โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายพรศักดิ์ ทิพย์วงษ์ทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
038-694195
นายศิริชัย หอมดวงศรี
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ไม่มีกลุ่มสาระ
038-694195
นางสาวชนันดา โตโหญ่ดี
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ไม่มีกลุ่มสาระ
038-694195
นางสาวสุรีย์ ใบบัว
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ไม่มีกลุ่มสาระ
038-694195
นางอัจฉรา นิตยวัน
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ไม่มีกลุ่มสาระ
038-694195
นางนิศากร สนศิริ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ไม่มีกลุ่มสาระ
038-694195
นางสาวสุนิสา ศรีอัสดร
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
038-694195
นางสาวศรัญญา หมูสีโทน
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
038-694195
นางสาววรารัตน์ุ ศรีสุวรรณ์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
038-694195
นายแมนสรวง เมนะเนตร
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
038-694195
นางสาวศุทธิมาศ ศรีบ้าน
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
038-694195
นางสาวกาญจนา พิเนตร
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
038-694195
นางสาวอทิตยา เทียนอำไพ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
038-694195
นางสาวอรอุมา ช่างปรุง
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
038-694195
นางสาวบุษยา โถทอง
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
038-694195
นางสาวเสาวนีย์ เชื้อเมืองพาน
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
038-694195
นางธันยนันท์ จันเต
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
038-694195
นางสาวขวัญชนก ทองทัพไทย
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
038-694195
นายอานนท์ รุ่งโรจน์สารทิศ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
038-694195
นางสาวแก้วตา ติสันเทียะ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
038-694195
นางเกศราภรณ์ เทพแก้ว
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
038-694195
นางสาวนพมาส โรตมนันทกฤต
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
038-694195
นางสาวกนก คำแดง
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
038-694195
นางณิชา สันติมุนินทร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
038-694195
นางสาวอรัญญา ตุลยเมธี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
038-694195
นายวัลลภ พงษ์ศิลา
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
038-694195
นางจิราภรณ์ ภู่สิงห์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
038-694195
นางมลิวัลย์ สินรัตน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
038-694195
นางบุญนาค จงแจ่มใส
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
038-694195
นางนงเยาว์ ภิญโญ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
038-694195
นายพิษณุ พูลกิจ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
038-694195
นางสาวปราณี เตียหกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
038-694195
นางยุวดี วงษ์สว่าง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
038-694195
นายพรชัย จันทร์พัฒนพงศ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
038-694195
นายสาโรจน์ เอี่ยมวรานันท์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
038-694195
นายบรรหาร ยิ่งประยูร
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
038-694195
นางอำไพ นกเด่น
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
038-694195
นายสมเด็จ วันชุ่ม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
038-694195
นางสาวสุปราณี ศรีวิชา
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
038-694195
นางสุวัฒนา สนั่นไทย
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
038-694195
นางยุพา อินทร์เพชร์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
038-694195
นางสาวเบญจาวรรณ สว่างภพ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
038-694195
นางสุวภาพ เวชสุทัศน์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
038-694195
นางจันทนา สารเจริญ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
038-694195
นางสาววิชุดา คำดี
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
038-694195
นางจรรยาวรรธน์ จันทร์ภูมิ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
038-694195
นางจันทร์เพ็ญ ภูพานเพชร
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
038-694195
นางสาวสิริสุพาวรรณ ชุมเจริญ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
038-694195
นายเทวัญ นราธาวา
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
038-694195
นางสำลี นราธาวา
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
038-694195
นายธงไท จันเต
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
038-694195
นางสาวกุลธิดา สุวัชระกุลธร
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
038-694195
นายสราวุธ แท่นจินดารัตน์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
038-694195
นายกิตติศักดิ์ ปราบพาล
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
038-694195
นางพิศสุดา พรมปา
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
038-694195
นางสาวมนัชญา มาตยา
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
038-694195
นางสาวอัมพร อยู่เมี่ยง
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
038-694195
นางพิริยา พิบูลบุญวัฒน์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
038-694195
นายธวัชชัย นิลสินที
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
038-694195
นางสาวธนาภรณ์ พรชัยกุล
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
038-694195
นางสาวเตือนใจ ชื่นศิริ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
038-694195
นางสาวจุฑามาศ เสมามอญ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
038-694195
นางสาวบรรจง นาทองบ่อ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
038-694195
นางสาวกันตพร ขาวแพร
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
038-694195
นางปวริศา แก้วพิลา
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
038-694195
นางสาวปภาวรินท์ รัตนวิเศษฤทธิ์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
038-694195
นางสาวบุญรุ่ง บุญอากาศ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
038-694195
นายโกศล มั่นจิต
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
038-694195
นางสาวเสาวลักษณ์ รื่นมณี
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
038-694195
นางสาวจารุวรรณ ช่างเหล็ก
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
038-694195
นายสรเพขร บัวสุข
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
038-694195
นางวิริยาภรณ์ พงษ์ศิลา
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
038-694195
นางกัญชลิกา บุญญาศิริวัฒน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
038-694195
นางมยุรี อาจทวีกุล
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
038-694195
นางสาวจิรัตติกาญจน์ สุรีวรานนท์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
038-694195
นางสาวเพชรรัตน์ ไชยชาญรมย์
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
038-694195
นางสาวนวมน เจริญขำ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
038-694195
นางสาวปรียนิตย์ โชคอำนวย
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
038-694195
นางสาวมัณฑนา พุ่มพวง
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
038-694195
นางสุมาลี วังทรายทอง
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
038-694195
นางสาวณัฐพร จันเทพา
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
038-694195
นางสาวณัฐปภัสร์ โอชารส
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
038-694195
นายเกรียงไกร วิลามาศ
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
038-694195
นางชญาภา บุญเลิศปฐวี
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
038-694195
นางสาวฐิณิชดา ช่างบุ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
038-694195
นายเฉลิมวุฒิ วรเวช
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
038-694195
นางสาวรัชดาพร บุตะเขียว
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
038-694195
นางสุภาภรณ์ ช่วยอินทร์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
038-694195
นายวัชระ ประโพธิ์ศรี
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
038-694195
นางสาวกนกภรณ์ ชื่นตา
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
038-694195
นางสาวกฤษณา มณีจร
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
038-694195
นางสาวนิภาพร คำมุงคุณ
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
038-694195
นางนีรนุช เคนวิเศษ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
038-694195
นายปริพันธ์ หมั่นค้า
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
038-694195
นางสาวนิศาชล วาทา
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
038-694195
นางสาวอรวรรณ คล้ามแสง
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
038-694195
นางสาวจินตนา ธงไชย
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
038-694195
นางสาวลดาวัลย์ สัตยาพันธุ์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
038-694195
นางสาวศุทธินี ไชยนันทน์
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
038-694195
นายเสนาะ แจ่มแจ้ง
นักการภารโรง
กลุ่มสาระ ฯ : ไม่มีกลุ่มสาระ
038-694195
นายประเสริฐ สีสูงเนิน
อื่นๆ
กลุ่มสาระ ฯ : ไม่มีกลุ่มสาระ
038-694195
นายวรายุทธ สาระคำ
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
038-694195
นางสาวสุพัตรา อายุพัฒน์
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ไม่มีกลุ่มสาระ
038-694195
นางสาวไพลิน บุญไทย
เจ้าพนักงานธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : ไม่มีกลุ่มสาระ
038-694195
นายจิรพงษ์ อัญชลิสังกาศ
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
038-694195
นางสาววรรณภา จำปีสี
เจ้าพนักงานธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : ไม่มีกลุ่มสาระ
038-694195
นางสาวสุมิตรา ฮวบอ่วม
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
038-694195
นางณัฐณิการ์ เกลี้ยงพร้อม
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
038-694195
นางสาวจินตนา วงศ์คำจันทร์
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
038-694195
นางณัทชกา ศรีดี จงกล
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
038-694195
นางสาวศิรดา บำเพ็ญ
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
038-694195
นางสาวศิวพร สีหาแสน
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
038-694195
นางสาวแขโสภา เที่ยงชัด
เจ้าพนักงานธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : ไม่มีกลุ่มสาระ
038-694195
นางวรรณกร อิ้งทม
เจ้าพนักงานธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
038-694195
นางสาวฉวีวรรณ ญานรักษ์
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
038-694195
นางสาวชัชพร ภู่น้อย
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
038-694195
นายพลพจน์ ชูเชิด
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
038-694195
นายณัฐดนัย พงษ์นาค
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
038-694195
นางสาวนันท์นลิน ชูเลิศ
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
038-694195
นางสาวอารีรัตน์ การินทร์
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
038-694195
นางสาวแสงดาว ส่างเงี้ยว
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
038-694195
นางสาวณิชทิชา ช่างบุ
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
038-694195
นางโสภิดา หงษ์เวียงจันทร์
เจ้าพนักงานธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : ไม่มีกลุ่มสาระ
038-694195
นางสาวเพ็ญลักษณ์ วงษ์ศรยา
เจ้าพนักงานธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : ไม่มีกลุ่มสาระ
038-694195
นางสาวเสาวภา ศรีพุ่มเงิน
เจ้าพนักงานธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : ไม่มีกลุ่มสาระ
038-694195
นางสาวศิราพร พงษ์วานิช
เจ้าพนักงานธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : ไม่มีกลุ่มสาระ
038-694195
นายเกียรติกุล สุวรรณะ
เจ้าพนักงานธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : ไม่มีกลุ่มสาระ
038-694195
นางสาววรางคณา คำวัย
เจ้าพนักงานธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : ไม่มีกลุ่มสาระ
038-694195
นางสาววิภาดา ชนะนอก
พนักงานบริการ
กลุ่มสาระ ฯ : ไม่มีกลุ่มสาระ
038-694195
นางสาวศรีเอื้อมพร ร่วมสนิทวงศ์
เจ้าพนักงานธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : ไม่มีกลุ่มสาระ
038-694195
นายสุวรรณ บุญศรีภูมิ
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
038-694195
นางมลมาลา ชมภูพื้น
เจ้าพนักงานธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : ไม่มีกลุ่มสาระ
038-694195
นายณัฐวัฒน์ รักษ์เจริญ
จ.โสตทัศนศึกษา
กลุ่มสาระ ฯ : ไม่มีกลุ่มสาระ
038-694195
นางสาววีรินทร์ ภู่หิรัญ
เจ้าพนักงานธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : ไม่มีกลุ่มสาระ
038-694195
นางสาวโสภาพรรณ นามโสภา
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
038-694195

นายพรศักดิ์ ทิพย์วงษ์ทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
มาบตาพุดพันพิทยาคาร
นายศิริชัย หอมดวงศรี
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
มาบตาพุดพันพิทยาคาร
นางสาวชนันดา โตโหญ่ดี
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
มาบตาพุดพันพิทยาคาร
นางสาวสุรีย์ ใบบัว
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
มาบตาพุดพันพิทยาคาร
นางอัจฉรา นิตยวัน
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
มาบตาพุดพันพิทยาคาร
นางนิศากร สนศิริ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
มาบตาพุดพันพิทยาคาร

นางจันทนา สารเจริญ
นางสาววิชุดา คำดี

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,663
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 โทรศัพท์: 038-694195 อีเมล์: info@mpp.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: ธันยนันท์ จันเต โทรศัพท์: 0843881970 อีเมล์: thanyanan@mpp.ac.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]