โรงเรียนบ้านสัตหีบ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านสัตหีบ
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นางอภิรมย์ เป็นสุข
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
0-3843-8501
นางนิตยา ศรีพยัคฆ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-3843-8501
นางสาวเกสร ประโพธิ์ศรี
ครู
0-3843-8501
นางญาณิศา ชูสกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-3843-8501
นางนฤมล สุขสกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-3843-8501
นางกองแก้ว ประมวล
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-3843-8501
นางสุจิตรา อรัญวาสน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-3843-8501
นางวันทนา เวหาธนารักษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-3843-8501
นางวรรณธนา แก้วจันทร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-3843-8501
นางสุนทรี เวทยังกูร
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-3843-8501
นางกรรณิการ์ บุญกรณ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-3843-8501
นางสาวอรวรรณ พงษ์บุตร
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-3843-8501
นางพิศมัย ผ่านด่าน
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-3843-8501
นางพิพัฒน์พร โพธิ์แดง
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-3843-8501
นางบังอร ภูมินทร
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-3843-8501
นางพรพิมล อ่ำสกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-3843-8501
นางวันเพ็ญ บัณฑิตกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-3843-8501
นางพงษ์ลัดดา แก้วประดับ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-3843-8501
นางมณฑาทิพย์ สุขจันทร์เทาะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-3843-8501
นางสาวนิตยาพร ตรองจิตต์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-3843-8501
นางเครือวัลย์ สนามชัย
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-3843-8501
นางประเทือง จำนงค์ประโคน
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-3843-8501
นายพิริยะ อังคสุวัฒน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-3843-8501
นางสัจจะ อาสนะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-3843-8501
นางวรรณนิภา กุณาศล
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
0-3843-8501
นางอรศิริ เสาไธสง
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-3843-8501
นางสุดาพร มาลาวงษ์
ครู ชำนาญการ
0-3843-8501
นางยุพา พุทธมี
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-3843-8501
นางทรรศนีย์ ทองบัว
ครู
0-3843-8501
นางปพิชญา ศรีสมสุข
ครู
0-3843-8501
นางสาวศราลี บรรจง
ครู
0-3843-8501
นางยุวนิดา สายธนู
ครู
0-3843-8501

นางอภิรมย์ เป็นสุข
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านสัตหีบ
นางวรรณนิภา กุณาศล
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านสัตหีบ

นายพิริยะ อังคสุวัฒน์
นางญาณิศา ชูสกุล

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

5
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านสัตหีบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 โทรศัพท์: 0-3843-8501 อีเมล์: bansattahip_2556@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นิตยา ศรีพยัคฆ์ โทรศัพท์: 0850843963 อีเมล์: nittaya-191@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ