โรงเรียนบ้านสัตหีบ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านสัตหีบ
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นางอภิรมย์ เป็นสุข
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
0816549600
0-3843-8501
นางนิตยา ศรีพยัคฆ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0850843963
0-3843-8501
นางสาวเกสร ประโพธิ์ศรี
ครู
0862494148
0-3843-8501
นางสายพิน บัวขาว
ครู ชำนาญการพิเศษ
0811914780
0-3843-8501
นางญาณิศา ชูสกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
0865075775
0-3843-8501
นางนฤมล สุขสกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
0831167849
0-3843-8501
นางกองแก้ว ประมวล
ครู ชำนาญการพิเศษ
0858118136
0-3843-8501
นางสุจิตรา อรัญวาสน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0865422913
0-3843-8501
นางวันทนา เวหาธนารักษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0865054498
0-3843-8501
นางวรรณธนา แก้วจันทร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0899339446
0-3843-8501
นางสุนทรี เวทยังกูร
ครู ชำนาญการพิเศษ
0875859786
0-3843-8501
นางกรรณิการ์ บุญกรณ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0847747840
0-3843-8501
นางสาวอรวรรณ พงษ์บุตร
ครู ชำนาญการพิเศษ
0817370602
0-3843-8501
นางพิศมัย ผ่านด่าน
ครู ชำนาญการพิเศษ
0891627992
0-3843-8501
นางพิพัฒน์พร โพธิ์แดง
ครู ชำนาญการพิเศษ
0813851791
0-3843-8501
นางบังอร ภูมินทร
ครู ชำนาญการพิเศษ
0894919539
0-3843-8501
นางพรพิมล อ่ำสกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
0899849286
0-3843-8501
นางวันเพ็ญ บัณฑิตกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
0861109787
0-3843-8501
นางพงษ์ลัดดา แก้วประดับ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0899806154
0-3843-8501
นางมณฑาทิพย์ สุขจันทร์เทาะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0845651970
0-3843-8501
นางสาวนิตยาพร ตรองจิตต์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0876033161
0-3843-8501
นางเครือวัลย์ สนามชัย
ครู ชำนาญการพิเศษ
0891449821
0-3843-8501
นางประเทือง จำนงค์ประโคน
ครู ชำนาญการพิเศษ
0811527446
0-3843-8501
นายพิริยะ อังคสุวัฒน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0849171162
0-3843-8501
นางสัจจะ อาสนะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0882132116
0-3843-8501
นางวรรณนิภา กุณาศล
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
0816531571
0-3843-8501
นางอรศิริ เสาไธสง
ครู ชำนาญการ
0866940414
0-3843-8501
นางสุดาพร มาลาวงษ์
ครู ชำนาญการ
0814031392
0-3843-8501
นางยุพา พุทธมี
ครู ชำนาญการ
0868218862
0-3843-8501
นางทรรศนีย์ ทองบัว
ครู ชำนาญการ
0861107561
0-3843-8501
นางปพิชญา ศรีสมสุข
ครู
0865590977
0-3843-8501
นางสาวศราลี บรรจง
ครูผู้ช่วย
0887834887
0-3843-8501
นางธนพร ดาวประกาย
ครู ชำนาญการพิเศษ
0882017078
0-3843-8501

นางอภิรมย์ เป็นสุข
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านสัตหีบ
นางวรรณนิภา กุณาศล
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านสัตหีบ

นางพรพิมล อ่ำสกุล
นางพิศมัย ผ่านด่าน

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

37
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านสัตหีบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 โทรศัพท์: 0-3843-8501 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นิตยา ศรีพยัคฆ์ โทรศัพท์: 0850843963 อีเมล์: nittaya-191@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ