โรงเรียนบึงพญาปราบ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบึงพญาปราบ
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นางรุ่งนภา บุญกลาง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
0899488525
นางอัมพร ประจันเขตต์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0896877380
นางมนตรานภัสถ์ สิงห์นอก
ครู ชำนาญการพิเศษ
0815493851
นางขนิษฐา อยู่ภักดี
ครู ชำนาญการพิเศษ
0898447424
นางลัดดาวัลย์ ช่วยฉิมพลี
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายขวัญแก้ว สุหร่าย
นักการภารโรง
081-0723142
นางสาวยลนภา ด้วงนิล
ครู (อัตราจ้าง)
0872594142
นางวาสนา เขื่อนพงษ์
ครูธุรการ
081-7913248
นางพูนทรัพย์ อนันต์ทวีทรัพย์
ครู ชำนาญการ
0852004021
นางวราภรณ์ เจ็ะดะหยอ
ครู ชำนาญการ
0810636655
นางสุชาดา สังข์ศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
0879592892
นางรำไพ โขลนกระโทก
ครู ชำนาญการพิเศษ
0897192945
นางสาวพัทยาภรณ์ ชุนเกาะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0895820481
นายสุเทพ งามสรรพ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0860098770
นางภรณ์นภัส กองแสงศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
081-4703275
นางธัญญลักษณ์ สุภาพ
ครู ชำนาญการ
0828627144

นางรุ่งนภา บุญกลาง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บึงพญาปราบ

นางวราภรณ์ เจ็ะดะหยอ
นางสาวพัทยาภรณ์ ชุนเกาะ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

00018
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบึงพญาปราบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 โทรศัพท์: 044-245984 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: ขนิษฐา อยู่ภักดี โทรศัพท์: 0898447424 อีเมล์: kanittha@hotmail.co.th
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ