โรงเรียนบ้านสัตหีบ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านสัตหีบ
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นางอภิรมย์ เป็นสุข
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0-3843-8501
นางวรรณนิภา กุณาศล
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
0-3843-8501
นางนิตยา ศรีพยัคฆ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0-3843-8501
นางญาณิศา ชูสกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0-3843-8501
นางนฤมล สุขสกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0-3843-8501
นางกองแก้ว ประมวล
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0-3843-8501
นางสุจิตรา อรัญวาสน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
0-3843-8501
นางวันทนา เวหาธนารักษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
0-3843-8501
นางวรรณธนา แก้วจันทร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
0-3843-8501
นางสุนทรี เวทยังกูร
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0-3843-8501
นางกรรณิการ์ บุญกรณ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
0-3843-8501
นางสาวอรวรรณ พงษ์บุตร
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-3843-8501
นางพิศมัย ผ่านด่าน
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0-3843-8501
นางพิพัฒน์พร โพธิ์แดง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0-3843-8501
นางบังอร ภูมินทร
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0-3843-8501
นางพรพิมล อ่ำสกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0-3843-8501
นางวันเพ็ญ บัณฑิตกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0-3843-8501
นางพงษ์ลัดดา แก้วประดับ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0-3843-8501
นางมณฑาทิพย์ สุขจันทร์เทาะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0-3843-8501
นางเครือวัลย์ สนามชัย
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0-3843-8501
นางประเทือง จำนงค์ประโคน
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0-3843-8501
นายพิริยะ อังคสุวัฒน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0-3843-8501
นางสัจจะ อาสนะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0-3843-8501
นางอรศิริ เสาไธสง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-3843-8501
นางสุดาพร มาลาวงษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0-3843-8501
นางยุพา พุทธมี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0-3843-8501
นางสาวจินตนา เปี่ยมลาภ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
0-3843-8501
นางสาวภรณ์ณัฐภัคร์ มูลคม
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0-3843-8501
นางสาวประวีณา ไชยศรี
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0-3843-8501
นางสาวเกสร ประโพธิ์ศรี
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0-3843-8501
นางทรรศนีย์ ทองบัว
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0-3843-8501
นางปพิชญา ศรีสมสุข
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
0-3843-8501
นางสาวศราลี บรรจง
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0-3843-8501
นางยุวนิดา สายธนู
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0-3843-8501
นายณัฐกฤษ ภานุมาส
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0-3843-8501
นางสาวพวงเพชร บัวหลวง
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0-3843-8501
นายไพรวัลย์ จำปาทอง
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
0-3843-8501

นางอภิรมย์ เป็นสุข
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านสัตหีบ
นางวรรณนิภา กุณาศล
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านสัตหีบ

นางนิตยา ศรีพยัคฆ์
นางสาวศราลี บรรจง

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,481
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านสัตหีบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 โทรศัพท์: 0-3843-8501 อีเมล์: bansattahip_2556@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นิตยา ศรีพยัคฆ์ โทรศัพท์: 0850843963 อีเมล์: nittaya-191@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]