โรงเรียนกบินทร์วิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7
ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนกบินทร์วิทยา
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
ว่าที่ร้อยตรีธงชัย ก้อนสันทัด
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
037480727
นางสาวพรพิมล แม้นญาต
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
037480727
นายเชาว์ บุญพรหมอ่อน
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
037480727
นายชาตรี บุญชูงาม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
037480727
นางอำไพ แก้วโสนด
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
037480727
นางสุทธดา เหลืองห่อ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
037480727
นายสุรพงษ์ วีระพงษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
037480727
นางอรอุษา โรจน์วิทยา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
037480727
นายศมวรรธก์ อาทิเวช
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
037480727
นายภิญโญ ศรีสมนึก
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
037480727
นายมนตรี เพลินไพศาล
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
037480727
นางสาวจิราพร กำลังดี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
037480727
นางสุดารัตน์ ศรีสมนึก
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
037480727
นางแววเนตร คังคายะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
037480727
นางสาวเทียมจันทร์ ศรเดชผจญ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
037480727
นางวันเพ็ญ รังสิโรจน
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
037480727
นายวีระศักดิ์ งามขำ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
037480727
นางประกาย ทวีสุข
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
037480727
นางสาวพัชรศรัณย์ ศิริพันธ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
037480727
นางธีรารัตน์ บุญมั่น
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
037480727
นางจันทร์จีรา พาดี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
037480727
นางกัลยา เชี่ยวพานิช
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
037480727
นางวรรณา กระแจะจันทร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
037480727
นายกังวาน สิงห์แก้ว
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
037480727
นางจิตรา น้อมชอบ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
037480727
นางธันย์ชนก พรมภักดี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
037480727
นายพิเชต กระแจะจันทร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
037480727
นางละมัย บุตรถาวร
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
037480727
นายเกรียงชัย ม่วงคำ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
037480727
นางทิติยา แก้วโสนด
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
037480727
นางสาวพรทิพย์ ทรงนวรัตน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
037480727
นางจุฑามาศ ปานคีรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
037480727
นางจำนงค์ ศรีวิศาล
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
037480727
นางศิริลักษณ์ ศรีสิทธิมงคล
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
037480727
นายนรินทร์ แพนลา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
037480727
นางมานิต์ตา ไชยเจริญ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
037480727
นางสาวฌาย์ณิตา กมขุนทด
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
037480727
นางสาววลัยพร วชิรดุสิต
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
037480727
นางธัญญารัตน์ อินทร์อนันต์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
037480727
นายสุริยา สุวรรณรัตน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
037480727
นางสาวทิพวัลย์ ศรีภักดี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
037480727
นางนาฏยา สูงเนิน
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
037480727
นางสาวพนารัตน์ สังข์นคร
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
037480727
นางพรรณภรณ์ เพลินไพศาล
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
037480727
นางอนงค์ จันดีดา
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
037480727
นางประยงค์ อาจปาสา
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
037480727
นางฐิติพร เผือกพิบูลย์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
037480727
นางวารุณี เลิศล้ำ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
037480727
นางปภาดา ชัยวัฒนโชติ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
037480727
นางสาวณัฏฐา เลิศศักดิ์วิมาน
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
037480727
นางเพ็ญนภา สิงห์ลอ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
037480727
นายศักดิ์สกล ศรีเชียงสา
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
037480727
นางสาวพัชรี หัดเจริญ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
037480727
นางสาวกัลยา จันทะคูณ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
037480727
นางสาวมณีกร ภาชี
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
037480727
นางสาวดารณี พุฒจันทร์หอม
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
037480727
นายวสุ ศุภอักษร
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
037480727
นางสาวทัศนีย์ สิ่วไธสง
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
037480727
นางสาวนิลำพูน คนคล่อง
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
037480727
นางสาวอมรรัตน์ ทาโสม
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
037480727
นางสาวกันยารัตน์ เงียบกิ่ง
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
037480727
นางวรรณพร นวลเถลิงศักดิ์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
037480727
นางสาวสุชาดา มาตราสิงห์
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
037480727
นายกิตติคุณกฤดากร สุขปัญญา
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
037480727
นางสาวปัทมา กุลบุตร์
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
037480727
นายวรายุ สวนพืช
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
037480727
นางสาวศรีประภา โค้วตระกูล
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
037480727
นางสาวทิพวรรรณ บัวรัตน์
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
037480727
นายเอกพงษ์ แอดไธสง
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
037480727
นางสาววาริษา ลดหวั่น
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
037480727
สิบเอกกบินร์ เสนานาม
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
037480727
นายจิตรกร ขันธ์สันเทียะ
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
037480727
นางสาวสุชาดา ยังจิตร์
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
037480727
นางสาวสุปวีณ์กร สุรดิฐธมนินทร์
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
037480727
นายขวัญชัย พ่วงจาด
เจ้าพนักงานพัสดุ
กลุ่มสาระ ฯ : -
037480727
นางสาวราวรรณ สร้างวัด
นักวิชาการเงินและบัญชี
กลุ่มสาระ ฯ : -
037480727
นายมาโนท สวัสดิ์จันทร์
นักการภารโรง
กลุ่มสาระ ฯ : -
037480727
นางนงค์เล็ก จำรูญรัตนนาวิน
ช่างปูนชั้น 2
กลุ่มสาระ ฯ : -
037480727
นางสาวจันทร์เพ็ญ บุญเทียม
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
037480727
นายดิลก แดงโสภา
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
037480727
นางสาวสุนทรียา ละอองเภา
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
037480727
นายอัครวัชร ลือสมุทร
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
037480727
นายWOUNLONG AKWO DERICK
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
037480727
นางปิยรัตน์ เสือทะเล
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
037480727
นางสาวปฏิญญา มานะทน
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
037480727
นางสาวสุรีรัตน์ โพธิ์ศรีเมือง
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
037480727
MrMonte Webb
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
037480727
นายมีชัยวัฒน์ สิงห์กัณฑ์
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
037480727
นายณัฐวัชร วีระพงษ์
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
037480727
นางสาวกัญญาพัชร วงษ์บาท
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
037480727
นายนิคม ศรณรินทร์
ยาม
กลุ่มสาระ ฯ : -
037480727
นายพงษ์พรรณ เพียเพ็งต้น
ยาม
กลุ่มสาระ ฯ : -
037480727
นายเทพ มานะทน
พนักงานบริการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
037480727
นายมานิตย์ สวัสดิ์จันทร์
พนักงานบริการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
037480727
นายณรงค์ ชุมแสง
อื่นๆ
กลุ่มสาระ ฯ : -
037480727
นายณัฐพล กองศักดา
เจ้าพนักงานธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
037480727

ว่าที่ร้อยตรีธงชัย ก้อนสันทัด
ผู้อำนวยการโรงเรียน
กบินทร์วิทยา
นางสาวพรพิมล แม้นญาต
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กบินทร์วิทยา
นายเชาว์ บุญพรหมอ่อน
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กบินทร์วิทยา

นางสาวอมรรัตน์ ทาโสม
นางสาวณัฏฐา เลิศศักดิ์วิมาน

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,771
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนกบินทร์วิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 โทรศัพท์: 037480727 อีเมล์: kabinwittaya2554@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: จิตรา น้อมชอบ โทรศัพท์: 0895504544 อีเมล์: nitachitra@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]