โรงเรียนลำสนธิวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนลำสนธิวิทยา
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นางสาวรสริญ เชยสาคร
ครู
นางปิยรัตน์ วงษ์กาญจนรัตน์
ครู
นายกิตติพร กล่ำเพ็ง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
นายปรีชา รู้มั่น
ครู ชำนาญการ
นายชุตินันท์ กองทอง
ครู ชำนาญการ
นางอิสรีย์ บุตรศรี
ครู ชำนาญการ
นางรัตติยา ทะนุก
ครู ชำนาญการ
นางเกศรา นวลเชิด
ครู ชำนาญการ
นายจารึก ผ่องพันธ์ชัย
ครู ชำนาญการ
นางพรพรรณ สุจริตตั้งธรรม
ครู ชำนาญการ
นางณรัณฐณภรณ์ พงษ์นิล
ครู ชำนาญการ
นายวิเชียร แน่นอุดร
ครู ชำนาญการ
นายสมศักดิ์ พันธุ์มกร
ครู
นายสุมิตร พิทักษ์พงศ์พาณิชย์
ครู
นางดรัณญ์ณพัสม์ ช่างไทย
ครูผู้ช่วย
นายวิทยา สิงห์ทอง
ครู
นางสาวมาลี แนบเนียร
ครูผู้ช่วย
นางสาวพิมใจ ไชยพันนา
ครู
0860215250
นางจารุณี ชมพลมา
ครู
0892422970
นางสาวสุรัตน์ เจนสาริกิจ
ครู
0857294262
นางสาวปวีนุช เมฆฉาย
ครู
0886021995
นางสาวสุนิษา อินทรโชติ
ครูผู้ช่วย
0806654553
นายประทิน เหลืองทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
0838735167

นายประทิน เหลืองทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ลำสนธิวิทยา
นายกิตติพร กล่ำเพ็ง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ลำสนธิวิทยา

นางสาวรสริญ เชยสาคร
นางสาวปวีนุช เมฆฉาย

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

0007
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนลำสนธิวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 โทรศัพท์: 036633213 อีเมล์: s_nongree@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: มาลี แนบเนียร โทรศัพท์: 0811356255 อีเมล์: siaminter_tm@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ