โรงเรียนศรียานุสรณ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17
ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนศรียานุสรณ์
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายพรต สุภาพงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
0 -3931-1225
นายประชง วัฒนชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
0 -3931-1225
นางสาวสุมาลี นิตย์จินต์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
0 -3931-1225
นายสมหมาย โอภาษี
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
0 -3931-1225
นายกฤตภัค จันทเหี้ยม
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
0 -3931-1225
นางสาวสุรภา เอื้อนไธสง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
0 -3931-1225
นางปิยะวดี ใจคง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
0 -3931-1225
นางใกล้รุ่ง เจิมสุวรรณ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0 -3931-1225
นางธาระณี จันทโสฬส
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0 -3931-1225
นางธนิษฐ์นันท์ ภัทรพงศ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
0 -3931-1225
นางนฤมล ปักการะโถ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0 -3931-1225
นางกชกร มิ่มกระโทก
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0 -3931-1225
นายธนาชัย บุญนาศักดิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
0 -3931-1225
นางสาววารินทร์ พูลกิจ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
0 -3931-1225
นางกำไล เรืองจรูญ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0 -3931-1225
นางสาววาสนา พันธษา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0 -3931-1225
นางสุนันท์ ชวาลารัตน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0 -3931-1225
นายสมัย เพิ่มผล
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
0 -3931-1225
นายอาดุน ช้างแก้วมณี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0 -3931-1225
นางรัตนาวดี ฉายวิเศษพล
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0 -3931-1225
นางสุทธิลักษณ์ ฉัตรเงิน
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
0 -3931-1225
นางสุจิตรา เมฆเวียน
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
0 -3931-1225
นายพรศักดิ์ สิทธิฤทธิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
0 -3931-1225
นางวิชุดา ช้างแก้วมณี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0 -3931-1225
นางอุบลวนา วงเวียน
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
0 -3931-1225
นายศรีศักดิ์ พูลสมบัติ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0 -3931-1225
นางสาวณิชชากร สร้อยระย้า
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0 -3931-1225
นางนิตยา สุวจิตตานนท์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0 -3931-1225
นางวาสนา โอชนานนท์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0 -3931-1225
นางสินีพรรณ วานิชเจริญธรรม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0 -3931-1225
นางพเยีย โพธิเกษม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
0 -3931-1225
นางสาวศิริลักษณ์ ญานสังวรชัย
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0 -3931-1225
นางอัจจิมา สุ่มอินทร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0 -3931-1225
นางจรีรัตน์ เจริญสรรพพืช
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0 -3931-1225
นางอรอนงค์ มกระธัช
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0 -3931-1225
นายภัทรพงษ์ โรจน์สวัสดิ์สุข
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0 -3931-1225
นางมณี พูลทรัพย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0 -3931-1225
นางสาวกันตพร ปุสสเทพ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0 -3931-1225
นางวรรณา เพิ่มผล
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0 -3931-1225
นางสาวรุ้งระวี อังคะนาวิน
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0 -3931-1225
นายณรงค์ชัย สิทธิปัญญา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
0 -3931-1225
นายพรชัย ผู้ช่วย
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
0 -3931-1225
นางธนาวิชญ์ สุขวัฒนะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0 -3931-1225
นางกุลวรางค์ พวงศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0 -3931-1225
นางลดาวัลย์ แสงศิริโรจน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
0 -3931-1225
นางสาวบุษยา บำเพ็ญทาน
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0 -3931-1225
นายสุเทพ เอกปัจชา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0 -3931-1225
นางกมลทิพย์ จันทราวดี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0 -3931-1225
นางสาวอุษา ภิบาลวงษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0 -3931-1225
นายวุฒินันท์ สัจจวาที
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
0 -3931-1225
นายพันธศักดิ์ โพธิเกษม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
0 -3931-1225
นางสาวปิยะชนก นามทอน
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
0 -3931-1225
นายประสิทธิ์ สุนา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
0 -3931-1225
นางนลินทิพย์ เพชรวงษ์ดี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0 -3931-1225
นางผ่องศรี เกลื้อนรัตน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
0 -3931-1225
นายสุทรรศน์ เมฆเวียน
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0 -3931-1225
นางรัศมี เนตรสมานนท์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0 -3931-1225
นายชาญ เถาวันนี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0 -3931-1225
นางสาวปรียานุช นิยมชาติ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0 -3931-1225
นางสาวสายชล พิพัฒน์กุลกิจ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0 -3931-1225
นางสาวไพเราะ คณะพูล
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
0 -3931-1225
นางสาวสมปรารถนา ทองนาค
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
0 -3931-1225
นางสาวบุษยา จันทร์ขจร
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0 -3931-1225
นางสาวชลธิชา เฉลิมบุญ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
0 -3931-1225
นางสาวสุนันทา โภชเจริญ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
0 -3931-1225
นางสุนิษา การพานิช
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0 -3931-1225
นายเชิดชาย สารจันทร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
0 -3931-1225
นางสาวจิดาภา เมธากุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
0 -3931-1225
นางณัฐฐินันท์ สังวาลย์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0 -3931-1225
นางวรรลา ศรีศรทอง
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0 -3931-1225
นางสาวดวงกมล เอี่ยมสกุล
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0 -3931-1225
นายสุรศักดิ์ ปักการะโถ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
0 -3931-1225
นายสุริยัน นุกูลกิจ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0 -3931-1225
นางสาวกฤษณา วงษ์สำราญ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0 -3931-1225
นายจักรินทร์ บ้านเนิน
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0 -3931-1225
นางสาวณิชาภา ชนะชัยรุ่งกมล
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0 -3931-1225
นางสาวจิติภัสร์ โชตินิธิธานันทร์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0 -3931-1225
นางสาวอัมรา แดงตนุ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0 -3931-1225
นางสาวอุบลวรรณ สัจจาสัย
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0 -3931-1225
นางสาวพรทิวา ตรีตุนา
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0 -3931-1225
นางสาวสุภาภรณ์ รุ่งโรจน์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0 -3931-1225
นางสาวนาถยา คงขาว
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0 -3931-1225
นางสาวสุกัญญา หอมเจริญ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0 -3931-1225
นายสมพร พ่อเพียโคตร
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
0 -3931-1225
นายจักรกฤษณ์ วรรณพยัญ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0 -3931-1225
นายโชคพิสิฐ สุดแท้
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
0 -3931-1225
นางสาวอรัญญา ผลจิตต์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0 -3931-1225
นางเบญจมาส เข็มพงษ์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0 -3931-1225
นายปัณณทัต วลาบูรณ์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
0 -3931-1225
นางดวงพร วรรณพยัญ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0 -3931-1225
นางสาวปานวาด แมนมาศวิหค
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0 -3931-1225
นางกรวิกรานต์ เจริญพวก
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0 -3931-1225
นางสาวขวัญเรือน ปริ่มกมล
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0 -3931-1225
นางสาวทิพวัลย์ วัชรกุลศิริศักดิ์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0 -3931-1225
นางจิรรัชช แสงสว่าง
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
0 -3931-1225
นางวิลาวัลย์ ศุภพร
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0 -3931-1225
นางสาววรรณา สิทธิเดช
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0 -3931-1225
นางสาวมานิดา พูลวงษ์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
0 -3931-1225
นางสาวจารุวรรณ สิทธิโชค
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0 -3931-1225
นางสาวสุกัญญา พูลกสิ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0 -3931-1225
นางทองใบ สารจันทร์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
0 -3931-1225
นางสาวปาจรีย์ แก้วเจริญ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0 -3931-1225
นายสุรเชษฐ์ ประมงศิลป์เจริญ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0 -3931-1225
นางสาวพัชรี แถวเนิน
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0 -3931-1225
นายชัยพฤกษ์ ชำนาญเท
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
0 -3931-1225
นางสาวยุวดี แก้วสอน
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0 -3931-1225
นายพิสุทธิ์ เฮมสกุล
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
0 -3931-1225
นางสาวเพชรประภาร์ ชุมสาย
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0 -3931-1225
นางสาวมนัทยา สายบัว
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0 -3931-1225
นางสาวพิชญ์สินี นิจสุข
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0 -3931-1225
นายเอกสิทธิ์ วงษ์ษา
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0 -3931-1225
นายพงษ์พิพัฒน์ นิลผาย
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0 -3931-1225
นางสาวศิริกาญจน์ เรืองเดช
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0 -3931-1225
นางสาวบุศรินทร์ สุขพัฒน์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
0 -3931-1225
นางสาวสุภาวดี หนูชู
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : -
0 -3931-1225
นางสาวคมขำ ชมภูคำ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0 -3931-1225
นายวรัลลวร พิสิฐกุลธรกิจ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0 -3931-1225
นางสาวกวิตา เจริญเมือง
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0 -3931-1225
นายณรงค์ชัย รอดอยู่
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
0 -3931-1225
นางสาวรุจิลักษณ์ ปัทมนาวิน
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
0 -3931-1225
นายพุทธชาติ บัวจันทร์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0 -3931-1225
นายวัฒนา หงษ์ษาพล
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0 -3931-1225
นางสาวเรณุกา ประสงค์ดี
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0 -3931-1225
นายธีรยทุธ์ นิจสุข
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
0 -3931-1225
นางสาววันทนี กุลสวัสดิ์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0 -3931-1225
นางสาวอำพร ศรีครินทร์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
0 -3931-1225
นางสาวกัญยารัตน์ พลอยศิริภูริช
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0 -3931-1225
นางสาวสุฆลธา อินทเจริญ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0 -3931-1225
นางสาวรัชนี แสนสุข
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0 -3931-1225
นางอภิญญา จันขยาย
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0 -3931-1225
นายทรงศักดิ์ คำพะแย
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0 -3931-1225
นายจุมพล คำรอต
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0 -3931-1225
นายอภิเดช แสงหงษ์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0 -3931-1225
นางสาวธันยภรณ์ วงษ์ษา
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
0 -3931-1225
นายประสพ สุขสบาย
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0 -3931-1225
นางสาวสุภาภรณ์ กุฎีพันธ์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0 -3931-1225
นางสาวจารุวรรณ ณีระจันทร์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0 -3931-1225
นางสาวภาวิณี จันทร์แสง
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0 -3931-1225
นางสาวสุทญา อร่ามรัตน์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0 -3931-1225
นายยอดรัก เชียงใหม่
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0 -3931-1225
นางสาวช่อผกา จันทรากร
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0 -3931-1225
นางสาวทิวาร์ ศรนรินทร์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
0 -3931-1225
นางศิวพร สุขวังไทร
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0 -3931-1225
นายอนิรุทธ์ จันทร
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0 -3931-1225
นางสาวจุฑารัตน์ ไกรยราช
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0 -3931-1225
นายณรงค์ชัย ละออภักตร์
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0 -3931-1225
นายวัชระพงษ์ ธนวนกุล
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0 -3931-1225
นางสาววราภรณ์ ศรีสมพงษ์
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0 -3931-1225
นางสุภาพร เพิ่มพูล
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0 -3931-1225
นายกฤษฎา ฤกษ์เวียง
นักการภารโรง
กลุ่มสาระ ฯ : -
0 -3931-1225
นายเชี่ยวชาญ ธัญญะชาติ
ช่างไม้ชั้น 3
กลุ่มสาระ ฯ : -
0 -3931-1225
นายสิทธิกรณ์ เนียมกุญชร
ผู้ช่วยครู
กลุ่มสาระ ฯ : -
0 -3931-1225
นายบุญธรรม คงรอต
ช่างไม้ชั้น 2
กลุ่มสาระ ฯ : -
0 -3931-1225
นายอำพล ทรัพย์จันทร์
ช่างไม้ชั้น 4
กลุ่มสาระ ฯ : -
0 -3931-1225
นางสมหญิง สิทธิบุศย์
เจ้าพนักงานธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
0 -3931-1225
นางศกุนตลา มาฆะสิทธิ์
เจ้าพนักงานธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
0 -3931-1225

นายพรต สุภาพงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ศรียานุสรณ์
นางสาวสุมาลี นิตย์จินต์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ศรียานุสรณ์
นายสมหมาย โอภาษี
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ศรียานุสรณ์
นายกฤตภัค จันทเหี้ยม
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ศรียานุสรณ์
นางสาวสุรภา เอื้อนไธสง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ศรียานุสรณ์
นางปิยะวดี ใจคง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ศรียานุสรณ์

นางผ่องศรี เกลื้อนรัตน์
นายยอดรัก เชียงใหม่

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,833
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนศรียานุสรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 โทรศัพท์: 0 -3931-1225 อีเมล์: siyanuson2010@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: Kwanruen Primkamon โทรศัพท์: 0816389470 อีเมล์: kwanruen.p@siya.ac.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]