โรงเรียนลำสนธิวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนลำสนธิวิทยา
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายเผด็จ สุพันธนา
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
036633213
นายสุมิตร พิทักษ์พงศ์พาณิชย์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
036633213
นายกิตติศักดิ์ ปานงาม
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
036633213
นายนฤนาท ดาโสม
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
036633213
นางสาวดรัณญ์ณพัสม์ ช่างไทย
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
036633213
นายปรีชา รู้มั่น
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
036633213
นายชุตินันท์ กองทอง
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
036633213
นางอิสรีย์ บุตรศรี
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
036633213
นางรัตติยา ทะนุก
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
036633213
นางเกศรา นวลเชิด
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
036633213
นายจารึก ผ่องพันธ์ชัย
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
036633213
นางพรพรรณ สุจริตตั้งธรรม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
036633213
นายวิเชียร แน่นอุดร
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
036633213
นายสมศักดิ์ พันธุ์มกร
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
036633213
นายวิทยา สิงห์ทอง
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
036633213
นายกีรติ ศุภภัคว์รุจา
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
036633213
นางสาวปวีนุช เมฆฉาย
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
036633213
นางพจนีย์ ปลื้มมะลัง
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
036633213
นางสาวชาคริยา อัมพันทอง
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
036633213
นางสาวศิริพร ครองเคหา
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
036633213
นางสาวกมลมาศ เมืองมูล
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
036633213
นางสาวกิติพร เมล์พ่วง
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
036633213
นางชมชนก ผิวขาว
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
036633213
นายประดิษฐ์ ชมพูน
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
036633213
นายนภัทร์ ศรีทองพนาบูลย์
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
036633213
นางสาวธิดา เพชรคง
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
036633213
นายธราพงษ์ กลิ่นประทุม
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
036633213
นางสาวเกษมณี เสาทอง
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
036633213
นายเมฑาศิษย์ พรมสำลี
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
036633213
นางสาวศมนรัตน์ พรายรักษา
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
036633213
นายนพรัตน์ เรือนไทย
ช่างไม้ชั้น 3
กลุ่มสาระ ฯ : ไม่มีกลุ่มสาระ
036633213
นายสมพงษ์ บุปผา
ช่างปูนชั้น 2
กลุ่มสาระ ฯ : ไม่มีกลุ่มสาระ
036633213
นางสาวหัทยา รัตนประเสริฐ
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
036633213
นางสาวพรทิพย์ กลิ่นศรีสุข
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
036633213
นางอนุภา ชนิตปรียา
ครูธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
036633213
นางสาวธิติมา ศรีทอง
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
036633213
นายขจรศักดิ์ จินดาเนตร
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
036633213
นางสาวนิธิพร ทัศดร
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
036633213
นางวาสนา เรืองสุกดี
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
กลุ่มสาระ ฯ : ไม่มีกลุ่มสาระ
036633213
นายนายสุชาติ สุ่มทรัพย์
นักการภารโรง
กลุ่มสาระ ฯ : ไม่มีกลุ่มสาระ
036633213
นางสาวสุภาวดี ศรีสุภาพ
แม่บ้าน
กลุ่มสาระ ฯ : ไม่มีกลุ่มสาระ
036633213
MissGlory Akwi Fogham
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
036633213

นายเผด็จ สุพันธนา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ลำสนธิวิทยา

นางสาวธิติมา ศรีทอง
นายปรีชา รู้มั่น

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,465
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนลำสนธิวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 โทรศัพท์: 036633213 อีเมล์: LT.school55@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: วิฑูรย์ ธนะศิวาทรัพย์ โทรศัพท์: 0890188244 อีเมล์: witoon_209@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]