โรงเรียนตำบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนตำบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล)
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายเดชา รวมใหม่
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
0872500025
044395050
นางธณภรณ์ หงษ์ทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ

044395050
นางสุนันทา ไชยเมือง
ครู ชำนาญการพิเศษ

044395050
นางทรงพร เสาแก้ว
ครู ชำนาญการพิเศษ

044395050
นางสาวทัศนีย์ รอดพิพัฒน์
ครู ชำนาญการพิเศษ

044395050
นางสาวอรสา ระหารนอก
ครู ชำนาญการ

044395050
นางบังอรรัตน์ หาญบำราช
ครู ชำนาญการพิเศษ

044395050
นางศิริวัฒนา ลิมปิสวัสดิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ

044395050
นางจิราพร สุขเกษม
ครู ชำนาญการพิเศษ

044395050
นางกรุณา สายสมุทร
ครู ชำนาญการพิเศษ

044395050
นายพศิน ศรีสัตย์รสนา
ครู ชำนาญการพิเศษ

044395050
นางวิภาพร สุรเดชาปัญญากุล
ครู ชำนาญการพิเศษ

044395050
นางนวลประภัสสร์ ทานประสิทธิ์
ครู ชำนาญการ

044395050
นางปิยพร จันทร์น้อย
ครู ชำนาญการ

044395050
นางวราคม เทพสุริยานนท์
ครู ชำนาญการพิเศษ

044395050
นายประยูร อุตรา
ครู ชำนาญการพิเศษ

044395050
นางสงวนวงค์ เปรมใจ
ครู ชำนาญการพิเศษ

044395050
นางสายรัก สว่างเนตร
ครู ชำนาญการพิเศษ

044395050
นางแกมวาส ดรุณเดช
ครู ชำนาญการ

044395050
นางสาววีณา เรียวรักษา
ครู ชำนาญการพิเศษ

044395050
นางฐิตาภา บุญด่านกลาง
ครู ชำนาญการพิเศษ

044395050
นางรัชนี พงษ์สุวรรณ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0862527911
044395050
นางสารภี พันธุ์ศรีนคร
ครู ชำนาญการ

044395050
นางนันทพันธ์ ราษฎร์ดี
ครู ชำนาญการ

044395050
นางสุประวีณ์ ไชยสิริ
ครู ชำนาญการ

044395050
นางกัญญารัตน์ คิ้วทองเต็ม
ครู ชำนาญการพิเศษ

044395050
นางพิกุล เทพทะเล
ครู ชำนาญการ

044395050
นางสมจิตร์ ช่อรัก
ครู ชำนาญการ

044395050
นางณัฐพร บุญญานุสนธิ์
ครู ชำนาญการ

044395050
นางจิรนันท์ ทูโคกกรวด
ครู ชำนาญการ

044395050
นางพชรพร คำเก่ง
ครูผู้ช่วย

044395050
นางปราณี งานยางหวาย
ครูผู้ช่วย

044395050
นางสาวพวงผกา อิงบารมี
ครู
0812528763
044395050

นายเดชา รวมใหม่
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ตำบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล)

นางศิริวัฒนา ลิมปิสวัสดิ์
นางปิยพร จันทร์น้อย

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนตำบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 โทรศัพท์: 044395050 อีเมล์: kks_007school@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: รัชนี พงษ์สุวรรณ โทรศัพท์: 0862527911 อีเมล์: Ratchanee2497@gmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ