ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายพลพิพัฒน์ สุระขันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน เชี่ยวชาญ
0819464819
นางนิตยา ฮวบหิน
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
0898204281
นายธวัชชัย มีประเสริฐ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
0812920509
นางเรณู ร่มโพธิ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
0914789121
นายวีรชัย ชมภู่
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
0870305625
นางพีรนุช บุญซิ่ววงษ์
ครู
นางสาวจันทร์แรม สิงหนาท
ครู
0857321303
นางสาวพิชญา ทิพยสุวรรณมาลา
ครู
0830621552
นางนภา คุ้มครอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
0845687772
นางประเสริฐ โพธิ
ครู ชำนาญการ
0801061309
นางเพ็ญศรี ทองสอาด
ครู ชำนาญการพิเศษ
0898307386
นางคนึงนิตย์ เปี่ยมทองคำ
ครู ชำนาญการ
0898902168
นางอรพิณ จ่าหมื่นไวย์
ครู ชำนาญการ
0818533538
นางสาวรัตนา สุยจิว
ครู ชำนาญการพิเศษ
0884616842
นางสาวรุ่งนภา ตระกูลพัว
ครู ชำนาญการพิเศษ
0868124556
นางสุกัญญา แสงดาว
ครู ชำนาญการพิเศษ
0817454580
นางณีรนุช ศิริกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
0899001319
นายยงยุทธ สุทธิสวัสดิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0840138201
นางสาวฉันทนาฏ สิงห์ดี
ครู ชำนาญการ
0898208189
นางอุษณีย์ จันทรวิลักษณ์
ครู ชำนาญการ
0837042262
นางประทุม บุญย้าย
ครู ชำนาญการพิเศษ
0818520388
นางสาวเพ็ญศรี คำทอง
ครู ชำนาญการ
0813855088
นายธวัช โพธิ์ไพจิตร
ครู ชำนาญการพิเศษ
0898054650
นายมิตชัย ใจชอบ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0898834390
นางดวงสมร ฉิมพาลี
ครู ชำนาญการพิเศษ
0814420038
นายเสน่ห์ จำนงค์นารถ
ครู ชำนาญการ
0819949069
นางสาวกฤษฎา มั่งมีชัย
ครู ชำนาญการพิเศษ
0897510231
นางกมลทิพย์ เรืองสกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
0865187835
นางกาญจนะนันท์ พูลทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
0890849949
นางกนกนาถ นุชเอี่ยม
ครู ชำนาญการพิเศษ
0817592477
นางศรีไพร สิงห์สวัสดิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0892314272
นางดวงใจ จ่าหมื่นไวย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0897657088
นางเทพี ไวประดับ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0897421237
นางรัชนี อินทรัต
ครู ชำนาญการพิเศษ
0861271853
นางเอื้อมพร บุญกระเตื้อง
ครู ชำนาญการพิเศษ
0890414804
นายสมบัติ กรัตนุถะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0915952681
นางอุษณีย์ เอี่ยมสงคราม
ครู ชำนาญการพิเศษ
0811913419
นางศรีเสาวลักษณ์ กลั่นสกุล
ครู ชำนาญการ
0871209559
นางทวาย ไทยรัตน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
08998125250
นางยุพิน ศุภนคร
ครู ชำนาญการพิเศษ
0818525886
นางศุภลักษณ์ พูลพันธุ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0863020650
นางจันทร์เพ็ญ จันทร์เพ็ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
0819478553
นายวิเชียร พัวพานิช
ครู ชำนาญการพิเศษ
0890834157
นายสมจิต พูลผลกุล
ครู ชำนาญการ
0809639559
นางสิริพร สีตะระโส
ครู ชำนาญการพิเศษ
0815862484
นายมนูญ ชัยประสิทธิ์
ครู ชำนาญการ
0859548649
นางจิรวัน สุวานิช
ครู ชำนาญการพิเศษ
0814875864
นางคมขำ ชูพงษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0861267739
นางสิริกร ชิตชาตรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
0898269358
นายสุรพงษ์ ชัยสุวรรณรักษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0851988237
นางรวิสุดา อมตะพิงกูล
ครู ชำนาญการพิเศษ
0874046549
นางพิมพ์กนก เกตุวิวัฒน์
ครู ชำนาญการ
0859634894
นางจันทร์เพ็ญ พิศรูป
ครู ชำนาญการพิเศษ
0819915686
นางกาญจนา ศุภนคร
ครู ชำนาญการพิเศษ
0868011795
นางกฤษดา มาแย้ม
ครู ชำนาญการพิเศษ
0851770788
นางสาวมณี หอมจิตร
ครู ชำนาญการพิเศษ
0813523206
นางจันทนา วงษ์อินทร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0861211435
นางวรรณี แจ่มศิริพงษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0841439110
นางสายพาน พึ่งธรรม
ครู ชำนาญการพิเศษ
0812937977
นายประจักษ์ ดวงดาว
ครู ชำนาญการพิเศษ
0806682569
นางศรีเรือน ยิ้มย่อง
ครู ชำนาญการพิเศษ
0899023449
นางรัชญา ติยะวงศ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0819024519
นายสุรศักดิ์ วงษ์อินทร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0819912609
นางนันทนา ยะวิญชาญ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0814954917
นางสุขใจ ดวงดาว
ครู ชำนาญการพิเศษ
0870413087
นายราเชนทร์ มาแย้ม
ครู ชำนาญการพิเศษ
0896133744
นางลัดดา โพธิ์ไพจิตร
ครู ชำนาญการพิเศษ
0892408455
นายสุพล กมลเนตร
ครู ชำนาญการพิเศษ
0817801805
นางรุ่งระวี ชูชัยมงคล
ครู ชำนาญการพิเศษ
0898084969
นางกอบกุล ลังกาพินธ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0901143705
นายธนเดช นุชเอี่ยม
ครู ชำนาญการพิเศษ
0819912417
นางนิตยา ทองไทย
ครู ชำนาญการพิเศษ
0813749485
นางเหรียญทอง ฉาบแก้ว
ครู ชำนาญการพิเศษ
0890867050
นางภัทรีวรรณ ทองคำ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0912595950
นางกองแก้ว ศาสตร์สกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
0860653259
นางวันวิสา รัตนถาวร
ครู ชำนาญการพิเศษ
0815715342
นางสาวอารีรัตน์ นีระ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0819484266
นางอุบลรัตน์ ต่ายธานี
ครู ชำนาญการพิเศษ
0850495082
นางธนาธิป วุฒิวัฒนกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
0861286685
นางอัจฉรา ศรีประเสริฐ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0819464822
นางนันทนา ปักโคทานัง
ครู ชำนาญการ
0812740079
นางทิฆัมพร วรรณสุทธิ์
ครู
0894892737
นางสาวสุคนธ์ สุ่มทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
0871718083
นางสาวจารุวรรณ สุขประเสริฐ
ครู
0842091966
นายจงกล ต่ายธานี
ครู ชำนาญการพิเศษ
0823520945
นางเตือนใจ ทองพร
ครู ชำนาญการพิเศษ
0868143423
นางสาวชาสิณี ห่วงมิตร
ครู ชำนาญการ
0836992965
นางสาวบุญตา ไล้เลิศ
ครู ชำนาญการ
0890457318
นางวันเพ็ญ สุรินทะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0892343870
นายสมพล ศุภนคร
ครู ชำนาญการ
0818527117
นางมาลิน จำสนอง
ครู ชำนาญการ
0860782933
นางจันทร์เพ็ญ แพรม้วน
ครู ชำนาญการพิเศษ
0892434892

นายพลพิพัฒน์ สุระขันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลสิงห์บุรี
นางนิตยา ฮวบหิน
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลสิงห์บุรี
นายธวัชชัย มีประเสริฐ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลสิงห์บุรี
นางเรณู ร่มโพธิ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลสิงห์บุรี
นายวีรชัย ชมภู่
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลสิงห์บุรี

นางสาวมณี หอมจิตร
นางศรีไพร สิงห์สวัสดิ์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

00023
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี โทรศัพท์: 036511040,036521507 อีเมล์: anubansing@yahoo.com
เว็บมาสเตอร์:: อุษณีย์ จันทรวิลักษณ์ โทรศัพท์: 0837042262 อีเมล์: khengu@yahoo.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ