โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17
ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยาคม
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายวิทยา ธัญญโชติ
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
039447020
นายอดุลย์ เนตรล้อมวงษ์
นักการภารโรง
กลุ่มสาระ ฯ : -
039447020
นายสีทน สิมสีดา
ช่างไฟฟ้า
กลุ่มสาระ ฯ : -
039447020
นางสาวเนตรนภา ทาเวช
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มสาระ ฯ : -
039447020
นายมนัส เหมเวช
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
039447020
นางพิศมัย สิทธิมากานท์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
039447020
นางสุภาดี กัลจาก
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
039447020
นางสาวรัชติกร รามัญกิจ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
039447020
นางสาวอุษา ยังคำ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
039447020
นางเกษราภรณ์ สุดเส้นผม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
039447020
นายวันชัย ประสุวรรณ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
039447020
นางณัฐสิริกาญจน์ โคตรมงคล
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
039447020
นางสาวจิรพรรณ จันทร
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
039447020
นายชาญวิทย์ สาวิสิทธิ์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
039447020
นางลลิตา สมศรี
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
039447020
นางสาวปาริฉัตร ทวีวงศ์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
039447020
นางสาววรณมนต์ วงศ์เสาร์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
039447020
ว่าทีเรือตรีวิษณุ ชั้นบน
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
039447020
นายภาณุมาศ บุญชุ่ม
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
039447020
นางสาวพิมพารัตน์ สมครอง
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
039447020
นายสิทธิโชค จี๋คีรี
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
039447020
ว่าที่ร้อยตรีวิฑูรย์ วงศ์จันทร์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
039447020
นายวันรบ บุญนำ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
039447020
นายยุทธนา โคตรทิพย์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
039447020
นางสาวณัฐพร วัตถุ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
039447020
นางสาวบรรณพร มังกร
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
039447020
นางสาวนาฒยา ผลสำโรง
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
039447020
นางสาวสุพรรษา วงศ์วาสน์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
039447020
นางสาวลลดา สมจิตต์
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
039447020
นายอภิชัย ชุ่มเย็น
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
039447020
นางสาวชลธิชา นารี
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
039447020
นางสาววีณากร ประทุม
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
039447020
นางสาววราภรณ์ ศรีสมพงษ์
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
039447020
นางสาวปวันรัตน์ มกรทัต
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
039447020
นางสาวนลินนิภา หล่อนิมิตดี
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
039447020
นายจิรวัฒน์ บุญสิน
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
039447020
นายกิตติภัสส์ พุ่มผกา
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
039447020
นางสาวศิรินภา ธิรงค์
ครูธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
039447020

นายวิทยา ธัญญโชติ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โป่งน้ำร้อนวิทยาคม
นางสาวเนตรนภา ทาเวช
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
โป่งน้ำร้อนวิทยาคม

นางสาวสุพรรษา วงศ์วาสน์
นางสุภาดี กัลจาก

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,083
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 โทรศัพท์: 039447020 อีเมล์: prk_school@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายวันรบ บุญนำ โทรศัพท์: 0847257998 อีเมล์: gmclever@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]