โรงเรียนบึงพญาปราบ


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบึงพญาปราบ
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นางรุ่งนภา บุญกลาง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
044-956100
นางมนตรานภัสถ์ สิงห์นอก
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-956100
นางขนิษฐา อยู่ภักดี
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-956100
นางลัดดาวัลย์ ช่วยฉิมพลี
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-956100
นายขวัญแก้ว สุหร่าย
นักการภารโรง
044-956100
นางสาวยลนภา ด้วงนิล
ครู (อัตราจ้าง)
044-956100
นางวาสนา เขื่อนพงษ์
ครูธุรการ
044-956100
นางธัญญลักษณ์ สุภาพ
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-956100
นางพูนทรัพย์ อนันต์ทวีทรัพย์
ครู ชำนาญการ
044-956100
นางวราภรณ์ เจ็ะดะหยอ
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-956100
นางอัมพร ประจันเขตต์
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-956100
นางสุชาดา สังข์ศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-956100
นางสาวพัทยาภรณ์ ชุนเกาะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-956100
นางภรนศร กองแสงศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-956100

นางรุ่งนภา บุญกลาง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บึงพญาปราบ

นางสุชาดา สังข์ศรี
นางธัญญลักษณ์ สุภาพ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบึงพญาปราบ โทรศัพท์: 044-956100 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: ขนิษฐา อยู่ภักดี โทรศัพท์: 0898447424 อีเมล์: kanittha@hotmail.co.th
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ