โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายนิยม บุญญานาม
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ

038-694195
นายศิริชัย หอมดวงศรี
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

038-694195
นางสุรีย์ ใบบัว
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ

038-694195
นายปราโมทย์ กอบพิมาย
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ

038-694195
นางผกามาศ แก้วเหล็ก
ครู ชำนาญการ

038-694195
นางอรัญญา ถิ่นพุดซา
ครู ชำนาญการ

038-694195
นางจารุณี ผลเอนก
ครู ชำนาญการพิเศษ

038-694195
นางนงเยาว์ ภิญโญ
ครู ชำนาญการพิเศษ

038-694195
นางสาวปราณี เตียหกุล
ครู ชำนาญการ

038-694195
นางกรกนก เอกทัศน์
ครู
084-8646634
038-694195
นางจิรัตติกาญจน์ สุรีวรานนท์
ครู

038-694195
นางอภิชา พุทธรักษา
ครู ชำนาญการ

038-694195
นางสาววรารัตน์ุ ศรีสุวรรณ์
ครูผู้ช่วย

038-694195
นางสาวนิตยา ภูมี
ครูผู้ช่วย

038-694195
นางเต็มใจ โม้สูงเนิน
ครู ชำนาญการ

038-694195
นางพิศสุดา พรมป่า
ครูผู้ช่วย

038-694195
นางปวริศา แก้วพิลา
ครู

038-694195
นางสาวปภาวริรทร์ รัตนวิเศษฤทธิ์
ครูผู้ช่วย

038-694195
นางเสาวรส ภาระกิจ
ครูผู้ช่วย

038-694195
นางสาวนพมาส โรตมนันทกฤต
ครู

038-694195
นางสาวกนก คำแดง
ครู ชำนาญการ

038-694195
นายไชยนิเวศน์ ยิ้มขาว
ครู ชำนาญการพิเศษ

038-694195
นางจิราภรณ์ ภู่สิงห์
ครู ชำนาญการ

038-694195
นายพิษณุ พูลกิจ
ครู ชำนาญการพิเศษ

038-694195
นางสาวสุปราณี ศรีวิชา
ครู

038-694195
นางสุวัฒนา สนั่นไทย
ครู ชำนาญการ

038-694195
นางสาวกรรณิการ์ เฮงสกุลวงษ์
ครู

038-694195
นางสุภารัตน์ น้อยนาง
ครู

038-694195
นางสาวกุลธิดา สุวัชระกุลธร
ครู

038-694195
นายสราวุธ แท่นจินดารัตน์
ครู

038-694195
นายกิตติศักดิ์ ปราบพาล
ครูผู้ช่วย

038-694195
นางสาวบุญรุ่ง บุญอากาศ
ครู

038-694195
นายโกศล มั่นจิต
ครูผู้ช่วย

038-694195
นางสาวศรัญญา หมูสีโทน
ครู

038-694195
นางฐาณิตา สว่างฉาย
ครู

038-694195
นางจรรยาวรรธน์ จันทร์ภูมิ
ครูผู้ช่วย

038-694195
นางอุ้มพร ทองดี
ครูผู้ช่วย

038-694195
นางสาวเสาวลักษณ์ รื่นมณี
ครู

038-694195
นายอาณัติ ชุมเจริญ
ครูผู้ช่วย

038-694195
นางสาวจารุวรรณ ช่างเหล็ก
ครูผู้ช่วย

038-694195
นายสรเพขร บัวสุข
ครูผู้ช่วย

038-694195
นางสาวเยาวภา บุญฤทธิ์
ครู (พนักงานงานราชการ)

038-694195
นางณัทชการ ศรีดี จงกล
ครู (พนักงานงานราชการ)

038-694195
นางสายชล เพชรพัด
ครู

038-694195
นางธันยนันท์ จันเต
ครู

038-694195
นางรุ่งฤดี วันชัย
ครูผู้ช่วย

038-694195
นางณิชา สันติมุนินทร์
ครู ชำนาญการ

038-694195
นางนวลปรางค์ พูลกิจ
ครู ชำนาญการ

038-694195
นางอำไพ นกเด่น
ครู ชำนาญการ

038-694195
นางยุพา อินทร์เพชร์
ครู

038-694195
นายพรทิพย์ ต่อพล
ครูผู้ช่วย

038-694195
นางสาวสำลี ศรเพชร
ครูผู้ช่วย

038-694195
นางรัชดาวัลย์ หิรัณยากาศ
ครู

038-694195
นางสาวอรพรรณ วรรัตน์ญานนท์
ครูผู้ช่วย

038-694195
นายวิทู เอกปิยะกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ

038-694195
นายสาโรจน์ เอี่ยมวรานันท์
ครู ชำนาญการพิเศษ

038-694195
นายบรรหาร ยิ่งประยูร
ครู ชำนาญการ

038-694195
นางบุญนาค จงแจ่มใส
ครู ชำนาญการ

038-694195
นายพรชัย จันทร์พัฒนพงศ์
ครู ชำนาญการ

038-694195
นายสมเด็จ วันชุ่ม
ครู ชำนาญการพิเศษ

038-694195
นายธงไท จันเต
ครู

038-694195
นางสาววิริยาภรณ์ เกตุพันธ์
ครูผู้ช่วย

038-694195
นายอานนท์ รุ่งโรจน์สารทิศ
ครู

038-694195
นางรงค์วดี รัตนากร
ครู ชำนาญการ

038-694195
นางเพ็ญจันทร์ พันธ์ฤกษ์
ครู

038-694195
นางสาวสิริสุพาวรรณ ชำชัยภูมิ
ครูผู้ช่วย

038-694195
นางสาววัชราภรณ์ ใครบุตร
ครูผู้ช่วย

038-694195
นางสาวอัจฉรา ชาญสำโรง
ครูผู้ช่วย

038-694195
นางสาวลดาวัลย์ สัตยาพันธุ์
ครูผู้ช่วย

038-694195
นางกัญชลิกา บุญญาศิริวัฒน์
ครู

038-694195
นางมยุรี อาจทวีกุล
ครูผู้ช่วย

038-694195
นางสาวสุพัตรา เสนาเนียร
ครูผู้ช่วย

038-694195
นางสาวพเยีย อรรคเศรษฐัง
ครูผู้ช่วย

038-694195
นางสาวเจษฎาภรณ์ ธิตะโพธิ์
ครูผู้ช่วย

038-694195
นางสาวธิศวรรณ บำเพ็ญ
ครู (พนักงานงานราชการ)

038-694195
นายแมนสรวง เมนะเนตร
ครูผู้ช่วย

038-694195
นางสาวอทิตยา เทียนอำไพ
ครู

038-694195
นายวัลลภ พงษ์ศิลา
ครู ชำนาญการ

038-694195
นายสุจินต์ ตรีพันธ์
ครู ชำนาญการ

038-694195
นางมลิวัลย์ สินรัตน์
ครู ชำนาญการ

038-694195
นางยุวดี วงษ์สว่าง
ครู ชำนาญการ

038-694195
นางสุวภาพ เวชสุทัศน์
ครูผู้ช่วย

038-694195
นางสาววิชุดา คำดี
ครู

038-694195
นายพุฒิพงศ์ บุญคง
ครู ชำนาญการ

038-694195
นายเทวัญ นราธาวา
ครู ชำนาญการ

038-694195
นางสาวอัมพร อยู่เมี่ยง
ครูผู้ช่วย

038-694195
นางสาวจิรัตติกาญจน์ สุรีวรานนท์
ครู

038-694195
นางสุวรรณดี กะหมายสม
ครูผู้ช่วย

038-694195
นางสาวเพชรรัตน์ ไชยชาญรมย์
ครูผู้ช่วย

038-694195
นางสาวศิวพร สีหาแสน
ครู (พนักงานงานราชการ)

038-694195
นางสาวนวมน เจริญขำ
ครูผู้ช่วย

038-694195
นางสาวเพลินพิศ สังข์ภาพันธ์
ครู ชำนาญการ

038-694195
นางสมปอง เวณุนันทน์
ครู ชำนาญการพิเศษ

038-694195
นางจันทนา สารเจริญ
ครู ชำนาญการ

038-694195
นางสาวจารุวรรณ โชคอำนวย
ครูผู้ช่วย

038-694195
นางศรัญญา กบิลรัมย์
ครู

038-694195
นางสาวสาลี่ ประทุมวงศ์
ครูผู้ช่วย

038-694195
นางจันทร์เพ็ญ ภูพานเพชร
ครูผู้ช่วย

038-694195
นางศิริพร วิริกุล
นักวิชาการเงินและบัญชี

038-694195

นายนิยม บุญญานาม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
มาบตาพุดพันพิทยาคาร
นายศิริชัย หอมดวงศรี
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
มาบตาพุดพันพิทยาคาร
นางสุรีย์ ใบบัว
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
มาบตาพุดพันพิทยาคาร
นายปราโมทย์ กอบพิมาย
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
มาบตาพุดพันพิทยาคาร

นางจันทนา สารเจริญ
นายพุฒิพงศ์ บุญคง

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

7
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 โทรศัพท์: 038-694195 อีเมล์: info@mpp.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: กรรณิการ์ เฮงสกุลวงษ์ โทรศัพท์: 0910076851 อีเมล์: ami.kade@gmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ