โรงเรียนอนุบาลบ้านเตาถ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนอนุบาลบ้านเตาถ่าน
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นางปิยะฉัตร วารีชล
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
0-3843-5751
นางกฤษณา ศรีอ้น
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0-3843-5751
นางศิริกาญจน์ พีรพุฒิสกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0-3843-5751
นางสาวพรจันทร วงษ์ไพศาล
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0-3843-5751
นางจันทร์เพ็ญ บุญสด
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0-3843-5751
นางมาลินี พูลศิริ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0-3843-5751
นางรสริน ครุธแก้ว
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-3843-5751
นางสาวสุดา นาสวน
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-3843-5751
นางวิรวรรณ แสงอ่อน
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0-3843-5751
นางสุชีรา ชูวงศ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0-3843-5751
นางสิริลักษณ์ ชุมพาลี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0-3843-5751
นางอรุณี สร้อยจิตร
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
0-3843-5751
นางอัญชลินทร์ ภูพวก
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0-3843-5751
นางจินตนา อิ่มนพรัตน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0-3843-5751
นางรุ่งระวี พลยามา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0-3843-5751
นางอัญชลี มาคุ้ม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0-3843-5751
นายสุริยะ ครุธแก้ว
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
0-3843-5751
นางศศธร จาดป้อม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0-3843-5751
นางปิยวรรณ คชเสถียร
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0-3843-5751
นางวรรณ์ทนา ไชยมิ่ง
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0-3843-5751
นางจิตรา จันทจรูญ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
0-3843-5751
นางสาวชลธิชา สุขเจริญ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : -
0-3843-5751
นางสาวนัสรียา เจียมประกอบ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0-3843-5751
นางสาวยุภาวรรณ โลภา
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : -
0-3843-5751
นายยิ่งศักดิ์ กระจ่างแจ้ง
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-3843-5751
นางสาวนารีรัตน์ ใจถวิล
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0-3843-5751
นางสาวศุภาธิณี จิตจำนงค์
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0-3843-5751
นางสาวภิญญาพัชญ์ พาฤทธิ์
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0-3843-5751
นางสาวฤติมา บุญบำรุง
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
0-3843-5751
นางสาวนันทพร พรมรุกชาติ
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0-3843-5751
นายโยธิน สิงห์ไชย
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-3843-5751
นางสาวปิยะภรณ์ สมเงิน
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0-3843-5751
นางวรรณนิสา สุขเกษม
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0-3843-5751
นางสาวนฤมล สุนา
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0-3843-5751
นางสาววิภาดา อยู่รุ่งเรือง
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0-3843-5751
นางสาวพัชณาวดี แก้วหาญ
ครูธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
0-3843-5751
นางสุธาทิพย์ สุวรรณประเสริฐ
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0-3843-5751
นางธิดารัตน์ รสจันทร์วงษ์
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0-3843-5751
นายวิทยา กองเกิด
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
0-3843-5751
นายสุทธิศักดิ์ ขุนณิรงค์
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
0-3843-5751
นางสาววิภา เดชาติวงศ์
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
0-3843-5751
นายมนตรี เถื่อนหิน
นักการภารโรง
กลุ่มสาระ ฯ : -
0-3843-5751
นางบังอร ชาติมนตรี
ครูพี่เลี้ยง
กลุ่มสาระ ฯ : -
0-3843-5751

นางปิยะฉัตร วารีชล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลบ้านเตาถ่าน

นางปิยวรรณ คชเสถียร
นางสาวพรจันทร วงษ์ไพศาล

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,117
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนอนุบาลบ้านเตาถ่าน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 โทรศัพท์: 0-3843-5751 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: พัชฌาวดี แก้วหาญ โทรศัพท์: 038435751 อีเมล์: phatchawadee.1@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]