โรงเรียนศรีราชา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนศรีราชา
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายโกศล ดาราพิสุทธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ไม่มีกลุ่มสาระ
0-3831-3915
นายทวีศักด์ บังคม
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ไม่มีกลุ่มสาระ
0-3831-3915
นางสาวปาจรีย์ ในวิกุล
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0-3831-3915
นางสาววิไลลักษณ์ ขาวอุทัย
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-3831-3915
นางสาวจุฑารัตน์ เชียงทอง
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
0-3831-3915
นางสาววิภาดา ชรากลาง
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0-3831-3915
นายมาโนช วงษ์ชะอุ่ม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
0-3831-3915
นางพรรณิภา เสริมศรี
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-3831-3915
นางสาวปรัชญา วงเปลียว
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0-3831-3915
นางปรานีย์ คุณพิทักษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
0-3831-3915
นางภัสรา คมขำ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0-3831-3915
นายสมชัย ฉัตรพรไพบูลย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0-3831-3915
นางณิชกานต์ เจียมศิริ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-3831-3915
นางดรุณี อัตธรรมรัตน์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0-3831-3915
นางชุติมา หาญเอี่ยม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0-3831-3915
นางเพ็ญศรี เสตะจิต
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0-3831-3915
นางศรีสุคนธ์ ใบบัว
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
0-3831-3915
นางสาวเตือนใจ ตรีเนตร
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0-3831-3915
นางรุ่งนภา บัวหมื่นชล
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
0-3831-3915
นายมนูธรรม ไตรภพ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0-3831-3915
นางนิศานาถ วงศ์ภู่ดี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0-3831-3915
นายสุรพันธ์ ภู่ทองเกษ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0-3831-3915
นางสาวอุมาวดี โกศล
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0-3831-3915
นายชูชีพ อานมณี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0-3831-3915
นายสมใจ ประเสริฐศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
0-3831-3915
นางสาวเสาวคนธ์ นันทกิจ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0-3831-3915
นางสาวสิริวรรณ ภาษานนท์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
0-3831-3915
นางณัสม์ชา ศาลกลาง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0-3831-3915
นางชนานุช ทิมกระจ่าง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0-3831-3915
นายเมฆ ใบบัว
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0-3831-3915
นางพิชญ์กานต์ เวียนงาม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0-3831-3915
นายวิศาล เดชะปรากรม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
0-3831-3915
นายวรกิต เพียรพิสัย
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0-3831-3915
นายวิเชียร ปทุมวัฒนเวทย์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0-3831-3915
นางรัชนีบูลย์ ใจยงค์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0-3831-3915
นางจารุ บริบูรณ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-3831-3915
นายสมโภชน์ เอื้อสกุลมงคล
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
0-3831-3915
นายนพรัตน์ ศรีดาวงษ์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
0-3831-3915
นางสุนันทา สุทธิธาทิพย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0-3831-3915
นางนิรชรา สุทธิผล
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-3831-3915
นางนพรัตน์ บัวแก้ว
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
0-3831-3915
นางสาวพุทธพร วิโนทพรรษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-3831-3915
นางชวนพิศ ประสมศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0-3831-3915
นางนาถลดา พรมศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0-3831-3915
นางสาวพภัสสรณ์ กระจกเหลี่ยม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
0-3831-3915
นางทิพรัตน์ ศิริพรม
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-3831-3915
นางสาวสุรัตน์ ทองประเทศ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0-3831-3915
นางอัญชลี รัตนสีหา
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0-3831-3915
นางเพราพิลาส สวรรค์รัตน์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0-3831-3915
นางสาวภารินี วงษ์จินดามณี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-3831-3915
นายปัณณทัต รักชนะ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
0-3831-3915
นางสงกรานต์ สุวรรณ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0-3831-3915
นางสาวสมศรี ศรีวัลลภ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0-3831-3915
นางเตือนจิตร กฤตลักษณ์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0-3831-3915
นายพิชญุตม์ เทียนเที่ยง
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-3831-3915
นายเอกรัตน์ แขมคำ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0-3831-3915
นางพรรณภัทร พานทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-3831-3915
นางสาวช่อผกา ชัยชาญ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0-3831-3915
นางรมิดา ภูพิลา
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0-3831-3915
นางวัชรินทร ขุนโขลนอนุสรณ์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0-3831-3915
นางจุรีย์ อินทรเนตร
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0-3831-3915
นางสิริณัฏฐ์ ชลสีมัธยา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0-3831-3915
นางวลัยลักษณ์ สุตะโท
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0-3831-3915
นายพูลทรัพย์ สุตะโท
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0-3831-3915
นางปราณี นุชเจริญผล
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-3831-3915
นางสาวนงลักษณ์ ศรีวลัย
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0-3831-3915
นางสาวกนกพร แนวเงินดี
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0-3831-3915
นางสาวสุมน สุธรรมนิรันด์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
0-3831-3915
นางชุติมา ปณะราช
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0-3831-3915
นางสาวสิรินาถ จิรโรจนาการ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
0-3831-3915
นางสาววรรณวิภา วงษ์ภักดี
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-3831-3915
นางสาวอภิญญา แหวนวงษ์
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0-3831-3915
นางสาวพรปวีณ์ จันทร์ธรรม
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0-3831-3915
นายอาทร ธูปทอง
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0-3831-3915
นางสาวขนิษฐา ท้าวอิ่ม
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-3831-3915
นางสาวจารุพัฒน์ ธนกีรติชัยวงษ์
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0-3831-3915
นายวัชระ บำรุงพงษ์
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0-3831-3915
ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชรินทร์ รูปคม
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
0-3831-3915
นางสาวรุ่งฤดี สิงห์สุพรรณ
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
0-3831-3915
นางเพียงฤทัย สนเขียว
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0-3831-3915
นายอดิศร์ เกตุนาค
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
0-3831-3915
นางสาวอังศุมาลิน บูรณ์เจริญ
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0-3831-3915
นางสาวสาธินี กันทะมี
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0-3831-3915
นางสาวนันท์หทัย เข็มทอง
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0-3831-3915
นางสาววรวรรณ เนื่องจำนงค์
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0-3831-3915
นายศรประกฤษฎ์ หมุ่สะแก
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
0-3831-3915
นางสาวสุธีระวรรณ สุตะโท
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0-3831-3915
นางสาววิชุดา ทรงสีสด
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0-3831-3915
นางณัชชารีย์ วิจิตธัญโรจน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-3831-3915
นางสาวเนตรนภา พูลเพิ่ม
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-3831-3915
นางนันท์นภัส วิกรานต์วงษ์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
0-3831-3915
นายอาคม นาวิเศษ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0-3831-3915
นางสาวจีราภรณ์ ทุนผล
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0-3831-3915
นางสาวนภาพร โฮมราช
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0-3831-3915
นางกิ่งฟ้า บุญครอง
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0-3831-3915
นายสมคิด ศรีรุ่งสุขจินดา
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
0-3831-3915
นางสาวกรรณิการ์ มั่งคั่ง
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0-3831-3915
นางสาวจิราพร แช่มชื่น
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0-3831-3915
นายสมภพ ศรีวงศา
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
0-3831-3915
นางสาวกนัษมณ งามระหงส์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-3831-3915
นายกฤษณะ อ่อนเอื้อน
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0-3831-3915
นางมลฤดี ฉัตรพรไพบูลย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
0-3831-3915
นางเกศิณี เดชสังข์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-3831-3915
นายกุณฑล สันทัดการ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
0-3831-3915
นางสาวตะวัน พลภักดี
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0-3831-3915
นางสาวณัฐธิดา พิพัฒน์สิริยานันท์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
0-3831-3915
นายอนุชิต หนูเอียด
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
0-3831-3915
นางสาวลฏิฎ์ บัวอาจ
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0-3831-3915
นางโชติกา พลเยี่ยม
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0-3831-3915
นายยิ่งยศ เปรมฤดีปรีชาชาญ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ไม่มีกลุ่มสาระ
0-3831-3915
นายพสธร เต็มแสง
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0-3831-3915
นางสาวสุภัทรา พรมท้าว
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0-3831-3915
นายสมภพ งามโสภา
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0-3831-3915
นายณัฐภัทร รอตเอี่ยม
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
0-3831-3915
นางธัชตะวัน ศิริวิชัย
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
0-3831-3915
นายธนพล ชัยชนะ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
0-3831-3915
นายคุณากร ปิยมาภรณ์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
0-3831-3915
นางสาววรัญญา การะเกตุ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-3831-3915
นายวุฒิชัย อภัยจิตร
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
0-3831-3915
นางสาวนันทรัตน์ ความชอบ
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
0-3831-3915
นางเพลินพิศ รัศมีงาม
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
0-3831-3915
นางสมพร คชบาง
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0-3831-3915
นางสาวณัฐกฤตา จันทร์บุญ
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-3831-3915
นางสาวกัลยา เหลือธิ
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0-3831-3915
นางสาวณัฐสุดา สุภารัตน์
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0-3831-3915
นางจิราพร สุริยะจันทร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0-3831-3915
นายสมนึก พัฒนกูล
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
0-3831-3915
นายเศรษฐสิทธิ์ สุกปลั่ง
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
0-3831-3915
นางสาวขนิษฐา เฉียวกุล
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0-3831-3915
นายกวี ผึ่งฉาย
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
0-3831-3915
นางพิมพาพรรณ จันทร์สีสอาด
ครูธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : ไม่มีกลุ่มสาระ
0-3831-3915
นายนรุตม์ เดชกระจ่าง
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
0-3831-3915
นางสาวกนกพัฒน์ พูลสวัสดิ์
ครูธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : ไม่มีกลุ่มสาระ
0-3831-3915
นางสาวอิศราภรณ์ ไชยบุตร
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-3831-3915
นางสาวธนิศร์ณิชา ศรีวงศา
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0-3831-3915
นางสาวกนกพรรณ สังขพันธ์
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0-3831-3915
นางสาวอัมพร การวงษ์
ครูธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : ไม่มีกลุ่มสาระ
0-3831-3915
นางสาวอพิชญา เต็นยะ
ครูธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : ไม่มีกลุ่มสาระ
0-3831-3915
นางสาวพุทธิมน เดชกระจ่าง
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0-3831-3915
นางสาวพรทิพย์ เจตเกษตรกรณ์
ครูธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : ไม่มีกลุ่มสาระ
0-3831-3915
นายพงศกร สวัสดี
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
0-3831-3915
นายมารุต สมานรักษ์
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0-3831-3915
นายธงชัย บุตรสุวรรณ
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
0-3831-3915
นางสุทธิโสภา นาคะพงษ์
ครูธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : ไม่มีกลุ่มสาระ
0-3831-3915
นายสุปัญญา นามเย็น
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
0-3831-3915
นายปรมินทร์ เต็มพร้อม
เจ้าพนักงานธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : ไม่มีกลุ่มสาระ
0-3831-3915
นางสาวธัญญลักษณ์ เทียนลำ
เจ้าพนักงานธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : ไม่มีกลุ่มสาระ
0-3831-3915
นางสาวอนิษา ความชอบ
จ.ห้องสมุด
กลุ่มสาระ ฯ : ไม่มีกลุ่มสาระ
0-3831-3915
นางสาวจุฑาทิพย์ สิงห์น้อย
เจ้าพนักงานธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : ไม่มีกลุ่มสาระ
0-3831-3915

นายโกศล ดาราพิสุทธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ศรีราชา
นายทวีศักด์ บังคม
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ศรีราชา

นางสาวสุรัตน์ ทองประเทศ
นายกุณฑล สันทัดการ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,456
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนศรีราชา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 โทรศัพท์: 0-3831-3915 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: EKKARAT KHAKKAM โทรศัพท์: 0868729946 อีเมล์: aekssk@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]