ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายพิภพ นามสนิท
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
038-671112
นางสาวอรชุมา วงศ์ช่าง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
038-671112
นายสถิตย์ เบญจมาศ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
038-671112
นางมณีรัตน์ สุพร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
038-671112
นางสุธาทิพย์ เกษมพิณ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
038-671112
นางสาวพัชรา วงษ์ทองดี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
038-671112
นางสาวชูขวัญ มงคลสุข
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
038-671112
นางอารี รีรุ่งเรือง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
038-671112
นางปวริศา คำแหง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
038-671112
นางสาวนิศากร ยมหา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
038-671112
นางสาวแสงจันทร์ มณีทรัพย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
038-671112
นายศุภพงศ์ คล้ายคลึง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
038-671112
นางจิรนาฎ สรรเสริญ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
038-671112
นายวิสุทธิ์ กล้าหาญ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
038-671112
นางวรรณา เมืองคำ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
038-671112
นางเจนจา ทรัพย์สุข
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
038-671112
นางสาวภัทรภร ชนะผล
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
038-671112
นางสาวสุมาลี เมตตา
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
038-671112
นางสาวอัญชนิดา จาดสันทัด
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
038-671112
นางเยาวลักษณ์ ปรุงแต่งกิจ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
038-671112
นายเพทาย อรัญวงศ์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
038-671112
นางมสารัศม์ บ้านโพธิ์ศรี
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
038-671112
นางวัฒนา สรรเสริญ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
038-671112
นายเลิศพงษ์ รื่นรมย์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
038-671112
นางนฤมล ไกรพงษ์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
038-671112
นางสาวิการ์ เชื้อนาข่า
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
038-671112
นางสาวกาญจนา สมคิด
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
038-671112
นางสาวพัชรินทร์ กงประโคน
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
038-671112
นางสาววันวิสาข์ ชิดเชื้อ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
038-671112
นายมนตรี ชูราศรี
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
038-671112
นางสาวอัชฌาพัชญ์ แก้วแกมกาญจน์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
038-671112
นางขนิษฐา เนตรนิยม
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
038-671112
นางสาวปาริชาต บุญมี
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
038-671112
นายไชยวัฒน์ บุญมี
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
038-671112
นางสาวจสิตรา สิงห์ทอง
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
038-671112
นางสาวสุนิศา อวยพร
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
038-671112
นายสิทธิพันธุ์ กมลฤทัย
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
038-671112
นางสาวกันยกานต์ ขวัญคำ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
038-671112
นางทิตยา โนชัย
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
038-671112
นางสาวศิริภา วงศ์ศรีแก้ว
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
038-671112
นายอนุชา โสลำภา
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
038-671112
นายโปลิศ ดวงคำสวัสดิ์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
038-671112
นายสมหมาย ต้นกันยา
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
038-671112
นางลำดวน รินทะไชย
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
038-671112
นางสาวกนกพร มโนชมภู
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
038-671112
นางสาวปัทมา กรีถาวร
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
038-671112
นายชัยวุฒิ โกสัลล์วัฒนา
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
038-671112
ว่าที่ร้อยตรีหญิงปัฐมาพร สุวรรณโชติ
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
038-671112
นายณัฐวุฒิ บุราโส
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
038-671112
นางสาวศิริวรรณ นพพิบูลย์
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
038-671112
นายกิจจา หิรัญรักษ์
อื่นๆ
กลุ่มสาระ ฯ : -
038-671112
นายวินิจ นามเสนาะ
อื่นๆ
กลุ่มสาระ ฯ : -
038-671112
นายสมนึก มิ่งขวัญ
อื่นๆ
กลุ่มสาระ ฯ : -
038-671112
นางสาวรุ่งอรุณ สีกระแจะ
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
038-671112
นางสาวลาวัลย์ รอดเรือง
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
038-671112
นางสาวรัชนีวรรณ ชูศรีจันทร์
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
038-671112
นางสาวณัฐพร เบญจามฤต
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
038-671112
นางสาวรุจิรา ประพันธมิตร
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
038-671112
นางสาวสุนิศา ศิริแก้ว
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
038-671112
นายวรพงศ์ ตันติชัยวนิช
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
038-671112
นางสาวอภัทรา พาหา
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
038-671112
นางสาวอนงค์นาฎ เสาวนา
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
038-671112
นางกฤษณา สุพรรณวงค์
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
038-671112
นายโจเซฟ มอนทัลบา เฟอราริน
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
038-671112
นางสุนันทา ธรรมสนิท
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
038-671112
นายเจย์ อีลาจัส เคเซอร์
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
038-671112
นายอาทิตย์ ศิริจันทร์
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
038-671112
นางสาวพรพรรณ วงค์เครือใจ
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
038-671112
นางสาวอัญชลี ปีอาทิตย์
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
038-671112
นางสาวทัศนีย์ นามวงศ์
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
038-671112
นายดาริโอ ซาลอน เฟอร์ราเทอร์
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
038-671112
นายมาร์ค แอนโทนี่ ควิดาโต้ ซูไลท์
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
038-671112
นายแฮ็คแบเบเซ็ม เอ็คโน ฟานัล โอเบน อาซู
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
038-671112
นายเอ็ดสัน รารมอส ลิวาค
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
038-671112
นางสาวชอ เหริน โช
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
038-671112
นายธีระ แพทย์รักษา
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
038-671112
นายอาเบร์โต แคพูยาน โลโนกัน
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
038-671112
นายคานน์ โฮวาร์ด มิลเลอร์
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
038-671112
นางสาวกุลนิษฐ์ ไพโรจน์สรกิจ
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
038-671112
นางสาววารี โพธิ์ชะอุ่ม
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
038-671112
นางสาวชิวฟา เดนซิง พอสทิลลาส
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
038-671112
นางสาวนารี ตันติชัยวนิช
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
038-671112
นายปมณฑ์ จันทา
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
038-671112
นางสาวพิชยา เตยโพธิ์
แม่บ้าน
กลุ่มสาระ ฯ : -
038-671112
นางสาวสมศรี ยกย่อง
แม่บ้าน
กลุ่มสาระ ฯ : -
038-671112
นางจีรนันท์ เวชสถล
แม่บ้าน
กลุ่มสาระ ฯ : -
038-671112
นางสาวแสงจันทร์ หาญสูงเนิน
อื่นๆ
กลุ่มสาระ ฯ : -
038-671112
นางสาวดรุณี ดวนจอหอ
อื่นๆ
กลุ่มสาระ ฯ : -
038-671112
นางสาวบุญยืน หาญสูงเนิน
อื่นๆ
กลุ่มสาระ ฯ : -
038-671112
นายลำพูน พุ่มทับทิม
อื่นๆ
กลุ่มสาระ ฯ : -
038-671112
นางสาวสิเรียม ดีสิน
นักวิชาการเงินและบัญชี
กลุ่มสาระ ฯ : -
038-671112
นางสาวดวงใจ เจริญรวย
บรรณารักษ์
กลุ่มสาระ ฯ : -
038-671112
นางสาวปภัชญา ศรีบูระไชย
ครูธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
038-671112
นางสาวจริณญา ควรหา
ครูธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
038-671112
นางสาวสมลักษณ์ มีบุญ
ครูธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
038-671112
นางสาวสุภาภรณ์ รัตนวิจิตร
ครูธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
038-671112
นางสาวอมรรัตน์ วิทยานุกรณ์
ครูธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
038-671112
นางสาวกนกนาถ สุทธิสถิตย์
ครูธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
038-671112
นางสาวมนพัทธ์ รื่นรมย์
ครูธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
038-671112

นายพิภพ นามสนิท
ผู้อำนวยการโรงเรียน
มกุฎเมืองราชวิทยาลัย
นางสาวอรชุมา วงศ์ช่าง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
มกุฎเมืองราชวิทยาลัย
นายสถิตย์ เบญจมาศ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
มกุฎเมืองราชวิทยาลัย
นางมณีรัตน์ สุพร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
มกุฎเมืองราชวิทยาลัย

นางสาวิการ์ เชื้อนาข่า
นางสาวพัชรา วงษ์ทองดี

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,839
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 โทรศัพท์: 038-671112 อีเมล์: mmv.rayong@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: รุจิรา ประพันธมิตร โทรศัพท์: 0879554705 อีเมล์: nacky_001@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]