โรงเรียนลำสนธิวิทยา


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนลำสนธิวิทยา
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นางสาวรสริญ เชยสาคร
ครู
036633213
นางปิยรัตน์ วงษ์กาญจนรัตน์
ครู
036633213
นายเผด็จ สุพันธนา
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
036633213
นายกิตติพร กล่ำเพ็ง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
036633213
นายปรีชา รู้มั่น
ครู ชำนาญการ
036633213
นายชุตินันท์ กองทอง
ครู ชำนาญการ
036633213
นางอิสรีย์ บุตรศรี
ครู ชำนาญการ
036633213
นางรัตติยา ทะนุก
ครู ชำนาญการ
036633213
นางเกศรา นวลเชิด
ครู ชำนาญการ
036633213
นายจารึก ผ่องพันธ์ชัย
ครู ชำนาญการ
036633213
นางพรพรรณ สุจริตตั้งธรรม
ครู ชำนาญการ
036633213
นางณรัณฐณภรณ์ พงษ์นิล
ครู ชำนาญการ
036633213
นายวิเชียร แน่นอุดร
ครู ชำนาญการ
036633213
นายสมศักดิ์ พันธุ์มกร
ครู
036633213
นายสุมิตร พิทักษ์พงศ์พาณิชย์
ครู
036633213
นางดรัณญ์ณพัสม์ ช่างไทย
ครูผู้ช่วย
036633213
นายวิทยา สิงห์ทอง
ครู
036633213
นางสาวมาลี แนบเนียร
ครูผู้ช่วย
036633213
นางจารุณี ชมพลมา
ครู
036633213
นางสาวสุรัตน์ เจนสาริกิจ
ครู
036633213
นางสาวปวีนุช เมฆฉาย
ครู
036633213
นางสาวสุนิษา อินทรโชติ
ครูผู้ช่วย
036633213
นายนฤนาท ดาโสม
ครู ชำนาญการ
036633213

นายเผด็จ สุพันธนา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ลำสนธิวิทยา
นายกิตติพร กล่ำเพ็ง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ลำสนธิวิทยา

นางจารุณี ชมพลมา
นายสุมิตร พิทักษ์พงศ์พาณิชย์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

102
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนลำสนธิวิทยา โทรศัพท์: 036633213 อีเมล์: s_nongree@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: มาลี แนบเนียร โทรศัพท์: 0811356255 อีเมล์: siaminter_tm@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ