โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายสิงหเทพ แสนทวี
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
044471686
นายสมนึก มณี
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
044471686
นางนิชา พันธุเวช
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
044471686
นายวีระเดช เชื้อไชย
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
044471686
นางขวัญตา เมืองมณี
ครู
044471686
นางสาวสุนันทา ปัดธุลี
ครู ชำนาญการ
044471686
นางนิธินันท์ แย้มกระโทก
ครู ชำนาญการ
044471686
นางสุธามสินี วรโชติวาทินทร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
044471686
นางสาวพนิตา สมบัติสวัสดิ์
ครู ชำนาญการ
044471686
นางปิยะพร ถนัดค้า
ครู ชำนาญการพิเศษ
044471686
นายเสรี เจียมจับเล่ห์
ครู ชำนาญการพิเศษ
044471686
นางสมวงษ์ ดิเรกกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
044471686
นางอัญชุลี นิลผาย
ครู ชำนาญการพิเศษ
044471686
นายพินิจ นภาพร
ครู ชำนาญการพิเศษ
044471686
นายประจิต สุขปัญญา
ครู ชำนาญการพิเศษ
044471686
นางจินตนัย โชตินอก
ครู ชำนาญการพิเศษ
044471686
นางจิตรลดา ผึ้งทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
044471686
นางมะลิ นาสะกาด
ครู ชำนาญการพิเศษ
044471686
นางอรุณี โพธิ์พินิจ
ครู ชำนาญการพิเศษ
044471686
นางทวีพร ตู้พจ
ครู ชำนาญการพิเศษ
044471686
นางปราณี พิทักษ์ธานินทร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
044471686
นางจินดา สืบค้า
ครู ชำนาญการพิเศษ
044471686
นางสังวาลย์ เจียมจับเล่ห์
ครู ชำนาญการพิเศษ
044471686
นายธนิต ธรรมาวิรุฬห์
ครู ชำนาญการพิเศษ
044471686
นางนาตยา พุ่มพฤกษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
044471686
นางปิยะพรรณ บุญชุ่ม
ครู ชำนาญการพิเศษ
044471686
นางเสาวนีย์ เชื้อไชย
ครู ชำนาญการพิเศษ
044471686
นางสมใจ นงค์สูงเนิน
ครู ชำนาญการพิเศษ
044471686
นางพิณฆเณศร์ ณัฐนันท์สุดา
ครู ชำนาญการพิเศษ
044471686
นายสม สมบัติสวัสดิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
044471686
นางประมัย ธีรพงศธร
ครู ชำนาญการพิเศษ
044471686
นางวาสนา พูพิมาย
ครู ชำนาญการพิเศษ
044471686
นายวทัญญู ยางกลาง
ครู ชำนาญการพิเศษ
044471686
นางพวงทอง วัชรพาณิชย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
044471686
นางสาวศินิชา เหมี่ยงสันเทียะ
ครู
044471686
นางสาวณัฐกานต์ จันทรประทัด
ครู
044471686
นางแสงเพชรา แสงงาม
ครู ชำนาญการพิเศษ
044471686
นางธนาภรณ์ คทาศิลป์
ครู ชำนาญการพิเศษ
044471686
นายสำราญ หมั่นประดิษฐ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
044471686
นางฐิติมา หมั่นประดิษฐ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
044471686
นายสมมาตย์ แกล้วกล้า
ครู ชำนาญการพิเศษ
044471686
นางจารุวรรณ มวยดี
ครู ชำนาญการพิเศษ
044471686
นางณัฐกานต์ ชาติเพชร
ครู ชำนาญการพิเศษ
044471686
นายวาทสิน ลิ้มศักดา
ครู ชำนาญการ
044471686
นางกิตติมา อารมณ์เพียร
ครู ชำนาญการ
044471686
นางจันทิมา ยางนอก
ครู ชำนาญการพิเศษ
044471686
นางสาวน้ำฝน ชื่นชม
ครู
044471686
นางอัมพร ชัยฤทธิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
044471686
นางนงเยาว์ ลิ้มศักดา
ครู
044471686
นางสาวปิยรัตน์ ปลั่งกลาง
ครูผู้ช่วย
044471686
นายวรรธนา กระทู้นัน
ครูผู้ช่วย
044471686
นางสาววันวิสาข์ โคตรสมบัติ
ครูผู้ช่วย
044471686
นางนฤมล พันธ์รักษา
ครู ชำนาญการ
044471686
นางสาวปภาดา รักษ์เมตตา
ครู ชำนาญการพิเศษ
044471686
นางสมพร วชิระฟูกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
044471686
นางสาวสุทธิกานต์ คำหล่า
ครู ชำนาญการ
044471686

นายวีระเดช เชื้อไชย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย
นายสิงหเทพ แสนทวี
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย
นายสมนึก มณี
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย
นางนิชา พันธุเวช
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย

นายวทัญญู ยางกลาง
นางนาตยา พุ่มพฤกษ์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

15
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย โทรศัพท์: 044471686 อีเมล์: s30070100@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายวาทสิน ลิ้มศักดา โทรศัพท์: 0898472197 อีเมล์: kartour@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ