ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนลำสนธิวิทยา
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายเผด็จ สุพันธนา
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
036689836
นางรัตติยา ทะนุก
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
036689836
นางเกศรา นวลเชิด
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
036689836
นางพรพรรณ สุจริตตั้งธรรม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
036689836
นายสุมิตร พิทักษ์พงศ์พาณิชย์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
036689836
นายชุตินันท์ กองทอง
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
036689836
นางอิสรีย์ บุตรศรี
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
036689836
นายจารึก ผ่องพันธ์ชัย
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
036689836
นายวิเชียร แน่นอุดร
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
036689836
นายสมศักดิ์ พันธุ์มกร
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
036689836
นายกีรติ ศุภภัคว์รุจา
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
036689836
นายกิตติศักดิ์ ปานงาม
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
036689836
นางสาวดรัณญ์ณพัสม์ ช่างไทย
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
036689836
นางสาวภนิดา มาตราช
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
036689836
นางพจนีย์ ปลื้มมะลัง
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
036689836
นางสาวชาคริยา อัมพันทอง
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
036689836
นางสาวศิริพร ครองเคหา
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
036689836
นายประดิษฐ์ ชมพูน
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
036689836
นางสาวศศิธร ปั้นชูศรี
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
036689836
นายเริงฤทธิ์ สุขเกษม
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
036689836
นายธรรมเนียม จองคำ
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
036689836
นางสาวศิริลักษณ์ ชัยโคด
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
036689836
นายพชร หวานแช่ม
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
036689836
นางสาวสุนิสา ศิลป์ประดิษฐ
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
036689836
นางสาวกมลมาศ เมืองมูล
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
036689836
นางสาวกิติพร เมล์พ่วง
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
036689836
นางสาวฉัฐมาศ อยู่โต
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
036689836
นางสาวธิดา เพชรคง
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
036689836
นายธราพงษ์ กลิ่นประทุม
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
036689836
นางสาวเกษมณี เสาทอง
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
036689836
นายเมฑาศิษย์ พรมสำลี
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
036689836
นางสาวศมนรัตน์ พรายรักษา
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
036689836
นางสาวกชกร ศิริหล้า
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
036689836
นายนพรัตน์ เรือนไทย
ช่างไม้ชั้น 3
กลุ่มสาระ ฯ : -
036689836
นายสมพงษ์ บุปผา
ช่างปูนชั้น 2
กลุ่มสาระ ฯ : -
036689836
นางสาวนิธิพร ทัศดร
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
036689836
นางอนุภา ชนิตปรียา
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
036689836
นางสาวหัทยา รัตนประเสริฐ
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
036689836
นางสาวพรทิพย์ กลิ่นศรีสุข
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
036689836
นายขจรศักดิ์ จินดาเนตร
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
036689836
นางสาวชลภัสสรณ์ ชมสลุง
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
036689836
นายนายสุชาติ สุ่มทรัพย์
นักการภารโรง
กลุ่มสาระ ฯ : -
036689836
นางสาวณัฎฐา แซ่ลี้
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
036689836
นางสาวพัชราพร ศรชัย
ครูธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
036689836

นายเผด็จ สุพันธนา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ลำสนธิวิทยา

นายสุมิตร พิทักษ์พงศ์พาณิชย์
นางพจนีย์ ปลื้มมะลัง

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

3,025
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนลำสนธิวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 โทรศัพท์: 036689836 อีเมล์: LT.school55@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ธราพงษ์ กลิ่นประทุม โทรศัพท์: 0836933409 อีเมล์: golf_zinker@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]