โรงเรียนวัดบางปูน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนวัดบางปูน
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายสมศักดิ์ บัวทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
0890897567
นายสุพล วันทา
ครู ชำนาญการพิเศษ
036533503
นางสาววัชรีภรณ์ แก้ววิเชียร
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางศิริวรรณ พวงชะบา
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางทัศนา ยอดสร้อย
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางสาวสมพิศ รณฑี
ครู เชี่ยวชาญ

นางอภิรมย์ สุขขุม
ครู ชำนาญการพิเศษ

นายนพดล แก้ววิเชียร
ครู ชำนาญการพิเศษ

นายเดชา ถึงนาค
ครู ชำนาญการ
0813643738
นางดาราณี ถึงนาค
ครู ชำนาญการ

นางสุวรรณี ศักดิ์ชัยสมบูรณ์
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางคำนึง ฟักขำ
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางวรรณวิมล อมรประสิทธิ์
ครู ชำนาญการ

นางสาวนภาทิพย์ บุญผาสุข
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางกรปภา เบ็ญจรัตน์
ครู ชำนาญการพิเศษ

นายอานนท์ ปั้นโต
ครู ชำนาญการพิเศษ
0805717369
นางศรีประภา ทิพวารี
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางสาวนพรัตน์ ประสาทศิลป์
ครูผู้ช่วย
036536082

นายสมศักดิ์ บัวทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดบางปูน

นางอภิรมย์ สุขขุม
นางสาววัชรีภรณ์ แก้ววิเชียร

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

37
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดบางปูน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี โทรศัพท์: อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: เดชา ถึงนาค โทรศัพท์: 0813643738 อีเมล์: ddm9512@gmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ