โรงเรียนอนุบาลบ้านเตาถ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนอนุบาลบ้านเตาถ่าน
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นางสาวปาริชาติ เชื้อชวลิต
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
0813989189
0-3843-5751
นายสุเทพ พันธ์โสลี
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
0892475104
0-3843-5751
นางสาวพรจันทร วงษ์ไพศาล
ครู ชำนาญการพิเศษ
0863929919
0-3843-5751
นางปิยวรรณ คชเสถียร
ครู ชำนาญการพิเศษ
0871341598
0-3843-5751
นางสาวฤติมา บุญบำรุง
ครูผู้ช่วย
0876994514
0-3843-5751
นางกฤษณา ศรีอ้น
ครู ชำนาญการพิเศษ
0871380441
0-3843-5751
นางศิริกาญจน์ พีรพุฒิสกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
0861130456
0-3843-5751
นางมาลินี พูลศิริ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0811961304
0-3843-5751
นางรสริน ครุธแก้ว
ครู ชำนาญการพิเศษ
0865209212
0-3843-5751
นางณิยรัตน์ พวงพุฒ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0816834477
0-3843-5751
นางสาวสุดา นาสวน
ครู ชำนาญการพิเศษ
0897541477
0-3843-5751
นางฉวีวรรณ นาคน้ำ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0816999143
0-3843-5751
นางวิรวรรณ แสงอ่อน
ครู ชำนาญการพิเศษ
0817411525
0-3843-5751
นางสุชีรา ชูวงศ์
ครู ชำนาญการพิเศษ

0-3843-5751
นางสิริลักษณ์ ชุมพาลี
ครู ชำนาญการพิเศษ
0871450540
0-3843-5751
นางอรุณี สร้อยจิตร
ครู ชำนาญการพิเศษ
0898341837
0-3843-5751
นางสาวอุษา รักษา
ครู ชำนาญการพิเศษ
0815012463
0-3843-5751
นางอัญชลินทร์ ภูพวก
ครู ชำนาญการพิเศษ
0861488181
0-3843-5751
นางจินตนา อิ่มนพรัตน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0892498300
0-3843-5751
นางรุ่งระวี พลยามา
ครู ชำนาญการพิเศษ
0899644653
0-3843-5751
นายสุริยะ ครุธแก้ว
ครู ชำนาญการพิเศษ
0815882181
0-3843-5751
นางศรีสมัย ปานนิยม
ครู ชำนาญการพิเศษ
0817568488
0-3843-5751
นางศศธร จาดป้อม
ครู ชำนาญการพิเศษ
0811592431
0-3843-5751
นางสาวศิริลักษณ์ คงสุวิทย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0898297898
0-3843-5751
นางสุธาทิพย์ สุวรรณประเสริฐ
ครู (อัตราจ้าง)
0898177034
0-3843-5751
นางธิดารัตน์ รสจันทร์วงษ์
ครู (อัตราจ้าง)
0865709367
0-3843-5751
นายเจกวิณท์วริศ กุหลาบอ่ำ
ครู (อัตราจ้าง)
0830649123
0-3843-5751
นางสาวนิภาวรรณ เขตจำนันต์
ครู (อัตราจ้าง)
0845647698
0-3843-5751
นางสาวสุเมยา บุญมา
ครู (อัตราจ้าง)
0804672093
0-3843-5751
นางสาวปิยวรรณ ประสมเสือ
ครูธุรการ
0816871810
0-3843-5751

นางสาวปาริชาติ เชื้อชวลิต
ผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลบ้านเตาถ่าน
นายสุเทพ พันธ์โสลี
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลบ้านเตาถ่าน

นางณิยรัตน์ พวงพุฒ
นางศรีสมัย ปานนิยม

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

58
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนอนุบาลบ้านเตาถ่าน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 โทรศัพท์: 0-3843-5751 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: ปิยวรรณ ประสมเสือ โทรศัพท์: 038435751 อีเมล์: maekung2388@gmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ