โรงเรียนกบินทร์วิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7
ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนกบินทร์วิทยา
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นางสาวพรพิมล แม้นญาต
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
0-3728-1877
นายเชาว์ บุญพรหมอ่อน
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
0-3728-1877
นายชาตรี บุญชูงาม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
0-3728-1877
นางอำไพ แก้วโสนด
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0-3728-1877
นางสุทธดา เหลืองห่อ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0-3728-1877
นายสุรพงษ์ วีระพงษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0-3728-1877
นางอรอุษา โรจน์วิทยา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
0-3728-1877
นายศมวรรธก์ อาทิเวช
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0-3728-1877
นายภิญโญ ศรีสมนึก
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
0-3728-1877
นายมนตรี เพลินไพศาล
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0-3728-1877
นางสาวจิราพร กำลังดี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-3728-1877
นางสุดารัตน์ ศรีสมนึก
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-3728-1877
นางแววเนตร คังคายะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-3728-1877
นางสาวเทียมจันทร์ ศรเดชผจญ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0-3728-1877
นางวันเพ็ญ รังสิโรจน
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0-3728-1877
นายวีระศักดิ์ งามขำ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
0-3728-1877
นางประกาย ทวีสุข
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0-3728-1877
นางสาวพัชรศรัณย์ ศิริพันธ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0-3728-1877
นางธีรารัตน์ บุญมั่น
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0-3728-1877
นางจันทร์จีรา พาดี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0-3728-1877
นางกัลยา เชี่ยวพานิช
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-3728-1877
นางวรรณา กระแจะจันทร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0-3728-1877
นายกังวาน สิงห์แก้ว
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
0-3728-1877
นายนพเก้า คุณธรรมอนันต์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0-3728-1877
นางจิตรา น้อมชอบ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0-3728-1877
นางธันย์ชนก พรมภักดี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
0-3728-1877
นายพิเชต กระแจะจันทร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0-3728-1877
นางละมัย บุตรถาวร
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0-3728-1877
นายเกรียงชัย ม่วงคำ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
0-3728-1877
นางทิติยา แก้วโสนด
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
0-3728-1877
นางสาวพรทิพย์ ทรงนวรัตน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
0-3728-1877
นางจุฑามาศ ปานคีรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0-3728-1877
นางจำนงค์ ศรีวิศาล
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0-3728-1877
นางศิริลักษณ์ ศรีสิทธิมงคล
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0-3728-1877
นายนรินทร์ แพนลา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
0-3728-1877
นางมานิต์ตา ไชยเจริญ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0-3728-1877
นางสาวฌาย์ณิตา กมขุนทด
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0-3728-1877
นางสาววลัยพร วชิรดุสิต
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-3728-1877
นางธัญญารัตน์ อินทร์อนันต์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0-3728-1877
นายสุริยา สุวรรณรัตน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0-3728-1877
นางสาวทิพวัลย์ ศรีภักดี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-3728-1877
นางสาวพนารัตน์ สังข์นคร
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
0-3728-1877
นางนุชจรี เพลินไพศาล
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-3728-1877
นางอนงค์ จันดีดา
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0-3728-1877
นางประยงค์ อาจปาสา
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0-3728-1877
นางฐิติพร เผือกพิบูลย์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-3728-1877
นางปภาดา ชัยวัฒนโชติ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
0-3728-1877
นางเพ็ญนภา สิงห์ลอ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-3728-1877
นางสาวพัชรี หัดเจริญ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0-3728-1877
นางสาวกัลยา จันทะคูณ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-3728-1877
นางสาวมณีกร ภาชี
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0-3728-1877
นางสาวดารณี พุฒจันทร์หอม
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-3728-1877
นายวสุ ศุภอักษร
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0-3728-1877
นางสาวนิลำพูน คนคล่อง
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
0-3728-1877
นางสาวอมรรัตน์ ทาโสม
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0-3728-1877
นางสาวกันยารัตน์ เงียบกิ่ง
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0-3728-1877
นางสาวสุชาดา มาตราสิงห์
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0-3728-1877
นางสาวณัฏฐา เลิศศักดิ์วิมาน
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
0-3728-1877
นายกิตติคุณกฤดากร สุขปัญญา
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
0-3728-1877
นายศักดิ์สกล ศรีเชียงสา
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0-3728-1877
นางสาวปัทมา กุลบุตร์
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
0-3728-1877
นายวรายุ พืชสวน
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
0-3728-1877
นางสาวศรีประภา โค้วตระกูล
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0-3728-1877
นางสาวทัศนีย์ สิ่วไธสง
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-3728-1877
นางสาวทิพวรรรณ บัวรัตน์
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0-3728-1877
นางสาววาริษา ลดหวั่น
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0-3728-1877
นายกบินร์ เสนานาม
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0-3728-1877
นายจิตรกร ขันธ์สันเทียะ
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0-3728-1877
นางสาวสุชาดา ยังจิตร์
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0-3728-1877
นายขวัญชัย พ่วงจาด
เจ้าพนักงานพัสดุ
กลุ่มสาระ ฯ : -
0-3728-1877
นางสาวราวรรณ สร้างวัด
นักวิชาการเงินและบัญชี
กลุ่มสาระ ฯ : -
0-3728-1877
นายมาโนท สวัสดิ์จันทร์
นักการภารโรง
กลุ่มสาระ ฯ : -
0-3728-1877
นายสำเริง สำราญกิจ
นักการภารโรง
กลุ่มสาระ ฯ : -
0-3728-1877
นางนงค์เล็ก จำรูญรัตนนาวิน
ช่างปูนชั้น 2
กลุ่มสาระ ฯ : -
0-3728-1877
นางสาวจันทร์เพ็ญ บุญเทียม
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0-3728-1877
นางสาวสินีนาถ วิฐาพร
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
0-3728-1877
นายดิลก แดงโสภา
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
0-3728-1877
นางดารินทร์ รักสละ
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
0-3728-1877
นางสาวสุนทรียา ละอองเภา
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0-3728-1877
นายอัครวัชร ลือสมุทร
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0-3728-1877
นางสาวนิศารัตน์ ทนงค์รบ
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0-3728-1877
นางปิยรัตน์ เสือทะเล
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-3728-1877
นางสาวปฏิญญา มานะทน
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0-3728-1877
นางสาวสุรีรัตน์ โพธิ์ศรีเมือง
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0-3728-1877
นายภาณุวัฒน์ เทียมพัฒน์
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0-3728-1877
MrMonte Webb
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0-3728-1877
นางสาวพรทวี ชัยชาญ
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
0-3728-1877
นางสาวสุวิมล ดาวเรือง
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0-3728-1877
นางสาวศรารัตน์ ชัยนิวัฒน์
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0-3728-1877
นายณัฐวัชร วีระพงษ์
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0-3728-1877
นายอัมรินทร์ ด้วงนาง
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0-3728-1877
นายนิคม ศรณรินทร์
ยาม
กลุ่มสาระ ฯ : -
0-3728-1877
นายสุนทร อีสา
ยาม
กลุ่มสาระ ฯ : -
0-3728-1877
นายพงษ์พรรณ เพียเพ็งต้น
ยาม
กลุ่มสาระ ฯ : -
0-3728-1877
นายมานิตย์ สวัสดิ์จันทร์
พนักงานบริการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
0-3728-1877
นายณรงค์ ชุมแสง
อื่นๆ
กลุ่มสาระ ฯ : -
0-3728-1877
นางสาววิไรรัตน์ นกน้อย
ครูธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
0-3728-1877


ผู้อำนวยการโรงเรียน
กบินทร์วิทยา
นางสาวพรพิมล แม้นญาต
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กบินทร์วิทยา
นายเชาว์ บุญพรหมอ่อน
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กบินทร์วิทยา

นางสาวพรทิพย์ ทรงนวรัตน์
นายเกรียงชัย ม่วงคำ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,631
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนกบินทร์วิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 โทรศัพท์: 0-3728-1877 อีเมล์: kabinwittaya2554@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: จิตรา น้อมชอบ โทรศัพท์: 0895504544 อีเมล์: nitachitra@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]