โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 93 (บ้านลาดตะเคียน)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2
ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 93 (บ้านลาดตะเคียน)
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นางสาวพีรจิตร์ พูลผลธนาศิริ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
037-480073
นายชาลี กองแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
037-480073
นางทรรศนกมล ชมพันธ์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ :
037-480073
นายภูวไนย สุขธัญญาวัฒน์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ :
037-480073
นางเนตรทราย บุญสุทธิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
037-480073
นางสิริพร แก้วพิกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
037-480073
นางสุดาพร เชียงเถียร
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
037-480073
นางรับขวัญ บุญเกิด
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
037-480073
นางสาวสญาฤดี วรศิลป์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
037-480073
นางสุนีย์ มณีแสน
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
037-480073
นางกรรณิการ์ เหมวิภาต
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
037-480073
นายพิชิตชัย คงสวัสดิ์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
037-480073
นางกัลยา จีนะวัฒน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
037-480073
นางณัฐกมล นามจิรโชติ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
037-480073
นายประภาส เพ้ยจันทึก
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
037-480073
นายรัฐศาสตร์ เชียงเถียร
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
037-480073
นายธนพล ศรีอิทธิยาเวทย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
037-480073
นางสาวณหทัย แม้นชล
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
037-480073
นางธัญนาฏ แพนลา
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
037-480073
นางประนอม มานะกิจ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
037-480073
นางสุปราณี สุขธัญญาวัฒน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
037-480073
นางสาวนวลอนงค์ วงสะอาด
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
037-480073
นายอาคม ดงอนนท์
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
037-480073
นางสาวนัฐฐาพร ทบบัณฑิต
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
037-480073
นายไพรัตน์ นาคทอง
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
037-480073
นางสาวสุวาณี นิยมสุข
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
037-480073
นายสามารถ ปิ่นงาม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
037-480073
นายวิโรจน์ ขุนเภา
นักการภารโรง
กลุ่มสาระ ฯ : ไม่มีกลุ่มสาระ
037-480073
นายอนันต์ ด่านกุญชร
ครูธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : ไม่มีกลุ่มสาระ
037-480073
นางสาวแจ่มจันทร์ แก้วคำ
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
037-480073
นายจันทร์ศรี โอ่ทอง
นักการภารโรง
กลุ่มสาระ ฯ : ไม่มีกลุ่มสาระ
037-480073
นางอรนุช อุกวงษ์
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
037-480073

นายชาลี กองแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ไทยรัฐวิทยา 93 (บ้านลาดตะเคียน)
นางสาวพีรจิตร์ พูลผลธนาศิริ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ไทยรัฐวิทยา 93 (บ้านลาดตะเคียน)

นางธัญนาฏ แพนลา
นางกัลยา จีนะวัฒน์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

435
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 93 (บ้านลาดตะเคียน) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 โทรศัพท์: 037-480073 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: ประภาส เพ้ยจันทึก โทรศัพท์: 0857663010 อีเมล์: prapas_34@hotmail.co.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]