โรงเรียนอนุบาลบ้านเตาถ่าน


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนอนุบาลบ้านเตาถ่าน
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายสุเทพ พันธ์โสลี
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
0-3843-5751
นายวรวิทย์ แจ่มใส
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
0-3843-5751
นางกฤษณา ศรีอ้น
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-3843-5751
นางศิริกาญจน์ พีรพุฒิสกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-3843-5751
นางสาวพรจันทร วงษ์ไพศาล
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-3843-5751
นางมาลินี พูลศิริ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-3843-5751
นางรสริน ครุธแก้ว
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-3843-5751
นางณิยรัตน์ พวงพุฒ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-3843-5751
นางสาวสุดา นาสวน
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-3843-5751
นางวิรวรรณ แสงอ่อน
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-3843-5751
นางสุชีรา ชูวงศ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-3843-5751
นางสิริลักษณ์ ชุมพาลี
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-3843-5751
นางอรุณี สร้อยจิตร
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-3843-5751
นางสาวอุษา รักษา
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-3843-5751
นางอัญชลินทร์ ภูพวก
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-3843-5751
นางจินตนา อิ่มนพรัตน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-3843-5751
นางรุ่งระวี พลยามา
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-3843-5751
นางอัญชลี มาคุ้ม
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-3843-5751
นายสุริยะ ครุธแก้ว
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-3843-5751
นางศรีสมัย ปานนิยม
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-3843-5751
นางศศธร จาดป้อม
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-3843-5751
นางสาวศิริลักษณ์ คงสุวิทย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-3843-5751
นางปิยวรรณ คชเสถียร
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-3843-5751
นางวรรณ์ทนา ไชยมิ่ง
ครู ชำนาญการ
0-3843-5751
นางสาวฤติมา บุญบำรุง
ครูผู้ช่วย
0-3843-5751
นางสาวปิยวรรณ ประสมเสือ
ครูธุรการ
0-3843-5751
นางสุธาทิพย์ สุวรรณประเสริฐ
ครู (อัตราจ้าง)
0-3843-5751
นางธิดารัตน์ รสจันทร์วงษ์
ครู (อัตราจ้าง)
0-3843-5751
นายเจกวิณท์วริศ กุหลาบอ่ำ
ครู (อัตราจ้าง)
0-3843-5751
นางสาวนิภาวรรณ เขตจำนันต์
ครู (อัตราจ้าง)
0-3843-5751
นางสาวสุเมยา บุญมา
ครู (อัตราจ้าง)
0-3843-5751

นายวรวิทย์ แจ่มใส
ผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลบ้านเตาถ่าน
นายสุเทพ พันธ์โสลี
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลบ้านเตาถ่าน

นางสาวอุษา รักษา
นางสาวศิริลักษณ์ คงสุวิทย์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

21
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนอนุบาลบ้านเตาถ่าน โทรศัพท์: 0-3843-5751 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: ปิยวรรณ ประสมเสือ โทรศัพท์: 038435751 อีเมล์: maekung2388@gmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ