โรงเรียนตำบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนตำบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล)
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายไพบูลย์ ธุระพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
นายวีระพัฒน์ โรจน์หิรัญ
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
นายเสน่ห์ พรมลัง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน เชี่ยวชาญ
นางนวลประภัสสร์ ทานประสิทธิ์
ครู ชำนาญการ
นางสุนันทา ไชยเมือง
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางทรงพร เสาแก้ว
ครู ชำนาญการ
นางทัศนีย์ รอดพิพัฒน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายวีระ ดุมกลาง
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางบุญญดา ศรีรงค์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางอรสา ระหารนอก
ครู
นางบังอรรัตน์ หาญบำราช
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางณัฎนันท์ โรจน์หิรัญ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางปิยพร อัฉจริยไพบูลย์
ครู
นางวราคม เทพสุริยานนท์
ครู ชำนาญการ
นายประยูร อุตรา
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางพรทิพย์ เสริมใหม่
ครู ชำนาญการ
นางสงวนวงค์ เปรมใจ
ครู ชำนาญการ
นางสายรัก สว่างเนตร
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางศศิธร เจียมโคกสูง
ครู ชำนาญการ
นางธัญยฉัตร รัชกฤต
ครู
นางแกมวาส ดรุณเดช
ครู ชำนาญการ
นางวีณา เรียวรักษา
ครู ชำนาญการ
นางศิริวัฒนา ลิมปิสวัสดิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางจิราพร สุขเกษม
ครู ชำนาญการ
นางนงลักษณ์ ไคขุนทด
ครู ชำนาญการ
นางกรุณา สายสมุทร
ครู ชำนาญการ
นางฐิตาภา บุญด่านกลาง
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางกณภัทร เทพสาร
ครู ชำนาญการ
นางมัณฑนา หอมวิเศษ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายพศิน ศรีสัตย์รสนา
ครู ชำนาญการ
นางแจ่มจันทร์ ดีอุดมจันทร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางวิภาพร สุรเดชาปัญญากุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางรัชนี พงษ์สุวรรณ
ครู ชำนาญการ
นางสุภมาศ ทองระยับ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสารภี พันธุ์ศรีนคร
ครู ชำนาญการ
นางนันทพันธ์ ราษฎร์ดี
ครู ชำนาญการ
นางสุประวีณ์ ไชยสิริ
ครู ชำนาญการ
นางอนุรักษ์ โชว์สูงเนิน
ครู ชำนาญการ
นางกัญญารัตน์ คิ้วทองเต็ม
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางพิกุล เทพทะเล
ครู ชำนาญการ
นางสมจิตร์ ช่อรัก
ครู ชำนาญการ
นางศิริพร สุขสบาย
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางณัฐพร บุญญานุสนธิ์
ครู ชำนาญการ
นางจิรนันท์ ทูโคกกรวด
ครู ชำนาญการ
นางจุฬาภรณ์ กาญจนสีมา
ครูผู้ช่วย
นางพชรพร คำเก่ง
ครูผู้ช่วย
นางปราณี งานยางหวาย
ครูผู้ช่วย

นายไพบูลย์ ธุระพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ตำบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล)
นายเสน่ห์ พรมลัง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ตำบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล)

นางวราคม เทพสุริยานนท์
นางอรสา ระหารนอก

สถิติการใช้งาน


เริ่มนับ 12 กรกฏาคม 2556โรงเรียนตำบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 โทรศัพท์: 044-395050,3950 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: รัชนี พงษ์สุวรรณ โทรศัพท์: 0862527911 อีเมล์: Ratchanee2497@gmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ