โรงเรียนวัดบางปูน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนวัดบางปูน
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายสมศักดิ์ บัวทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
0890897567
นายสุพล วันทา
ครู ชำนาญการพิเศษ
036533503
นางสาววัชรีภรณ์ แก้ววิเชียร
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางศิริวรรณ พวงชะบา
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางทัศนา ยอดสร้อย
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสาวสมพิศ รณฑี
ครู เชี่ยวชาญ
นางอภิรมย์ สุขขุม
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายนพดล แก้ววิเชียร
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายเดชา ถึงนาค
ครู ชำนาญการ
0813643738
นางดาราณี ถึงนาค
ครู ชำนาญการ
นางสุวรรณี ศักดิ์ชัยสมบูรณ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางคำนึง ฟักขำ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางวรรณวิมล อมรประสิทธิ์
ครู ชำนาญการ
นางสาวนภาทิพย์ บุญผาสุข
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางศรีประภา ทิพวารี
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสาวนพรัตน์ ประสาทศิลป์
ครูผู้ช่วย
036536082

นายสมศักดิ์ บัวทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดบางปูน

นางวรรณวิมล อมรประสิทธิ์
นางสาวนภาทิพย์ บุญผาสุข

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

0000
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดบางปูน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี โทรศัพท์: อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: เดชา ถึงนาค โทรศัพท์: 0813643738 อีเมล์: ddm9512@gmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ