โรงเรียนตำบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล)


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนตำบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล)
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายเดชา รวมใหม่
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
044395050
นางณิชานีร ทับทัน
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
044395050
นางพิสมัย กองกาญจนะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
044395050
นายสุภาพ ศรีทุมมา
ครู ชำนาญการพิเศษ
044395050
นางธนพร เกื้อทาน
ครู ชำนาญการพิเศษ
044395050
นางสุนันทา ไชยเมือง
ครู ชำนาญการพิเศษ
044395050
นางทรงพร เสาแก้ว
ครู ชำนาญการพิเศษ
044395050
นางสาวทัศนีย์ รอดพิพัฒน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
044395050
นางสาวอรสา ระหารนอก
ครู ชำนาญการ
044395050
นางบังอรรัตน์ หาญบำราช
ครู ชำนาญการพิเศษ
044395050
นางปิยพร จันทร์น้อย
ครู ชำนาญการ
044395050
นางวราคม เทพสุริยานนท์
ครู ชำนาญการพิเศษ
044395050
นายประยูร อุตรา
ครู ชำนาญการพิเศษ
044395050
นางสงวนวงศ์ เปรมใจ
ครู ชำนาญการพิเศษ
044395050
นางสายรัก สว่างเนตร
ครู ชำนาญการพิเศษ
044395050
นางสาวพชรพร คำเก่ง
ครู
044395050
นางสาวหัชชพร ดรุณเดช
ครู ชำนาญการ
044395050
นางสาววีณา เรียวรักษา
ครู ชำนาญการพิเศษ
044395050
นางกุลฉัตร งานยางหวาย
ครู
044395050
นางศิริวัฒนา ลิมปิสวัสดิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
044395050
นางจิราพร สุขเกษม
ครู ชำนาญการพิเศษ
044395050
นางกรุณา สายสมุทร
ครู ชำนาญการพิเศษ
044395050
นางฐิตาภา บุญด่านกลาง
ครู ชำนาญการพิเศษ
044395050
นายพศิน ศรีสัตย์รสนา
ครู ชำนาญการพิเศษ
044395050
นางวิภาพร สุรเดชาปัญญากุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
044395050
นางรัชนี พงษ์สุวรรณ
ครู ชำนาญการพิเศษ
044395050
นางสารภี พันธุ์ศรีนคร
ครู ชำนาญการพิเศษ
044395050
นางนันทพันธ์ ราษฎรดี
ครู ชำนาญการพิเศษ
044395050
นางธัญลักษณ์ วุฒิวิริยะตันติ
ครู ชำนาญการพิเศษ
044395050
นางกัญญารัตน์ คิ้วทองเต็ม
ครู ชำนาญการพิเศษ
044395050
นางอุทัยวรรณ จงจอหอ
ครู ชำนาญการพิเศษ
044395050
นางพิกุล เทพทะเล
ครู ชำนาญการพิเศษ
044395050
นางสมจิตร์ ช่อรัก
ครู ชำนาญการ
044395050
นางประเทือง ชมขุนทด
ครู ชำนาญการพิเศษ
044395050
นางสาวพวงผกา อิงบารมี
ครู
044395050
นางณัฐพร บุญญานุสนธิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
044395050
นางสาวภาณิภัค สิงห์วิเศษ
ครู ชำนาญการพิเศษ
044395050
นางจิรนันท์ ทูโคกกรวด
ครู ชำนาญการ
044395050
นางอนุสรณ์ ลพล้ำเลิศ
ครู ชำนาญการพิเศษ
044395050
นางประมอญ แก้วสะเทือน
ครู ชำนาญการพิเศษ
044395050
นางนัทนรินทร์ เปี่ยมเตชะเชาว์กูร
ครู ชำนาญการพิเศษ
044395050
นางสาวภัทรมน ฉายชัยภูมิ
ครู ชำนาญการ
044395050
นางณิชาดา ศรีบุญวงษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
044395050
นางนัทธ์ แจ้งอรุณ
ครู ชำนาญการพิเศษ
044395050
นายเชษฐ์พิชิต คำกอง
ครู ชำนาญการ
044395050
นางทิพยวรรณ บรรจงปรุ
ครู ชำนาญการพิเศษ
044395050
นางรมิดา เหมโพธิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
044395050
นางนารีรัตน์ สายพิมพ์พงษ์
ครู ชำนาญการ
044395050
นายเชาวลิต เกียรติชัยพัฒน
ครู
044395050
นายพรชัย มุลาลี
ครู ชำนาญการ
044395050
นางวนารัตน์ เล็กสูงเนิน
ครู
044395050
นางสาวณัฐญา หัยปะโท
ครูธุรการ
044395050
นางสาวมณฑิรา ทองนอก
ครู (อัตราจ้าง)
044395050
นายจักริน ใจใหญ่
ครู (อัตราจ้าง)
044395050
นายสุธีระ ฤทธิเดช
ครู (อัตราจ้าง)
044395050
นางปณิธี พัฒนธรรมคุณ
ครู (อัตราจ้าง)
044395050
นายสัจรักษ์ ช่วงภักดี
ครู (อัตราจ้าง)
044395050

นายเดชา รวมใหม่
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ตำบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล)
นางณิชานีร ทับทัน
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ตำบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล)

นางสารภี พันธุ์ศรีนคร
นางธัญลักษณ์ วุฒิวิริยะตันติ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

14
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนตำบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล) โทรศัพท์: 044395050 อีเมล์: kks_007school@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: รัชนี พงษ์สุวรรณ โทรศัพท์: 0862527911 อีเมล์: Ratchanee2497@gmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ