โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายสุธี ปั้นบัว
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
0-3858-9123
นางพรฤดี สุริยภิญโญพงศ์
ครู ชำนาญการ
0-3858-9123
นายธานินทร์ อุ่นเรือน
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-3858-9123
นางชวนพิศ พงษ์รอด
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-3858-9123
นางไสว สกุลสัมพันธ์ศรี
ครู ชำนาญการ
0-3858-9123
นางสาวเสาวภาคย์ กาญจนกุล
ครู ชำนาญการ
0-3858-9123
นางนฤมล พงศโรจน์
ครู ชำนาญการ
0-3858-9123
นายอภัย โคตะมะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-3858-9123
นายสมุทร สุวรรณบุตร
ครู
0-3858-9123
นายสันติ มงคลแสน
ครู
0-3858-9123
นางสาวจิราภรณ์ แน่นอุดร
ครูผู้ช่วย
0-3858-9123
นางสาวสุภาภรณ์ จันทร์แสง
ครูผู้ช่วย
0-3858-9123
นางสาวภรณ์พรรษา บุญเพชร
ครู
0-3858-9123
นางสาวนพรัตน์ แก้วสุทะ
ครูผู้ช่วย
0-3858-9123
นางสาวนิภาวรรณ ลำเจียกเทศ
ครูผู้ช่วย
0-3858-9123
นายชัชวาลย์ บุญสงค์
ครูผู้ช่วย
0-3858-9123
นางวรัญญา เนียนทะศาสตร์
ครู ชำนาญการ
0-3858-9123
นางสาวศิวภรณ์ โสภา
ครู
0-3858-9123
นางสาวมนัสนันท์ เบ็ญพาด
ครู
0-3858-9123
นางอังคณา นาเจริญ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-3858-9123
นางวัชรี พุทธเจริญ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-3858-9123
นางสาวธัญญาภรณ์ ศิริเทศ
ครูผู้ช่วย
0-3858-9123
นายประจักษ์ พุทธเจริญ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-3858-9123
นายอำพล สกุลสัมพันธ์ศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-3858-9123
นายอัศวิน สุริยภิญโญพงศ์
ครู ชำนาญการ
0-3858-9123

นายสุธี ปั้นบัว
ผู้อำนวยการโรงเรียน
แปลงยาวพิทยาคม

นายอภัย โคตะมะ
นางสาวมนัสนันท์ เบ็ญพาด

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

10
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม โทรศัพท์: 0-3858-9123 อีเมล์: Plaengyaoschool@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นิภา แคภูเขียว โทรศัพท์: 0897207252 อีเมล์: nookukkai2011@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ