ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นางพิมพ์ฉวี จิตรบรรพต
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
036511040,036521507
นางนิตยา ฮวบหิน
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
036511040,036521507
นายอนุพงษ์ ทิพโรจน์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
036511040,036521507
นางนันทกานต์ จันทร์หอม
ครู เชี่ยวชาญ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
036511040,036521507
นางภัทรพร มงคลพิทักษ์กุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
036511040,036521507
นางสาวจิตรา พ่วงพุ่ม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
036511040,036521507
นางสาวจันทร์แรม สิงหนาท
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
036511040,036521507
นางสาวประจง หลิ่มโตประเสริฐ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
036511040,036521507
นางนภา คุ้มครอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
036511040,036521507
นางรัตนา สุขตั้งมั่น
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
036511040,036521507
นางยนพักพริ้ง นนธิจันทร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
036511040,036521507
นางทองสุข เสวตวิหารี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
036511040,036521507
นางเพ็ญศรี ทองสอาด
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
036511040,036521507
นางสุภา จันทา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
036511040,036521507
นายมิตชัย ใจชอบ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
036511040,036521507
นางดวงสมร ฉิมพาลี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
036511040,036521507
นางสาวกฤษฎา มั่งมีชัย
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
036511040,036521507
นางเอื้อมพร บุญกระเตื้อง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
036511040,036521507
นางอุษณีย์ เอี่ยมสงคราม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
036511040,036521507
นางคมขำ ชูพงษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
036511040,036521507
นางกฤษดา มาแย้ม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
036511040,036521507
นางจันทนา วงษ์อินทร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
036511040,036521507
นางวรรณี แจ่มศิริพงษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
036511040,036521507
นางศรีเรือน ยิ้มย่อง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
036511040,036521507
นางพิมพ์สรินดา ติยะวงศ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
036511040,036521507
นางนันทนา ยะวิญชาญ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
036511040,036521507
นางลัดดา โพธิ์ไพจิตร
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
036511040,036521507
นางกอบกุล ลังกาพินธุ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
036511040,036521507
นายธนเดช นุชเอี่ยม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
036511040,036521507
นางนิตยา ทองไทย
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
036511040,036521507
นางวันวิสา รัตนถาวร
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
036511040,036521507
นางสาวเจนเนตร์ พันธุเกตุ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
036511040,036521507
นางธัญญรัศม์ สุริยะหิรัญ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
036511040,036521507
นางกาญจนา สุขเคหา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
036511040,036521507
นางนารีรัตน์ ชัยคิรินทร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
036511040,036521507
นางธนาธิป สิงห์ดี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
036511040,036521507
นางปิยาภรณ์ นพวงษ์ศิริ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
036511040,036521507
นางวันเพ็ญ เจริญอินทร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
036511040,036521507
นางอัจฉรา ศรีประเสริฐ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
036511040,036521507
นางนันทนา ปักโคทานัง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
036511040,036521507
นางเรณู ไม้แก่น
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
036511040,036521507
นางอรุณี สำราญจริง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
036511040,036521507
นายสมปรารถ เพ็งกลาง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
036511040,036521507
นายจงกล ต่ายธานี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
036511040,036521507
นางเตือนใจ ทองพร
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
036511040,036521507
นางสาวบุญตา ไล้เลิศ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
036511040,036521507
นางวันเพ็ญ สุรินทะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
036511040,036521507
นางจันทร์เพ็ญ แพรม้วน
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
036511040,036521507
นางบุญนำ แจ่มฟ้า
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
036511040,036521507
นางวรรณวิษา นุ่นสพ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
036511040,036521507
นางรุ่งนภา สังสอาด
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
036511040,036521507
นางนาฏลิกา คลังเงิน
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
036511040,036521507
นางบุหงา สุขประเสริฐ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
036511040,036521507
นางพิณทิพย์ พงษ์ขำ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
036511040,036521507
นางอรพิณ จ่าหมื่นไวย์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
036511040,036521507
นางอุษณีย์ จันทรวิลักษณ์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
036511040,036521507
นางอภิรักษ์ ลือพงษ์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
036511040,036521507
นางนพณัช ใจสมบุญ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
036511040,036521507
นางสาวภาวินี ศรีเอี่ยม
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
036511040,036521507
นางทิฆัมพร วรรณสุทธิ์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
036511040,036521507
นางสาวนฤมล เพ็ชรพูล
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
036511040,036521507
นางสาวจารุวรรณ สุขประเสริฐ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
036511040,036521507
นางสาวชาสิณี ห่วงมิตร
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
036511040,036521507
นางมาลิน จำสนอง
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
036511040,036521507
นางสาวพิชญา ทิพยสุวรรณมาลา
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
036511040,036521507
นางบุษกร ภูภักดี
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
036511040,036521507
นางนิสาชล แย้มนุ่น
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
036511040,036521507
นางพัชรี เรือนเป็นจ่า
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
036511040,036521507
นางสาวศุภกานต์ สังข์สอน
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
036511040,036521507
นางธิดา สุริยวัฒนานนท์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
036511040,036521507
นายพงค์สันต์ เที่ยงธรรม
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
036511040,036521507
นางสาวนฤมิต อุลิศ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
036511040,036521507
นางสาวสุวภัทร ฉายชูวงษ์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
036511040,036521507
นายธนาพล กุลกุศล
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
036511040,036521507
นางสาวฐิติภรณ์ สมงาม
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
036511040,036521507
นางสาวสุธีรา ฉายชูวงษ์
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
036511040,036521507
นางสาวสิริรัตน์ เกตุก้าน
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
036511040,036521507
นางสาวณชญาณี เรือนนาคชม
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
036511040,036521507
นายไพฑูรย์ อ่อนนิ่ม
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
036511040,036521507
นางสาวธนภร เดือนเที่ยง
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
036511040,036521507
นางสาวสาวิตรี แจ่มใส
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
036511040,036521507
นางบังอร สุขเอี่ยม
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
036511040,036521507
นางสาวนุจรี ไชยสกุล
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
036511040,036521507
นางสาวสิเรียม พรหมสุข
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
036511040,036521507
นางสาวยุพิน คำมาก
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
036511040,036521507
นางสาวกันยากร พิมพ์คำ
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
036511040,036521507
นางสาววราภรณ์ บุญเกตุ
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
036511040,036521507
นายสิริภัทร์ รัตนมณี
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
036511040,036521507
นางปนัดดา พิเชฏฐ์พงษ์
ครูพี่เลี้ยง
กลุ่มสาระ ฯ : -
036511040,036521507
นายสันติ อุลิศ
ช่างไม้ชั้น 2
กลุ่มสาระ ฯ : -
036511040,036521507
นายขวัญชัย ดนตรีเสนาะ
อื่นๆ
กลุ่มสาระ ฯ : -
036511040,036521507
นายสำอางค์ จีนอ่วม
อื่นๆ
กลุ่มสาระ ฯ : -
036511040,036521507
นายสมคิด เพ็งบุญ
อื่นๆ
กลุ่มสาระ ฯ : -
036511040,036521507
นางสาวเจมจิรา หน้อยเศษ
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
036511040,036521507
นางเบญจพร โกลากุล
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
036511040,036521507
นางสาววราภรณ์ พงษ์นุ่มกูล
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
036511040,036521507
นางอังคณาพร เรืองสุทธิ
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
036511040,036521507
นางสาวปัทมาพร รุ่งสุข
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
036511040,036521507
นางสาวนภษร ใจสมบุญ
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
036511040,036521507
นางสาวสุรีย์ฉาย สบาย
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
036511040,036521507
นางสาวกาญจนา จันทร์แสง
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
036511040,036521507
นางสาวพรรณนิภา มาสนุพงษ์
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
036511040,036521507
นางสาวดรุณเลิศ สุทธิสุข
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
036511040,036521507
นางสาวกัญฐิตา สุตวานนท์
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
036511040,036521507
นางศิริพร นีละพันธ์
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
กลุ่มสาระ ฯ : -
036511040,036521507
นางอัจฉรา แจ่มศรี
ครูพี่เลี้ยง
กลุ่มสาระ ฯ : -
036511040,036521507
นางสาวสกุนตลา เนียมสุข
ครูพี่เลี้ยง
กลุ่มสาระ ฯ : -
036511040,036521507
นางสาวขวัญตา พลูกำไร
อื่นๆ
กลุ่มสาระ ฯ : -
036511040,036521507
นางสาวนภัทร ศรีนวล
อื่นๆ
กลุ่มสาระ ฯ : -
036511040,036521507
นางสุมาลี ยิ้มแย้ม
อื่นๆ
กลุ่มสาระ ฯ : -
036511040,036521507
นางสาวรุจาภา ไชยช่วย
อื่นๆ
กลุ่มสาระ ฯ : -
036511040,036521507
นางสาววาสนา จันมีทรัพย์
อื่นๆ
กลุ่มสาระ ฯ : -
036511040,036521507
นางสาวเมธาวี สุขุม
อื่นๆ
กลุ่มสาระ ฯ : -
036511040,036521507
นางสาวอุดมพร นาเชียงพิณ
อื่นๆ
กลุ่มสาระ ฯ : -
036511040,036521507
นางสาวรุ่งรัตน์ พวงโต
อื่นๆ
กลุ่มสาระ ฯ : -
036511040,036521507
นางสาวบุญลือ ปานบัณฑิตย์
อื่นๆ
กลุ่มสาระ ฯ : -
036511040,036521507
นางสาวสีนวน วงศ์ศรีแก้ว
อื่นๆ
กลุ่มสาระ ฯ : -
036511040,036521507
นางสุนทร สุจริตจันทร์
อื่นๆ
กลุ่มสาระ ฯ : -
036511040,036521507
นางธัญลักษณ์ พ่วงฟัก
อื่นๆ
กลุ่มสาระ ฯ : -
036511040,036521507
นางสาวชลลดา สุขขำ
อื่นๆ
กลุ่มสาระ ฯ : -
036511040,036521507
นางสาวศิริพร เหมือนพงษ์
อื่นๆ
กลุ่มสาระ ฯ : -
036511040,036521507
นางสาวอภิญญา ทองสุขนอก
อื่นๆ
กลุ่มสาระ ฯ : -
036511040,036521507
นางสาวสมฤทัย รุ่งสกุล
จ.ระบบงานคอมพิวเตอร์
กลุ่มสาระ ฯ : -
036511040,036521507
นายอนุพงษ์ สิงห์โต
จ.ระบบงานคอมพิวเตอร์
กลุ่มสาระ ฯ : -
036511040,036521507
นางสาวกนกพรรณ คุ้มญาติ
จ.ห้องสมุด
กลุ่มสาระ ฯ : -
036511040,036521507
นางสาวสุพรรษา กล่ำเข็ม
ครูธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
036511040,036521507

นางพิมพ์ฉวี จิตรบรรพต
ผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลสิงห์บุรี
นางนิตยา ฮวบหิน
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลสิงห์บุรี
นายอนุพงษ์ ทิพโรจน์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลสิงห์บุรี

นางนิสาชล แย้มนุ่น
นางอุษณีย์ เอี่ยมสงคราม

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

14,303
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี โทรศัพท์: 036511040,036521507 อีเมล์: anubansing@yahoo.com
เว็บมาสเตอร์:: อุษณีย์ จันทรวิลักษณ์ โทรศัพท์: 036511762 อีเมล์: khengu@yahoo.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]