โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยาคม


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยาคม
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายวิทยา ธัญญโชติ
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
039447020
นางสาวสุรภา เอื้อนไธสง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
039447020
นางสาวปาริฉัตร ทวีวงศ์
ครู
039447020
นางสาววรณมนต์ วงศ์เสาร์
ครู
039447020
ว่าทีเรือตรีวิษณุ ชั้นบน
ครู
039447020
นายมนัส เหมเวช
ครู ชำนาญการพิเศษ
039447020
นางพิศมัย สิทธิมากานท์
ครู ชำนาญการพิเศษ
039447020
นางสุภาดี กัลจาก
ครู ชำนาญการพิเศษ
039447020
นางสาวรัชติกร รามัญกิจ
ครู ชำนาญการพิเศษ
039447020
นายวันชัย ประสุวรรณ
ครู ชำนาญการ
039447020
นางสาวอุษา ยังคำ
ครู ชำนาญการพิเศษ
039447020
นายสมชาย อนุกูลวงษ์
ครู ชำนาญการ
039447020
นางณัฐสิริกาญจน์ โคตรมงคล
ครู ชำนาญการ
039447020
นายชาญวิทย์ สาวิสิทธิ์
ครู ชำนาญการ
039447020
นางลลิตา สมศรี
ครู
039447020
นางสาวพิมพารัตน์ สมครอง
ครู
039447020
นายสิทธิโชค จี๋คีรี
ครู
039447020
นางสาวบุศรินทร์ พิมพล
ครู
039447020
ว่าที่ร้อยตรีวิฑูรย์ วงศ์จันทร์
ครู
039447020
นายวันรบ บุญนำ
ครูผู้ช่วย
039447020
นางเกษราภรณ์ สุดเส้นผม
ครู ชำนาญการพิเศษ
039447020
นายยุทธนา โคตรทิพย์
ครูผู้ช่วย
039447020
นายกีรติ สุขเกษม
ครูผู้ช่วย
039447020
นางสาวณัฐพร วัตถุ
ครูผู้ช่วย
039447020
นางสาวบรรณพร มังกร
ครูผู้ช่วย
039447020
นางสาวนาฒยา ผลสำโรง
ครูผู้ช่วย
039447020
นางสาวธนนันท์ คำสาริรักษ์
ครู
039447020
นางสาวจิรพรรณ จันทร
ครู
039447020
นางสาวน้ำฝน เฉลิมพงษ์
ครู (พนักงานงานราชการ)
039447020
นางสาวพิสมัย ใสตะภาพ
ครู (พนักงานงานราชการ)
039447020
นางสาวอมรพรรณ ปุริสา
ครู (พนักงานงานราชการ)
039447020

นายวิทยา ธัญญโชติ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โป่งน้ำร้อนวิทยาคม
นางสาวสุรภา เอื้อนไธสง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
โป่งน้ำร้อนวิทยาคม

นางพิศมัย สิทธิมากานท์
นางลลิตา สมศรี

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

62
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยาคม โทรศัพท์: 039447020 อีเมล์: prk_school@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายวันรบ บุญนำ โทรศัพท์: 0847257998 อีเมล์: gmclever@gmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ