โรงเรียนวัดราษฏร์ศรัทธา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนวัดราษฏร์ศรัทธา
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายภาณุ ภาณุพินทุ
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
038392718
นายกษิภณ ชินวงศ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
038392718
นางพงษ์ลดา เทนอิสสระ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
038392718
นางสาวพจนีย์วรรณ น้อยประดิษฐ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
038392718
นายสมชัย ฝุ่นทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
038392718
นางพนิดา พัฒนประเทศ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
038392718
นางสาวอนุลักษณ์ สุโขมีทรัพย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
038392718
นางเสาวดี จงเห็นจิตต์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
038392718
นายกิตติพงษ์ เลขะพันธุ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
038392718
นางสาวสมนึก สามาทุม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
038392718
นายชวลิต จงเห็นจิตต์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
038392718
นางสาวภัทราวรรณ แสงสุวรรณ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
038392718
นายวิทยา สร้อยคำดี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
038392718
นางอารีรัตน์ เมฆหมอก
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
038392718
นางอัจจิมา เทียนวงศ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
038392718
นางกมลวรรณ เพิ่มพูล
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
038392718
นางบุญญาพร แสงสุข
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
038392718
ว่าที่ร้อยเอกยงยุทธ อยู่ดี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
038392718
นางชิดชนก แสงจิตร
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
038392718
นางวราภรณ์ คันทศิริ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
038392718
นางสาววรวิมล ทองเยี่ยม
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
038392718
นายอธิชาติ สีดามาต
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
038392718
นางสาวสุดารัตน์ สินนอก
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
038392718
นางสาวพิมศิริ ชมภูวงษ์
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
038392718
นางสาวพิชญา พรหมอยู่
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
038392718
นางสาวมณฑาทิพย์ นามจิตร
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
038392718
นางสาวภัทรชนก วงเวียน
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
038392718
นางเสาวณีย์ หงษ์ยุพา
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
038392718
นางสาวปวิชญา ผูกประยูร
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
038392718
นางสาวกนกวรรณ แสงสุวรรณ
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
038392718
นางสาวพัชชา ดังดี
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
038392718
นางสาวอัจฉรา สิงห์ลอ
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
038392718
นางสาวสิรินา แพงดวงแก้ว
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
038392718
นางสาวอิงอร ไหมอ่อน
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
038392718
นายเอนก เป้งทอง
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
038392718
นางสาวพรรณิษา แซ่กิม
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
038392718
นางสาวประพัสสร คู่เพ่งซัว
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
038392718
นางสาววิภาภรณ์ ทองภูธรณ์
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
038392718
นายจิตรภาณุ นันทิประภา
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
038392718
นางสาวกิจราพรรณ์ รื่นรวย
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
038392718
นางสำเรียบ แสงสว่าง
แม่บ้าน
กลุ่มสาระ ฯ : -
038392718
นางสาวพิณ นารอด
แม่บ้าน
กลุ่มสาระ ฯ : -
038392718
นางสาวธนัญรัตน์ ชัยธิติไพจิตร
ครูธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
038392718

นายภาณุ ภาณุพินทุ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดราษฏร์ศรัทธา
นายกษิภณ ชินวงศ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดราษฏร์ศรัทธา

นางสาวพจนีย์วรรณ น้อยประดิษฐ์
นางเสาวดี จงเห็นจิตต์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

5,120
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดราษฏร์ศรัทธา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 038392718 อีเมล์: ratsadta@chon1.go.th
เว็บมาสเตอร์:: ยงยุทธ อยู่ดี โทรศัพท์: 0816633434 อีเมล์: yutdee@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]