โรงเรียนวัดบุญญราศรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนวัดบุญญราศรี
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นางศิริลักษณ์ เส็งมี
ผู้อำนวยการโรงเรียน เชี่ยวชาญ
087-5419123
038145755
นางชุติมา เกษรมาลา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
084-3519757
038145755
นางขวัญใจ เสวีวัลลภ
ครู ชำนาญการ
083-1228932
038145755
นายจิรศักดิ์ กล้าวิจารณ์
ครูผู้ช่วย
080-4132563
038145755
นางเกษร กุณฑลบุตร
ครู ชำนาญการพิเศษ
089-814560
038145755
นางพิดอน พ้องเสียง
ครู ชำนาญการพิเศษ
082-7095255
038145755
นางนิตยา ม่วงพัฒน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
081-8657211
038145755
นางชนิดา แก้วกา
ครู ชำนาญการพิเศษ
087-1313497
038145755
นางสาวรัชนีกร กระจ่างพจน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0812941246
038145755
นายสมเกียรติ แก้วกา
ครู ชำนาญการพิเศษ
081-7412763
038145755
นางสมคิด สีหะไตร
ครู ชำนาญการพิเศษ
087-7834530
038145755
นางวรรณา อุดมศิลป์
ครู ชำนาญการพิเศษ
086-8867920
038145755
นายสมศักดิ์ หม่อมร้อยเอ็ด
ครู
090-5016933
038145755
นางสาวประภัสสร พูลผล
ครู (พนักงานงานราชการ)

038145755
นางสาวรำเพย อินศรีจันทร์
เจ้าพนักงานธุรการ

038145755

นางศิริลักษณ์ เส็งมี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดบุญญราศรี
นางชุติมา เกษรมาลา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดบุญญราศรี

นางสาวรัชนีกร กระจ่างพจน์
นางขวัญใจ เสวีวัลลภ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

104
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดบุญญราศรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 038145755 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นางชุติมา เกษรมาลา โทรศัพท์: 084-3519757 อีเมล์: c_chutima2514@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ