โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยาคม
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายวิทยา ธัญญโชติ
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
นายชาญวิทย์ สาวิสิทธิ์
ครู
นางอรจิตร์ เวชทรัพย์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
นายสุธีร์ เวชทรัพย์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
นายมนัส เหมเวช
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางจิราภรณ์ รัตนนิล
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางพิศมัย สิทธิมากานท์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสุภาดี กัลจาก
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสาวรัชติกร รามัญกิจ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายวันชัย ประสุวรรณ
ครู ชำนาญการ
นางสาวอุษา ยังคำ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายสมชาย อนุกูลวงษ์
ครู ชำนาญการ
นางณัฐสิริกาญจน์ โคตรมงคล
ครู
นายณรงค์ศักดิ์ สาลี
ครู
นางสาวปานวาด แมนมาศวิหค
ครู
นางณัฐทชา วิสุทธิรัตน์
ครู
นางสาวอนาวิล อุลมาน
ครู
นางสาวพิมพ์ญาดา ศิรรัฐพรวัฒนา
ครู
นายชาญวิทย์ สาวิสิทธิ์
ครู ชำนาญการ
นางสาวปาริฉัตร ทวีวงศ์
ครูผู้ช่วย
นางสาววรณมนต์ วงศ์เสาร์
ครูผู้ช่วย
นายกิตติศักดิ์ ร่อนลอยหา
ครูผู้ช่วย
นายวิษณุ ชั้นบน
ครู
นายจำลอง อุทัยรัศมี
ครูผู้ช่วย
นางสาววิลาสินี ชาติแท่น
ครู
นายสิทธิโชค จี๋คีรี
ครู
นางสาวบุศรินทร์ พิมพล
ครูผู้ช่วย
นายวิฑูรย์ วงศ์จันทร์
ครู
นางวงษ์ศิริ มีศรี
ครู (พนักงานงานราชการ)
นางสาวน้ำฝน เฉลิมพงษ์
ครู (พนักงานงานราชการ)
นางสาวพิสมัย ใสตะภาพ
ครู (พนักงานงานราชการ)

นายวิทยา ธัญญโชติ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โป่งน้ำร้อนวิทยาคม
นางอรจิตร์ เวชทรัพย์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
โป่งน้ำร้อนวิทยาคม
นายสุธีร์ เวชทรัพย์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
โป่งน้ำร้อนวิทยาคม

นางสาวปานวาด แมนมาศวิหค
นายสมชาย อนุกูลวงษ์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

0003
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 โทรศัพท์: 039447020 อีเมล์: prk.vichakan@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ว่าที่เรือตรีวิษณุ ชั้นบน โทรศัพท์: 0847257998 อีเมล์: playmaker1224@gmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ