ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายพลพิพัฒน์ สุระขันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน เชี่ยวชาญ
0819464819
036511040,036521507
นางนิตยา ฮวบหิน
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
0898204281
036511040,036521507
นายธวัชชัย มีประเสริฐ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
0812920509
036511040,036521507
นางเรณู ร่มโพธิ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
0914789121
036511040,036521507
นายวีรชัย ชมภู่
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
0870305625
036511040,036521507
นางพีรนุช บุญซิ่ววงษ์
ครู
0815718751
036511040,036521507
นางสาวจันทร์แรม สิงหนาท
ครู
0857321303
036511040,036521507
นางสาวพิชญา ทิพยสุวรรณมาลา
ครู
0830621552
036511040,036521507
นางนภา คุ้มครอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
0845687772
036511040,036521507
นางประเสริฐ โพธิ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0801061309
036511040,036521507
นางเพ็ญศรี ทองสอาด
ครู ชำนาญการพิเศษ
0898307386
036511040,036521507
นางอรพิณ จ่าหมื่นไวย์
ครู ชำนาญการ
0818533538
036511040,036521507
นางสาวรุ่งนภา ตระกูลพัว
ครู ชำนาญการพิเศษ
0868124556
036511040,036521507
นางสุกัญญา แสงดาว
ครู ชำนาญการพิเศษ
0817454580
036511040,036521507
นายยงยุทธ สุทธิสวัสดิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0840138201
036511040,036521507
นางอุษณีย์ จันทรวิลักษณ์
ครู ชำนาญการ
0837042262
036511040,036521507
นางสาวเพ็ญศรี คำทอง
ครู ชำนาญการ
0813855088
036511040,036521507
นายธวัช โพธิ์ไพจิตร
ครู ชำนาญการพิเศษ
0898054650
036511040,036521507
นายมิตชัย ใจชอบ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0898834390
036511040,036521507
นางสาวกฤษฎา มั่งมีชัย
ครู ชำนาญการพิเศษ
0897510231
036511040,036521507
นางกาญจนะนันท์ พูลทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
0890849949
036511040,036521507
นางเทพี ไวประดับ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0897421237
036511040,036521507
นายสมบัติ กรัตนุถะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0915952681
036511040,036521507
นางรัชญา ติยะวงศ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0819024519
036511040,036521507
นางดวงสมร ฉิมพาลี
ครู ชำนาญการพิเศษ
0814420038
036511040,036521507
นางกมลทิพย์ เรืองสกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
0865187835
036511040,036521507
นางกนกนาถ นุชเอี่ยม
ครู ชำนาญการพิเศษ
0817592477
036511040,036521507
นางดวงใจ จ่าหมื่นไวย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0897657088
036511040,036521507
นางรัชนี อินทรัต
ครู ชำนาญการพิเศษ
0861271853
036511040,036521507
นางเอื้อมพร บุญกระเตื้อง
ครู ชำนาญการพิเศษ
0890414804
036511040,036521507
นางอุษณีย์ เอี่ยมสงคราม
ครู ชำนาญการพิเศษ
0811913419
036511040,036521507
นางศรีเสาวลักษณ์ กลั่นสกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
0871209559
036511040,036521507
นางทวาย ไทยรัตน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
08998125250
036511040,036521507
นางยุพิน ศุภนคร
ครู ชำนาญการพิเศษ
0818525886
036511040,036521507
นางศุภลักษณ์ พูลพันธุ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0863020650
036511040,036521507
นางจันทร์เพ็ญ จันทร์เพ็ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
0819478553
036511040,036521507
นายวิเชียร พัวพานิช
ครู ชำนาญการพิเศษ
0890834157
036511040,036521507
นางสิริพร สีตะระโส
ครู ชำนาญการพิเศษ
0815862484
036511040,036521507
นายมนูญ ชัยประสิทธิ์
ครู ชำนาญการ
0859548649
036511040,036521507
นางจิรวัน สุวานิช
ครู ชำนาญการพิเศษ
0814875864
036511040,036521507
นางคมขำ ชูพงษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0861267739
036511040,036521507
นางสิริกร ชิตชาตรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
0898269358
036511040,036521507
นายสุรพงษ์ ชัยสุวรรณรักษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0851988237
036511040,036521507
นางรวิสุดา อมตะพิงกูล
ครู ชำนาญการพิเศษ
0874046549
036511040,036521507
นางจันทร์เพ็ญ พิศรูป
ครู ชำนาญการพิเศษ
0819915686
036511040,036521507
นางกาญจนา ศุภนคร
ครู ชำนาญการพิเศษ
0868011795
036511040,036521507
นางกฤษดา มาแย้ม
ครู ชำนาญการพิเศษ
0851770788
036511040,036521507
นางจันทนา วงษ์อินทร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0861211435
036511040,036521507
นางวรรณี แจ่มศิริพงษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0841439110
036511040,036521507
นางสายพาน พึ่งธรรม
ครู ชำนาญการพิเศษ
0812937977
036511040,036521507
นายประจักษ์ ดวงดาว
ครู ชำนาญการพิเศษ
0806682569
036511040,036521507
นางศรีเรือน ยิ้มย่อง
ครู ชำนาญการพิเศษ
0899023449
036511040,036521507
นายสุรศักดิ์ วงษ์อินทร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0819912609
036511040,036521507
นางนันทนา ยะวิญชาญ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0814954917
036511040,036521507
นางสุขใจ ดวงดาว
ครู ชำนาญการพิเศษ
0870413087
036511040,036521507
นายราเชนทร์ มาแย้ม
ครู ชำนาญการพิเศษ
0896133744
036511040,036521507
นางลัดดา โพธิ์ไพจิตร
ครู ชำนาญการพิเศษ
0892408455
036511040,036521507
นายสุพล กมลเนตร
ครู ชำนาญการพิเศษ
0817801805
036511040,036521507
นางรุ่งระวี ชูชัยมงคล
ครู ชำนาญการพิเศษ
0898084969
036511040,036521507
นางกอบกุล ลังกาพินธ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0901143705
036511040,036521507
นายธนเดช นุชเอี่ยม
ครู ชำนาญการพิเศษ
0819912417
036511040,036521507
นางนิตยา ทองไทย
ครู ชำนาญการพิเศษ
0813749485
036511040,036521507
นางเหรียญทอง ฉาบแก้ว
ครู ชำนาญการพิเศษ
0890867050
036511040,036521507
นางภัทรีวรรณ ทองคำ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0912595950
036511040,036521507
นางกองแก้ว ศาสตร์สกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
0860653259
036511040,036521507
นางวันวิสา รัตนถาวร
ครู ชำนาญการพิเศษ
0815715342
036511040,036521507
นางสาวอารีรัตน์ นีระ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0819484266
036511040,036521507
นางอุบลรัตน์ ต่ายธานี
ครู ชำนาญการพิเศษ
0850495082
036511040,036521507
นางธนาธิป สิงห์ดี
ครู ชำนาญการพิเศษ
0861286685
036511040,036521507
นางอัจฉรา ศรีประเสริฐ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0819464822
036511040,036521507
นางนันทนา ปักโคทานัง
ครู ชำนาญการ
0812740079
036511040,036521507
นางทิฆัมพร วรรณสุทธิ์
ครู
0894892737
036511040,036521507
นางสาวสุคนธ์ สุ่มทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
0871718083
036511040,036521507
นางสาวจารุวรรณ สุขประเสริฐ
ครู
0842091966
036511040,036521507
นายจงกล ต่ายธานี
ครู ชำนาญการพิเศษ
0823520945
036511040,036521507
นางเตือนใจ ทองพร
ครู ชำนาญการพิเศษ
0868143423
036511040,036521507
นางสาวชาสิณี ห่วงมิตร
ครู ชำนาญการ
0836992965
036511040,036521507
นางสาวบุญตา ไล้เลิศ
ครู ชำนาญการ
0890457318
036511040,036521507
นางวันเพ็ญ สุรินทะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0892343870
036511040,036521507
นายสมพล ศุภนคร
ครู ชำนาญการ
0818527117
036511040,036521507
นางมาลิน จำสนอง
ครู ชำนาญการ
0860782933
036511040,036521507
นางจันทร์เพ็ญ แพรม้วน
ครู ชำนาญการพิเศษ
0892434892
036511040,036521507
นางสาวกนกพรรณ คุ้มญาติ
จ.ห้องสมุด
0894516604
036511040,036521507
นางสาวสมฤทัย รุ่งสกุล
จ.ระบบงานคอมพิวเตอร์
0895376007
036511040,036521507
นางสาวศิริพร เหมือนพงษ์
เจ้าพนักงานพัสดุ
0871207384
036511040,036521507
นางสาวชลลดา สุขขำ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
0874069108
036511040,036521507

นายพลพิพัฒน์ สุระขันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลสิงห์บุรี
นางนิตยา ฮวบหิน
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลสิงห์บุรี
นายธวัชชัย มีประเสริฐ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลสิงห์บุรี
นางเรณู ร่มโพธิ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลสิงห์บุรี
นายวีรชัย ชมภู่
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลสิงห์บุรี

นางกอบกุล ลังกาพินธ์
นางจันทร์เพ็ญ แพรม้วน

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

70
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี โทรศัพท์: 036511040,036521507 อีเมล์: anubansing@yahoo.com
เว็บมาสเตอร์:: อุษณีย์ จันทรวิลักษณ์ โทรศัพท์: 0837042262 อีเมล์: khengu@yahoo.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ