โรงเรียนวัดบางปูน


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนวัดบางปูน
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายสมศักดิ์ บัวทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
นางสาวสุจิตรา ตื้อมี
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
นายสุพล วันทา
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสาววัชรีภรณ์ แก้ววิเชียร
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางศิริวรรณ พวงชะบา
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางทัศนา ยอดสร้อย
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสาวสมพิศ รณฑี
ครู เชี่ยวชาญ
นางอภิรมย์ สุขขุม
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายนพดล แก้ววิเชียร
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายเดชา ถึงนาค
ครู ชำนาญการ
นางดาราณี ถึงนาค
ครู ชำนาญการ
นางสุวรรณี ศักดิ์ชัยสมบูรณ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางคำนึง ฟักขำ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางวรรณวิมล อมรประสิทธิ์
ครู ชำนาญการ
นางสาวนภาทิพย์ บุญผาสุข
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางกรปภา เบ็ญจรัตน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายอานนท์ ปั้นโต
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางศรีประภา ทิพวารี
ครู ชำนาญการพิเศษ

นายสมศักดิ์ บัวทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดบางปูน

นายสุพล วันทา
นางวรรณวิมล อมรประสิทธิ์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

83
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดบางปูน โทรศัพท์: อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: เดชา ถึงนาค โทรศัพท์: 0813643738 อีเมล์: ddm9512@gmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ