โรงเรียนวัดบางปูน


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนวัดบางปูน
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นางสาวสุจิตรา ตื้อมี
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
0817322616
นายสุพล วันทา
ครู ชำนาญการพิเศษ
0817322616
นางสาววัชรีภรณ์ แก้ววิเชียร
ครู ชำนาญการพิเศษ
0817322616
นางศิริวรรณ พวงชะบา
ครู ชำนาญการพิเศษ
0817322616
นางทัศนา ยอดสร้อย
ครู ชำนาญการพิเศษ
0817322616
นายนพดล แก้ววิเชียร
ครู ชำนาญการพิเศษ
0817322616
นายเดชา ถึงนาค
ครู ชำนาญการ
0817322616
นางดาราณี ถึงนาค
ครู ชำนาญการ
0817322616
นางสุวรรณี ศักดิ์ชัยสมบูรณ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0817322616
นางคำนึง ฟักขำ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0817322616
นางวรรณวิมล อมรประสิทธิ์
ครู ชำนาญการ
0817322616
นางกรปภา เบ็ญจรัตน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0817322616
นายอานนท์ ปั้นโต
ครู ชำนาญการพิเศษ
0817322616
นางศรีประภา ทิพวารี
ครู ชำนาญการพิเศษ
0817322616

นางสาวสุจิตรา ตื้อมี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดบางปูน

นางศิริวรรณ พวงชะบา
นางสาววัชรีภรณ์ แก้ววิเชียร

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

22
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดบางปูน โทรศัพท์: 0817322616 อีเมล์: bangpoon.school99@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: เดชา ถึงนาค โทรศัพท์: 0813643738 อีเมล์: ddm9512@gmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ