โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายศิริชัย หอมดวงศรี
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
038-694195
นางสุรีย์ ใบบัว
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
038-694195
นายปราโมทย์ กอบพิมาย
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
038-694195
นายบุญส่ง สมุทรเสน
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
038-694195
นางสาวสุนิสา ศรีอัสดร
ครู
038-694195
นางสาวศรัญญา หมูสีโทน
ครู
038-694195
นางฐิตพัฒน์ สุขยากร
ครู ชำนาญการพิเศษ
038-694195
นางสาววรารัตน์ุ ศรีสุวรรณ์
ครู
038-694195
นางสาวสาลี่ ประทุมวงศ์
ครู
038-694195
นายแมนสรวง เมนะเนตร
ครู
038-694195
นางสาวศรัญญา หมูสีโทน
ครู
038-694195
นางสาวอทิตยา เทียนอำไพ
ครู
038-694195
นางสายชล เพชรพัด
ครู ชำนาญการ
038-694195
นางสาวจินตานา ธงไชย
ครูผู้ช่วย
038-694195
นางธันยนันท์ จันเต
ครู ชำนาญการพิเศษ
038-694195
นายอานนท์ รุ่งโรจน์สารทิศ
ครู ชำนาญการ
038-694195
นางปวีณ์นุช ไวทยานันท์กุล
ครู
038-694195
นางแก้วตา ติสันเทียะ
ครู
038-694195
นางสาวนิตยา ภูมี
ครู
038-694195
นางสาวนพมาส โรตมนันทกฤต
ครู ชำนาญการ
038-694195
นางสาวกนก คำแดง
ครู ชำนาญการ
038-694195
นางณิชา สันติมุนินทร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
038-694195
นายไชยนิเวศน์ ยิ้มขาว
ครู ชำนาญการพิเศษ
038-694195
นางอรัญญา ถิ่นพุดซา
ครู ชำนาญการพิเศษ
038-694195
นางเต็มใจ โม้สูงเนิน
ครู ชำนาญการพิเศษ
038-694195
นายวัลลภ พงษ์ศิลา
ครู ชำนาญการ
038-694195
นางสาวเพลินพิศ สังข์ภาพันธ์
ครู ชำนาญการ
038-694195
นางจิราภรณ์ ภู่สิงห์
ครู ชำนาญการพิเศษ
038-694195
นางมลิวัลย์ สินรัตน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
038-694195
นางบุญนาค จงแจ่มใส
ครู ชำนาญการพิเศษ
038-694195
นายวิทู เอกปิยะกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
038-694195
นางนงเยาว์ ภิญโญ
ครู ชำนาญการพิเศษ
038-694195
นายพิษณุ พูลกิจ
ครู ชำนาญการพิเศษ
038-694195
นางสาวปราณี เตียหกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
038-694195
นางยุวดี วงษ์สว่าง
ครู ชำนาญการพิเศษ
038-694195
นายพรชัย จันทร์พัฒนพงศ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
038-694195
นายสาโรจน์ เอี่ยมวรานันท์
ครู ชำนาญการพิเศษ
038-694195
นายบรรหาร ยิ่งประยูร
ครู ชำนาญการพิเศษ
038-694195
นางอำไพ นกเด่น
ครู ชำนาญการพิเศษ
038-694195
นายสมเด็จ วันชุ่ม
ครู ชำนาญการพิเศษ
038-694195
นางสาวสุปราณี ศรีวิชา
ครู ชำนาญการ
038-694195
นางสุวัฒนา สนั่นไทย
ครู ชำนาญการพิเศษ
038-694195
นางยุพา อินทร์เพชร์
ครู ชำนาญการ
038-694195
นางสาวเบญจาวรรณ สว่างภพ
ครูผู้ช่วย
038-694195
นางสุวภาพ เวชสุทัศน์
ครู
038-694195
นางจันทนา สารเจริญ
ครู ชำนาญการพิเศษ
038-694195
นางสาววิชุดา คำดี
ครู ชำนาญการ
038-694195
นางจรรยาวรรธน์ จันทร์ภูมิ
ครู
038-694195
นางจันทร์เพ็ญ ภูพานเพชร
ครู
038-694195
นางสาวสิริสุพาวรรณ ชำชัยภูมิ
ครู
038-694195
นางสุภารัตน์ น้อยนาง
ครู ชำนาญการ
038-694195
นายพุฒิพงศ์ บุญคง
ครู ชำนาญการ
038-694195
นายเทวัญ นราธาวา
ครู ชำนาญการ
038-694195
นางสำลี นราธาวา
ครู
038-694195
นายธงไท จันเต
ครู ชำนาญการ
038-694195
นางสาวกุลธิดา สุวัชระกุลธร
ครู ชำนาญการ
038-694195
นายสราวุธ แท่นจินดารัตน์
ครู
038-694195
นายกิตติศักดิ์ ปราบพาล
ครู
038-694195
นางพิศสุดา พรมป่า
ครู
038-694195
นางสาวมนัชญา มาตยา
ครูผู้ช่วย
038-694195
นางสาวอัมพร อยู่เมี่ยง
ครู ชำนาญการ
038-694195
นางสาวขนิษฐา พลาชีวะ
ครู
038-694195
นางสาวจุฑามาศ เสมามอญ
ครู
038-694195
นางสาวบรรจง นาทองบ่อ
ครู
038-694195
นางสาวกันตพร ขาวแพร
ครูผู้ช่วย
038-694195
นางปวริศา แก้วพิลา
ครู ชำนาญการ
038-694195
นางสาวปภาวริรทร์ รัตนวิเศษฤทธิ์
ครู
038-694195
นางสาวบุญรุ่ง บุญอากาศ
ครู
038-694195
นายโกศล มั่นจิต
ครู
038-694195
นางสาวเสาวลักษณ์ รื่นมณี
ครู
038-694195
นางสาวจารุวรรณ ช่างเหล็ก
ครู
038-694195
นายสรเพขร บัวสุข
ครูผู้ช่วย
038-694195
นางสาวอรพรรณ วรรัตน์ญานนท์
ครูผู้ช่วย
038-694195
นางสาววิริยาภรณ์ เกตุพันธ์
ครู
038-694195
นางกัญชลิกา บุญญาศิริวัฒน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
038-694195
นางมยุรี อาจทวีกุล
ครู
038-694195
นางสาวสุพัตรา เสนาเนียร
ครู
038-694195
นางสาวเจษฎาภรณ์ ธิตะโพธิ์
ครู
038-694195
นางสาวจิรัตติกาญจน์ สุรีวรานนท์
ครู ชำนาญการ
038-694195
นางสาวเพชรรัตน์ ไชยชาญรมย์
ครูผู้ช่วย
038-694195
นางสาวนวมน เจริญขำ
ครู
038-694195
นางสาวปรียนิตย์ โชคอำนวย
ครู
038-694195
นางสาวเบญจวรรณ โอชารส
ครูผู้ช่วย
038-694195
นายเกรียงไกร วิลามาศ
ครูผู้ช่วย
038-694195
นางชญาภา บุญเลิศปฐวี
ครู ชำนาญการ
038-694195
นางสาวอิศรางค์ ฤาวงศ์
ครู
038-694195
นางสาวฐินิชดา ช่างบุ
ครู
038-694195
นายเฉลิมวุฒิ วรเวช
ครูผู้ช่วย
038-694195
นางสาวรัชดาพร บุตะเขียว
ครูผู้ช่วย
038-694195
นางสุภาภรณ์ ช่วยอินทร์
ครูผู้ช่วย
038-694195
นายวัชระ ประโพธิ์ศรี
ครูผู้ช่วย
038-694195
นายโกศล ป้องกัน
ครูผู้ช่วย
038-694195
นางสาวกฤษณา มณีจร
ครูผู้ช่วย
038-694195
นางสาวนิภาพร คำมุงคุณ
ครูผู้ช่วย
038-694195
นางนีรนุช เคนวิเศษ
ครู
038-694195
นายปริพันธ์ หมั่นค้า
ครูผู้ช่วย
038-694195
นางสาวนิศาชล วาทา
ครูผู้ช่วย
038-694195
นางสาวอรวรรณ คล้ามแสง
ครูผู้ช่วย
038-694195
นางสาวเสาวนีย์ เชื้อเมืองพาน
ครูผู้ช่วย
038-694195
นางสาวอุไรรัตน์ แนบเชย
ครู (พนักงานงานราชการ)
038-694195
นายวรายุทธ สาระคำ
ครู (พนักงานงานราชการ)
038-694195
นายจิรพงษ์ อัญชลิสังกาศ
ครู (อัตราจ้าง)
038-694195
นายเอกราช ปุ่งคำน้อย
ครู (พนักงานงานราชการ)
038-694195
นางสาวเยาวภา บุญฤทธิ์
ครู (พนักงานงานราชการ)
038-694195
นางณัทชการ ศรีดี จงกล
ครู (พนักงานงานราชการ)
038-694195
นางสาวธิศวรรณ บำเพ็ญ
ครู (พนักงานงานราชการ)
038-694195
นางสาวศิวพร สีหาแสน
ครู (พนักงานงานราชการ)
038-694195
นางวรรณกร อิ้งทม
ครู (อัตราจ้าง)
038-694195
นางสาวฉวีวรรณ ญานรักษ์
ครู (อัตราจ้าง)
038-694195
นางสาวสุปรีดี ภู่น้อย
ครู (อัตราจ้าง)
038-694195
นายทองพูน อามาตรมนตรี
ครู (อัตราจ้าง)
038-694195
นายพลพจน์ ชูเชิด
ครู (อัตราจ้าง)
038-694195
นายณัฐดนัย พงษ์นาค
ครู (อัตราจ้าง)
038-694195
นายจักรพงษ์ ทิ้งมิตรชั่ว
ครู (อัตราจ้าง)
038-694195

นายบุญส่ง สมุทรเสน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
มาบตาพุดพันพิทยาคาร
นายศิริชัย หอมดวงศรี
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
มาบตาพุดพันพิทยาคาร
นางสุรีย์ ใบบัว
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
มาบตาพุดพันพิทยาคาร
นายปราโมทย์ กอบพิมาย
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
มาบตาพุดพันพิทยาคาร

นางพิศสุดา พรมป่า
นางสำลี นราธาวา

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

165
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร โทรศัพท์: 038-694195 อีเมล์: info@mpp.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: วิชุดา คำดี โทรศัพท์: 0831383356 อีเมล์: minkolala@gmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ