โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายสุธี ปั้นบัว
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
0840077329
0-3858-9123
นางพรฤดี สุริยภิญโญพงศ์
ครู ชำนาญการ
0819402264
0-3858-9123
นายธานินทร์ อุ่นเรือน
ครู ชำนาญการพิเศษ
0860116651
0-3858-9123
นางชวนพิศ พงษ์รอด
ครู ชำนาญการพิเศษ
0898948339
0-3858-9123
นางไสว สกุลสัมพันธ์ศรี
ครู ชำนาญการ
0896025199
0-3858-9123
นางสาวเสาวภาคย์ กาญจนกุล
ครู
0868211272
0-3858-9123
นางนฤมล พงศโรจน์
ครู ชำนาญการ
0819241498
0-3858-9123
นายอภัย โคตะมะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0816630449
0-3858-9123
นายสมุทร สุวรรณบุตร
ครู
0896662425
0-3858-9123
นายสันติ มงคลแสน
ครู
0878662055
0-3858-9123
นางสาวสุกัญญา เรืองเกษตร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
0835891333
0-3858-9123
นางสาวนพรัตน์ แก้วสุทะ
ครูผู้ช่วย
087-4248312
0-3858-9123
นางสาวนิภาวรรณ ลำเจียกเทศ
ครูผู้ช่วย
0835427065/0974141591
0-3858-9123
นายชัชวาลย์ บุญสงค์
ครูผู้ช่วย
0805109161
0-3858-9123
นางวรัญญา เนียนทะศาสตร์
ครู ชำนาญการ
0831157684
0-3858-9123
นางสาวนิภา เเคภูเขียว
ครู
0897207252
0-3858-9123
นางสาวศิวภรณ์ โสภา
ครูผู้ช่วย
0892528368
0-3858-9123
นางสาวบุศราคัม อิทธิไกวัล
ครูผู้ช่วย
0861488091
0-3858-9123
นางบุศริน โคนเคน
ครูผู้ช่วย
0852289277
0-3858-9123
นางสาวมนัสนันท์ เบ็ญพาด
ครูผู้ช่วย

0-3858-9123
นางสาวภรณ์พรรษา บุญเพชร
ครูผู้ช่วย
0891560012
0-3858-9123
นางอังคณา นาเจริญ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0894022289
0-3858-9123
นายพรชัย ปลื้มจิตต์
ครู ชำนาญการ
0894000643
0-3858-9123
นางพัลยมน เลามาสุวพันธ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0829686844
0-3858-9123
นางวัชรี พุทธเจริญ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0865521292
0-3858-9123
นายประจักษ์ พุทธเจริญ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0874849952
0-3858-9123
นายอำพล สกุลสัมพันธ์ศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
0896025199
0-3858-9123
นายอัศวิน สุริยภิญโญพงศ์
ครู ชำนาญการ
0851907871
0-3858-9123

นายสุธี ปั้นบัว
ผู้อำนวยการโรงเรียน
แปลงยาวพิทยาคม
นางสาวสุกัญญา เรืองเกษตร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
แปลงยาวพิทยาคม

นายสมุทร สุวรรณบุตร
นายประจักษ์ พุทธเจริญ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

15
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 โทรศัพท์: 0-3858-9123 อีเมล์: Plaengyaoschool@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นิภา แคภูเขียว โทรศัพท์: 0897207252 อีเมล์: nookukkai2011@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ