โรงเรียนวัดบุญญราศรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนวัดบุญญราศรี
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นางศิริลักษณ์ เส็งมี
ผู้อำนวยการโรงเรียน เชี่ยวชาญ
087-5419123
038145755
นางชุติมา เกษรมาลา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
084-3519757
038145755
นางขวัญใจ เสวีวัลลภ
ครู ชำนาญการ
083-1228932
038145755
นายจิรศักดิ์ กล้าวิจารณ์
ครูผู้ช่วย
080-4132563
038145755
นางเกษร กุณฑลบุตร
ครู ชำนาญการพิเศษ
089-814560
038145755
นางพิดอน พ้องเสียง
ครู ชำนาญการพิเศษ
082-7095255
038145755
นางนิตยา ม่วงพัฒน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
081-8657211
038145755
นางชนิดา แก้วกา
ครู ชำนาญการพิเศษ
087-1313497
038145755
นางสาวรัชนีกร กระจ่างพจน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0812941246
038145755
นายสมเกียรติ แก้วกา
ครู ชำนาญการพิเศษ
081-7412763
038145755
นางสมคิด สีหะไตร
ครู ชำนาญการพิเศษ
087-7834530
038145755
นางวรรณา อุดมศิลป์
ครู ชำนาญการพิเศษ
086-8867920
038145755
นายสมศักดิ์ หม่อมร้อยเอ็ด
ครู
090-5016933
038145755
นางสาวประภัสสร พูลผล
ครู (พนักงานงานราชการ)

038145755
นางสาวรำเพย อินศรีจันทร์
เจ้าพนักงานธุรการ

038145755

นางศิริลักษณ์ เส็งมี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดบุญญราศรี
นางชุติมา เกษรมาลา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดบุญญราศรี

นางขวัญใจ เสวีวัลลภ
นางสาวรัชนีกร กระจ่างพจน์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

7
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดบุญญราศรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 038145755 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นางชุติมา เกษรมาลา โทรศัพท์: 084-3519757 อีเมล์: c_chutima2514@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ