โรงเรียนศรีราชา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนศรีราชา
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายโกศล ดาราพิสุทธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
0-3831-3915
นางสาวไปรมา เที่ยงทางธรรม
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
0-3831-3915
นายทวีศักด์ บังคม
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
0-3831-3915
นางปริญา พีรปรัชญา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
0-3831-3915
นายชาญชัย ชาญชญานนท์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
0-3831-3915
นางสาวจุฑารัตน์ เชียงทอง
ครูผู้ช่วย
0-3831-3915
นายอดิพงษ์ สุขนาค
ครู ชำนาญการ
0-3831-3915
นายมาโนช วงษ์ชะอุ่ม
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-3831-3915
นางพรรณิภา เสริมศรี
ครู ชำนาญการ
0-3831-3915
นางสาวปรัชญา วงเปลียว
ครูผู้ช่วย
0-3831-3915
นางปรานีย์ คุณพิทักษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-3831-3915
นางภัสรา คมขำ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-3831-3915
นายสมชัย ฉัตรพรไพบูลย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-3831-3915
นางณิชกานต์ เจียมศิริ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-3831-3915
นางดรุณี อัตธรรมรัตน์
ครู ชำนาญการ
0-3831-3915
นางชุติมา หาญเอี่ยม
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-3831-3915
นางเพ็ญศรี เสตะจิต
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-3831-3915
นางศรีสุคนธ์ ใบบัว
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-3831-3915
นางสาวเตือนใจ ตรีเนตร
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-3831-3915
นางรุ่งนภา บัวหมื่นชล
ครู ชำนาญการ
0-3831-3915
นายมนูธรรม ไตรภพ
ครู ชำนาญการ
0-3831-3915
นางนิศานาถ วงศ์ภู่ดี
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-3831-3915
นายสุรพันธ์ ภู่ทองเกษ
ครู ชำนาญการ
0-3831-3915
นางสาวอุมาวดี โกศล
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-3831-3915
นายชูชีพ อานมณี
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-3831-3915
นายสมใจ ประเสริฐศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-3831-3915
นางสาวเสาวคนธ์ นันทกิจ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-3831-3915
นางสาวสิริวรรณ ภาษานนท์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-3831-3915
นางณัสม์ชา ศาลกลาง
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-3831-3915
นางเรณู เชื่อมชิต
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-3831-3915
นางชนานุช ทิมกระจ่าง
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-3831-3915
นายเมฆ ใบบัว
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-3831-3915
นางพิชญ์กานต์ เวียนงาม
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-3831-3915
นายวิศาล เดชะปรากรม
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-3831-3915
นายวรกิต เพียรพิสัย
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-3831-3915
นายวิเชียร ปทุมวัฒนเวทย์
ครู ชำนาญการ
0-3831-3915
นางรัชนีบูลย์ ใจยงค์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-3831-3915
นางจารุ บริบูรณ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-3831-3915
นายสมโภชน์ เอื้อสกุลมงคล
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-3831-3915
นายนพรัตน์ ศรีดาวงษ์
ครู ชำนาญการ
0-3831-3915
นางสุนันทา สุทธิธาทิพย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-3831-3915
นางนิรชรา สุทธิผล
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-3831-3915
นางนพรัตน์ บัวแก้ว
ครู ชำนาญการ
0-3831-3915
นางสาวพุทธพร วิโนทพรรษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-3831-3915
นางชวนพิศ ประสมศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-3831-3915
นางนาถลดา พรมศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-3831-3915
นางสาวพภัสสรณ์ กระจกเหลี่ยม
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-3831-3915
นางทิพรัตน์ ศิริพรม
ครู ชำนาญการ
0-3831-3915
นางสาวสุรัตน์ ทองประเทศ
ครู ชำนาญการ
0-3831-3915
นางอัญชลี รัตนสีหา
ครู ชำนาญการ
0-3831-3915
นางเพราพิลาส สวรรค์รัตน์
ครู ชำนาญการ
0-3831-3915
นางสาวภารินี วงษ์จินดามณี
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-3831-3915
นายปัณณทัต รักชนะ
ครู ชำนาญการ
0-3831-3915
นางสงกรานต์ สุวรรณ
ครู ชำนาญการ
0-3831-3915
นางสาวสมศรี ศรีวัลลภ
ครู ชำนาญการ
0-3831-3915
นางเตือนจิตร กฤตลักษณ์
ครู ชำนาญการ
0-3831-3915
นายพิชญุตม์ เทียนเที่ยง
ครู
0-3831-3915
นายเอกรัตน์ แขมคำ
ครู ชำนาญการ
0-3831-3915
นางพรรณภัทร พานทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-3831-3915
นางสาวดาริกา ปานะโปย
ครู ชำนาญการ
0-3831-3915
นางสาวช่อผกา ชัยชาญ
ครู ชำนาญการ
0-3831-3915
นางรมิดา ภูพิลา
ครู ชำนาญการ
0-3831-3915
นางวัชรินทร ขุนโขลนอนุสรณ์
ครู ชำนาญการ
0-3831-3915
นางจุรีย์ อินทรเนตร
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-3831-3915
นางสิริณัฏฐ์ ชลสีมัธยา
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-3831-3915
นางวลัยลักษณ์ สุตะโท
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-3831-3915
นายพูลทรัพย์ สุตะโท
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-3831-3915
นางปราณี นุชเจริญผล
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-3831-3915
นางสาวนงลักษณ์ ศรีวลัย
ครู ชำนาญการ
0-3831-3915
นางสาวกนกพร แนวเงินดี
ครู ชำนาญการ
0-3831-3915
นางสาวสุมน สุธรรมนิรันด์
ครู ชำนาญการ
0-3831-3915
นางชุติมา ปณะราช
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-3831-3915
นางสาวสิรินาถ จิรโรจนาการ
ครู
0-3831-3915
นายอาทร ธูปทอง
ครู
0-3831-3915
นางสาวขนิษฐา ท้าวอิ่ม
ครูผู้ช่วย
0-3831-3915
นางสาวจารุพัฒน์ ธนกีรติชัยวงษ์
ครูผู้ช่วย
0-3831-3915
นายวัชระ บำรุงพงษ์
ครูผู้ช่วย
0-3831-3915
ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชรินทร์ รูปคม
ครูผู้ช่วย
0-3831-3915
นางสาวรุ่งฤดี สิงห์สุพรรณ
ครูผู้ช่วย
0-3831-3915
นางเพียงฤทัย สนเขียว
ครู
0-3831-3915
นางสาวอังศุมาลิน บูรณ์เจริญ
ครูผู้ช่วย
0-3831-3915
นางสาวนันท์หทัย เข็มทอง
ครู
0-3831-3915
นางสาววรวรรณ เนื่องจำนงค์
ครูผู้ช่วย
0-3831-3915
นายศรประกฤษฎ์ หมุ่สะแก
ครูผู้ช่วย
0-3831-3915
นางสาวสุธีระวรรณ สุตะโท
ครูผู้ช่วย
0-3831-3915
นางณัชชารีย์ วิจิตธัญโรจน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-3831-3915
นางสาวเนตรนภา พูลเพิ่ม
ครู
0-3831-3915
นางนันท์นภัส วิกรานต์วงษ์
ครู
0-3831-3915
นายอาคม นาวิเศษ
ครู
0-3831-3915
นางสาวจีราภรณ์ ทุนผล
ครู
0-3831-3915
นางสาวนภาพร โฮมราช
ครูผู้ช่วย
0-3831-3915
นางกิ่งฟ้า บุญครอง
ครู
0-3831-3915
นายสมคิด ศรีรุ่งสุขจินดา
ครู
0-3831-3915
นางสาวกรรณิการ์ มั่งคั่ง
ครู
0-3831-3915
นางสาวจิราพร แช่มชื่น
ครู
0-3831-3915
นายสมภพ ศรีวงศา
ครูผู้ช่วย
0-3831-3915
นางสาวกนัษมณ งามระหงส์
ครู
0-3831-3915
นายกฤษณะ อ่อนเอื้อน
ครู ชำนาญการ
0-3831-3915
นางมลฤดี ฉัตรพรไพบูลย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-3831-3915
นางเกศิณี เดชสังข์
ครู
0-3831-3915
นายกุณฑล สันทัดการ
ครู
0-3831-3915
นางสาวตะวัน พลภักดี
ครู
0-3831-3915
นายอนุชิต หนูเอียด
ครูผู้ช่วย
0-3831-3915
นางสาวลฏิฎ์ บัวอาจ
ครูผู้ช่วย
0-3831-3915
นางโชติกา พลเยี่ยม
ครู
0-3831-3915
นายยิ่งยศ เปรมฤดีปรีชาชาญ
ครู
0-3831-3915
นายพสธร เต็มแสง
ครูผู้ช่วย
0-3831-3915
นางสาวสุภัทรา พรมท้าว
ครูผู้ช่วย
0-3831-3915
นายสมภพ งามโสภา
ครูผู้ช่วย
0-3831-3915
นายณัฐภัทร รอตเอี่ยม
ครูผู้ช่วย
0-3831-3915
นางธัชตะวัน ศิริวิชัย
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-3831-3915
นายธนพล ชัยชนะ
ครู
0-3831-3915
นายคุณากร ปิยมาภรณ์
ครู ชำนาญการ
0-3831-3915
นางสาววรัญญา การะเกตุ
ครู
0-3831-3915
นางสาวนันทรัตน์ ความชอบ
ครูผู้ช่วย
0-3831-3915
นางเพลินพิศ รัศมีงาม
ครูผู้ช่วย
0-3831-3915
นางสมพร คชบาง
ครู
0-3831-3915
นางสาวณัฐกฤตา จันทร์บุญ
ครูผู้ช่วย
0-3831-3915
นางสาวกัลยา เหลือธิ
ครูผู้ช่วย
0-3831-3915
นางสาวณัฐสุดา สุภารัตน์
ครูผู้ช่วย
0-3831-3915
นางจิราพร สุริยะจันทร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-3831-3915
นายสมนึก พัฒนกูล
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-3831-3915
นายเศรษฐสิทธิ์ สุกปลั่ง
ครู (พนักงานงานราชการ)
0-3831-3915
นางสาวขนิษฐา เฉียวกุล
ครู ชำนาญการ
0-3831-3915
นายกวี ผึ่งฉาย
ครู (พนักงานงานราชการ)
0-3831-3915
นางพิมพาพรรณ จันทร์สีสอาด
ครูธุรการ
0-3831-3915
นายนรุตม์ เดชกระจ่าง
ครู (อัตราจ้าง)
0-3831-3915
นางสาวกนกพัฒน์ พูลสวัสดิ์
ครูธุรการ
0-3831-3915
นายระวี เสริมสุนทรศิลป์
ครู (อัตราจ้าง)
0-3831-3915
นางสาวอิศราภรณ์ ไชยบุตร
ครู (อัตราจ้าง)
0-3831-3915
นางสาวธนิศร์ณิชา ศรีวงศา
ครู (อัตราจ้าง)
0-3831-3915
นางสาวกนกพรรณ สังขพันธ์
ครู (อัตราจ้าง)
0-3831-3915
นางสาวอัมพร การวงษ์
ครูธุรการ
0-3831-3915
นางสาวจิลลนา หมัดตะทวี
ครู (อัตราจ้าง)
0-3831-3915
นางสาวจิราภา ธวัชไพบูลย์
ครูธุรการ
0-3831-3915
นางสาวอพิชญา เต็นยะ
ครูธุรการ
0-3831-3915
นายดลกฤษ์ วงษ์กวีวัฒนกูล
ครูธุรการ
0-3831-3915
นางสาวพุทธิมน เดชกระจ่าง
ครู (อัตราจ้าง)
0-3831-3915
นางสาวพรทิพย์ เจตเกษตรกรณ์
ครูธุรการ
0-3831-3915
นายพงศกร สวัสดี
ครูผู้ช่วย
0-3831-3915
นายมารุต สมานรักษ์
ครู (อัตราจ้าง)
0-3831-3915
นายธงชัย บุตรสุวรรณ
ครู (อัตราจ้าง)
0-3831-3915
นางสุทธิโสภา นาคะพงษ์
ครูธุรการ
0-3831-3915
นายสุปัญญา นามเย็น
ครู (อัตราจ้าง)
0-3831-3915
นายปรมินทร์ เต็มพร้อม
เจ้าพนักงานธุรการ
0-3831-3915
นางสาวธัญญลักษณ์ เทียนลำ
เจ้าพนักงานธุรการ
0-3831-3915
นางสาวอนิษา ความชอบ
จ.ห้องสมุด
0-3831-3915
นางสาวจุฑาทิพย์ สิงห์น้อย
เจ้าพนักงานธุรการ
0-3831-3915
นางสาวณัฐธิดา พิพัฒน์สิริยานันท์
ครู
0-3831-3915

นายโกศล ดาราพิสุทธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ศรีราชา
นางสาวไปรมา เที่ยงทางธรรม
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ศรีราชา
นายทวีศักด์ บังคม
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ศรีราชา
นางปริญา พีรปรัชญา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ศรีราชา
นายชาญชัย ชาญชญานนท์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ศรีราชา

นางสาวสมศรี ศรีวัลลภ
นางจิราพร สุริยะจันทร์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,941
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนศรีราชา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 โทรศัพท์: 0-3831-3915 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: EKKARAT KHAKKAM โทรศัพท์: 0868729946 อีเมล์: aekssk@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]