โรงเรียนศรีราชา


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนศรีราชา
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นางสาวเฉิดเฉลา แก้วประเคน
ผู้อำนวยการโรงเรียน เชี่ยวชาญ
0-3831-3915
นายวรชัย บังคม
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
0-3831-3915
นายประสงค์ ทองยิ่ง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
0-3831-3915
นางสาวสุพิน ชัยชาญ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
0-3831-3915
นายอดิพงษ์ สุขนาค
ครู
0-3831-3915
นางพรรณิภา เสริมศรี
ครู
0-3831-3915
นางปรานีย์ คุณพิทักษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-3831-3915
นางณิชกานต์ เจียมศิริ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-3831-3915
นางนภัทร มีศรีเดชา
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-3831-3915
นางดรุณี อัตธรรมรัตน์
ครู ชำนาญการ
0-3831-3915
นางชุติมา หาญเอี่ยม
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-3831-3915
นางเพ็ญศรี เสตะจิต
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-3831-3915
นางศรีสุคนธ์ ใบบัว
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-3831-3915
นางสาวเตือนใจ ตรีเนตร
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-3831-3915
นางรุ่งนภา บัวหมื่นชล
ครู ชำนาญการ
0-3831-3915
นายมนูธรรม ไตรภพ
ครู ชำนาญการ
0-3831-3915
นางภาราดา วงศ์ภู่ดี
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-3831-3915
นางอารมณ์ สุพระโส
ครู ชำนาญการ
0-3831-3915
นางสาวเบ็ญจา เจริญสวัสดิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-3831-3915
นางรัชนี ตังสวานิช
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-3831-3915
นายสุรพันธ์ ภู่ทองเกษ
ครู ชำนาญการ
0-3831-3915
นายฉลอง วิทยารุ่งไพบูลย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-3831-3915
นางสาวอุมาวดี โกศล
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-3831-3915
นางนพรัตน์ วงศ์ชนะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-3831-3915
นายชูชีพ อานมณี
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-3831-3915
นายสมใจ ประเสริฐศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-3831-3915
นางสาวเสาวคนธ์ นันทกิจ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-3831-3915
นางลัดดา ธาราศักดิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-3831-3915
นางสิริวรรณ ภาษานนท์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-3831-3915
นางณัสม์ชา ศาลกลาง
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-3831-3915
นางเรณู เชื่อมชิต
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-3831-3915
นางชนานุช ทิมกระจ่าง
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-3831-3915
นางชุติมา อินสุข
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-3831-3915
นางกฤติยา เกิดทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-3831-3915
นางสาวนิตยา ทองมีหลาก
ครู ชำนาญการ
0-3831-3915
นางสุวิมล ภาระกิจโลหะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-3831-3915
นายเมฆ ใบบัว
ครู ชำนาญการ
0-3831-3915
นายเชาว์ ตันสกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-3831-3915
นางพิชญ์กานต์ เวียนงาม
ครู ชำนาญการ
0-3831-3915
นายวิศาล เดชะปรากรม
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-3831-3915
นายธนิสร ทองธานี
ครู ชำนาญการ
0-3831-3915
นายวรกิต เพียรพิสัย
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-3831-3915
นายวิเชียร ปทุมวัฒนเวทย์
ครู ชำนาญการ
0-3831-3915
นางรัชนีบูลย์ ใจยงค์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-3831-3915
นางจารุ บริบูรณ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-3831-3915
นายสมโภชน์ เอื้อสกุลมงคล
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-3831-3915
นายนพรัตน์ ศรีดาวงษ์
ครู ชำนาญการ
0-3831-3915
นางสุนันทา สุทธิธาทิพย์
ครู ชำนาญการ
0-3831-3915
นางนิรชรา สุทธิผล
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-3831-3915
นางนพรัตน์ บัวแก้ว
ครู ชำนาญการ
0-3831-3915
นางพุทธพร วิโนทพรรษ์
ครู ชำนาญการ
0-3831-3915
นางชวนพิศ ประสมศรี
ครู ชำนาญการ
0-3831-3915
นางนาถลดา พรมศรี
ครู ชำนาญการ
0-3831-3915
นางสาวพภัสสรณ์ กระจกเหลี่ยม
ครู ชำนาญการ
0-3831-3915
นางทิพรัตน์ ศิริพรม
ครู ชำนาญการ
0-3831-3915
นางสาวสุรัตน์ ทองประเทศ
ครู ชำนาญการ
0-3831-3915
นางอัญชลี รัตนสีหา
ครู ชำนาญการ
0-3831-3915
นางเพราพิลาส สวรรค์รัตน์
ครู ชำนาญการ
0-3831-3915
นายสุวิทย์ สุริยะจันทร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-3831-3915
นายปัณณทัต รักชนะ
ครู ชำนาญการ
0-3831-3915
นางสาวสงกรานต์ มีเจตนา
ครู ชำนาญการ
0-3831-3915
นางสาวสมศรี ศรีวัลลภ
ครู ชำนาญการ
0-3831-3915
นางเตือนจิตร กฤตลักษณ์
ครู ชำนาญการ
0-3831-3915
นายพิชญุตม์ เทียนเที่ยง
ครู
0-3831-3915
นายเอกรัตน์ แขมคำ
ครู
0-3831-3915
นางพรรณภัทร พานทอง
ครู
0-3831-3915
นางดาริกา ปานะโปย
ครูผู้ช่วย
0-3831-3915
นางสาวช่อผกา ชัยชาญ
ครู
0-3831-3915
นางรมิดา ภูพิลา
ครู ชำนาญการ
0-3831-3915
นางสิรีรัศมิ์ สิริหาญนธี
ครู
0-3831-3915
นางชบา ชลสีมัธยา
ครู ชำนาญการ
0-3831-3915
นางวลัยลักษณ์ สุตะโท
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-3831-3915
นายพูลทรัพย์ สุตะโท
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-3831-3915
นางปราณี นุชเจริญผล
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-3831-3915
นายพิชัย ชลสีมัธยา
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-3831-3915
นางสาวนงลักษณ์ ศรีวลัย
ครู
0-3831-3915
นางกนกพร แนวเงินดี
ครู ชำนาญการ
0-3831-3915
นางสาวสุมน สุธรรมนิรันด์
ครู ชำนาญการ
0-3831-3915
นางชุติมา ปณะราช
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-3831-3915
นางสาวขนิษฐา ท้าวอิ่ม
ครูผู้ช่วย
0-3831-3915
นางสาวจารุพัฒน์ ธนกีรติชัยวงษ์
ครูผู้ช่วย
0-3831-3915
นายวัชระ บำรุงพงษ์
ครูผู้ช่วย
0-3831-3915
ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชรินทร์ รูปคม
ครูผู้ช่วย
0-3831-3915
นางสาวรุ่งฤดี สิงห์สุพรรณ
ครูผู้ช่วย
0-3831-3915
นางนันท์หทัย เข็มทอง
ครูผู้ช่วย
0-3831-3915
นางนันท์นภัส พันธ์รัตน์
ครู
0-3831-3915
นางสาวจีราภรณ์ ทุนผล
ครู
0-3831-3915
นายสมคิด ศรีรุ่งสุขจินดา
ครูผู้ช่วย
0-3831-3915
นางสาวกรรณการ์ มั่งคั่ง
ครูผู้ช่วย
0-3831-3915
นางสาวจิราพร แช่มชื่น
ครูผู้ช่วย
0-3831-3915
นายสมภพ ศรีวงศา
ครูผู้ช่วย
0-3831-3915
นางสาวกนิษฐา งามระหงส์
ครูผู้ช่วย
0-3831-3915
นายธีรพงษ์ จันเทศ
ครูผู้ช่วย
0-3831-3915
นายกฤษณะ อ่อนเอื้อน
ครู
0-3831-3915
นางมลฤดี ฉัตรพรไพบูลย์
ครู ชำนาญการ
0-3831-3915
นางเกศิณี เดชสังข์
ครู
0-3831-3915
นายยิ่งยศ เปรมฤดีปรีชาชาญ
ครูผู้ช่วย
0-3831-3915
นางสาวตะวัน พลภักดี
ครู
0-3831-3915
นางวิไล พลสวัสดิ์
ครู
0-3831-3915
นางคนึงนิจ สรรพศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-3831-3915
นางวัชรินทร นาคใหญ่
ครู ชำนาญการ
0-3831-3915
นางจิราพร สุริยะจันทร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-3831-3915
นายสมนึก พัฒนกูล
ครู ชำนาญการ
0-3831-3915
นางสาวภารินี วงษ์จินดามณี
ครู ชำนาญการ
0-3831-3915
นางสิรินาถ จิรโรจนาการ
ครูผู้ช่วย
0-3831-3915
นายกวี ผึ่งฉาย
ครู (พนักงานงานราชการ)
0-3831-3915
นายอาทร ธูปทอง
ครู
0-3831-3915

นางสาวเฉิดเฉลา แก้วประเคน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ศรีราชา
นายวรชัย บังคม
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ศรีราชา
นายประสงค์ ทองยิ่ง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ศรีราชา
นางสาวสุพิน ชัยชาญ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ศรีราชา

นางสาวช่อผกา ชัยชาญ
นางดรุณี อัตธรรมรัตน์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

95
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนศรีราชา โทรศัพท์: 0-3831-3915 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: EKKARAT KHAKKAM โทรศัพท์: 0868729946 อีเมล์: aekssk@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ