โรงเรียนบ้านสัตหีบ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านสัตหีบ
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นางอภิรมย์ เป็นสุข
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
0816549600
นางสุนทรี เวทยังกูร
ครู ชำนาญการพิเศษ
0875859786
นางกรรณิการ์ บุญกรณ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0847747840
นางสาวอรวรรณ พงษ์บุตร
ครู ชำนาญการ
0817370602
นางพิศมัย ผ่านด่าน
ครู ชำนาญการ
0891627992
นางพิพัฒน์พร โพธิ์แดง
ครู ชำนาญการพิเศษ
0813851791
นางบังอร ภูมินทร
ครู ชำนาญการพิเศษ
0894919539
นางพรพิมล อ่ำสกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
0899849286
นางวันเพ็ญ บัณฑิตกุล
ครู ชำนาญการ
0861109787
นางพงษ์ลัดดา แก้วประดับ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0899806154
นางมณฑาทิพย์ สุขจันทร์เทาะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0845651970
นางสาวนิตยาพร ตรองจิตต์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0876033161
นางวรรณนิภา กุณาศล
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
0816531571
นางเครือวัลย์ สนามชัย
ครู ชำนาญการพิเศษ
0891449821
นางประเทือง จำนงค์ประโคน
ครู ชำนาญการพิเศษ
0811527446
นายพิริยะ อังคสุวัฒน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0849171162
นางสัจจะ อาสนะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0882132116
นางอรศิริ ภูบาลชื่น
ครู ชำนาญการ
0866940414
นางสุดาพร มาลาวงษ์
ครู
0814031392
นางยุพา พุทธมี
ครู ชำนาญการ
0868218862
นางทรรศนีย์ ทองบัว
ครู
0861107561
นางณัตตินา พรหมจันดา
ครู ชำนาญการพิเศษ
0875859786
นายถนอมรัตน์ จึงดำรงกิจ
ครู
0854461378
นางปพิชญา ศรีสมสุข
ครู
0865590977
นางนิตยา ศรีพยัคฆ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0850843963
นางสายพิน บัวขาว
ครู ชำนาญการพิเศษ
0811914780
นางญาณิศา ชูสกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
0865075775
นางกองแก้ว ประมวล
ครู ชำนาญการพิเศษ
0858118136
นางนฤมล สุขสกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
0831167849
นางสุจิตรา อรัญวาสน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0865422913
นางธนพร ดาวประกาย
ครู ชำนาญการพิเศษ
0882017078
นางวันทนา เวหาธนารักษ์
ครู ชำนาญการ
0865054498
นางวรรณธนา แก้วจันทร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0899339446

นางอภิรมย์ เป็นสุข
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านสัตหีบ
นางวรรณนิภา กุณาศล
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านสัตหีบ

นางเครือวัลย์ สนามชัย
นางวรรณธนา แก้วจันทร์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

00011
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านสัตหีบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 โทรศัพท์: 0-3843-8501 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นิตยา ศรีพยัคฆ์ โทรศัพท์: 0850843963 อีเมล์: nittaya-191@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ