ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

การประชุมข้าราชการครูของเดือน

วาระการประชุมข้าราชการครู  เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการบริหารจัดการศึกษา

โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นางพิมพ์ฉวี จิตรบรรพต
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
036511040,036521507
นางจุฑารัตน์ ปุณยชัยปรีดา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
036511040,036521507
นางนิตยา ฮวบหิน
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
036511040,036521507
นางเรณู ร่มโพธิ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
036511040,036521507
นายวีรชัย ชมภู่
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
036511040,036521507
นางภัทรพร มงคลพิทักษ์กุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
036511040,036521507
นางสาวจิตรา พ่วงพุ่ม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
036511040,036521507
นางสาวประจง หลิ่มโตประเสริฐ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
036511040,036521507
นางนภา คุ้มครอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
036511040,036521507
นางวัฒนา มะลาศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
036511040,036521507
นางรัตนา สุขตั้งมั่น
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
036511040,036521507
นางยนพักพริ้ง นนธิจันทร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
036511040,036521507
นางทองสุข เสวตวิหารี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
036511040,036521507
นางเพ็ญศรี ทองสอาด
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
036511040,036521507
นางสุภา จันทา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
036511040,036521507
นายยงยุทธ สุทธิสวัสดิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
036511040,036521507
นายมิตชัย ใจชอบ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
036511040,036521507
นางดวงสมร ฉิมพาลี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
036511040,036521507
นางสาวกฤษฎา มั่งมีชัย
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
036511040,036521507
นางกมลทิพย์ เรืองสกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
036511040,036521507
นางเอื้อมพร บุญกระเตื้อง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
036511040,036521507
นางอุษณีย์ เอี่ยมสงคราม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
036511040,036521507
นางศรีเสาวลักษณ์ กลั่นสกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
036511040,036521507
นางสิริพร สีตะระโส
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
036511040,036521507
นางคมขำ ชูพงษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
036511040,036521507
นางกฤษดา มาแย้ม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
036511040,036521507
นางจันทนา วงษ์อินทร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
036511040,036521507
นางวรรณี แจ่มศิริพงษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
036511040,036521507
นางสายพาน พึ่งธรรม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
036511040,036521507
นางศรีเรือน ยิ้มย่อง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
036511040,036521507
นางพิมพ์สรินดา ติยะวงศ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
036511040,036521507
นางนันทนา ยะวิญชาญ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
036511040,036521507
นางสุขใจ ดวงดาว
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
036511040,036521507
นายราเชนทร์ มาแย้ม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
036511040,036521507
นางลัดดา โพธิ์ไพจิตร
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
036511040,036521507
นางรุ่งระวี ชูชัยมงคล
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
036511040,036521507
นางกอบกุล ลังกาพินธุ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
036511040,036521507
นายธนเดช นุชเอี่ยม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
036511040,036521507
นางนิตยา ทองไทย
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
036511040,036521507
นางวันวิสา รัตนถาวร
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
036511040,036521507
นางสาวเจนเนตร์ พันธุเกตุ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
036511040,036521507
นางธัญญรัศม์ สุริยะหิรัญ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
036511040,036521507
นางกาญจนา สุขเคหา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
036511040,036521507
นางนารีรัตน์ ชัยคิรินทร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
036511040,036521507
นางสาวอารีรัตน์ นีระ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
036511040,036521507
นายสุรพล ประไกลวรรณ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
036511040,036521507
นางธนาธิป สิงห์ดี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
036511040,036521507
นางปิยาภรณ์ นพวงษ์ศิริ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
036511040,036521507
นางวันเพ็ญ เจริญอินทร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
036511040,036521507
นางอัจฉรา ศรีประเสริฐ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
036511040,036521507
นางนันทนา ปักโคทานัง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
036511040,036521507
นางเรณู ไม้แก่น
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
036511040,036521507
นายเดชา ยิ้มถนอม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
036511040,036521507
นางสาวสุคนธ์ สุ่มทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
036511040,036521507
นางนันทกานต์ จันทร์หอม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
036511040,036521507
นายสมปรารถ เพ็งกลาง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
036511040,036521507
นายจงกล ต่ายธานี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
036511040,036521507
นางเตือนใจ ทองพร
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
036511040,036521507
นางสาวบุญตา ไล้เลิศ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
036511040,036521507
นางวันเพ็ญ สุรินทะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
036511040,036521507
นางจันทร์เพ็ญ แพรม้วน
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
036511040,036521507
นางบุญนำ แจ่มฟ้า
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
036511040,036521507
นางวรรณวิษา นุ่นสพ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
036511040,036521507
นางสาวจันทร์แรม สิงหนาท
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
036511040,036521507
นางรุ่งนภา สังสอาด
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
036511040,036521507
นางนาฏลิกา คลังเงิน
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
036511040,036521507
นางบุหงา สุขประเสริฐ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
036511040,036521507
นางพิณทิพย์ พงษ์ขำ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
036511040,036521507
นางอรพิณ จ่าหมื่นไวย์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
036511040,036521507
นางอุษณีย์ จันทรวิลักษณ์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
036511040,036521507
นางนพณัช ใจสมบุญ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
036511040,036521507
นางสาวภาวินี ศรีเอี่ยม
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
036511040,036521507
นางทิฆัมพร วรรณสุทธิ์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
036511040,036521507
นางสาวจารุวรรณ สุขประเสริฐ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
036511040,036521507
นางสาวชาสิณี ห่วงมิตร
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
036511040,036521507
นางมาลิน จำสนอง
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
036511040,036521507
นางสาวพิชญา ทิพยสุวรรณมาลา
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
036511040,036521507
นางบุษกร ภูภักดี
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
036511040,036521507
นางนิสาชล แย้มนุ่น
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
036511040,036521507
นางพัชรี เรือนเป็นจ่า
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
036511040,036521507
นางสาวศุภกานต์ สังข์สอน
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
036511040,036521507
นางธิดา สุริยวัฒนานนท์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
036511040,036521507
นายพงค์สันต์ เที่ยงธรรม
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
036511040,036521507
นางสาวนฤมิต อุลิศ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
036511040,036521507
นางสาวสุวภัทร ฉายชูวงษ์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
036511040,036521507
นายธนาพล กุลกุศล
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
036511040,036521507
นางสาวสุธีรา ฉายชูวงษ์
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
036511040,036521507
นางสาวสิริรัตน์ เกตุก้าน
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
036511040,036521507
นายไพฑูรย์ อ่อนนิ่ม
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
036511040,036521507
นางสาวธนภร เดือนเที่ยง
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
036511040,036521507
นางสาวสาวิตรี แจ่มใส
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
036511040,036521507
นางบังอร สุขเอี่ยม
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
036511040,036521507
นางสาวนุจรี ไชยสกุล
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
036511040,036521507
นางสาวสิเรียม พรหมสุข
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
036511040,036521507
นางสาวยุพิน คำมาก
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
036511040,036521507
นางสาวกันยากร พิมพ์คำ
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
036511040,036521507
นางสาววราภรณ์ บุญเกตุ
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
036511040,036521507
นายสาโรจน์ เต้าสุวรรณ์
ช่างไม้ชั้น 3
กลุ่มสาระ ฯ : -
036511040,036521507
นางปนัดดา พิเชฏฐ์พงษ์
ครูพี่เลี้ยง
กลุ่มสาระ ฯ : -
036511040,036521507
นายสันติ อุลิศ
ช่างไม้ชั้น 2
กลุ่มสาระ ฯ : -
036511040,036521507
นายขวัญชัย ดนตรีเสนาะ
อื่นๆ
กลุ่มสาระ ฯ : -
036511040,036521507
นายสำอางค์ จีนอ่วม
อื่นๆ
กลุ่มสาระ ฯ : -
036511040,036521507
นายสมคิด เพ็งบุญ
อื่นๆ
กลุ่มสาระ ฯ : -
036511040,036521507
นางสาวเจมจิรา หน้อยเศษ
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
036511040,036521507
นางเบญจพร โกลากุล
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
036511040,036521507
นางสาววราภรณ์ พงษ์นุ่มกูล
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
036511040,036521507
นางอังคณาพร เรืองสุทธิ
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
036511040,036521507
นางสาวสุภาวดี อินทอง
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
036511040,036521507
นางสาวปัทมาพร รุ่งสุข
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
036511040,036521507
นางสาวมาศสุภา เฉยรอด
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
036511040,036521507
นางสาวภัคจิรา มะลิหวล
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
036511040,036521507
นางสาวนภษร ใจสมบุญ
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
036511040,036521507
นางสาวสุรีย์ฉาย สบาย
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
036511040,036521507
นางสาวกาญจนา จันทร์แสง
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
036511040,036521507
นางสาวพรรณนิภา มาสนุพงษ์
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
036511040,036521507
นางสาวดรุณเลิศ สุทธิสุข
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
036511040,036521507
นางสาวกัญฐิตา สุตวานนท์
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
036511040,036521507
นางศิริพร นีละพันธ์
ครูพี่เลี้ยง
กลุ่มสาระ ฯ : -
036511040,036521507
นางอัจฉรา แจ่มศรี
ครูพี่เลี้ยง
กลุ่มสาระ ฯ : -
036511040,036521507
นางสาวสกุนตลา เนียมสุข
ครูพี่เลี้ยง
กลุ่มสาระ ฯ : -
036511040,036521507
นางสาวขวัญตา พลูกำไร
อื่นๆ
กลุ่มสาระ ฯ : -
036511040,036521507
นางสาวนภัทร ศรีนวล
อื่นๆ
กลุ่มสาระ ฯ : -
036511040,036521507
นางสุมาลี ยิ้มแย้ม
อื่นๆ
กลุ่มสาระ ฯ : -
036511040,036521507
นางสาวรุจาภา ไชยช่วย
อื่นๆ
กลุ่มสาระ ฯ : -
036511040,036521507
นางสาววาสนา จันมีทรัพย์
อื่นๆ
กลุ่มสาระ ฯ : -
036511040,036521507
นางสาวเมธาวี สุขุม
อื่นๆ
กลุ่มสาระ ฯ : -
036511040,036521507
นางสาวอุดมพร นาเชียงพิณ
อื่นๆ
กลุ่มสาระ ฯ : -
036511040,036521507
นางสาวรุ่งรัตน์ พวงโต
อื่นๆ
กลุ่มสาระ ฯ : -
036511040,036521507
นางสาวบุญลือ ปานบัณฑิตย์
อื่นๆ
กลุ่มสาระ ฯ : -
036511040,036521507
นางสาวกระจงจิต อินอุริศ
อื่นๆ
กลุ่มสาระ ฯ : -
036511040,036521507
นางสาวสีนวน วงศ์ศรีแก้ว
อื่นๆ
กลุ่มสาระ ฯ : -
036511040,036521507
นางสุนทร สุจริตจันทร์
อื่นๆ
กลุ่มสาระ ฯ : -
036511040,036521507
นางธัญลักษณ์ พ่วงฟัก
อื่นๆ
กลุ่มสาระ ฯ : -
036511040,036521507
นางสาวชลลดา สุขขำ
อื่นๆ
กลุ่มสาระ ฯ : -
036511040,036521507
นางสาวศิริพร เหมือนพงษ์
อื่นๆ
กลุ่มสาระ ฯ : -
036511040,036521507
นางสาวอภิญญา ทองสุขนอก
อื่นๆ
กลุ่มสาระ ฯ : -
036511040,036521507
นางสาวสมฤทัย รุ่งสกุล
จ.ระบบงานคอมพิวเตอร์
กลุ่มสาระ ฯ : -
036511040,036521507
นายอนุพงษ์ สิงห์โต
จ.ระบบงานคอมพิวเตอร์
กลุ่มสาระ ฯ : -
036511040,036521507
นายภัทราวุฒิ กล่ำเข็ม
จ.ระบบงานคอมพิวเตอร์
กลุ่มสาระ ฯ : -
036511040,036521507
นางสาวกนกพรรณ คุ้มญาติ
จ.ห้องสมุด
กลุ่มสาระ ฯ : -
036511040,036521507
นางสาวสุพรรษา กล่ำเข็ม
ครูธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
036511040,036521507

นางพิมพ์ฉวี จิตรบรรพต
ผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลสิงห์บุรี
นางจุฑารัตน์ ปุณยชัยปรีดา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลสิงห์บุรี
นางนิตยา ฮวบหิน
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลสิงห์บุรี
นางเรณู ร่มโพธิ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลสิงห์บุรี
นายวีรชัย ชมภู่
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลสิงห์บุรี

นางนาฏลิกา คลังเงิน
นายจงกล ต่ายธานี

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

108,064
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี โทรศัพท์: 036511040,036521507 อีเมล์: anubansing@yahoo.com
เว็บมาสเตอร์:: อุษณีย์ จันทรวิลักษณ์ โทรศัพท์: 036511762 อีเมล์: khengu@yahoo.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]