โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายศิริชัย หอมดวงศรี
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
038-694195
นางสุรีย์ ใบบัว
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
038-694195
นายบุญส่ง สมุทรเสน
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
038-694195
นางอัจฉรา นิตยวัน
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
038-694195
นางนิศากร สนศิริ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
038-694195
นางสาวสุนิสา ศรีอัสดร
ครู
038-694195
นางสาวศรัญญา หมูสีโทน
ครู
038-694195
นางฐิตพัฒน์ สุขยากร
ครู ชำนาญการพิเศษ
038-694195
นางสาววรารัตน์ุ ศรีสุวรรณ์
ครู
038-694195
นางสาวสาลี่ ประทุมวงศ์
ครู
038-694195
นายแมนสรวง เมนะเนตร
ครู
038-694195
นางสาวศรัญญา หมูสีโทน
ครู
038-694195
นางสาวอทิตยา เทียนอำไพ
ครู
038-694195
นางสายชล เพชรพัด
ครู ชำนาญการ
038-694195
นางสาวจินตานา ธงไชย
ครูผู้ช่วย
038-694195
นางธันยนันท์ จันเต
ครู ชำนาญการพิเศษ
038-694195
นายอานนท์ รุ่งโรจน์สารทิศ
ครู ชำนาญการ
038-694195
นางปวีณ์นุช ไวทยานันท์กุล
ครู
038-694195
นางแก้วตา ติสันเทียะ
ครู
038-694195
นางสาวนิตยา ภูมี
ครู
038-694195
นางสาวนพมาส โรตมนันทกฤต
ครู ชำนาญการ
038-694195
นางสาวกนก คำแดง
ครู ชำนาญการ
038-694195
นางณิชา สันติมุนินทร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
038-694195
นายไชยนิเวศน์ ยิ้มขาว
ครู ชำนาญการพิเศษ
038-694195
นางอรัญญา ถิ่นพุดซา
ครู ชำนาญการพิเศษ
038-694195
นางเต็มใจ โม้สูงเนิน
ครู ชำนาญการพิเศษ
038-694195
นายวัลลภ พงษ์ศิลา
ครู ชำนาญการ
038-694195
นางสาวเพลินพิศ สังข์ภาพันธ์
ครู ชำนาญการ
038-694195
นางจิราภรณ์ ภู่สิงห์
ครู ชำนาญการพิเศษ
038-694195
นางมลิวัลย์ สินรัตน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
038-694195
นางบุญนาค จงแจ่มใส
ครู ชำนาญการพิเศษ
038-694195
นายวิทู เอกปิยะกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
038-694195
นางนงเยาว์ ภิญโญ
ครู ชำนาญการพิเศษ
038-694195
นายพิษณุ พูลกิจ
ครู ชำนาญการพิเศษ
038-694195
นางสาวปราณี เตียหกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
038-694195
นางยุวดี วงษ์สว่าง
ครู ชำนาญการพิเศษ
038-694195
นายพรชัย จันทร์พัฒนพงศ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
038-694195
นายสาโรจน์ เอี่ยมวรานันท์
ครู ชำนาญการพิเศษ
038-694195
นายบรรหาร ยิ่งประยูร
ครู ชำนาญการพิเศษ
038-694195
นางอำไพ นกเด่น
ครู ชำนาญการพิเศษ
038-694195
นายสมเด็จ วันชุ่ม
ครู ชำนาญการพิเศษ
038-694195
นางสาวสุปราณี ศรีวิชา
ครู ชำนาญการ
038-694195
นางสุวัฒนา สนั่นไทย
ครู ชำนาญการพิเศษ
038-694195
นางยุพา อินทร์เพชร์
ครู ชำนาญการ
038-694195
นางสาวเบญจาวรรณ สว่างภพ
ครูผู้ช่วย
038-694195
นางสุวภาพ เวชสุทัศน์
ครู
038-694195
นางจันทนา สารเจริญ
ครู ชำนาญการพิเศษ
038-694195
นางสาววิชุดา คำดี
ครู ชำนาญการ
038-694195
นางจรรยาวรรธน์ จันทร์ภูมิ
ครู
038-694195
นางจันทร์เพ็ญ ภูพานเพชร
ครู
038-694195
นางสาวสิริสุพาวรรณ ชำชัยภูมิ
ครู
038-694195
นางสุภารัตน์ น้อยนาง
ครู ชำนาญการ
038-694195
นายพุฒิพงศ์ บุญคง
ครู ชำนาญการ
038-694195
นายเทวัญ นราธาวา
ครู ชำนาญการ
038-694195
นางสำลี นราธาวา
ครู
038-694195
นายธงไท จันเต
ครู ชำนาญการ
038-694195
นางสาวกุลธิดา สุวัชระกุลธร
ครู ชำนาญการ
038-694195
นายสราวุธ แท่นจินดารัตน์
ครู
038-694195
นายกิตติศักดิ์ ปราบพาล
ครู
038-694195
นางพิศสุดา พรมป่า
ครู
038-694195
นางสาวมนัชญา มาตยา
ครูผู้ช่วย
038-694195
นางสาวอัมพร อยู่เมี่ยง
ครู ชำนาญการ
038-694195
นางสาวเตือนใจ ชื่นศิริ
ครู
038-694195
นางสาวขนิษฐา พลาชีวะ
ครู
038-694195
นางสาวจุฑามาศ เสมามอญ
ครู
038-694195
นางสาวบรรจง นาทองบ่อ
ครู
038-694195
นางสาวกันตพร ขาวแพร
ครูผู้ช่วย
038-694195
นางปวริศา แก้วพิลา
ครู ชำนาญการ
038-694195
นางสาวปภาวริรทร์ รัตนวิเศษฤทธิ์
ครู
038-694195
นางสาวบุญรุ่ง บุญอากาศ
ครู
038-694195
นายโกศล มั่นจิต
ครู
038-694195
นางสาวเสาวลักษณ์ รื่นมณี
ครู
038-694195
นางสาวจารุวรรณ ช่างเหล็ก
ครู
038-694195
นายสรเพขร บัวสุข
ครูผู้ช่วย
038-694195
นางสาววิริยาภรณ์ เกตุพันธ์
ครู
038-694195
นางกัญชลิกา บุญญาศิริวัฒน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
038-694195
นางมยุรี อาจทวีกุล
ครู
038-694195
นางสาวสุพัตรา เสนาเนียร
ครู
038-694195
นางสาวจิรัตติกาญจน์ สุรีวรานนท์
ครู ชำนาญการ
038-694195
นางสาวเพชรรัตน์ ไชยชาญรมย์
ครูผู้ช่วย
038-694195
นางสาวนวมน เจริญขำ
ครู
038-694195
นางสาวปรียนิตย์ โชคอำนวย
ครู
038-694195
นางสาวเบญจวรรณ โอชารส
ครูผู้ช่วย
038-694195
นายเกรียงไกร วิลามาศ
ครูผู้ช่วย
038-694195
นางชญาภา บุญเลิศปฐวี
ครู ชำนาญการ
038-694195
นางสาวฐินิชดา ช่างบุ
ครู
038-694195
นายเฉลิมวุฒิ วรเวช
ครูผู้ช่วย
038-694195
นางสาวรัชดาพร บุตะเขียว
ครูผู้ช่วย
038-694195
นางสุภาภรณ์ ช่วยอินทร์
ครูผู้ช่วย
038-694195
นายวัชระ ประโพธิ์ศรี
ครูผู้ช่วย
038-694195
นายโกศล ป้องกัน
ครูผู้ช่วย
038-694195
นางสาวกฤษณา มณีจร
ครูผู้ช่วย
038-694195
นางสาวนิภาพร คำมุงคุณ
ครูผู้ช่วย
038-694195
นางนีรนุช เคนวิเศษ
ครู
038-694195
นายปริพันธ์ หมั่นค้า
ครูผู้ช่วย
038-694195
นางสาวนิศาชล วาทา
ครูผู้ช่วย
038-694195
นางสาวอรวรรณ คล้ามแสง
ครูผู้ช่วย
038-694195
นางสาวเสาวนีย์ เชื้อเมืองพาน
ครูผู้ช่วย
038-694195
นางสาวอุไรรัตน์ แนบเชย
ครู (พนักงานงานราชการ)
038-694195
นายวรายุทธ สาระคำ
ครู (พนักงานงานราชการ)
038-694195
นายจิรพงษ์ อัญชลิสังกาศ
ครู (อัตราจ้าง)
038-694195
นายเอกราช ปุ่งคำน้อย
ครู (พนักงานงานราชการ)
038-694195
นางณัฐณิการ์ เกลี้ยงพร้อม
ครู (อัตราจ้าง)
038-694195
นายเทคนิค กุลสวัสดิ์
ครู (พนักงานงานราชการ)
038-694195
นางสาวเยาวภา บุญฤทธิ์
ครู (พนักงานงานราชการ)
038-694195
นางณัทชการ ศรีดี จงกล
ครู (พนักงานงานราชการ)
038-694195
นางสาวธิศวรรณ บำเพ็ญ
ครู (พนักงานงานราชการ)
038-694195
นางสาวศิวพร สีหาแสน
ครู (พนักงานงานราชการ)
038-694195
นางวรรณกร อิ้งทม
ครู (อัตราจ้าง)
038-694195
นางสาวฉวีวรรณ ญานรักษ์
ครู (อัตราจ้าง)
038-694195
นางสาวสุปรีดี ภู่น้อย
ครู (อัตราจ้าง)
038-694195
นายทองพูน อามาตรมนตรี
ครู (อัตราจ้าง)
038-694195
นายพลพจน์ ชูเชิด
ครู (อัตราจ้าง)
038-694195
นายณัฐดนัย พงษ์นาค
ครู (อัตราจ้าง)
038-694195

นายบุญส่ง สมุทรเสน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
มาบตาพุดพันพิทยาคาร
นายศิริชัย หอมดวงศรี
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
มาบตาพุดพันพิทยาคาร
นางสุรีย์ ใบบัว
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
มาบตาพุดพันพิทยาคาร
นางอัจฉรา นิตยวัน
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
มาบตาพุดพันพิทยาคาร
นางนิศากร สนศิริ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
มาบตาพุดพันพิทยาคาร

นางสาวบุญรุ่ง บุญอากาศ
นางธันยนันท์ จันเต

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

106
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร โทรศัพท์: 038-694195 อีเมล์: info@mpp.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: วิชุดา คำดี โทรศัพท์: 0831383356 อีเมล์: minkolala@gmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ