
ครู ชำนาญการ
036633213
นางสาวดรัณญ์ณพัสม์ ช่างไทย
ครู
036633213
นายปรีชา รู้มั่น
ครู ชำนาญการ
036633213
นายชุตินันท์ กองทอง
ครู ชำนาญการ
036633213
นางอิสรีย์ บุตรศรี
ครู ชำนาญการ
036633213
นางรัตติยา ทะนุก
ครู ชำนาญการพิเศษ
036633213
นางเกศรา นวลเชิด
ครู ชำนาญการพิเศษ
036633213
นายจารึก ผ่องพันธ์ชัย
ครู ชำนาญการ
036633213
นางพรพรรณ สุจริตตั้งธรรม
ครู ชำนาญการพิเศษ
036633213
นายวิเชียร แน่นอุดร
ครู ชำนาญการ
036633213
นายสมศักดิ์ พันธุ์มกร
ครู
036633213
นางสาวปิยรัตน์ วงษ์กาญจนรัตน์
ครู ชำนาญการ
036633213
นายวิทยา สิงห์ทอง
ครู
036633213
นายกีรติ ศุภภัคว์รุจา
ครู
036633213
นางสาวปวีนุช เมฆฉาย
ครู
036633213
นางพจนีย์ ปลื้มมะลัง
ครูผู้ช่วย
036633213
นางสาวชาคริยา อัมพันทอง
ครู
036633213
นางสาวศิริพร ครองเคหา
ครูผู้ช่วย
036633213
นางสาวกมลมาศ เมืองมูล
ครูผู้ช่วย
036633213
นายวิฑูรย์ ธนะศิวาทรัพย์
ครู ชำนาญการ
036633213
นางสาวกิติพร เมล์พ่วง
ครูผู้ช่วย
036633213
นางชมชนก ผิวขาว
ครูผู้ช่วย
036633213
นายประดิษฐ์ ชมพูน
ครูผู้ช่วย
036633213
นายนภัทร์ ศรีทองพนาบูลย์
ครูผู้ช่วย
036633213
นางสาวธิดา เพชรคง
ครูผู้ช่วย
036633213
นายธราพงษ์ กลิ่นประทุม
ครูผู้ช่วย
036633213
นางสาวเกษมณี เสาทอง
ครูผู้ช่วย
036633213
นายเมฑาศิษย์ พรมสำลี
ครูผู้ช่วย
036633213
นางสาวศมนรัตน์ พรายรักษา
ครูผู้ช่วย
036633213
นายนพรัตน์ เรือนไทย
ช่างไม้ชั้น 3
036633213
นายสมพงษ์ บุปผา
ช่างปูนชั้น 2
036633213
นางสาวหัทยา รัตนประเสริฐ
ครู (อัตราจ้าง)
036633213
นางสาวปนัดดา โพนทอง
ครู (อัตราจ้าง)
036633213
นางสาวพรทิพย์ กลิ่นศรีสุข
ครู (อัตราจ้าง)
036633213
นางอนุภา ชนิตปรียา
ครูธุรการ
036633213
นางสาวธิติมา ศรีทอง
ครู
036633213
นายขจรศักดิ์ จินดาเนตร
ครู (อัตราจ้าง)
036633213
นางสาวนิธิพร ทัศดร
ครู (พนักงานงานราชการ)
036633213
นางวาสนา เรืองสุกดี
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
036633213
นายนายสุชาติ สุ่มทรัพย์
นักการภารโรง
036633213
นางสาวสุภาวดี ศรีสุภาพ
แม่บ้าน
036633213
MissGlory Akwi Fogham
ครู (อัตราจ้าง)
036633213

นายเผด็จ สุพันธนา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ลำสนธิวิทยา
นายธีรพงษ์ ภูธร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ลำสนธิวิทยา

นายกีรติ ศุภภัคว์รุจา
นายกิตติศักดิ์ ปานงาม

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

769
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนลำสนธิวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 โทรศัพท์: 036633213 อีเมล์: LT.school55@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: วิฑูรย์ ธนะศิวาทรัพย์ โทรศัพท์: 0890188244 อีเมล์: witoon_209@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]