ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายพลพิพัฒน์ สุระขันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน เชี่ยวชาญ
036511040,036521507
นางนิตยา ฮวบหิน
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
036511040,036521507
นายธวัชชัย มีประเสริฐ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
036511040,036521507
นางเรณู ร่มโพธิ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
036511040,036521507
นายวีรชัย ชมภู่
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
036511040,036521507
นางพีรนุช บุญซิ่ววงษ์
ครู
036511040,036521507
นางสาวจันทร์แรม สิงหนาท
ครู
036511040,036521507
นางสาวพิชญา ทิพยสุวรรณมาลา
ครู
036511040,036521507
นางนภา คุ้มครอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
036511040,036521507
นางประเสริฐ โพธิ
ครู ชำนาญการพิเศษ
036511040,036521507
นางเพ็ญศรี ทองสอาด
ครู ชำนาญการพิเศษ
036511040,036521507
นางอรพิณ จ่าหมื่นไวย์
ครู ชำนาญการ
036511040,036521507
นางสาวรุ่งนภา ตระกูลพัว
ครู ชำนาญการพิเศษ
036511040,036521507
นางสุกัญญา แสงดาว
ครู ชำนาญการพิเศษ
036511040,036521507
นายยงยุทธ สุทธิสวัสดิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
036511040,036521507
นางอุษณีย์ จันทรวิลักษณ์
ครู ชำนาญการ
036511040,036521507
นางสาวเพ็ญศรี คำทอง
ครู ชำนาญการ
036511040,036521507
นายธวัช โพธิ์ไพจิตร
ครู ชำนาญการพิเศษ
036511040,036521507
นายมิตชัย ใจชอบ
ครู ชำนาญการพิเศษ
036511040,036521507
นางสาวกฤษฎา มั่งมีชัย
ครู ชำนาญการพิเศษ
036511040,036521507
นางกาญจนะนันท์ พูลทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
036511040,036521507
นางเทพี ไวประดับ
ครู ชำนาญการพิเศษ
036511040,036521507
นายสมบัติ กรัตนุถะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
036511040,036521507
นางรัชญา ติยะวงศ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
036511040,036521507
นางดวงสมร ฉิมพาลี
ครู ชำนาญการพิเศษ
036511040,036521507
นางกมลทิพย์ เรืองสกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
036511040,036521507
นางกนกนาถ นุชเอี่ยม
ครู ชำนาญการพิเศษ
036511040,036521507
นางดวงใจ จ่าหมื่นไวย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
036511040,036521507
นางรัชนี อินทรัต
ครู ชำนาญการพิเศษ
036511040,036521507
นางเอื้อมพร บุญกระเตื้อง
ครู ชำนาญการพิเศษ
036511040,036521507
นางอุษณีย์ เอี่ยมสงคราม
ครู ชำนาญการพิเศษ
036511040,036521507
นางศรีเสาวลักษณ์ กลั่นสกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
036511040,036521507
นางทวาย ไทยรัตน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
036511040,036521507
นางยุพิน ศุภนคร
ครู ชำนาญการพิเศษ
036511040,036521507
นางศุภลักษณ์ พูลพันธุ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
036511040,036521507
นางจันทร์เพ็ญ จันทร์เพ็ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
036511040,036521507
นายวิเชียร พัวพานิช
ครู ชำนาญการพิเศษ
036511040,036521507
นางสิริพร สีตะระโส
ครู ชำนาญการพิเศษ
036511040,036521507
นายมนูญ ชัยประสิทธิ์
ครู ชำนาญการ
036511040,036521507
นางจิรวัน สุวานิช
ครู ชำนาญการพิเศษ
036511040,036521507
นางคมขำ ชูพงษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
036511040,036521507
นางสิริกร ชิตชาตรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
036511040,036521507
นายสุรพงษ์ ชัยสุวรรณรักษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
036511040,036521507
นางรวิสุดา อมตะพิงกูล
ครู ชำนาญการพิเศษ
036511040,036521507
นางจันทร์เพ็ญ พิศรูป
ครู ชำนาญการพิเศษ
036511040,036521507
นางกาญจนา ศุภนคร
ครู ชำนาญการพิเศษ
036511040,036521507
นางกฤษดา มาแย้ม
ครู ชำนาญการพิเศษ
036511040,036521507
นางจันทนา วงษ์อินทร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
036511040,036521507
นางวรรณี แจ่มศิริพงษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
036511040,036521507
นางสายพาน พึ่งธรรม
ครู ชำนาญการพิเศษ
036511040,036521507
นายประจักษ์ ดวงดาว
ครู ชำนาญการพิเศษ
036511040,036521507
นางศรีเรือน ยิ้มย่อง
ครู ชำนาญการพิเศษ
036511040,036521507
นายสุรศักดิ์ วงษ์อินทร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
036511040,036521507
นางนันทนา ยะวิญชาญ
ครู ชำนาญการพิเศษ
036511040,036521507
นางสุขใจ ดวงดาว
ครู ชำนาญการพิเศษ
036511040,036521507
นายราเชนทร์ มาแย้ม
ครู ชำนาญการพิเศษ
036511040,036521507
นางลัดดา โพธิ์ไพจิตร
ครู ชำนาญการพิเศษ
036511040,036521507
นายสุพล กมลเนตร
ครู ชำนาญการพิเศษ
036511040,036521507
นางรุ่งระวี ชูชัยมงคล
ครู ชำนาญการพิเศษ
036511040,036521507
นางกอบกุล ลังกาพินธ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
036511040,036521507
นายธนเดช นุชเอี่ยม
ครู ชำนาญการพิเศษ
036511040,036521507
นางนิตยา ทองไทย
ครู ชำนาญการพิเศษ
036511040,036521507
นางเหรียญทอง ฉาบแก้ว
ครู ชำนาญการพิเศษ
036511040,036521507
นางภัทรีวรรณ ทองคำ
ครู ชำนาญการพิเศษ
036511040,036521507
นางกองแก้ว ศาสตร์สกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
036511040,036521507
นางวันวิสา รัตนถาวร
ครู ชำนาญการพิเศษ
036511040,036521507
นางสาวอารีรัตน์ นีระ
ครู ชำนาญการพิเศษ
036511040,036521507
นางอุบลรัตน์ ต่ายธานี
ครู ชำนาญการพิเศษ
036511040,036521507
นางธนาธิป สิงห์ดี
ครู ชำนาญการพิเศษ
036511040,036521507
นางอัจฉรา ศรีประเสริฐ
ครู ชำนาญการพิเศษ
036511040,036521507
นางนันทนา ปักโคทานัง
ครู ชำนาญการ
036511040,036521507
นางทิฆัมพร วรรณสุทธิ์
ครู
036511040,036521507
นางสาวสุคนธ์ สุ่มทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
036511040,036521507
นางสาวจารุวรรณ สุขประเสริฐ
ครู ชำนาญการ
036511040,036521507
นายจงกล ต่ายธานี
ครู ชำนาญการพิเศษ
036511040,036521507
นางเตือนใจ ทองพร
ครู ชำนาญการพิเศษ
036511040,036521507
นางสาวชาสิณี ห่วงมิตร
ครู ชำนาญการ
036511040,036521507
นางสาวบุญตา ไล้เลิศ
ครู ชำนาญการ
036511040,036521507
นางวันเพ็ญ สุรินทะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
036511040,036521507
นายสมพล ศุภนคร
ครู ชำนาญการ
036511040,036521507
นางมาลิน จำสนอง
ครู ชำนาญการ
036511040,036521507
นางจันทร์เพ็ญ แพรม้วน
ครู ชำนาญการพิเศษ
036511040,036521507
นางสาวกนกพรรณ คุ้มญาติ
จ.ห้องสมุด
036511040,036521507
นางสาวสมฤทัย รุ่งสกุล
จ.ระบบงานคอมพิวเตอร์
036511040,036521507
นางสาวศิริพร เหมือนพงษ์
เจ้าพนักงานพัสดุ
036511040,036521507
นางสาวชลลดา สุขขำ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
036511040,036521507

นายพลพิพัฒน์ สุระขันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลสิงห์บุรี
นางนิตยา ฮวบหิน
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลสิงห์บุรี
นายธวัชชัย มีประเสริฐ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลสิงห์บุรี
นางเรณู ร่มโพธิ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลสิงห์บุรี
นายวีรชัย ชมภู่
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลสิงห์บุรี

นางนิตยา ทองไทย
นางกาญจนา ศุภนคร

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

233
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี โทรศัพท์: 036511040,036521507 อีเมล์: anubansing@yahoo.com
เว็บมาสเตอร์:: อุษณีย์ จันทรวิลักษณ์ โทรศัพท์: 0837042262 อีเมล์: khengu@yahoo.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ