โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 93 (บ้านลาดตะเคียน)


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 93 (บ้านลาดตะเคียน)
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นางสาวพีรจิตร์ พูลผลธนาศิริ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
037-480073
นายชาลี กองแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
037-480073
นางทรรศนกมล ชมพันธ์
ครู
037-480073
นายภูวไนย สุขธัญญาวัฒน์
ครู
037-480073
นางเนตรทราย บุญสุทธิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
037-480073
นางสิริพร แก้วพิกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
037-480073
นางสุดาพร เชียงเถียร
ครู ชำนาญการพิเศษ
037-480073
นางรับขวัญ บุญเกิด
ครู ชำนาญการพิเศษ
037-480073
นางสาวสญาฤดี วรศิลป์
ครู ชำนาญการพิเศษ
037-480073
นางสุนีย์ มณีแสน
ครู ชำนาญการพิเศษ
037-480073
นางกรรณิการ์ เหมวิภาต
ครู ชำนาญการพิเศษ
037-480073
นายพิชิตชัย คงสวัสดิ์
ครู ชำนาญการ
037-480073
นางกัลยา จีนะวัฒน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
037-480073
นางณัฐกมล นามจิรโชติ
ครู ชำนาญการพิเศษ
037-480073
นายประภาส เพ้ยจันทึก
ครู ชำนาญการ
037-480073
นายรัฐศาสตร์ เชียงเถียร
ครู ชำนาญการพิเศษ
037-480073
นายธนพล ศรีอิทธิยาเวทย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
037-480073
นางสาวณหทัย แม้นชล
ครู ชำนาญการพิเศษ
037-480073
นางธัญนาฏ แพนลา
ครู ชำนาญการ
037-480073
นางประนอม มานะกิจ
ครู ชำนาญการพิเศษ
037-480073
นางสุปราณี สุขธัญญาวัฒน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
037-480073
นางสาวนวลอนงค์ วงสะอาด
ครูผู้ช่วย
037-480073
นายอาคม ดงอนนท์
ครูผู้ช่วย
037-480073
นางสาวนัฐฐาพร ทบบัณฑิต
ครู
037-480073
นายไพรัตน์ นาคทอง
ครู
037-480073
นางสาวสุวาณี นิยมสุข
ครู
037-480073
นายสามารถ ปิ่นงาม
ครู ชำนาญการพิเศษ
037-480073
นายวิโรจน์ ขุนเภา
นักการภารโรง
037-480073
นายอนันต์ ด่านกุญชร
ครูธุรการ
037-480073
นางสาวแจ่มจันทร์ แก้วคำ
ครู (พนักงานงานราชการ)
037-480073
นายจันทร์ศรี โอ่ทอง
นักการภารโรง
037-480073
นายดุษฎี แพนลา
ครู (อัตราจ้าง)
037-480073
นางอรนุช อุกวงษ์
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
037-480073

นายชาลี กองแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ไทยรัฐวิทยา 93 (บ้านลาดตะเคียน)
นางสาวพีรจิตร์ พูลผลธนาศิริ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ไทยรัฐวิทยา 93 (บ้านลาดตะเคียน)

นางสาวนัฐฐาพร ทบบัณฑิต
นางประนอม มานะกิจ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

23
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 93 (บ้านลาดตะเคียน) โทรศัพท์: 037-480073 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: ประภาส เพ้ยจันทึก โทรศัพท์: 0857663010 อีเมล์: prapas_34@hotmail.co.th
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ