ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นางพิมพ์ฉวี จิตรบรรพต
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
036511040,036521507
นางจุฑารัตน์ ปุณยชัยปรีดา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
036511040,036521507
นางนิตยา ฮวบหิน
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
036511040,036521507
นางเรณู ร่มโพธิ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
036511040,036521507
นายวีรชัย ชมภู่
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
036511040,036521507
นางวรรณวิษา นุ่นสพ
ครู ชำนาญการ
036511040,036521507
นายธนาพล กุลกุศล
ครูผู้ช่วย
036511040,036521507
นางพีรนุช บุญซิ่ววงษ์
ครู
036511040,036521507
นางสาวจันทร์แรม สิงหนาท
ครู ชำนาญการ
036511040,036521507
นางสาวพิชญา ทิพยสุวรรณมาลา
ครู
036511040,036521507
นางสาวสุธีรา ฉายชูวงษ์
ครูผู้ช่วย
036511040,036521507
นางนภา คุ้มครอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
036511040,036521507
นายไพฑูรย์ อ่อนนิ่ม
ครูผู้ช่วย
036511040,036521507
นางบุหงา สุขประเสริฐ
ครู
036511040,036521507
นางยนพักพริ้ง นนธิจันทร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
036511040,036521507
นางเพ็ญศรี ทองสอาด
ครู ชำนาญการพิเศษ
036511040,036521507
นางอรพิณ จ่าหมื่นไวย์
ครู ชำนาญการ
036511040,036521507
นายยงยุทธ สุทธิสวัสดิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
036511040,036521507
นางอุษณีย์ จันทรวิลักษณ์
ครู ชำนาญการ
036511040,036521507
นายธวัช โพธิ์ไพจิตร
ครู ชำนาญการพิเศษ
036511040,036521507
นายมิตชัย ใจชอบ
ครู ชำนาญการพิเศษ
036511040,036521507
นางสาวกฤษฎา มั่งมีชัย
ครู ชำนาญการพิเศษ
036511040,036521507
นางพิมพ์สรินดา ติยะวงศ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
036511040,036521507
นางกอบกุล ลังกาพินธ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
036511040,036521507
นางนารีรัตน์ ชัยคิรินทร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
036511040,036521507
นางสาวอารีรัตน์ นีระ
ครู ชำนาญการพิเศษ
036511040,036521507
นายสุรพล ประไกลวรรณ
ครู ชำนาญการ
036511040,036521507
นางสาวกุลธิดา อ่อนมี
ครู ชำนาญการ
036511040,036521507
นางปิยาภรณ์ นพวงษ์ศิริ
ครู ชำนาญการพิเศษ
036511040,036521507
นายเดชา ยิ้มถนอม
ครู ชำนาญการพิเศษ
036511040,036521507
นางบังอร สุขเอี่ยม
ครูผู้ช่วย
036511040,036521507
นายสุรพล แสงทอง
ครู ชำนาญการ
036511040,036521507
นางสาวศุภกานต์ สังข์สอน
ครู
036511040,036521507
นางสาวนุจรี ไชยสกุล
ครูผู้ช่วย
036511040,036521507
นางสาวจารุวรรณ สุขประเสริฐ
ครู ชำนาญการ
036511040,036521507
นางธิดา สุริยวัฒนานนท์
ครู
036511040,036521507
นายพงค์สันต์ เที่ยงธรรม
ครู
036511040,036521507
นางสาวสุวภัทร ฉายชูวงษ์
ครู
036511040,036521507
นางสาวยุพิน คำมาก
ครูผู้ช่วย
036511040,036521507
นางสาวกันยากร พิมพ์คำ
ครูผู้ช่วย
036511040,036521507
นางบุญนำ แจ่มฟ้า
ครู ชำนาญการพิเศษ
036511040,036521507
นางสุภา จันทา
ครู ชำนาญการพิเศษ
036511040,036521507
นางรุ่งนภา สังสอาด
ครู ชำนาญการ
036511040,036521507
นางสาวประจง หลิ่มโตประเสริฐ
ครู ชำนาญการพิเศษ
036511040,036521507
นางวัฒนา มะลาศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
036511040,036521507
นางทองสุข เสวตวิหารี
ครู ชำนาญการพิเศษ
036511040,036521507
นางดวงสมร ฉิมพาลี
ครู ชำนาญการพิเศษ
036511040,036521507
นางกมลทิพย์ เรืองสกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
036511040,036521507
นางกนกนาถ นุชเอี่ยม
ครู ชำนาญการพิเศษ
036511040,036521507
นางดวงใจ จ่าหมื่นไวย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
036511040,036521507
นางเอื้อมพร บุญกระเตื้อง
ครู ชำนาญการพิเศษ
036511040,036521507
นางอุษณีย์ เอี่ยมสงคราม
ครู ชำนาญการพิเศษ
036511040,036521507
นางศรีเสาวลักษณ์ กลั่นสกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
036511040,036521507
นางจันทร์เพ็ญ จันทร์เพ็ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
036511040,036521507
นางสิริพร สีตะระโส
ครู ชำนาญการพิเศษ
036511040,036521507
นายมนูญ ชัยประสิทธิ์
ครู ชำนาญการ
036511040,036521507
นางคมขำ ชูพงษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
036511040,036521507
นางสิริกร ชิตชาตรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
036511040,036521507
นางจันทร์เพ็ญ พิศรูป
ครู ชำนาญการพิเศษ
036511040,036521507
นางกฤษดา มาแย้ม
ครู ชำนาญการพิเศษ
036511040,036521507
นางจันทนา วงษ์อินทร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
036511040,036521507
นางวรรณี แจ่มศิริพงษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
036511040,036521507
นางสายพาน พึ่งธรรม
ครู ชำนาญการพิเศษ
036511040,036521507
นางศรีเรือน ยิ้มย่อง
ครู ชำนาญการพิเศษ
036511040,036521507
นายสุรศักดิ์ วงษ์อินทร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
036511040,036521507
นางนันทนา ยะวิญชาญ
ครู ชำนาญการพิเศษ
036511040,036521507
นางสุขใจ ดวงดาว
ครู ชำนาญการพิเศษ
036511040,036521507
นายราเชนทร์ มาแย้ม
ครู ชำนาญการพิเศษ
036511040,036521507
นางลัดดา โพธิ์ไพจิตร
ครู ชำนาญการพิเศษ
036511040,036521507
นายสุพล กมลเนตร
ครู ชำนาญการพิเศษ
036511040,036521507
นางรุ่งระวี ชูชัยมงคล
ครู ชำนาญการพิเศษ
036511040,036521507
นายธนเดช นุชเอี่ยม
ครู ชำนาญการพิเศษ
036511040,036521507
นางนิตยา ทองไทย
ครู ชำนาญการพิเศษ
036511040,036521507
นางกองแก้ว ศาสตร์สกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
036511040,036521507
นางวันวิสา รัตนถาวร
ครู ชำนาญการพิเศษ
036511040,036521507
นางอุบลรัตน์ ต่ายธานี
ครู ชำนาญการพิเศษ
036511040,036521507
นางธนาธิป สิงห์ดี
ครู ชำนาญการพิเศษ
036511040,036521507
นางอัจฉรา ศรีประเสริฐ
ครู ชำนาญการพิเศษ
036511040,036521507
นางนันทนา ปักโคทานัง
ครู ชำนาญการ
036511040,036521507
นางทิฆัมพร วรรณสุทธิ์
ครู ชำนาญการ
036511040,036521507
นางสาวสุคนธ์ สุ่มทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
036511040,036521507
นายจงกล ต่ายธานี
ครู ชำนาญการพิเศษ
036511040,036521507
นางเตือนใจ ทองพร
ครู ชำนาญการพิเศษ
036511040,036521507
นางสาวชาสิณี ห่วงมิตร
ครู ชำนาญการ
036511040,036521507
นางสาวบุญตา ไล้เลิศ
ครู ชำนาญการ
036511040,036521507
นางวันเพ็ญ สุรินทะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
036511040,036521507
นางมาลิน จำสนอง
ครู ชำนาญการ
036511040,036521507
นางจันทร์เพ็ญ แพรม้วน
ครู ชำนาญการพิเศษ
036511040,036521507
นายสาโรจน์ เต้าสุวรรณ์
ช่างไม้ชั้น 2
036511040,036521507
นายสำอาง จีีนอ่วม
อื่นๆ
036511040,036521507
นายขวัญชัย ดนตรีเสนาะ
อื่นๆ
036511040,036521507
นายสันติ อุลิศ
ช่างไม้ชั้น 2
036511040,036521507
นายสมคิด เพ็งบุญ
อื่นๆ
036511040,036521507
นางปนัดดา พิเชฏฐ์พงษ์
ครูพี่เลี้ยง
036511040,036521507
นางสาวกัญฐิตา สุตวานนท์
ครู (อัตราจ้าง)
036511040,036521507
นางสาวภัคจิรา มะลิหวล
ครู (อัตราจ้าง)
036511040,036521507
นางเรืองศิริ ศีติสาร
ครู (อัตราจ้าง)
036511040,036521507
นางสาวกัญญ์ณณัฏฐ์ บุรวัฒน์
ครู (อัตราจ้าง)
036511040,036521507
นางสาวพรหมพร โพบาย
ครูพี่เลี้ยง
036511040,036521507
นางสาวสุพรรณี ช้างเนียม
เจ้าพนักงานธุรการ
036511040,036521507
นางบุษกร ภูภักดี
ครู
036511040,036521507
นางพิณทิพย์ พงษ์ขำ
ครู ชำนาญการ
036511040,036521507
นางสาวสุพรรษา กล่ำเข็ม
เจ้าพนักงานธุรการ
036511040,036521507
นางฐิตารีย์ ขุนเทพ
ครู (อัตราจ้าง)
036511040,036521507
นายภัทราวุฒ กล่ำเข็ม
จ.ระบบงานคอมพิวเตอร์
036511040,036521507
นางสาวกัญจน์ณัฏฐ์ ยี่จีน
ครู (อัตราจ้าง)
036511040,036521507
นางสาวนวรัตน์ งามเริง
ครู (อัตราจ้าง)
036511040,036521507
นางสาวสร้อยทิพย์ นิลทับ
ครู (อัตราจ้าง)
036511040,036521507
นางสาวจารินี มีบ่อทรัพย์
ครู (อัตราจ้าง)
036511040,036521507
นางสาวณิรัชญา ถนอมไทย
ครู (อัตราจ้าง)
036511040,036521507
นายอนุพงษ์ สิงห์โต
จ.ระบบงานคอมพิวเตอร์
036511040,036521507
นางสาวกนกพรรณ คุ้มญาติ
จ.ห้องสมุด
036511040,036521507
นางสาวสมฤทัย รุ่งสกุล
จ.ระบบงานคอมพิวเตอร์
036511040,036521507
นางอุษณี ร่มแสง
ครู (อัตราจ้าง)
036511040,036521507
นางสาวพัชรินทร์ น่วมโพธิ์
ครู (อัตราจ้าง)
036511040,036521507
นางสาวศิริพร เหมือนพงษ์
เจ้าพนักงานพัสดุ
036511040,036521507
นางสาวชลลดา สุขขำ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
036511040,036521507

นางพิมพ์ฉวี จิตรบรรพต
ผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลสิงห์บุรี
นางจุฑารัตน์ ปุณยชัยปรีดา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลสิงห์บุรี
นางนิตยา ฮวบหิน
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลสิงห์บุรี
นางเรณู ร่มโพธิ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลสิงห์บุรี
นายวีรชัย ชมภู่
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลสิงห์บุรี

นางสาวบุญตา ไล้เลิศ
นางอัจฉรา ศรีประเสริฐ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,600
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี โทรศัพท์: 036511040,036521507 อีเมล์: anubansing@yahoo.com
เว็บมาสเตอร์:: อุษณีย์ จันทรวิลักษณ์ โทรศัพท์: 036511762 อีเมล์: khengu@yahoo.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]