โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยาคม
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายวิทยา ธัญญโชติ
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ

039447020
นางสาวปาริฉัตร ทวีวงศ์
ครู
0817566076
039447020
นางสาววรณมนต์ วงศ์เสาร์
ครู
0811530272
039447020
ว่าทีเรือตรีวิษณุ ชั้นบน
ครู
0811747998
039447020
นางอรจิตร์ เวชทรัพย์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ

039447020
นายมนัส เหมเวช
ครู ชำนาญการพิเศษ
0863755138
039447020
นางจิราภรณ์ รัตนนิล
ครู ชำนาญการพิเศษ
0861100290
039447020
นางพิศมัย สิทธิมากานท์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0811601991
039447020
นางสุภาดี กัลจาก
ครู ชำนาญการพิเศษ
0895431960
039447020
นางสาวรัชติกร รามัญกิจ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0898007295
039447020
นายวันชัย ประสุวรรณ
ครู ชำนาญการ
0877104699
039447020
นางสาวอุษา ยังคำ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0861442749
039447020
นายสมชาย อนุกูลวงษ์
ครู ชำนาญการ
0848653708
039447020
นางณัฐสิริกาญจน์ โคตรมงคล
ครู ชำนาญการ
0979549605
039447020
นายชาญวิทย์ สาวิสิทธิ์
ครู ชำนาญการ
0899379016
039447020
นางสาวพิมพารัตน์ สมครอง
ครู
0856304749
039447020
นายจำลอง อุทัยรัศมี
ครู
0810044854
039447020
นายสิทธิโชค จี๋คีรี
ครู
0800909129
039447020
นางบุศรินทร์ ค้าของ
ครูผู้ช่วย
0831610701
039447020
ว่าที่ร้อยตรีวิฑูรย์ วงศ์จันทร์
ครู
0892459631
039447020
นายวันรบ บุญนำ
ครูผู้ช่วย
0821061626
039447020
นางสาวธนนันท์ คำสาริรักษ์
ครู

039447020
นางสาวจิรพรรณ จันทร
ครู

039447020
นางสาวเบญจวรรณ โพธิเดช
ครู ชำนาญการ
0843487570
039447020
นางวงษ์ศิริ มีศรี
ครู (พนักงานงานราชการ)

039447020
นางสาวน้ำฝน เฉลิมพงษ์
ครู (พนักงานงานราชการ)
0881387175
039447020
นางสาวพิสมัย ใสตะภาพ
ครู (พนักงานงานราชการ)
0870239161
039447020

นายวิทยา ธัญญโชติ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โป่งน้ำร้อนวิทยาคม
นางอรจิตร์ เวชทรัพย์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
โป่งน้ำร้อนวิทยาคม

นางสาวรัชติกร รามัญกิจ
นางสาวปาริฉัตร ทวีวงศ์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

57
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 โทรศัพท์: 039447020 อีเมล์: prk.vichakan@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายวันรบ บุญนำ โทรศัพท์: 0847257998 อีเมล์: gmclever@gmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ