โรงเรียนขนงพระใต้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนขนงพระใต้
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายชาติชาย ศรีสังวาลย์
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
0985846248
นางสุวรรณา ป้อมสุวรรณ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0985846248
นางพิลาศลักษณ์ คำพิมูล
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0985846248
นายภูวดล คำพิมูล
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0985846248
นางเกวลิน วงษ์ระหงษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0985846248
นางรุ่งอรุณ ทั่งทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0985846248
นางสาวละเอียด ทุ่มกระโทก
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0985846248
นางสำลี สุขขาม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0985846248
นายโรมรัน ทองโคกกรวด
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
0985846248
นายกรรณสูต แก้วธรณิน
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0985846248
นางวิลาวัลย์ ปทุมปี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0985846248
นางภิรมย์ แดนดี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0985846248
นางเพชรภัคสรณ์ แป้นนรินทร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0985846248
นางสาววิชชุตา มิระสิงห์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
0985846248
นางสาวอรณัฐ วีระพงษ์สุชาติ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
0985846248
นางสาวสิริกร แนวคำ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0985846248
นายธีรพงษ์ พงษ์ปลัด
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
0985846248
นางมัจฉา เบ็ญยะมาตร์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : -
0985846248
นางอัจฉราภรณ์ พลสิทธิ์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : -
0985846248
นางสุกานดา เกินกลาง
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0985846248
นางสาวเพ็ญประภา ปิ่นกลาง
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0985846248
นางสาววศิยรัศมิก์ คงจันทร์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0985846248
นายภีรทัต แป้นนรินทร์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0985846248
นางสาวชุดารัตน์ แก้วระหัน
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0985846248
นางสาวทิพวรรณ เรืองศักดิ์
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0985846248
นางสาวอรุณรัตน์ สัตบุตร
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0985846248
นางจิดาภา ปะวังคะภู
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
0985846248
นางสาววรรณา เชื้อจันทึก
ช่างครุภัณฑ์ชั้น 3
กลุ่มสาระ ฯ : -
0985846248
นางสุดาพร เกิดจันทึก
ครูธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
0985846248
นางสาวภัทรา โยธินศิริรักษ์
ครูพี่เลี้ยง
กลุ่มสาระ ฯ : -
0985846248
นางสาวนิติยา พรมจันทึก
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0985846248

นายชาติชาย ศรีสังวาลย์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ขนงพระใต้
นางสุวรรณา ป้อมสุวรรณ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ขนงพระใต้

นางรุ่งอรุณ ทั่งทอง
นางเพชรภัคสรณ์ แป้นนรินทร์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,133
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนขนงพระใต้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 โทรศัพท์: 0985846248 อีเมล์: khanongpratai@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ภูวดล คำพิมูล โทรศัพท์: 0616525193 อีเมล์: numliverpool@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]