โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 93 (บ้านลาดตะเคียน)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 93 (บ้านลาดตะเคียน)
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นางสาวพีรจิตร์ พูลผลธนาศิริ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
089-8322337
นายชาลี กองแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
0861091422
นายภูวไนย สุขธัญญาวัฒน์
ครู
086-1591366
นางเนตรทราย บุญสุทธิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0878004816
นางนฤมล เครือแป้น
ครู ชำนาญการพิเศษ
0898053941
นายสมรักษ์ พรพุฒิเมธี
ครู ชำนาญการพิเศษ
0868157423
นางสิริพร แก้วพิกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
0871276542
นายรณชัย เครือแป้น
ครู ชำนาญการพิเศษ
0898045174
นางสุดาพร เชียงเถียร
ครู ชำนาญการพิเศษ
0813097205
นางรับขวัญ บุญเกิด
ครู ชำนาญการพิเศษ
0879766181
นางสาวสญาฤดี วรศิลป์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0870004451
นางสุนีย์ มณีแสน
ครู ชำนาญการพิเศษ
0896010284
นางกรรณิการ์ เหมวิภาต
ครู ชำนาญการพิเศษ
0868458082
นายพิชิตชัย คงสวัสดิ์
ครู ชำนาญการ
0890939455
นางกัลยา จีนะวัฒน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
083-8463465
นางสาวเอื้อมพร วงษ์บัณฑิตย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
086-0986083
นางณัฐกมล นามจิรโชติ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0896006587
นางประภาพรรณ ภาวะโน
ครู ชำนาญการพิเศษ
083-2218289
นางสาวนันทพร บรรลือวงศ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
081-8617294
นายประภาส เพ้ยจันทึก
ครู ชำนาญการ
085-7663010
นายรัฐศาสตร์ เชียงเถียร
ครู ชำนาญการพิเศษ
0890979764
นายธนพล ศรีอิทธิยาเวทย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
086-0744925
นางสาวณหทัย แม้นชล
ครู ชำนาญการ
091-2495919
นางธัญนาฏ แพนลา
ครู ชำนาญการ
087-0652570
นางประนอม มานะกิจ
ครู ชำนาญการพิเศษ
084-5666920
นางสุปราณี สุขธัญญาวัฒน์
ครู ชำนาญการ
089-9393600
นางสาวนัฐฐาพร ทบบัณฑิต
ครู
081-3699355
นายไพรัตน์ นาคทอง
ครู
086-0806106
นายสามารถ ปิ่นงาม
ครู ชำนาญการพิเศษ
0843560621
นางสาวอรุณี พวงไสว
ครู ชำนาญการพิเศษ
0813825882

นายชาลี กองแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ไทยรัฐวิทยา 93 (บ้านลาดตะเคียน)
นางสาวพีรจิตร์ พูลผลธนาศิริ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ไทยรัฐวิทยา 93 (บ้านลาดตะเคียน)

นางสาวสญาฤดี วรศิลป์
นางประภาพรรณ ภาวะโน

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

0007
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 93 (บ้านลาดตะเคียน) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 โทรศัพท์: 037-480073 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: ประภาส เพ้ยจันทึก โทรศัพท์: 0857663010 อีเมล์: prapas_34@hotmail.co.th
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ