โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 93 (บ้านลาดตะเคียน)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 93 (บ้านลาดตะเคียน)
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นางสาวพีรจิตร์ พูลผลธนาศิริ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
089-8322337
037-480073
นายชาลี กองแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
0861091422
037-480073
นายภูวไนย สุขธัญญาวัฒน์
ครู
086-1591366
037-480073
นางเนตรทราย บุญสุทธิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0878004816
037-480073
นางนฤมล เครือแป้น
ครู ชำนาญการพิเศษ
0898053941
037-480073
นายสมรักษ์ พรพุฒิเมธี
ครู ชำนาญการพิเศษ
0868157423
037-480073
นางสิริพร แก้วพิกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
0871276542
037-480073
นายรณชัย เครือแป้น
ครู ชำนาญการพิเศษ
0898045174
037-480073
นางสุดาพร เชียงเถียร
ครู ชำนาญการพิเศษ
0813097205
037-480073
นางรับขวัญ บุญเกิด
ครู ชำนาญการพิเศษ
0879766181
037-480073
นางสาวสญาฤดี วรศิลป์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0870004451
037-480073
นางสุนีย์ มณีแสน
ครู ชำนาญการพิเศษ
0896010284
037-480073
นางกรรณิการ์ เหมวิภาต
ครู ชำนาญการพิเศษ
0868458082
037-480073
นายพิชิตชัย คงสวัสดิ์
ครู ชำนาญการ
0890939455
037-480073
นางกัลยา จีนะวัฒน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
083-8463465
037-480073
นางสาวเอื้อมพร วงษ์บัณฑิตย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
086-0986083
037-480073
นางณัฐกมล นามจิรโชติ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0896006587
037-480073
นางสาวนันทพร บรรลือวงศ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
081-8617294
037-480073
นายประภาส เพ้ยจันทึก
ครู ชำนาญการ
085-7663010
037-480073
นายรัฐศาสตร์ เชียงเถียร
ครู ชำนาญการพิเศษ
0890979764
037-480073
นายธนพล ศรีอิทธิยาเวทย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
086-0744925
037-480073
นางสาวณหทัย แม้นชล
ครู ชำนาญการพิเศษ
091-2495919
037-480073
นางธัญนาฏ แพนลา
ครู ชำนาญการ
087-0652570
037-480073
นางประนอม มานะกิจ
ครู ชำนาญการพิเศษ
084-5666920
037-480073
นางสุปราณี สุขธัญญาวัฒน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
089-9393600
037-480073
นายอาคม ดงอนนท์
ครูผู้ช่วย
087-9458984
037-480073
นางสาวนัฐฐาพร ทบบัณฑิต
ครู
081-3699355
037-480073
นายไพรัตน์ นาคทอง
ครู
086-0806106
037-480073
นางสาวสุวาณี นิยมสุข
ครู
081-5604570
037-480073
นายสามารถ ปิ่นงาม
ครู ชำนาญการพิเศษ
0843560621
037-480073
นางสาวอรุณี พวงไสว
ครู ชำนาญการพิเศษ
0813825882
037-480073
นายวิโรจน์ ขุนเภา
นักการภารโรง
081-0007129
037-480073
นางสาวแจ่มจันทร์ แก้วคำ
ครู (พนักงานงานราชการ)
081-5772278
037-480073
นางสาวกุลธิดา ใจยอด
ครู (อัตราจ้าง)

037-480073
นายดุษฎี แพนลา
ครู (อัตราจ้าง)
089-8264472
037-480073
นางดวงดาว กระจะชาติ
นักการภารโรง
081-2782147
037-480073
นางอรนุช อุกวงษ์
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
080-0959930
037-480073

นายชาลี กองแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ไทยรัฐวิทยา 93 (บ้านลาดตะเคียน)
นางสาวพีรจิตร์ พูลผลธนาศิริ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ไทยรัฐวิทยา 93 (บ้านลาดตะเคียน)

นายรัฐศาสตร์ เชียงเถียร
นางรับขวัญ บุญเกิด

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 93 (บ้านลาดตะเคียน) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 โทรศัพท์: 037-480073 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: ประภาส เพ้ยจันทึก โทรศัพท์: 0857663010 อีเมล์: prapas_34@hotmail.co.th
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ