โรงเรียนลำสนธิวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนลำสนธิวิทยา
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นางสาวรสริญ เชยสาคร
ครู

036633213
นางปิยรัตน์ วงษ์กาญจนรัตน์
ครู

036633213
นายเผด็จ สุพันธนา
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
0899020091
036633213
นายกิตติพร กล่ำเพ็ง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ

036633213
นายปรีชา รู้มั่น
ครู ชำนาญการ

036633213
นายชุตินันท์ กองทอง
ครู ชำนาญการ

036633213
นางอิสรีย์ บุตรศรี
ครู ชำนาญการ

036633213
นางรัตติยา ทะนุก
ครู ชำนาญการ

036633213
นางเกศรา นวลเชิด
ครู ชำนาญการ

036633213
นายจารึก ผ่องพันธ์ชัย
ครู ชำนาญการ

036633213
นางพรพรรณ สุจริตตั้งธรรม
ครู ชำนาญการ

036633213
นางณรัณฐณภรณ์ พงษ์นิล
ครู ชำนาญการ

036633213
นายวิเชียร แน่นอุดร
ครู ชำนาญการ

036633213
นายสมศักดิ์ พันธุ์มกร
ครู

036633213
นายสุมิตร พิทักษ์พงศ์พาณิชย์
ครู

036633213
นางดรัณญ์ณพัสม์ ช่างไทย
ครูผู้ช่วย

036633213
นายวิทยา สิงห์ทอง
ครู

036633213
นางสาวมาลี แนบเนียร
ครูผู้ช่วย

036633213
นางจารุณี ชมพลมา
ครู
0892422970
036633213
นางสาวสุรัตน์ เจนสาริกิจ
ครู
0857294262
036633213
นางสาวปวีนุช เมฆฉาย
ครู
0886021995
036633213
นางสาวสุนิษา อินทรโชติ
ครูผู้ช่วย
0806654553
036633213
นายประทิน เหลืองทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
0838735167
036633213
นายนฤนาท ดาโสม
ครู ชำนาญการ

036633213

นายเผด็จ สุพันธนา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ลำสนธิวิทยา
นายกิตติพร กล่ำเพ็ง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ลำสนธิวิทยา

นางพรพรรณ สุจริตตั้งธรรม
นางจารุณี ชมพลมา

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

3
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนลำสนธิวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 โทรศัพท์: 036633213 อีเมล์: s_nongree@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: มาลี แนบเนียร โทรศัพท์: 0811356255 อีเมล์: siaminter_tm@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ