โรงเรียนศรีราชา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนศรีราชา
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายณรงค์ กิตติวงศ์ตระกูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
0-3831-3915
นางปรานีย์ คุณพิทักษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
0-3831-3915
นางภัสรา คมขำ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0-3831-3915
นายสมชัย ฉัตรพรไพบูลย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0-3831-3915
นางสาวขนิษฐา เฉียวกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0-3831-3915
นางณิชกานต์ เจียมศิริ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-3831-3915
นางชุติมา หาญเอี่ยม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0-3831-3915
นางเพ็ญศรี เสตะจิต
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0-3831-3915
นางศรีสุคนธ์ ใบบัว
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
0-3831-3915
นางสาวเตือนใจ ตรีเนตร
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0-3831-3915
นางสาวอุมาวดี โกศล
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0-3831-3915
นางณัสม์ชา ศาลกลาง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0-3831-3915
นางชนานุช ทิมกระจ่าง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0-3831-3915
นายเมฆ ใบบัว
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0-3831-3915
นางพิชญ์กานต์ เวียนงาม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0-3831-3915
นางจารุ บริบูรณ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-3831-3915
นายสมโภชน์ เอื้อสกุลมงคล
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
0-3831-3915
นางสุนันทา สุทธิธาทิพย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0-3831-3915
นางนิรชรา สุทธิผล
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-3831-3915
นางสาวพุทธพร วิโนทพรรษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-3831-3915
นางชวนพิศ ประสมศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0-3831-3915
นางนาถลดา พรมศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0-3831-3915
นางสาวพภัสสรณ์ กระจกเหลี่ยม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
0-3831-3915
นางสาวภารินี วงษ์จินดามณี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-3831-3915
นางจิราพร สุริยะจันทร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0-3831-3915
นางจุรีย์ อินทรเนตร
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0-3831-3915
นางวลัยลักษณ์ สุตะโท
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0-3831-3915
นายพูลทรัพย์ สุตะโท
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0-3831-3915
นางปราณี นุชเจริญผล
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-3831-3915
นางชุติมา ปณะราช
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0-3831-3915
นางณัชชารีย์ วิจิตธัญโรจน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-3831-3915
นายสุรศักดิ์ ยุทธนานุกูล
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
0-3831-3915
นางมลฤดี ฉัตรพรไพบูลย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
0-3831-3915
นางสาวธนิดา โคตรชมภู
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-3831-3915
นายมนูธรรม ไตรภพ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0-3831-3915
นายสุรพันธ์ ภู่ทองเกษ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0-3831-3915
นายนพรัตน์ ศรีดาวงษ์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
0-3831-3915
นางนพรัตน์ บัวแก้ว
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
0-3831-3915
นางทิพรัตน์ ศิริพรม
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-3831-3915
นางสาวสุรัตน์ ทองประเทศ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0-3831-3915
นางอัญชลี รัตนสีหา
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0-3831-3915
นางเพราพิลาส สวรรค์รัตน์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0-3831-3915
นางสงกรานต์ สุวรรณ์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0-3831-3915
นางสาวสมศรี ศรีวัลลภ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0-3831-3915
นางเตือนจิตร กฤตลักษณ์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0-3831-3915
นายพิชญุตม์ เทียนเที่ยง
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-3831-3915
นายเอกรัตน์ แขมคำ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0-3831-3915
นางพรรณภัทร พานทอง
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-3831-3915
นางรมิดา ภูพิลา
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0-3831-3915
นางวัชรินทร ขุนโขลนอนุสรณ์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0-3831-3915
นางสาวนงลักษณ์ ศรีวลัย
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0-3831-3915
นางสาวกนกพร แนวเงินดี
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0-3831-3915
นายอาทร ธูปทอง
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0-3831-3915
นางเพียงฤทัย สนเขียว
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0-3831-3915
นางสาวนันท์หทัย เข็มทอง
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0-3831-3915
นางสาวจีราภรณ์ ทุนผล
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0-3831-3915
นายกฤษณะ อ่อนเอื้อน
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0-3831-3915
นายกุณฑล สันทัดการ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
0-3831-3915
นางสาวตะวัน พลภักดี
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0-3831-3915
นางโชติกา พลเยี่ยม
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0-3831-3915
นายคุณากร ปิยมาภรณ์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
0-3831-3915
นางสาวสุทธดา พรหมชมพู
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0-3831-3915
นางสาวจุฑารัตน์ เชียงทอง
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
0-3831-3915
นางสาวปรัชญา วงเปลียว
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0-3831-3915
นางสาวสิรินาถ จิรโรจนาการ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
0-3831-3915
นางสาวขนิษฐา ท้าวอิ่ม
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-3831-3915
นางสาวจารุพัฒน์ ธนกีรติชัยวงษ์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0-3831-3915
นายวัชระ บำรุงพงษ์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0-3831-3915
ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชรินทร์ รูปคม
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
0-3831-3915
นางสาวรุ่งฤดี สิงห์สุพรรณ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
0-3831-3915
นายอดิศร์ เกตุนาค
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
0-3831-3915
นางสาวอังศุมาลิน บูรณ์เจริญ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0-3831-3915
นางสาววรวรรณ เนื่องจำนงค์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0-3831-3915
นายศรประกฤษฎ์ หมุ่สะแก
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
0-3831-3915
นางสาวสุธีระวรรณ สุตะโท
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0-3831-3915
นางสาวเนตรนภา พูลเพิ่ม
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-3831-3915
นางนันท์นภัส วิกรานต์วงษ์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
0-3831-3915
นายอาคม นาวิเศษ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0-3831-3915
นางสาวนภาพร โฮมราช
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0-3831-3915
นางกิ่งฟ้า บุญครอง
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0-3831-3915
นายสมคิด ศรีรุ่งสุขจินดา
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
0-3831-3915
นางสาวกรรณิการ์ มั่งคั่ง
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0-3831-3915
นางสาวจิราพร แช่มชื่น
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0-3831-3915
นายสมภพ ศรีวงศา
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
0-3831-3915
นางเกศิณี เดชสังข์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-3831-3915
นางสาวณัฐธิดา พิพัฒน์สิริยานันท์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
0-3831-3915
นายอนุชิต หนูเอียด
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
0-3831-3915
นางสาวลฏิฎ์ บัวอาจ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0-3831-3915
นางสาวสุภัทรา พรมท้าว
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0-3831-3915
นายสมภพ งามโสภา
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0-3831-3915
นายณัฐภัทร รอตเอี่ยม
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
0-3831-3915
นายธนพล ชัยชนะ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
0-3831-3915
นายวุฒิชัย อภัยจิตร
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
0-3831-3915
นายพงศกร สวัสดี
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
0-3831-3915
นางสาวนันทรัตน์ ความชอบ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
0-3831-3915
นางเพลินพิศ รัศมีงาม
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
0-3831-3915
นางสมพร คชบาง
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0-3831-3915
นางสาวรดาณัฐ ทิวธง
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0-3831-3915
นางสาวณัฐกฤตา จันทร์บุญ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-3831-3915
นางสาวกัลยา เหลือธิ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0-3831-3915
นายณัฐวุฒิ ชดประสิทธิ์
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
0-3831-3915
นางสาวปาจรีย์ ในวิกุล
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0-3831-3915
นางสาววิไลลักษณ์ ขาวอุทัย
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-3831-3915
นางสาวพัทธ์ธีรา นามเดช
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-3831-3915
นางสาววิภาดา ชรากลาง
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0-3831-3915
นางสาววรรณวิภา วงษ์ภักดี
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-3831-3915
นางสาวอภิญญา แหวนวงษ์
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0-3831-3915
นายภาณุพงศ์ บุญชะม้อย
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
0-3831-3915
นางสาวพรปวีณ์ จันทร์ธรรม
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0-3831-3915
นางสาววิธุลดา เรืองสิริ
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0-3831-3915
นางสาวกรรณิกา สิทธิมโน
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-3831-3915
นางสาวมุกระวี บุรีมาศ
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
0-3831-3915
นางสาวณิชกานต์ สราญรมย์
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0-3831-3915
นายณัฐรภิรมณ์ วราสินธ์
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0-3831-3915
นายนัฐพงษ์ เอกวุธ
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0-3831-3915
นางสาวผณินทรา จันปาลี
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
0-3831-3915
นางสาวศิรินาฏ หอมขจร
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0-3831-3915
นางคำมุก ชมภูหลง
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0-3831-3915
นางสาวสุวรรณรัตน์ วงศ์ชัยเพ็ง
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0-3831-3915
นายณัฐธเมศวร์ วรรณขาว
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-3831-3915
นางสาวสาธินี กันทะมี
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0-3831-3915
นายกิตติชัย แจ้งอุบล
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0-3831-3915
ว่าที่ร้อยตรีณัฐพล พรมพุฒ
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
0-3831-3915
ว่าที่ ร.ต.หญิงวิมลวรรณ พันธ์ุอยู่
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-3831-3915
นางสาวชนากานต์ พุทธรักษา
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0-3831-3915
นายทรงพล วงศ์พระราม
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
0-3831-3915
นางสาวพัทธ์ธีรา เทียนทอง
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0-3831-3915
นางสาวปาริฉัตร ขำยะบุญ
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0-3831-3915
นางสาวสุดารัตน์ ศิริสังข์
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0-3831-3915
นางสาวสุนิศา คูณกลาง
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
0-3831-3915
นายชนาธิป วันนู
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0-3831-3915
นางสาวรพีพรรณ เทียมเมฆ
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
0-3831-3915
นางอรสา ศรีภา
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
0-3831-3915
นางสาวนภาพร พฤฒามาตย์
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0-3831-3915
นายสุเมธ คำลอย
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0-3831-3915
นางสาวนุชรี หาญละคร
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0-3831-3915
นางสาวจุฑาภรณ์ แสนเพ็ชร
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0-3831-3915
นางสาวสุภาวินี ศรีปัญญา
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0-3831-3915
นางสาวกิตติยา ชัยนิชู
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0-3831-3915
นายวุฒิภัทร รัตนะวัน
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
0-3831-3915
นายวิทวุฒิ เถาว์ทวี
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
0-3831-3915
นางดรุณี ฉานุรักษ์
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-3831-3915
นายกิตติภาส ศรีหะ
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0-3831-3915
นางสาวณัฐสุดา สุภารัตน์
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0-3831-3915
นายอภิชาติ คงเพชร
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0-3831-3915
นายชินญาณ สระแก้ว
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0-3831-3915
นางสาวปลายมาศ เชิดชูชัย
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0-3831-3915
นางสาวสุภัสร พรมสุวรรณ
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-3831-3915
นายบวร สุริยะแก้วเนรมิตร
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
0-3831-3915
นางสาวอนรรฆพร ช่อลัดดา
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0-3831-3915
นางสาววรนาฏ แสงเกิด
นักการภารโรง
กลุ่มสาระ ฯ : -
0-3831-3915
นายเพ็ญ นภาโชติ
นักการภารโรง
กลุ่มสาระ ฯ : -
0-3831-3915
นายวินัย กองกูต
นักการภารโรง
กลุ่มสาระ ฯ : -
0-3831-3915
นายวิษณุ ศรีชลายนต์
นักการภารโรง
กลุ่มสาระ ฯ : -
0-3831-3915
นางอ่อนศรี แช่มชื่่น
เจ้าพนักงานธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
0-3831-3915
นางสาววรรณิภา แก้วแสงใส
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-3831-3915
นายกวี ผึ่งฉาย
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
0-3831-3915
นายเศรษฐสิทธิ์ สุกปลั่ง
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
0-3831-3915
นางสาวกัลยาณี ละลี
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : -
0-3831-3915
นางพิมพาพรรณ จันทร์สีสอาด
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : -
0-3831-3915
นายนรุตม์ เดชกระจ่าง
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
0-3831-3915
นางสาวกนกพัฒน์ พูลสวัสดิ์
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : -
0-3831-3915
นางสาวอิศราภรณ์ ไชยบุตร
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-3831-3915
นางสาวอพิชญา เต็นยะ
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : -
0-3831-3915
นายสุปัญญา นามเย็น
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
0-3831-3915
นายปรมินทร์ เต็มพร้อม
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : -
0-3831-3915
นางสาวธัญญลักษณ์ เทียนลำ
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : -
0-3831-3915
นายเฉลียว อวนมิน
นักการภารโรง
กลุ่มสาระ ฯ : -
0-3831-3915
นางน้ำฝน จาระนัย
นักการภารโรง
กลุ่มสาระ ฯ : -
0-3831-3915
นางบัวลี บุญโส
นักการภารโรง
กลุ่มสาระ ฯ : -
0-3831-3915
นายสมคิด จันทร์เพิ่ม
นักการภารโรง
กลุ่มสาระ ฯ : -
0-3831-3915
นายนครชัย กิจสม
นักการภารโรง
กลุ่มสาระ ฯ : -
0-3831-3915
นายชาญชัย ประดิษฐ์
นักการภารโรง
กลุ่มสาระ ฯ : -
0-3831-3915
นางนวลตา ซาซะ
แม่บ้าน
กลุ่มสาระ ฯ : -
0-3831-3915
นางเสมอ เริงอาจ
แม่บ้าน
กลุ่มสาระ ฯ : -
0-3831-3915
นางสุกัญญา รัตน์เมือง
แม่บ้าน
กลุ่มสาระ ฯ : -
0-3831-3915
นางชุติกาญจน์ ประดิษฐ์
แม่บ้าน
กลุ่มสาระ ฯ : -
0-3831-3915
นางสาวทิพวรรณ บุญโพชา
แม่บ้าน
กลุ่มสาระ ฯ : -
0-3831-3915
นางสาวน้ำอ้อย จงเจริญ
แม่บ้าน
กลุ่มสาระ ฯ : -
0-3831-3915

นายณรงค์ กิตติวงศ์ตระกูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ศรีราชา

นางเพลินพิศ รัศมีงาม
ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชรินทร์ รูปคม

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

4,449
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนศรีราชา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 โทรศัพท์: 0-3831-3915 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: EKKARAT KHAKKAM โทรศัพท์: 038321015 อีเมล์: aekssk@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]