โรงเรียนวัดบุญญราศรี


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนวัดบุญญราศรี
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นางศิริลักษณ์ เส็งมี
ผู้อำนวยการโรงเรียน เชี่ยวชาญ
038145755
นางชุติมา เกษรมาลา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
038145755
นางขวัญใจ เสวีวัลลภ
ครู ชำนาญการ
038145755
นางสาวประภัสสร พูลผล
ครูผู้ช่วย
038145755
นายจักรี สว่างไพร
ครูผู้ช่วย
038145755
นางเกษร กุณฑลบุตร
ครู ชำนาญการพิเศษ
038145755
นางพิดอน พ้องเสียง
ครู ชำนาญการพิเศษ
038145755
นางนิตยา ม่วงพัฒน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
038145755
นางชนิดา แก้วกา
ครู ชำนาญการพิเศษ
038145755
นางสาวรัชนีกร กระจ่างพจน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
038145755
นายสมเกียรติ แก้วกา
ครู ชำนาญการพิเศษ
038145755
นางสมคิด สีหะไตร
ครู ชำนาญการพิเศษ
038145755
นางวรรณา อุดมศิลป์
ครู ชำนาญการพิเศษ
038145755
นายสมศักดิ์ หม่อมร้อยเอ็ด
ครู
038145755
นางสาวรำเพย อินศรีจันทร์
เจ้าพนักงานธุรการ
038145755

นางศิริลักษณ์ เส็งมี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดบุญญราศรี
นางชุติมา เกษรมาลา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดบุญญราศรี

นางเกษร กุณฑลบุตร
นายสมศักดิ์ หม่อมร้อยเอ็ด

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

23
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดบุญญราศรี โทรศัพท์: 038145755 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นางชุติมา เกษรมาลา โทรศัพท์: 084-3519757 อีเมล์: c_chutima2514@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ