โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 93 (บ้านลาดตะเคียน)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2
ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 93 (บ้านลาดตะเคียน)
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายชาลี กองแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
037-480073
นางเนตรทราย บุญสุทธิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
037-480073
นายสามารถ ปิ่นงาม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
037-480073
นางสิริพร แก้วพิกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
037-480073
นางสุดาพร เชียงเถียร
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
037-480073
นางรับขวัญ บุญเกิด
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
037-480073
นางสาวสญาฤดี วรศิลป์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
037-480073
นางสุนีย์ มณีแสน
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
037-480073
นางกรรณิการ์ เหมวิภาต
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
037-480073
นางกัลยา จีนะวัฒน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
037-480073
นางณัฐกมล นามจิรโชติ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
037-480073
นายประภาส เพ้ยจันทึก
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
037-480073
นายรัฐศาสตร์ เชียงเถียร
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
037-480073
นางสาวณหทัย แม้นชล
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
037-480073
นางธัญนาฏ แพนลา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
037-480073
นางประนอม มานะกิจ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
037-480073
นางสุปราณี สุขธัญญาวัฒน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
037-480073
นายภูวไนย สุขธัญญาวัฒน์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
037-480073
นางทรรศนกมล ชมพันธ์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
037-480073
นางสาวนัฐฐาพร ทบบัณฑิต
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
037-480073
นายไพรัตน์ นาคทอง
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
037-480073
นายอาคม ดงอนนท์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
037-480073
นางสาวสุวาณี นิยมสุข
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
037-480073
นายกิตติศักดิ์ สว่างวงค์
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
037-480073
นางสาวนวลอนงค์ วงสะอาด
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
037-480073
นางสาวธนาภรณ์ วงค์คำลือ
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
037-480073
นางปัณฑ์ชณิกา เกาะกลาง
ครูธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
037-480073
นางสาวแจ่มจันทร์ แก้วคำ
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
037-480073
นายสังคม คำสุพรม
นักการภารโรง
กลุ่มสาระ ฯ : -
037-480073
นายสุทัด ใจกลัด
ช่างไม้ชั้น 3
กลุ่มสาระ ฯ : -
037-480073
นางอรนุช อุกวงษ์
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
037-480073

นายชาลี กองแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ไทยรัฐวิทยา 93 (บ้านลาดตะเคียน)

นางสุปราณี สุขธัญญาวัฒน์
นางสาวสญาฤดี วรศิลป์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

980
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 93 (บ้านลาดตะเคียน) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 โทรศัพท์: 037-480073 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: กัมปนาท เดชพละ โทรศัพท์: 0901025651 อีเมล์: jame_june1210@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]